Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OM INKASSOBRANSJEN SFNs landsmøte 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OM INKASSOBRANSJEN SFNs landsmøte 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 OM INKASSOBRANSJEN SFNs landsmøte 2008

2 20 -25 mrd kr til inkasso hvert år. 46 mrd kr samlet til inkasso
112 inkassobyråer mrd kr til inkasso hvert år. 15 mrd innkasseres 46 mrd kr samlet til inkasso

3 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet
2007 mottatt saker. 3 % økning.c

4 Antall konkurser

5 KK pr Endring i % Land 2007 selskaper 2006 2005 2004 2003 2002 .06 / 07 Østerrike 6 362 240 6 854 7 136 6 328 5 564 5 281 -7,18 Belgia 7 690 110 7 617 7 878 7 836 7 463 7 222 0,96 Danmark 2 400 131 1 987 2 497 2 620 2 465 2 469 20,79 England 12 950 82 13 686 13 462 12 813 17 522 19 347 -5,38 Finland 2 300 95 2 285 2 278 2 385 2 810 2 885 0,66 Frankrike 42 670 166 40 360 41 930 40 776 40 472 37 987 5,72 Tyskland 27 490 90 30 680 36 850 39 270 39 700 37 620 -10,40 Hellas 510 7 520 580 577 480 489 -1,92 Irland 310 31 304 327 321 316 379 1,97 Italia 5 410 13 8 827 17 150 17 500 16 000 15 500 -38,71 Luxemburg 680 256 634 682 665 641 695 7,26 Nederland 4 710 87 5 941 6 780 6 648 6 355 6 489 -20,72 Norge 2 845 3 032 3 540 4 297 5 223 4 473 -6,17 Portugal 3 350 27 3 400 3 300 3 123 2 980 2 092 -1,47 Spania 830 3 853 869 561 545 629 -2,70 Sverige 4 890 92 5 243 5 865 6 588 8 061 7 819 -6,73 Sveits 4 400 93 4 528 4 751 4 955 4 539 4 002 -2,83 TOTALT 129797 ): 90 -5,09

6 Gjeldsordninger Til sammen gjeldsordninger

7 GO pr .-/- % 2007 innbygger 07 2006 2005 .06 /07 England 21 79 426 2,29 Nederland 15 060 9 14 928 14 666 0,88 Norge 2 091 4,5 2 144 2 673 -2,47 Sverige 7 120 8 3 830 4 178 85,90 Sveits 6 300 5 840 5 714 7,88 Tyskland 17 99 720 12,34 Østerike 8 616 11 7 583 6 462 13,62 SUM 8,22 USA 27

8 Tvangssalg løsøre

9 Tvangssalg fast eiendom

10 Tvangssalg fast eiendom og løsøre

11 Fravikelser

12 Forliksklager

13 Resultatet av forliksrådsbehandlingen

14 Antall utleggsbegjæringer

15 Antall utleggsbegjæringer
Utleggsbegjæringer fast eiendom og løsøre Tot. ant. Avholdte Avholdt med Tinglyst Stanset stanset År begjæringer med utlegg intet til utlegg Sum avholdt utlegg % 1988 85 376 22 581 1989 83 040 19 196 1990 97 732 74 755 13 210 1991 73 544 11 303 1992 65 506 9 510 1993 62 859 42 240 20 964 53 352 34 1994 60 449 57 692 41 091 26 1995 61 976 64 682 37 280 23 1996 63 519 70 697 35 154 21 1997 63 220 69 992 36 198 1998 54 675 59 554 27 311 19 1999 61 280 60 164 29 174 2000 68 670 62 396 29 410 18 2001 73 693 65 610 25 779 16 2002 78 382 67 729 25 169 15 2003 88 172 76 673 30 085 2004 78 898 68 255 30 946 17 2005 69 467 58 756 24 032 2006 83 151 69 069 20 625 27 180 2007 88 732 47 517 27 335

