Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.kredinor.no OM INKASSOBRANSJEN SFNs landsmøte 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.kredinor.no OM INKASSOBRANSJEN SFNs landsmøte 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.kredinor.no OM INKASSOBRANSJEN SFNs landsmøte 2008

2 www.kredinor.no • 112 inkassobyråer • 20 -25 mrd kr til inkasso hvert år. – 15 mrd innkasseres • 46 mrd kr samlet til inkasso

3 www.kredinor.no Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 2007 mottatt 3.890.649 saker. 3 % økning.c

4 www.kredinor.no Antall konkurser

5 www.kredinor.no KK pr 10 000 Endring i % Land2007selskaper20062005200420032002.06 / 07 Østerrike6 3622406 8547 1366 3285 5645 281-7,18 Belgia7 6901107 6177 8787 8367 4637 2220,96 Danmark2 4001311 9872 4972 6202 4652 46920,79 England12 9508213 68613 46212 81317 52219 347-5,38 Finland2 300952 2852 2782 3852 8102 8850,66 Frankrike42 67016640 36041 93040 77640 47237 9875,72 Tyskland27 4909030 68036 85039 27039 70037 620-10,40 Hellas5107520580577480489-1,92 Irland310313043273213163791,97 Italia5 410138 82717 15017 50016 00015 500-38,71 Luxemburg6802566346826656416957,26 Nederland4 710875 9416 7806 6486 3556 489-20,72 Norge2 845903 0323 5404 2975 2234 473-6,17 Portugal3 350273 4003 3003 1232 9802 092-1,47 Spania8303853869561545629-2,70 Sverige4 890925 2435 8656 5888 0617 819-6,73 Sveits4 400934 5284 7514 9554 5394 002-2,83 TOTALT129797): 90136 751155 875157 263180 471174 359-5,09

6 www.kredinor.no Gjeldsordninger Til sammen 31.379 gjeldsordninger

7 www.kredinor.no GO pr 10 000.-/- % 2007innbygger 0720062005.06 /07 England123 70021120 92679 4262,29 Nederland15 060914 92814 6660,88 Norge2 0914,52 1442 673-2,47 Sverige7 12083 8304 17885,90 Sveits6 30085 8405 7147,88 Tyskland139 51017124 18099 72012,34 Østerike8 616117 5836 46213,62 SUM302 397 279 431212 8398,22 USA801 84027597 965

8 www.kredinor.no Tvangssalg løsøre

9 www.kredinor.no Tvangssalg fast eiendom

10 www.kredinor.no Tvangssalg fast eiendom og løsøre

11 www.kredinor.no Fravikelser

12 www.kredinor.no Forliksklager

13 www.kredinor.no Resultatet av forliksrådsbehandlingen

14 www.kredinor.no Antall utleggsbegjæringer

15 www.kredinor.no Antall utleggsbegjæringer Utleggsbegjæringer fast eiendom og løsøre Tot. ant.AvholdteAvholdt med TinglystStansetstanset Årbegjæringermed utleggintet til utleggSum avholdtutlegg% 1988113 125 85 37622 581 1989122 918 83 04019 196 199097 732 74 75513 210 1991126 797 73 54411 303 1992103 734 65 5069 510 1993158 45162 85942 240105 09920 96453 35234 1994159 23260 44957 692118 14160 44941 09126 1995163 93861 97664 682126 65861 97637 28023 1996169 57063 51970 697134 21663 51935 15421 1997169 41063 22069 992133 21263 22036 19821 1998141 54054 67559 554114 22954 67527 31119 1999150 61861 28060 164121 44061 28029 17419 2000160 47668 67062 396131 06668 67029 41018 2001165 08273 69365 610139 30373 69325 77916 2002171 28078 38267 729146 11178 38225 16915 2003194 93088 17276 673164 84588 17230 08515 2004178 09978 89868 255147 15378 89830 94617 2005152 25569 46758 756128 22369 46724 03216 2006179 40083 15169 069152 22020 62527 18015 2007180 51288 73247 517136 249 27 33515

16 www.kredinor.no Intet til utlegg; 35 % (45 %)

17 www.kredinor.no Nye vernetingsbestemmelser i Tvisteloven 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 17

