Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnmakerskolen Anne Elisabeth Scheen Naturfagsenteret - Regnmakerne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnmakerskolen Anne Elisabeth Scheen Naturfagsenteret - Regnmakerne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnmakerskolen Anne Elisabeth Scheen Naturfagsenteret - Regnmakerne

2 2 Program for dagen 09:00 Innledning - formålet med dagen 09:15Praktisk kick-off - bygging av ballongbil 10:00Elevers kunnskaper og ferdigheter i naturfag v/ Øystein Guttersrud Naturfagsenteret 10:45 Benstrekk m/ fruktservering 11:00Energifaglige begreper og problemstillinger 12:15Lunsj 12:45 Energi og klimautfordringer v/ Marianne Aasen Cicero 13.30 Bygg, lag og lær: praktiske oppgaver og eksperimenter. Kaffe/te/frukt er tilgjengelig 14:45 Regnmakerskolen 15:30Kursavslutning

3 3 Drivkraft for framtidsrettede energiløsninger Enova SF er et statsforetak under OED Formål: Hvordan utnytte den energien vi har på best mulig måte Hvordan tilføre produksjon av mer miljøvennlig energi Hvordan erstatte mindre miljøvennlige energikilder med mer miljøvennlige Utvikle markedene for energieffektive løsninger og produksjon

4 4 Enovas ambisjon med Regnmakerne Få barn og unge interessert i energispørsmål lokalt – og globalt –merkevare, være tilstede på målgruppens arenaer Bak ligger et ønske om økt kunnskap slik at de som voksne er bedre rustet til å gjøre gode energivalg Involvere Humor Interaktivitet

5 5 Regnmakerne på TV - TV kulifiserer og påvirker Energikampen Energikampen (siden 2001) NRK 1 Ny serie fra 24.8: HutiHeita Hver søndag fra 07:30 til 10:00 Energikampen Energikampen ( Romjula 2007 Internasjonal energikamp

6 6 Regnmakerne har eget nettsted www.regnmakerne.no Samarbeid web – TV Aktiviteter Ukentlige nyheter Spill - konkurranser Energifaglig stoff Egne lærersider - kommer

7 7 Enova ønsker å styrke energifokus i skolen Samarbeid om energiopplæring i skolen • Naturfagsenteret • Norges Forskningsråd/Nysgjerrigper; barn forsker på energi • Vitensentrene • Energibransjen • Utdanningsdirektoratet/Nettverk for miljølære; energimåling • MOT • RENATEsenteret; energitema som utgangspunkt for teknologi og entreprenørskap

8 8 Et landsdekkende opplegg for energiundervisningen En del av barns energiopplæring i grunnskolen Et bidrag til å styrke interessen for realfagene hos barn og unge Oppgaver og aktiviteter med energi- og miljøtema Forankret i kompetansemål i Kunnskapsløftet

9 9 En ”ekte” Regnmaker.. Bryr seg om jordas “helsetilstand” Vet hva som må gjøres for å redusere energiforbruket Har en god del kunnskap om både energibruk, fornybar energi og hva som påvirker klimaet vårt Vi gir dem oppdrag

10 10 En ”ekte” Regnmakerskole Bruker Regnmakerbøkene, sangene og dansene Gjennomfører energieksperimenter Måler energibruken på skolen Kartlegger energiressursene i kommunen sin Arrangerer Energikamp i skolegården Kvalifiserte Regnmaker- skoler får et emblem. 10 stipender Årets Regnmakerskole

11 11 Regnmakerne og målgruppa 55 % av 9-13 åringene kjenner til Regnmakerne Regnmakerne begynner å vises i praksis. Barn som kjenner til Regnmakerne • mer kunnskap om energispørsmål enn andre Kjennskapen til Regnmakerne har de stort sett fått via TV eller skole. (Kilde TNS Gallup juni 2008)

12 12 Opplegg for mellomtrinnet •Arbeide med oppgavene gjennom et skoleår •Engasjerende •Lærerikt •Overkommelig •Basert på kompetansemål i læreplanen •Avsluttes med Regnmakerdag på skolen •Skolen kvalifiseres som Regnmakerskole •Skolelag til kommunal Regnmakerdag?

