Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert

2 En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret
”En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret.” Dette er Forsvarsbygg i korte trekk. Vi ble opprettet i 2001 og er altså fortsatt en ganske ung virksomhet. Før det var vi en del av Forsvaret, og noen av oss var kjent som Forsvarets Bygningstjeneste. Vi ble opprettet som resultat av et politisk vedtak. Målet er å forvalte Forsvarets store eiendomsmasse så effektivt og profesjonelt som mulig, og bidra til et moderne Forsvar.

3 Norges største eiendomsforvalter
Vi har en eiendomsportefølje på ca 4,2 mill. kvm bygningsmasse fordelt på ca bygg og anlegg Vi leier ut over 3,6 mill. kvm bygningsmasse Vi omsetter for ca 6,3 mrd. kroner i året Vi produserer 1624 årsverk Vi driver en virksomhet av betydelig størrelse. Eiendomsmassen har et omfang som gjør oss til Norges største eiendomsforvalter (gå gjennom punktene). Disse tallene er fra Det er ikke noe poeng i seg selv å være stor, og det er tvert i mot en av våre oppgaver å redusere eiendomsmassen. Men vi vil alltid drive en virksomhet av betydelig omfang og være en ledende aktør i vår bransje.

4 Effektivisering og realisering av verdier
5,6 2,6 mill. kvm eiendom avhendet siden 2001 2,8 mrd. kroner overført til forsvarsbudsjettene fra avhending siden 2001 Utleid areal redusert med 35% 3,6 - 35% Det moderne norske Forsvaret trenger mindre areal og færre bygg og anlegg enn før. Det er derfor en viktig del av vår oppgave å selge eiendommer som det ikke lenger er bruk for. Gjennom disse salgene har vi så langt bidratt med 2,8 mrd kroner til forsvarsbudsjettene. Reduksjonen av eiendomsmassen har blant annet ført til at arealet vi leier ut er redusert med 35 prosent siden 2001 – helt i tråd med målsetningen. Utleid areal, mill kvm

5 Våre oppgaver Vi utvikler og bygger nye eller rehabiliterer bygg og anlegg Forsvaret trenger Vi leier ut, drifter og vedlikeholder alle eiendommer Forsvaret benytter Vi tilbyr spesial-kompetanse innen sikring, fortifikasjon, kulturminneforvaltning og miljø Selv om vi har blitt litt mindre, har vi nok å stelle med. Dette er våre viktigste oppgaver: (Gå gjennom punktene) Vi forvalter, ivaretar og utvikler Norges historiske festningsverk for allmennheten Vi avhender eiendom Forsvaret ikke lenger har bruk for

6 Bygget for spesialisering og helhet
FORSVARSBYGG STAB Skal vi bli gode på alle disse oppgavene, må vi spesialisere oss. Det styrer måten vi er organisert på. Vi er delt inn i åtte forretningsområder – alle med sin spesialkompetanse. Forsvarsbygg eiendom har ansvar for Forsvarsbyggs strategiske eiendomsportefølje. Forsvarsbygg utvikling har ansvar for å utvikle nye bygg og anlegg til Forsvaret. Enheten styrer og deltar i hele prosessen fra idé til levering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg kampflybase står for all innsats rundt etableringen av hovedkampflybase på Ørland og fremskutt base på Evenes i forbindelse med Forsvarets F-35 kjøp. Forsvarsbygg utleie har forvaltningsansvar for over 3,6 millioner kvadratmeter eiendom, bygg og anlegg – fra strids- og forsvarsanlegg til forlegninger og boliger til Forsvarets ansatte. Nasjonale festningsverk forvalter og foredler Norges historiske festningsverk – 14 i tallet. De leverer også rådgivning til Forsvaret og andre offentlige aktører. Forsvarsbygg futura leverer rådgivning innen sikkerhet, miljø, forskning og utvikling, jus, internasjonale operasjoner og beredskap. Skifte eiendom avhender eiendom Forsvaret ikke har bruk for. Miljøopprydding og tilrettelegging for ny sivil bruk hører også med til oppgavene. Forsvarsbygg fellestjenester leverer administrative støttetjenester til alle avdelingene internt i Forsvarsbygg. Men like viktig som spesialiseringen er det at tenker helhet. Vi bygger og forvalter våre eiendommer i et livsløpsperspektiv – fra planlegging til eventuell avhending eller riving. For å få til denne helheten må vi arbeide på tvers av fag og forretningsområder. FORSVARSBYGG EIENDOM FORSVARSBYGG UTVIKLING FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE FORSVARSBYGG UTLEIE NASJONALE FESTNINGSVERK SKIFTE EIENDOM FORSVARSBYGG FUTURA FORSVARSBYGG FELLES-TjENESTER