16 Intet til utlegg; 35 % (45 %)

17 Nye vernetingsbestemmelser i Tvisteloven
Advokat Baard Sig. Bratsberg

18 Tvistemålslovens opphevet
§ 18. Hjemting har enhver i den retskreds, hvor han har bopæl. Har nogen bopæl i flere kredser, har han hjemting i dem alle. § 19. Den, som ikke har paaviselig bopæl, hverken i indlandet eller i utlandet, har hjemting i den retskreds, hvor han opholder sig, naar stevningen forkyndes.        Har han heller ikke kjendt opholdssted i riket, træder retten paa hans sidste kjendte bopæl eller opholdssted indenlands istedenfor hjemtinget, naar saken gjælder en forpligtelse, som han har paadrat sig her i riket, eller som han skal opfylde her. Advokat Baard Sig. Bratsberg

19 Tvl. § 4-4. Alminnelig verneting
(1) Søksmål kan reises ved saksøktes alminnelige verneting. (2) Fysiske personer har alminnelig verneting der de har bopel. Den som har bopel i flere rettskretser, har alminnelig verneting i alle rettskretsene. (3) Virksomheter registrert i Foretaksregisteret har alminnelig verneting på det sted virksomhetens hovedkontor ifølge registreringen ligger. Utenlandske næringsvirksomheter med filial, agentur eller lignende forretningssted i Norge har alminnelig verneting på dette forretningsstedet dersom søksmålet gjelder virksomheten der. (4) Staten har alminnelig verneting i Oslo. Fylkeskommuner og kommuner har alminnelig verneting der hovedadministrasjonen ligger. Selvstendige offentlige foretak har alminnelig verneting der styret har sitt sete. (5) Virksomheter eller sammenslutninger uten alminnelig verneting etter tredje og fjerde ledd har alminnelig verneting samme sted som den person stevningen skal forkynnes for. Advokat Baard Sig. Bratsberg

20 Tvfbl. bestemmelser om kompetent Namsmyndighet
       Begjæring om utlegg skal settes fram for namsmannen i det distriktet der saksøkte har alminnelig verneting.        Med unntak for begjæring om utlegg etter § 7-2 bokstav f kan en begjæring om utlegg også settes frem for namsmannen i et annet distrikt hvor saksøkte har formuesgoder når: (a) det er sannsynlig at det ikke vil være tilstrekkelige eller hensiktsmessige formuesgoder å ta utlegg i i det distrikt der saksøkte har alminnelig verneting, (b) utlegg søkes i et formuesgode som saksøkeren har panterett eller tilbakeholdsrett i for sitt krav, og dette befinner seg i distriktet, (c) saksøkte er næringsdrivende og har forretnings- eller driftssted i distriktet, (d) saksøkte ikke har kjent alminnelig verneting i riket, (e) saksøkte har samtykket etter at kravet ble misligholdt, eller (f) tvangsfullbyrdelsen ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort. For saksøkte som har kjent alminnelig verneting i riket, kan utleggstrekk bare besluttes av namsmannen i det distrikt der saksøkte har alminnelig verneting. Advokat Baard Sig. Bratsberg

21 Advokat Baard Sig. Bratsberg

22 Advokat Baard Sig. Bratsberg

23 Advokat Baard Sig. Bratsberg

24

25

26 Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringar i inkassolova (godkjenning av kvalifikasjonsbevis frå ein annan EØS-stat m.m.)

27 Disse medlemmer ser at økende press mot rentenivået kan medføre at det er stor fare for at en rekke mennesker, ikke minst unge, vil kunne havne i et uføre. Den nye inkassoreformen kan imidlertid i stor grad bøte på dette. Fremfor å overlate jobben til et inkassobyrå, kan den enkelte fordringshaver selv gjøre jobben til en langt rimeligere pris for den enkelte skyldner og etablere fornuftige avdragsordninger, samtidig som skyldnerens ansvar for egen gjeld ikke pulveriseres ved at kreditor har et effektivt ris bak speilet i form av at namsmannen om nødvendig kan trekkes tidligere inn i prosessen, jf. lov om tvangs-

28 i denne sammenheng å vise til behandlingen av Dokument nr
i denne sammenheng å vise til behandlingen av Dokument nr. 8:16 ( ), jf. Innst. S. nr. 141 ( ), og forutsetter at Justisdepartementet i samarbeid med Finansdepartementet fremover følger opp de forhold som forslagsstillerne og Stortinget påpekte ved behandlingen av dette forslaget, herunder også spørsmålet om utvidet bruk av såkalt egeninkasso som ble innført fra 2006.

