Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.kredinor.no OM INKASSOBRANSJEN SFNs landsmøte 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.kredinor.no OM INKASSOBRANSJEN SFNs landsmøte 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 OM INKASSOBRANSJEN SFNs landsmøte 2008

2 • 112 inkassobyråer • mrd kr til inkasso hvert år. – 15 mrd innkasseres • 46 mrd kr samlet til inkasso

3 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 2007 mottatt saker. 3 % økning.c

4 Antall konkurser

5 KK pr Endring i % Land2007selskaper / 07 Østerrike ,18 Belgia ,96 Danmark ,79 England ,38 Finland ,66 Frankrike ,72 Tyskland ,40 Hellas ,92 Irland ,97 Italia ,71 Luxemburg ,26 Nederland ,72 Norge ,17 Portugal ,47 Spania ,70 Sverige ,73 Sveits ,83 TOTALT129797): ,09

6 Gjeldsordninger Til sammen gjeldsordninger

7 GO pr /- % 2007innbygger /07 England ,29 Nederland ,88 Norge2 0914, ,47 Sverige ,90 Sveits ,88 Tyskland ,34 Østerike ,62 SUM ,22 USA

8 Tvangssalg løsøre

9 Tvangssalg fast eiendom

10 Tvangssalg fast eiendom og løsøre

11 Fravikelser

12 Forliksklager

13 Resultatet av forliksrådsbehandlingen

14 Antall utleggsbegjæringer

15 Antall utleggsbegjæringer Utleggsbegjæringer fast eiendom og løsøre Tot. ant.AvholdteAvholdt med TinglystStansetstanset Årbegjæringermed utleggintet til utleggSum avholdtutlegg%

16 Intet til utlegg; 35 % (45 %)

17 Nye vernetingsbestemmelser i Tvisteloven Advokat Baard Sig. Bratsberg 17

18 Tvistemålslovens opphevet • § 18. Hjemting har enhver i den retskreds, hvor han har bopæl. Har nogen bopæl i flere kredser, har han hjemting i dem alle. • § 19. Den, som ikke har paaviselig bopæl, hverken i indlandet eller i utlandet, har hjemting i den retskreds, hvor han opholder sig, naar stevningen forkyndes. • Har han heller ikke kjendt opholdssted i riket, træder retten paa hans sidste kjendte bopæl eller opholdssted indenlands istedenfor hjemtinget, naar saken gjælder en forpligtelse, som han har paadrat sig her i riket, eller som han skal opfylde her Advokat Baard Sig. Bratsberg 18

19 Tvl. § 4-4. Alminnelig verneting • (1) Søksmål kan reises ved saksøktes alminnelige verneting. • (2) Fysiske personer har alminnelig verneting der de har bopel. Den som har bopel i flere rettskretser, har alminnelig verneting i alle rettskretsene. • (3) Virksomheter registrert i Foretaksregisteret har alminnelig verneting på det sted virksomhetens hovedkontor ifølge registreringen ligger. Utenlandske næringsvirksomheter med filial, agentur eller lignende forretningssted i Norge har alminnelig verneting på dette forretningsstedet dersom søksmålet gjelder virksomheten der. • (4) Staten har alminnelig verneting i Oslo. Fylkeskommuner og kommuner har alminnelig verneting der hovedadministrasjonen ligger. Selvstendige offentlige foretak har alminnelig verneting der styret har sitt sete. • (5) Virksomheter eller sammenslutninger uten alminnelig verneting etter tredje og fjerde ledd har alminnelig verneting samme sted som den person stevningen skal forkynnes for Advokat Baard Sig. Bratsberg 19

20 Tvfbl. bestemmelser om kompetent Namsmyndighet • § 7-3. Kompetent namsmyndighet • Begjæring om utlegg skal settes fram for namsmannen i det distriktet der saksøkte har alminnelig verneting. • Med unntak for begjæring om utlegg etter § 7-2 bokstav f kan en begjæring om utlegg også settes frem for namsmannen i et annet distrikt hvor saksøkte har formuesgoder når: – (a) det er sannsynlig at det ikke vil være tilstrekkelige eller hensiktsmessige formuesgoder å ta utlegg i i det distrikt der saksøkte har alminnelig verneting, – (b) utlegg søkes i et formuesgode som saksøkeren har panterett eller tilbakeholdsrett i for sitt krav, og dette befinner seg i distriktet, – (c) saksøkte er næringsdrivende og har forretnings- eller driftssted i distriktet, – (d) saksøkte ikke har kjent alminnelig verneting i riket, – (e) saksøkte har samtykket etter at kravet ble misligholdt, eller – (f) tvangsfullbyrdelsen ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort. • For saksøkte som har kjent alminnelig verneting i riket, kan utleggstrekk bare besluttes av namsmannen i det distrikt der saksøkte har alminnelig verneting Advokat Baard Sig. Bratsberg 20

21 Advokat Baard Sig. Bratsberg 21

22 Advokat Baard Sig. Bratsberg 22

23 Advokat Baard Sig. Bratsberg 23

24

25

26 INNSTILLING FRA JUSTISKOMITEEN OM LOV OM ENDRINGAR I INKASSOLOVA (GODKJENNING AV KVALIFIKASJONSBEVIS FRÅ EIN ANNAN EØS-STAT M.M.)

