Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Helén Eliassen Østbyen helsehus, Leistad etterbehandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Helén Eliassen Østbyen helsehus, Leistad etterbehandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Helén Eliassen Østbyen helsehus, Leistad etterbehandling

2 Bakgrunn…..  …alt for mange inneliggende utskrivingsklare pasienter  …pasientene må vente nærmere et år på utskriving  …pasientene har få kommunale tjenester før innleggelse  …de aller fleste pasienter har bolig før innleggelse  …sykehusansatte ”bestiller” kommunale tjenester før utskriving  …”bestillingen” er; botiltak med døgntjeneste  …helse og velferdskontorene stadfester bestillingen

3 Ny strategi - helsehus  en kommunal arena for vurdering av videre tjenester  fokus på mestring  alle har tilbud om individuell plan ”På vei hjem”

4

5

6 Målgruppe (Oppstart 2009)  Utskrivingsklare pasienter i psykisk helsevern som vil ha varig behov for tjenester fra kommunen  Sjekkliste for utvelgelse  Medio 2011, redigert sjekkliste.  2013, inntak i forhold til forskningsprosjekt

7 Tilbudet  Etterbehandling ( 4 uker, kartlegging, etablere kontakt med kommunens ordinære hjelpeapparat, informasjon om ulike tilbud, utprøvinger, søknader etc.)  Trygghetsopphold (3 døgn, mat, seng samtale)

8

9

10 Samarbeid.Avtale mellom Psykisk Helsevern og Leistad..Kontaktpersoner i Psykisk Helsevern opprettet..Avtale med HVK, rutiner og ansvar avklart.Mental helse, Trondheim.

11

12 Resultater etter ett års drift  Antall pasienter på etterbehandling: 69  Trygghet: 59  Positive tilbakemeldinger fra PH

13 Pasientforløp Dag 1 •Henvisning fra PH •Inntak ny pasient •Epikrise/medisine r •Primærkontakt •Sjekkliste •Beskjed Gerica til HVK Dag 2 •Hjemmebesøk •Avtale samtale med helsehuslege Dag 3 •Primærkontakt- samtale •Målsettinger •Oppstart IP Dag 5 •Nettverksmøte med saksbehandler fra HVK

14 Dag 6 •Vadtak fattes fra saksbehandler •Mål om tidlig intervenering fra tjenesteytere Dag 7 •Ukerapport - statusrapport Gerica •Påbegynne fagtekst •Hjemmeopphold med overnatting Dag 10 •Kontaktmøte med tjenesteytere i kommunen Dag 15 •Midtevaluering angående målsettinger

15 Dag 16 til utskrivning •Motivering og arbeid ifht målsettinger •Hjemmeopphold med overnattinger Dag 16 til utskrivning •Presentasjon av frivillige organisasjoner •Treffsteder i nærmiljøet Før utskrivning •Sluttstatus (fagtekst + legejournal) •Avslutningssamtale med helsehuslegen •Orientere aktuelle tjenesteytere og fastlege •Orientere om trygghetsplasser Hjemme!

16 Dagliglivet  Dialog med brukeren om behov  Informasjon om ulike tilbud / muligheter  Støttesamtaler (motiverende intervju)  Motivere til aktivitet / hjemmeopphold  Poliklinisk behandling  Heleshuslegen sørger for kontakt med fastlege og behandlere for øvrig.  Veiledning i overføringsperioder  Fokus på egenmestring

17 Resultat 2011  Antall pasienter :55  Antall døgn:1923  Gjennomsnittlig liggetid:35  Utskrevet til eget hjem :54  Tilbakeført sykehus: 1

18 Resultat 2012  Ant pasienter: 44  Ant døgn: 2469  Gj.snitt liggetid: 56 døgn For pasienter med egen bolig var gjennomsnittlig liggetid 28 dager.

19

20

21 Mål og hypoteser  Mål for studien  Undersøke effekten av og erfaring med etterbehandling i kommunalt helsehus.  Hypoteser; 1.Pasientene kommer seg raskere tilbake til eget hjem. 2.Pasientene får tilpasset kompenserende tiltak i tråd med graden av funksjonssvikten. 3.Pasientene opplever trygghet og er tilfreds med hjelpen som ytes i egen bolig. 4.Kostnadene ved etterbehandling i kommunalt helsehus har en samfunnsøkonomisk gevinst.