18 www.kredinor.no Tvistemålslovens opphevet • § 18. Hjemting har enhver i den retskreds, hvor han har bopæl. Har nogen bopæl i flere kredser, har han hjemting i dem alle. • § 19. Den, som ikke har paaviselig bopæl, hverken i indlandet eller i utlandet, har hjemting i den retskreds, hvor han opholder sig, naar stevningen forkyndes. • Har han heller ikke kjendt opholdssted i riket, træder retten paa hans sidste kjendte bopæl eller opholdssted indenlands istedenfor hjemtinget, naar saken gjælder en forpligtelse, som han har paadrat sig her i riket, eller som han skal opfylde her. 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 18

19 www.kredinor.no Tvl. § 4-4. Alminnelig verneting • (1) Søksmål kan reises ved saksøktes alminnelige verneting. • (2) Fysiske personer har alminnelig verneting der de har bopel. Den som har bopel i flere rettskretser, har alminnelig verneting i alle rettskretsene. • (3) Virksomheter registrert i Foretaksregisteret har alminnelig verneting på det sted virksomhetens hovedkontor ifølge registreringen ligger. Utenlandske næringsvirksomheter med filial, agentur eller lignende forretningssted i Norge har alminnelig verneting på dette forretningsstedet dersom søksmålet gjelder virksomheten der. • (4) Staten har alminnelig verneting i Oslo. Fylkeskommuner og kommuner har alminnelig verneting der hovedadministrasjonen ligger. Selvstendige offentlige foretak har alminnelig verneting der styret har sitt sete. • (5) Virksomheter eller sammenslutninger uten alminnelig verneting etter tredje og fjerde ledd har alminnelig verneting samme sted som den person stevningen skal forkynnes for. 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 19

20 www.kredinor.no Tvfbl. bestemmelser om kompetent Namsmyndighet • § 7-3. Kompetent namsmyndighet • Begjæring om utlegg skal settes fram for namsmannen i det distriktet der saksøkte har alminnelig verneting. • Med unntak for begjæring om utlegg etter § 7-2 bokstav f kan en begjæring om utlegg også settes frem for namsmannen i et annet distrikt hvor saksøkte har formuesgoder når: – (a) det er sannsynlig at det ikke vil være tilstrekkelige eller hensiktsmessige formuesgoder å ta utlegg i i det distrikt der saksøkte har alminnelig verneting, – (b) utlegg søkes i et formuesgode som saksøkeren har panterett eller tilbakeholdsrett i for sitt krav, og dette befinner seg i distriktet, – (c) saksøkte er næringsdrivende og har forretnings- eller driftssted i distriktet, – (d) saksøkte ikke har kjent alminnelig verneting i riket, – (e) saksøkte har samtykket etter at kravet ble misligholdt, eller – (f) tvangsfullbyrdelsen ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort. • For saksøkte som har kjent alminnelig verneting i riket, kan utleggstrekk bare besluttes av namsmannen i det distrikt der saksøkte har alminnelig verneting. 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 20

21 www.kredinor.no 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 21

22 www.kredinor.no 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 22

23 www.kredinor.no 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 23

24 www.kredinor.no

25

26 INNSTILLING FRA JUSTISKOMITEEN OM LOV OM ENDRINGAR I INKASSOLOVA (GODKJENNING AV KVALIFIKASJONSBEVIS FRÅ EIN ANNAN EØS-STAT M.M.)

27 www.kredinor.no • Disse medlemmer ser at økende press mot rentenivået kan medføre at det er stor fare for at en rekke mennesker, ikke minst unge, vil kunne havne i et uføre. Den nye inkassoreformen kan imidlertid i stor grad bøte på dette. Fremfor å overlate jobben til et inkassobyrå, kan den enkelte fordringshaver selv gjøre jobben til en langt rimeligere pris for den enkelte skyldner og etablere fornuftige avdragsordninger, samtidig som skyldnerens ansvar for egen gjeld ikke pulveriseres ved at kreditor har et effektivt ris bak speilet i form av at namsmannen om nødvendig kan trekkes tidligere inn i prosessen, jf. lov om tvangs-

28 www.kredinor.no • i denne sammenheng å vise til behandlingen av Dokument nr. 8:16 (2007-2008), jf. Innst. S. nr. 141 (2007-2008), og forutsetter at Justisdepartementet i samarbeid med Finansdepartementet fremover følger opp de forhold som forslagsstillerne og Stortinget påpekte ved behandlingen av dette forslaget, herunder også spørsmålet om utvidet bruk av såkalt egeninkasso som ble innført fra 2006.