27 • Disse medlemmer ser at økende press mot rentenivået kan medføre at det er stor fare for at en rekke mennesker, ikke minst unge, vil kunne havne i et uføre. Den nye inkassoreformen kan imidlertid i stor grad bøte på dette. Fremfor å overlate jobben til et inkassobyrå, kan den enkelte fordringshaver selv gjøre jobben til en langt rimeligere pris for den enkelte skyldner og etablere fornuftige avdragsordninger, samtidig som skyldnerens ansvar for egen gjeld ikke pulveriseres ved at kreditor har et effektivt ris bak speilet i form av at namsmannen om nødvendig kan trekkes tidligere inn i prosessen, jf. lov om tvangs-

28 • i denne sammenheng å vise til behandlingen av Dokument nr. 8:16 ( ), jf. Innst. S. nr. 141 ( ), og forutsetter at Justisdepartementet i samarbeid med Finansdepartementet fremover følger opp de forhold som forslagsstillerne og Stortinget påpekte ved behandlingen av dette forslaget, herunder også spørsmålet om utvidet bruk av såkalt egeninkasso som ble innført fra 2006.

29 Adv. Bratsberg Okt

30 • Disse medlemmer har merket seg at denne muligheten er lite kjent blant norske bedrifter og medfører at det skjer en formuesoverføring fra privatpersoner og verdiskapende næringsliv til et unødvendig byråkratisk mellomledd i form av inkassobyråer som har til dels grove avanser for minimalt med arbeid. Disse medlemmer forutsetter derfor at arbeidet med å gjøre denne muligheten bedre kjent, intensiveres.

31

32

33

34

35

36 Advokat Baard Sig. Bratsberg 36

37 Advokat Baard Sig. Bratsberg 37

38 KLAGEBEHANDLING • CA 350 klager til Inkassoklagenemnda pr. år. • Ca 30 saker behandles av Nemnda. • Innsigelser • Taushetsplikt • Betalingstidspunkt og salærberegning • Renteberegning • Varsling, og utforming av varsel, kombinasjon av varsler.

39 Rentespesifisering Advokat Baard Sig. Bratsberg 39

40 IL. § 10. Betalingsoppfordring • Når et krav er mottatt til inkasso og betalingsfristen i inkassovarsel etter § 9 er løpt ut, skal inkassatoren sende skyldneren en skriftlig oppfordring på papir (betalingsoppfordring) om enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet innen en frist på minst 14 dager. § 9 andre ledd gjelder tilsvarende. Forhold som gir grunn til tvil om kravet er rettmessig, skal være vurdert før en betalingsoppfordring sendes. • Betalingsoppfordringen skal angi – a) fordringshaverens navn, – b) hva kravet gjelder, – c) kravets størrelse med særskilt angivelse av hovedkrav og tilleggskrav som krav på forsinkelsesrente og erstatning for inndrivingskostnader, – d) hvilken sats for forsinkelsesrente som i tilfelle er brukt og dato det er beregnet forsinkelsesrente fra, – e) at unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader for skyldneren og til rettslig inndriving, og – f) retten til å kreve nemndsbehandling etter § 22, dersom kravet blir inndrevet av et foretak som driver inkassovirksomhet i medhold av bevilling etter § 5 første eller tredje ledd. • Fullstendige opplysninger som nevnt i andre ledd bokstavene c og d er det ikke nødvendig å gi dersom beregningen av kravet er særdeles omfattende. Samlet krav må likevel alltid oppgis, og det må opplyses at en fullstendig oppstilling vil bli gitt ved forespørsel Advokat Baard Sig. Bratsberg 40

41 Advokat Baard Sig. Bratsberg 41

42 Advokat Baard Sig. Bratsberg 42

43 Advokat Baard Sig. Bratsberg 43 TypeGrlnrReferanseBeløpRentedatoRenterFraRenterTilRenteGrlRenteSatsRenteBelDelsumTotalt Hovedstol1Grunnlag567, ,4511,503,40 Hovedstol ,4512,251,52 Hovedstol2Grunnlag2 224, ,1612,2532,80 Hovedstol3Grunnlag211, ,9912,2528,23 Hovedstol4Grunnlag74, ,6812,2533,06 Hovedstol5Grunnlag57, ,1812,2540,00 Hovedstol6Grunnlag57, ,6812,2542,87 Hovedstol ,6812,7576,98258,86 Bo-dato Ir-basis