22 Metode  Randomisert kontrollert studie (RCT) Innlagte pas i Østmarka sykehus som er vurdert som samtykkekompetent og i stand til å nyttiggjøre seg etterbehandling i kommunalt helsehus Bekreftet deltakelse – utfylling av to måleskjema Videre behandling i kommunalt helsehus før utskriving til hjemmet med kommunale og spesialisthelsetjenester Videre behandling i spesialisthelsetjenesten før utskriving til hjemmet med kommunale og spesialisthelsetjenester Randomisering Oppfølging i kommunal og spesialisert tjeneste. Registrering av utkommemål etter 1, 4 og 12 måneder

23 Inklusjonskriterier ( Pas som overføres fra Østmarka sykehus til DPS`ene Tiller og Nidaros).  Pas er vurdert av ansvarlig behandler til å ha samtykkekompetanse.  Utredet for årsaken til innleggelsen, diagnostisert og igangsatt behandling som kan videreføres i en døgnenhet i DPS eller i helsehus. (Pasienter i helsehus kan ha poliklinisk behandling i tillegg).  Pas er i en stabil situasjon, men at uro og utagerende atferd kan oppstå i mindre omfang.  Pas er vurdert til å ha et antatt behov for sammensatte tjenester i lang tid fra spesialisthelsetjenesten og kommunen etter utskriving.

24 Eksklusjonskriterier  Pasienter som ikke er i en stabil fase og som trenger skjermingstiltak.

25 Inklusjon av ant pasienter  70 pasienter i hver gruppe, totalt 140 pasienter.  Det vil da kunne vises en forskjell i funksjonsnivå mellom gruppene ned mot 0,24 (SD=0,50, power 80 % og alfa 5 %, tosidig t-test).

26 Målinger SkjemaBaseline1 måned4 måneder12 måneder Basis 32 (32 spm, skala 0-4) xxxx PAM (13 spm, skala, 1-5) xxxx TAS (10 spm, skala 0-6) xxx CSQ (8 spm, skala1-4) xxx Medvirkning (12 spm, skala 0-6) xxx + Kvalitativt intervju à 10 pasienter x

27 Effektmål 1 måned4 måneder12 måneder Funksjonsnivå Måling av ADL- funksjon; 17 IPLOS- verdier Måling av ADL- funksjon; 17 IPLOS- verdier Måling av ADL- funksjon; 17 IPLOS- verdier Forbruk av kommunale tjenester Ant timer per uke: oppfølging, praktisk hjelp, hjemmetjenester, dagaktivitet, døgnopphold. Kalkulere tjenestekostnader per time og per døgn Ant timer per uke: oppfølging, praktisk hjelp, hjemmetjenester, dagaktivitet., døgnopphold. Kalkulere tjenestekostnader per time og per døgn Ant timer per uke: oppfølging, praktisk hjelp, hjemmetjenester, dagaktivitet, døgnopphold,ant fastlegebesøk siste 12 mnd. Kalkulere tjenestekostnader per time og per døgn. Forbruk av spes.helsetj. Registrere; ant døgnopphold i PH, ant polikliniske behandlinger, (re)- innleggelser. Registrere; ant døgnopphold i PH, ant polikliniske behandlinger, (re)- innleggelser. Registrere; ant døgnopphold i PH, ant polikliniske behandlinger, (re)- innleggelser. Samfunns- kostnader Totale kostnader (kommunale og spesialisthelsetjenester)

28 Publisering av artikler 1.Effekten av etterbehandling i kommunalt helsehus for pasienter med en alvorlig psykisk lidelse som knyttes til antall behandlingsdøgn og kostnader. 2.Effekten av etterbehandling i kommunalt helsehus etter utskriving. Data knyttes til omfanget av både spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester i forhold til funksjonsnivå, samt reinnleggelse(r). 3.Sammenligning av opplevd livskvalitet etter 1, 4 og 12 måneder etter utskriving, samt data fra kvalitative intervju.


Laste ned ppt "Foto: Helén Eliassen Østbyen helsehus, Leistad etterbehandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google