13 13 Regnmakerskolen oppgaver som kvalifiserer til Regnmakerskole 4. trinn5. trinn6. trinn7. trinnAlle trinn Bøker Sang Dans Energi- oppgaver Eksperimen ter Energi- måling Forskning Energi- forsyning i kommunen Energikamp i skole- gården

14 14 4. trinn Tema: •Bærekraftig utvikling •Drivhuseffekt og klima •Fornybar energi •Samarbeid, rytmer og bevegelser Oppgave: •Lese og samtale om bøkene •Oppgaver knyttet til bøkene •Lære sang og dans

15 15 Bøker, sang og dans Klaus Hagerup, Lars Hegdal og Rolf Løvland Del 1 – 2004, del 2 – 2005, del 3 - 2006 115 skoler (1600 elever) har hjulpet Klaus med bøkene Bøkene er tildelt alle grunnskoler i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

16 16 Forslag til tema som kan diskuteres i klassen Tilgang via nett Lese forløpende? Forslag til oppgaver

17 17 Sang og dans: Vinden blåser vår vei Melodi: Javed Kurd Tekst: Stian Barsnes Simonsen Sangen kan lastes ned fra: www.regnmakerne.no

18 Kompetansemål etter 4. trinn Naturfag •Mangfold i naturen –Argumentere for forsvarlig framferd i naturen •Fenomener og stoffer –Beskrive og drøfte kildesortering –Gi eksempel på kretsløp i naturen •Norsk –Samhandle gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner, regler for gruppesamtaler –Tanker om litteratur, teater, filmer, dataspill, TV-program –Framføre tekster, lese barnelitteratur og fagtekster –Beherske ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, –Bruke språklige virkemidler –Vurdere/sammenligne egne og andres tekster –Sanger, regler, dikt/fortellinger/eventyr - fortid og nåtid •Musikk –Framføre sang, spill og dans i samhandling med andre –egne musikkopplevelser, ulike funksjoner musikk kan ha •Kroppsøving –Grunnleggende bevegelser i tilrettelagte aktiviteter –Aktiviteter som utfordrer sanseapparatet og koordinasjon –Leke med rytmer og uttrykke dem med bevegelser –Delta i sangleker, danser og vise evne til samhandling 18

19 5. trinn Tema: •Hva er energi og hva kan det brukes til? •Energi / energiformer •Energikvalitet og energioverganger •Klima, issmelting og havnivåstigning – konsekvenser Oppgaver: •Energi/klima eksperimenter •Bygg - lag – lær oppgaver 19

20 Kompetansemål (etter 7. trinn) Forskerspiren •Formulere spørsmål, lage plan for å undersøke av hypotese, gjennomføre og samtale om resultatet •Forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser •Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr •Publisere resultater Teknologi og design •Planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer •Gjøre greie for bruk av overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann 20

21 21 6. trinn Tema: • Forholdet mellom ute og innetemperatur • Klima lokalt og globalt • Effektiv energibruk / energisparing • Energivaner hjemme og på skolen • Hvilke tiltak kan gjennomføres for å redusere forbruket? Oppgave • Temperaturmåling • Energimåling • Lage utstilling

22 22 Energimåling Mål inne-/utetemperaturen i minimum en uke og lag en temperaturkurve Les av ukentlig energiforbruk på skolen i perioden november til mars og før tallene på energimålingsplakaten Registrer de samme dataene på miljolare.no/energi (frivillig) Spare energi? www.bulldoser.com/ruben/ www.bulldoser.com/ruben/

23 23 Steindal skole reduserte energibruken med 100 000 kWh Bevisstgjøring Slå av lys Ikke dusje for lenge Slå datamaskiner og andre apparater med stand- by helt av Besøkte sentral driftskontroll i kommune Registrering på www.miljolare.nowww.miljolare.no

24 Kompetansemål Forskerspiren •Publisere resultater, digitale verktøy •Formulere spørsmål, gjennomføre og samtale om resultatet Fenomener og stoffer •Værmålinger Teknologi og design •Overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann gjennom tidene Matematikk •Måleredskap til praktiske målinger •Vurdere resultater ut fra presisjon og måleusikkerhet •Måle størrelser for lengde, areal, masse, volum, vinkel og tid •Bruke tidspunkt og tidsintervall •Velge måleenheter og regne om mellom ulike måleenheter •Planlegge/samle inn data ifm. observasjoner, undersøkelser og eksperiment •Bruk av tabeller, diagram - digitalt og manuelt •Tolke nyttegraden, finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere dem i forhold til hverandre 24

25 7. trinn 25 Tema: •Lokal energiproduksjon og leverandører •Energikvalitet •Fornybar energi •Fjern og nærvarme •Lokale naturressurser •Påvirkning av natur og klima lokalt Oppgave •Kartlegging av lokal kraftproduksjon •Intervju med lokal energiaktør

26 26 Energiforsyning i kommunen Hvilken type energi benyttes på skolen (el/strøm, fjernvarme, solfanger/solcelle, biobrensel, olje, gass)? Hvilke leverandører av energi (e-verk/vann/vind, fjernvarme, leverandør av pellets) finnes i ditt nærmiljø (kommune)? Har kommunen din en bevisst energipolitikk som belyser energibehov, konsekvenser og energibevissthet (energiutredning/energiplan)?