7 To viktige pilarer – forvaltning og forretning
Forsvarlig forvaltning i tråd med statens ramme- og regelverk Skape tillit gjennom åpenhet og ryddighet Strategisk porteføljestyring Helhetlige leveranser Konkurransedyktighet Kompetanse- og lederutvikling Forsvarsbygg er en offentlig etat og må møte de kravene til god forvaltning som det innebærer. (Gå gjennom punktene.) Samtidig må vi tenke og handle forretningsmessig. Vi måler oss mot de beste aktørene i vår bransje, og da må vi jobbe for å bli stadig mer profesjonelle. (Gå gjennom punktene.) For å kunne levere på vårt oppdrag og skape verdi må vi til enhver tid klare å balansere disse to viktige oppgavene.

8 Husleiemodell for forvaltning og utvikling
1 133 MILL. FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD 2 142 MILL. SAMLET HUSLEIEINNTEKT 1 009 MILL. LEIEINNTEKTENS KAPITALELEMENT MODERNISERING OG NYBYGG 1 721 MILL. (DISPONERT AV FORSVARS-DEPARTEMENTET) 558 MILL. INVESTERINGS-TILSKUDD OVER STATSBUDSJETTET En annen viktig del av vårt oppdrag er at vi skal drive i henhold til en husleiemodell. Slik får vi full oversikt over inntekter og utgifter, som igjen gjør det lettere å styre. En gjennomgang av denne gir et ganske godt bilde av hvordan vi driver og hvordan vi er finansiert. (klikk fram) Vår viktigste inntektskilde er husleien. I 2012 fikk vi inn litt over 2 milliarder kroner fra våre leietakere, som i all hovedsak er Forsvaret. (klikk fram) Drøyt halvparten av dette gikk tilbake til drift, vedlikehold og forvaltning av eiendommene. (klikk fram) Den andre snaue halvparten gikk inn i en pott som disponeres av Forsvarsbygg sammen med Forsvarsdepartementet. Pengene i denne potten går til modernisering og nybygg. (klikk fram) I denne potten inngår også en del av de pengene vi får fra salg av eiendom, (klikk fram) pluss et investeringstilskudd hentet fra Forsvarets del av statsbudsjettet. I 2012 ble dette til sammen litt over 1,7 milliarder kroner. Slik fungerer systemet, slik sirkulerer pengene og slik vil det i hovedsak være også i årene som kommer. 154 MILL. SALG AV EIENDOM

9 Arenaer for et moderne forsvar
Smarte Sikre Grønne Forsvaret trenger gode arenaer der menige, befal og sivilt ansatte kan øve, arbeide og lære best mulig. Vår oppgave i Forsvarsbygg er å skape disse arenaene. Forsvaret går nå gjennom en betydelig omlegging og modernisering. Denne fornyelsen skal også Forsvarsbygg bidra til. Det gjør vi gjennom å skape arenaer som er smarte, sikre og grønne. Det er vår rettesnor når vi planlegger, når vi bygger og når vi forvalter. Vi kaller det Norges mest aktive kvadratmetre. Denne illustrasjonen viser planene for den nye Jørstadmoen leir.

10 ARENAER FOR ET MODERNE FORSVAR Smarte arenaer – effektive og kompakte anlegg
Med smart mener vi at leirer og enkeltbygg er utformet slik at de gir høy kost/nytte-verdi. Det betyr også at vi tilbyr smarte og relevante tjenester på arenaene basert på kunnskap om kundenes behov. Dette bildet er fra Sjøforsvarets nye treningsanlegg på Haakonsvern ved Bergen – en smart, kompakt og moderne løsning i tråd med Forsvarets nye behov.