29 Okt. 2006 Adv. Bratsberg Okt. 2006

30 Disse medlemmer har merket seg at denne muligheten er lite kjent blant norske bedrifter og medfører at det skjer en formuesoverføring fra privatpersoner og verdiskapende næringsliv til et unødvendig byråkratisk mellomledd i form av inkassobyråer som har til dels grove avanser for minimalt med arbeid. Disse medlemmer forutsetter derfor at arbeidet med å gjøre denne muligheten bedre kjent, intensiveres.

31

32

33

34

35

36 Advokat Baard Sig. Bratsberg

37 Advokat Baard Sig. Bratsberg

38 KLAGEBEHANDLING CA 350 klager til Inkassoklagenemnda pr. år.
Ca 30 saker behandles av Nemnda. Innsigelser Taushetsplikt Betalingstidspunkt og salærberegning Renteberegning Varsling, og utforming av varsel, kombinasjon av varsler.

39 Advokat Baard Sig. Bratsberg
Rentespesifisering Advokat Baard Sig. Bratsberg

40 IL. § 10. Betalingsoppfordring
Når et krav er mottatt til inkasso og betalingsfristen i inkassovarsel etter § 9 er løpt ut, skal inkassatoren sende skyldneren en skriftlig oppfordring på papir (betalingsoppfordring) om enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet innen en frist på minst 14 dager. § 9 andre ledd gjelder tilsvarende. Forhold som gir grunn til tvil om kravet er rettmessig, skal være vurdert før en betalingsoppfordring sendes.  Betalingsoppfordringen skal angi a) fordringshaverens navn, b) hva kravet gjelder, c) kravets størrelse med særskilt angivelse av hovedkrav og tilleggskrav som krav på forsinkelsesrente og erstatning for inndrivingskostnader, d) hvilken sats for forsinkelsesrente som i tilfelle er brukt og dato det er beregnet forsinkelsesrente fra, e) at unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader for skyldneren og til rettslig inndriving, og f) retten til å kreve nemndsbehandling etter § 22, dersom kravet blir inndrevet av et foretak som driver inkassovirksomhet i medhold av bevilling etter § 5 første eller tredje ledd.        Fullstendige opplysninger som nevnt i andre ledd bokstavene c og d er det ikke nødvendig å gi dersom beregningen av kravet er særdeles omfattende. Samlet krav må likevel alltid oppgis, og det må opplyses at en fullstendig oppstilling vil bli gitt ved forespørsel. Advokat Baard Sig. Bratsberg

41 Advokat Baard Sig. Bratsberg

42 Advokat Baard Sig. Bratsberg

43 Advokat Baard Sig. Bratsberg
Type Grlnr Referanse Beløp Rentedato RenterFra RenterTil RenteGrl RenteSats RenteBel Delsum Totalt Hovedstol 1 Grunnlag 567,45 11,50 3,40 12,25 1,52 2 2 224,71 2 792,16 32,80 3 211,83 3 003,99 28,23 4 74,69 3 078,68 33,06 5 57,50 3 136,18 40,00 6 3 193,68 42,87 12,75 76,98 258,86 Bo-dato Ir-basis Advokat Baard Sig. Bratsberg

44 Kombinasjon av varsler
IV / BO, tvfbl. §4-18 varsel, varsel iht tvl. §5-2, stengevarsel osv. Advokat Baard Sig. Bratsberg

45 Advokat Baard Sig. Bratsberg
Inkassoloven er ikke til hinder for at betalingsoppfordring og varsel om rettslige skritt etter inkassoloven § 10 kombineres med slike varsler som kreves i andre lover”. I kommentarutgaven til tvangsfullbyrdelsesloven, Bind I, 4 utgave, side 431, 2 avsnitt de 2 siste setningene sies det: ”Endelig følger det av inkassoloven § 11 at inkassator før det begjæres rettslig skritt, skal ha gitt skyldneren en ny betalingsoppfordring med varsel om at rettslig inndriving vil bli satt i verk. Denne betalingsoppfordringen kan kombineres med varselet etter tvfbl. § 4-18, jfr Ot prp nr 2 (1987-8) side 116.” Advokat Baard Sig. Bratsberg