44 Kombinasjon av varsler IV / BO, tvfbl. §4-18 varsel, varsel iht tvl. §5-2, stengevarsel osv Advokat Baard Sig. Bratsberg 44

45 • Inkassoloven er ikke til hinder for at betalingsoppfordring og varsel om rettslige skritt etter inkassoloven § 10 kombineres med slike varsler som kreves i andre lover”. • I kommentarutgaven til tvangsfullbyrdelsesloven, Bind I, 4 utgave, side 431, 2 avsnitt de 2 siste setningene sies det: ”Endelig følger det av inkassoloven § 11 at inkassator før det begjæres rettslig skritt, skal ha gitt skyldneren en ny betalingsoppfordring med varsel om at rettslig inndriving vil bli satt i verk. Denne betalingsoppfordringen kan kombineres med varselet etter tvfbl. § 4-18, jfr Ot prp nr 2 (1987-8) side 116.” Advokat Baard Sig. Bratsberg 45

46 KLAGEBEHANDLING I KREDINOR Advokat Baard Sig. Bratsberg

47 KLAGEBEHANDLING I KREDINOR Advokat Baard Sig. Bratsberg

48 KLAGEBEHANDLING I KREDINOR Advokat Baard Sig. Bratsberg

49

50 Advokat Baard Sig. Bratsberg 50

51 Advokatfellesskapet Bratsberg 51 Hvilken del av av kravet skal dekkes først hvis innbetalingen ikke dekker hele kravet ?

52 Advokatfellesskapet Bratsberg 52 Dekningsrekkefølgen •Hvis debitor ikke har truffet noe valg (uttrykkelig eller i konkludent adferd) er hovedregelen at kreditor har valgretten. •Rt / 909. •Hensynet til debitor er rimelig ivaretatt ved at han har den prinsipale valgretten, bruker han ikke den, bør kreditor stå fritt. Unntak: Hvor kreditors valg ville bety den rene utbytting, herunder der debitor har særlige plikter overfor tredjemann

53 Advokatfellesskapet Bratsberg 53 Dekningsrekkefølgen •Debitor har den prinsipale valgretten: –Tilkjennegir hvilket krav som skal dekkes. –Betalingen stemmer med en bestemt post. –Fremgår forutsetningsvis av annen grunn.

54 Advokatfellesskapet Bratsberg 54 •Bankklagenemdas avgjørelse nr •Notat, Justisdep. Lovavd. 94/1268 •Uttalelse, Finansdep. Utv. 96/812. •Brev fra Forbrukerrådet 24/ Dekningsrekkefølgen Deknings- rekkefølge: 1.Salær / omkostninger 2.Renter 3.Hovedkrav.

55 Best i Europa Adv. Bratsberg Okt

56 Avtalt Forsinket Faktisk kredittid betaling betalingstid Italia Frankrike England Belgia Østerike Sveits Nederland Tyskland Sverige Norge Betalingsadferd 2007

57 • Frykter mer torpedovirksomhet • Namsfogden bruker ti måneder på å behandle en inkassosak. Inkassobransjen frykter flere tar loven i egne hender. • Hvis regninger går til inkasso og fremdeles ikke blir betalt, kan saken havne på bordet hos Namsfogden. Og der ligger den lenge. Etaten bruker hele ti måneder å behandle en sak. • Frykter konsekvensene • Når det offentlige bruker så lang tid for å kreve inn utestående verdier, advarer inkassobransjen mot økt torpedovirksomhet. • - Mennesker skal ha muligheter til å få prøvet sin rett, enten det er i forliksråd eller hos namsmann. Men funker ikke det, så kan det tenkes at folk i fortvilelsen tar i bruk midler som vi helst ikke vil se i det hele tatt, sier Bård Bratsberg, styreleder Norske Inkassobyråers Forening. • Travelt • Fungerende Namsfogd i Oslo, Alexander Dey, forteller om en enorm saksmengde og tekniske problemer. • - Namsfogden i Oslo mottar årlig ca saker. I dag har vi ca utleggsforretninger som ligger og venter på behandling. aksbehandlingstiden på utleggsforretninger er oppe i cirka ti måneder, sier Dey til TV 2 Nyhetene.

58 Adv. Bratsberg Okt Geir Magne Aanestad, leder Norges Lennsmanns- og Politilederlag.

59 Hvem er skyldner ? Adv. Bratsberg Okt

60

61 ”Gjengangere”

62

63 Sterk økning

64 Advokat Baard Sig. Bratsberg 64

65

66

67 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Www.kredinor.no OM INKASSOBRANSJEN SFNs landsmøte 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google