Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2013 – 2016 Budsjett 2013 29. oktober 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2013 – 2016 Budsjett 2013 29. oktober 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2013 – 2016 Budsjett oktober 2012

2

3 Innhold i dokumentet  Kommuneplan og prioriterte mål for perioden  Folkehelse og bolyst  Næringsutvikling og arbeidsplasser  Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter  Utviklingstrender  Ramme for drift  Investeringsprosjekter  Tjenesteområdene – rammer og handlingsplan

4 Føringer for handlingsprogrammet  Ingen vinnere på statsbudsjettet  Realvekst på 0,8 prosent for NUK  Demografi  Opprettholde god tjenesteyting  Høyt investeringsnivå

5

6 Befolkningsutvikling Endring Folkemengde 1.7. siste året2007/ år år år år år over 90 år

7 Prognose befolkningsutvikling

8

9

10 Prognose utgiftsbehov 2016

11 Aldersgruppa 6-15 år Elever pr skole pr 1.8.: Nore skole Rødberg skole Tunhovd oppvekstsenter Uvdal skole Sum barnetrinn Ungdomstrinn Sum elever

12 Endringer i tjenester  Flytte undervisning Tunhovd skole og Nore skole til Rødberg skole fra (gjelder 18 elever)  Sikre full barnehagedekning i 2013  Dagtilbud demente  Folkehelse / Friskliv  Framdrift kommundelsplaner  Følge opp ny tilskuddsordning for førstegangsetablere bolig og spredt boligbygging  Gebyr 100 % dekningsgrad

13 Driftsresultat Rammer Inntektsrammer 2013 ekskl gebyr og egenbetaling Driftsrammer 2012 inkl gebyr og egenbetaling * Konsekvensjusteringer Netto finansieringsutgifter Resultat før nye driftstiltak Nye driftstiltak i rådmannens forslag Finanskostnaderjfr inv i økonomiplan m/låneopptak Netto driftsresultat inkl nye tiltak Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter4,43 %5,21 %4,89 %4,81 %

14 Driftsrammer fagavdelingene ekskl bruk av fond Sentrale styringsorganer og fellesutg Kirke3 739 Skole, barnehage og kultur Pleie og omsorg Helse, sosial og barnevern NAV - Numedal2 159 Næring, miljø og kommunalteknikk eks næringsfond Kulturarvstyret eks næringsfond723 Sum netto driftsutgifter

15 Fordelte driftsrammer

16 Netto driftsresultat ekskl næringsfond

17 Investeringsramme Investeringer i VAR sektoren Andre investeringer Sum investeringer i året Finansiering Bruk av disposisjonsfond Bruk av næringsfond ovf. fra driftsbudsjett Bruk av lån Ovf fra driftsregnskapet momskompensasjon Sum finansiering i året

18 De største investeringene  IKT skole og fellessystemer  Uvdal barnehage – restfinansiering  Sikring og prosjektering uteområde skole/barnehage  Toaletter og inngangsparti Uvdal skole/samfunnshus  Universell tilpasninger Rødberg skole  Lysisolering og tilpasninger legekontor og NAV  Ombygging vinterhage Bergtun omsorgssenter  Ny heis Bergtun omsorgssenter  Avlastningsbolig  Ferdigstillelse boligfelt Nordskogen og Hvaale  Div innen vann og avløp

19 Langsiktig gjeld - rentenivå Lånegjeld pr Låneopptak i Investeringer i økonomiplan Avdrag Salodo ÅRFlytende 20132,70 % 20143,00 % 20153,50 % 20164,00 %

20 Kommunens fondsmidler Fond Disposisjonsfond Saldo Disposisjonsfond Kraftfond Saldo Ubundne investeringsfond Saldo Næringsfond Saldo Sum fondsmidler


Laste ned ppt "Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2013 – 2016 Budsjett 2013 29. oktober 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google