46 KLAGEBEHANDLING I KREDINOR
Advokat Baard Sig. Bratsberg

47 KLAGEBEHANDLING I KREDINOR
Advokat Baard Sig. Bratsberg

48 KLAGEBEHANDLING I KREDINOR
Advokat Baard Sig. Bratsberg

49

50 Advokat Baard Sig. Bratsberg

51 Advokatfellesskapet Bratsberg
Hvilken del av av kravet skal dekkes først hvis innbetalingen ikke dekker hele kravet ? Advokatfellesskapet Bratsberg

52 Advokatfellesskapet Bratsberg
Unntak: Hvor kreditors valg ville bety den rene utbytting, herunder der debitor har særlige plikter overfor tredjemann Dekningsrekkefølgen Hvis debitor ikke har truffet noe valg (uttrykkelig eller i konkludent adferd) er hovedregelen at kreditor har valgretten. Rt / 909. Hensynet til debitor er rimelig ivaretatt ved at han har den prinsipale valgretten, bruker han ikke den, bør kreditor stå fritt. Advokatfellesskapet Bratsberg

53 Advokatfellesskapet Bratsberg
Dekningsrekkefølgen Debitor har den prinsipale valgretten: Tilkjennegir hvilket krav som skal dekkes. Betalingen stemmer med en bestemt post. Fremgår forutsetningsvis av annen grunn. Advokatfellesskapet Bratsberg

54 Advokatfellesskapet Bratsberg
Deknings- rekkefølge: 1.Salær / omkostninger 2.Renter 3.Hovedkrav. Dekningsrekkefølgen Bankklagenemdas avgjørelse nr Notat, Justisdep. Lovavd. 94/1268 Uttalelse, Finansdep. Utv. 96/812. Brev fra Forbrukerrådet 24/ Advokatfellesskapet Bratsberg

55 Best i Europa Adv. Bratsberg Okt. 2006

56 Betalingsadferd 2007 Avtalt Forsinket Faktisk kredittid betaling
Avtalt Forsinket Faktisk kredittid betaling betalingstid 2007 2006 Italia 66 67 23 89 90 Frankrike 43 14 12 57 55 England 35 34 19 18 54 52 Belgia 33 13 46 48 Østerike 30 29 11 10 41 39 Sveits 24 16 40 Nederland 25 15 Tyskland 37 Sverige 28 8 9 36 Norge 21 7 6 27

57 Frykter mer torpedovirksomhet
Namsfogden bruker ti måneder på å behandle en inkassosak. Inkassobransjen frykter flere tar loven i egne hender. Hvis regninger går til inkasso og fremdeles ikke blir betalt, kan saken havne på bordet hos Namsfogden. Og der ligger den lenge. Etaten bruker hele ti måneder å behandle en sak. Frykter konsekvensene Når det offentlige bruker så lang tid for å kreve inn utestående verdier, advarer inkassobransjen mot økt torpedovirksomhet. - Mennesker skal ha muligheter til å få prøvet sin rett, enten det er i forliksråd eller hos namsmann. Men funker ikke det, så kan det tenkes at folk i fortvilelsen tar i bruk midler som vi helst ikke vil se i det hele tatt, sier Bård Bratsberg, styreleder Norske Inkassobyråers Forening. Travelt Fungerende Namsfogd i Oslo, Alexander Dey, forteller om en enorm saksmengde og tekniske problemer. - Namsfogden i Oslo mottar årlig ca saker. I dag har vi ca utleggsforretninger som ligger og venter på behandling. aksbehandlingstiden på utleggsforretninger er oppe i cirka ti måneder, sier Dey til TV 2 Nyhetene.

58 Geir Magne Aanestad, leder Norges Lennsmanns- og Politilederlag.
Okt. 2006 Geir Magne Aanestad, leder Norges Lennsmanns- og Politilederlag. Adv. Bratsberg Okt. 2006

59 Hvem er skyldner ? Adv. Bratsberg Okt. 2006

60

61 ”Gjengangere”

62

63 Sterk økning

64 Advokat Baard Sig. Bratsberg

65

66

67 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "OM INKASSOBRANSJEN SFNs landsmøte 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google