11 ARENAER FOR ET MODERNE FORSVAR Sikre arenaer – beskyttelse, sikring og sikkerhet
Vi gjør våre arenaer så sikre som mulig gjennom å bruke vår egen spisskompetanse innen beskyttelse og sikring. Målbevisst arbeid med HMS og miljø bidrar til ekstra trygghet. Kompetansesenteret for sikring av bygg, som ble åpnet i 2012, er en bekreftelse på vår ledende rolle på dete området. Senteret inngår i Forsvarsbygg futura, men skal betjene hele statlig sektor. Med landets fremste ekspertise innen objektsikkerhet skal senteret bidra til et tryggere Norge. Bildet viser ledelsesbygget på Akershus.

12 15% lavere energibruk = 110 mill. spart hvert år
ARENAER FOR ET MODERNE FORSVAR Grønne arenaer – løsninger tilpasset nye miljømål 15% lavere energibruk = 110 mill. spart hvert år Med grønn mener vi at våre arenaer skal ha en klar miljøprofil. Som landets største eiendomsforvalter har vi lagt sælig vekt på å redusere energibruken. Gjennom en målrettet satsing har vi klart å få ned forbruket med 15 prosent i året, noe som tilsvarer energibruken i  eneboliger. Det betyr 110 millioner kroner i sparte utgifter hvert år – penger Forsvaret kan bruke til andre formål. Fram mot 2016 er målet å kutte nye 15 prosent. Denne satsingen har samtidig bidratt til at utslippet av CO2 er redusert med 45 000 tonn i året. En annen viktig miljøforpliktelse er opprydding og miljøsanering av eldre militæranlegg – ikke minst når forsvarseiendom skal selges og gjøres klar for sivil bruk.

13 Passivhus Nytt bygg til Hærens ledelse på Bardufoss
Tas i bruk i løpet av året 60 % lavere energiforbruk enn gjennomsnittlig kontorbygg Bedre isolerte vinduer, tettere vegger, bedre isolasjon og bedre varmegjenvinning Det nye bygget til Hærens ledelse på Bardufoss demonstrerer vår grønne forpliktelse og setter en standard for fremtiden. Bygget er det mest energieffektive i sitt slag i Forsvaret. Energibruken er om lag 60 prosent lavere enn gjennomsnittet for eksisterende kontorbygg i Norge. Dette oppnås gjennom bedre isolerte vinduer, tettere vegger, bedre isolasjon og bedre varmegjenvinning i ventilasjonssystemet. Bygget er ikke bare «grønt». Det er også smart og sikkert.

14

15 FORSVARSBYGG Appendix

16 Visjon og verdier Visjon: Vi utvikler fremtidens eiendomsløsninger gjennom vår unike posisjon og kompetanse Verdier: – Fokusert – Nytenkende – Helhetlig mangfold – Gjensidig tillit og respekt Ledelsen i Forsvarsbygg Administrerende direktør Frode Sjursen

17 Fokus mot 2016 Smarte, sikre og grønne arenaer
Strategisk portefølje-styring Helhetlige leveranser Konkurranse-dyktighet Kompetanse- og ledelses-utvikling Dette er vårt strategiske fokus mot 2016 Å planlegge og styre den samlede eiendomsporteføljen er vårt viktigste bidrag til en effektiv forsvarssektor. Vi skal levere helhetlige leveranser (smarte, sikre og grønne arenaer), og den samlede opplevelsen skal være mer enn summen av hver leveranse. Vi skal være konkurransedyktige. og det vi leverer skal oppfattes som bedre enn det man kan få fra andre. Og vi skal nå våre mål gjennom tydelig ledelse, god rolleforståelse, innovasjon og høy kompetanse. Tall fra 2009

18 Nøkkeltall NøkkeltalL 2012 2011 2010 Grunneiendom forvaltet (daa)
Areal bygningsmasse forvaltet (kvm) Areal avhendet (kvm) Solgt forsvarseiendom for (mill. kr) 455 378 303 Antall bygg 10 108 10 664 11 102 Antall bygg og anlegg 13 065 12 859 13 410 Investeringsaktivitet i egne bygg og anlegg (mill. kr) 1 914 1 810 2 159 Driftsresultat overført til Forsvarsdepartementet * eks. salg av eiendom (mill. kr) 770 842 868 Antall årsverk 1 426 1 400 1 375 *Avskrivninger på eiendommens verdi

19 Anlegg i Norge (kvm)

20 Bygningsmasse per kategori

21 Utvikling i eiendomsporteføljen 1992–2012

22 Bygningsmasse fordelt per fylke – 2012


Laste ned ppt "FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google