29 Adv. Bratsberg Okt. 200629

30 www.kredinor.no • Disse medlemmer har merket seg at denne muligheten er lite kjent blant norske bedrifter og medfører at det skjer en formuesoverføring fra privatpersoner og verdiskapende næringsliv til et unødvendig byråkratisk mellomledd i form av inkassobyråer som har til dels grove avanser for minimalt med arbeid. Disse medlemmer forutsetter derfor at arbeidet med å gjøre denne muligheten bedre kjent, intensiveres.

31 www.kredinor.no

32

33

34

35

36 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 36

37 www.kredinor.no 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 37

38 www.kredinor.no KLAGEBEHANDLING • CA 350 klager til Inkassoklagenemnda pr. år. • Ca 30 saker behandles av Nemnda. • Innsigelser • Taushetsplikt • Betalingstidspunkt og salærberegning • Renteberegning • Varsling, og utforming av varsel, kombinasjon av varsler.

39 www.kredinor.no Rentespesifisering 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 39

40 www.kredinor.no IL. § 10. Betalingsoppfordring • Når et krav er mottatt til inkasso og betalingsfristen i inkassovarsel etter § 9 er løpt ut, skal inkassatoren sende skyldneren en skriftlig oppfordring på papir (betalingsoppfordring) om enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet innen en frist på minst 14 dager. § 9 andre ledd gjelder tilsvarende. Forhold som gir grunn til tvil om kravet er rettmessig, skal være vurdert før en betalingsoppfordring sendes. • Betalingsoppfordringen skal angi – a) fordringshaverens navn, – b) hva kravet gjelder, – c) kravets størrelse med særskilt angivelse av hovedkrav og tilleggskrav som krav på forsinkelsesrente og erstatning for inndrivingskostnader, – d) hvilken sats for forsinkelsesrente som i tilfelle er brukt og dato det er beregnet forsinkelsesrente fra, – e) at unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader for skyldneren og til rettslig inndriving, og – f) retten til å kreve nemndsbehandling etter § 22, dersom kravet blir inndrevet av et foretak som driver inkassovirksomhet i medhold av bevilling etter § 5 første eller tredje ledd. • Fullstendige opplysninger som nevnt i andre ledd bokstavene c og d er det ikke nødvendig å gi dersom beregningen av kravet er særdeles omfattende. Samlet krav må likevel alltid oppgis, og det må opplyses at en fullstendig oppstilling vil bli gitt ved forespørsel. 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 40

41 www.kredinor.no 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 41

42 www.kredinor.no 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 42

43 www.kredinor.no 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 43 TypeGrlnrReferanseBeløpRentedatoRenterFraRenterTilRenteGrlRenteSatsRenteBelDelsumTotalt Hovedstol1Grunnlag567,4512.12.07 31.12.07567,4511,503,40 Hovedstol01.01.0809.01.08567,4512,251,52 Hovedstol2Grunnlag2 224,7109.01.08 13.02.082 792,1612,2532,80 Hovedstol3Grunnlag211,8313.02.08 12.03.083 003,9912,2528,23 Hovedstol4Grunnlag74,6912.03.08 13.04.083 078,6812,2533,06 Hovedstol5Grunnlag57,5013.04.08 21.05.083 136,1812,2540,00 Hovedstol6Grunnlag57,5021.05.08 30.06.083 193,6812,2542,87 Hovedstol01.07.0808.09.083 193,6812,7576,98258,86 Bo-dato08.09.08 Ir-basis09.10.08

44 www.kredinor.no Kombinasjon av varsler IV / BO, tvfbl. §4-18 varsel, varsel iht tvl. §5-2, stengevarsel osv. 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 44

45 www.kredinor.no • Inkassoloven er ikke til hinder for at betalingsoppfordring og varsel om rettslige skritt etter inkassoloven § 10 kombineres med slike varsler som kreves i andre lover”. • I kommentarutgaven til tvangsfullbyrdelsesloven, Bind I, 4 utgave, side 431, 2 avsnitt de 2 siste setningene sies det: ”Endelig følger det av inkassoloven § 11 at inkassator før det begjæres rettslig skritt, skal ha gitt skyldneren en ny betalingsoppfordring med varsel om at rettslig inndriving vil bli satt i verk. Denne betalingsoppfordringen kan kombineres med varselet etter tvfbl. § 4-18, jfr Ot prp nr 2 (1987-8) side 116.” 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 45