27 Kompetansemål Naturfag Forskerspiren •Diskutere naturfaglige tekster •Publisere resultater, digitale verktøy •Formulere spørsmål, gjennomføre og samtale om resultatet Fenomener og stoffer •Gjøre greie for bruk av energikilder før og nå •Beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt Geografi •forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis •samanlikne og påvise likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar •forklare korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast •forklare korleis vi i Noreg bruker ressursar frå andre stader i verda Norsk •Rollespill, drama, opplesing, intervju og presentasjoner •Lytte, uttrykke, begrunne standpunkter, respekt for andres •Presentere fagstoff •Referere og oppsummere tekster •Presentere egne leseerfaringer •Bruke oppslagsverk, ordbøker, •Bruke digitale skriveverktøy, bibliotek og digitale informasjonskanaler •Regler for bruk av internett-tekst 27

28 28 Alle trinn:Energikampen •Kulelabyrint •Vinderløype •Flåter på hjul •Spiral •Kjempesprettert

29 Energikamp •Lag skal bestå av tre personer •Begge kjønn representert •Tidtaking •Likt utstyr i alle kommuner •Publisering av resultater på web

30 Kulelabyrint Laget skal få ei kule fra start til mål i en balansetrekant. Trekanten er montert i en ramme, og laget må samarbeide og snakke sammen for å løse oppgaven. 30

31 Vinderløype 31 Laget skal balansere en bordtennisball på luftstrålen fra en hårføner. Ballen føres gjennom tre ringer og i mål

32 Flåte på hjul Laget skal føre flåten fra start til mål ved å trekke seg fremover med et tau. Alle tre elever må sitte på flåten og samarbeide om å trekke flåten i mål. 32

33 Spiral Laget skal føre en kobberring fra start til mål uten å komme bort i spiralen. Er man nær spiralen med ringen må man tilbake til start. 33

34 Kjempesprettert Laget får 10 baller. Tre av disse skal skytes med spretterten i mål. Ballen hentes til oppgaven er løst. Oppgaven er løst når tre baller ligger i nettet. 34

35 Regnmakernes skoledag Energikamp i skolegården •Gjennomføres av lag fra alle trinn. •Kan alternativt arrangeres av 7. trinn Korridorrace •5. trinn konkurrerer m/ musefellebiler •Alle ser på Quiz •Ferdig laget Quiz med 10 spørsmål. •Del elevene inn i grupper på 5-7 stk. •Alle gruppene bør inneholde barn fra alle de fire trinnene og begge kjønn. Utstilling av resultater fra energimåling •Alternativt en guidet utstiling Regnmakersamling •Fellessamling •Fremføring av sang / dans •Prisutdelinger •Utdeling av Regnmakerbevis / diplom 35

36 Hva tilbys? Regnmakerbøkene - fritt tilsendt Gratis lærer – og elevhefter (klare før jan 09) Alt materiell er nedlastbart på www.regnmakerne.no/larer (klart før jan 09)www.regnmakerne.no/larer Skolene låner en energikamphenger av kommunen (kommunene tilbys å kjøpe en tilhenger med energikamputstyr) 36

37 37 Bli Regnmakerskole Dette kan skolene oppnå: •Bli Årets Regnmakerskole 2009 •Vinne en av 10 Regnmakerstipender à 10.000.- kroner •Alle som rapporterer får merket Regnmakerskole Frist for å rapportere aktivitet er 9. mai. Vinnere av 10 Regnmakerstipender blir kunngjort i slutten av mai. Skolen som blir Årets Regnmakerskole inviteres til Regnmakernes Vennergidag for å motta premien

38 38 Påmelding og info Påmelding Regnmakerskolen : Send: navn og epost til kontaktperson på skolen antall lærerhefter antall elevhefter navn og postadresse til skolen til: regnmakerne@naturfagsenteret.no regnmakerne@naturfagsenteret.no Informasjon om og bestilling av henger med energikamputstyr regnmakerne@naturfagsenteret.no Rapportering av aktivitet www.regnmakerne.nowww.regnmakerne.no (fra jan.09) Frist for å rapportere aktivitet er 9. mai. Vinnere av 10 Regnmakerstipender blir kunngjort i slutten av mai. Skolen som blir Årets Regnmakerskole inviteres til Regnmakernes Vennergidag for å motta premien


Laste ned ppt "Regnmakerskolen Anne Elisabeth Scheen Naturfagsenteret - Regnmakerne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google