46 www.kredinor.no 28.06.201446 KLAGEBEHANDLING I KREDINOR Advokat Baard Sig. Bratsberg

47 www.kredinor.no 28.06.201447 KLAGEBEHANDLING I KREDINOR Advokat Baard Sig. Bratsberg

48 www.kredinor.no 28.06.201448 KLAGEBEHANDLING I KREDINOR Advokat Baard Sig. Bratsberg

49 www.kredinor.no

50 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 50

51 28.06.2014 Advokatfellesskapet Bratsberg 51 Hvilken del av av kravet skal dekkes først hvis innbetalingen ikke dekker hele kravet ?

52 28.06.2014 Advokatfellesskapet Bratsberg 52 Dekningsrekkefølgen •Hvis debitor ikke har truffet noe valg (uttrykkelig eller i konkludent adferd) er hovedregelen at kreditor har valgretten. •Rt. 1911 / 909. •Hensynet til debitor er rimelig ivaretatt ved at han har den prinsipale valgretten, bruker han ikke den, bør kreditor stå fritt. Unntak: Hvor kreditors valg ville bety den rene utbytting, herunder der debitor har særlige plikter overfor tredjemann

53 28.06.2014 Advokatfellesskapet Bratsberg 53 Dekningsrekkefølgen •Debitor har den prinsipale valgretten: –Tilkjennegir hvilket krav som skal dekkes. –Betalingen stemmer med en bestemt post. –Fremgår forutsetningsvis av annen grunn.

54 28.06.2014 Advokatfellesskapet Bratsberg 54 •Bankklagenemdas avgjørelse nr. 92063. •Notat, Justisdep. Lovavd. 94/1268 •Uttalelse, Finansdep. Utv. 96/812. •Brev fra Forbrukerrådet 24/7-1996. Dekningsrekkefølgen Deknings- rekkefølge: 1.Salær / omkostninger 2.Renter 3.Hovedkrav.

55 Best i Europa Adv. Bratsberg Okt. 200655

56 www.kredinor.no Avtalt Forsinket Faktisk kredittid betaling betalingstid 200720062007200620072006 Italia666723 8990 Frankrike43 14125755 England353419185452 Belgia333513 4648 Østerike302911104139 Sveits232416 3940 Nederland2425151439 Tyskland25 12143739 Sverige28 893637 Norge21 762827 Betalingsadferd 2007

57 www.kredinor.no • Frykter mer torpedovirksomhet • Namsfogden bruker ti måneder på å behandle en inkassosak. Inkassobransjen frykter flere tar loven i egne hender. • Hvis regninger går til inkasso og fremdeles ikke blir betalt, kan saken havne på bordet hos Namsfogden. Og der ligger den lenge. Etaten bruker hele ti måneder å behandle en sak. • Frykter konsekvensene • Når det offentlige bruker så lang tid for å kreve inn utestående verdier, advarer inkassobransjen mot økt torpedovirksomhet. • - Mennesker skal ha muligheter til å få prøvet sin rett, enten det er i forliksråd eller hos namsmann. Men funker ikke det, så kan det tenkes at folk i fortvilelsen tar i bruk midler som vi helst ikke vil se i det hele tatt, sier Bård Bratsberg, styreleder Norske Inkassobyråers Forening. • Travelt • Fungerende Namsfogd i Oslo, Alexander Dey, forteller om en enorm saksmengde og tekniske problemer. • - Namsfogden i Oslo mottar årlig ca 60.000 saker. I dag har vi ca 14-15.000 utleggsforretninger som ligger og venter på behandling. aksbehandlingstiden på utleggsforretninger er oppe i cirka ti måneder, sier Dey til TV 2 Nyhetene.

58 Adv. Bratsberg Okt. 200658 Geir Magne Aanestad, leder Norges Lennsmanns- og Politilederlag.

59 Hvem er skyldner ? Adv. Bratsberg Okt. 200659

60 www.kredinor.no

61 ”Gjengangere”

62 www.kredinor.no

63 Sterk økning

64 www.kredinor.no 28.06.2014 Advokat Baard Sig. Bratsberg 64

65 www.kredinor.no

66

67 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Www.kredinor.no OM INKASSOBRANSJEN SFNs landsmøte 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google