Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpne kontorlandskap •Positivt – negativt? •Finnes en konklusjon? Det bør tenkes gjennom!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpne kontorlandskap •Positivt – negativt? •Finnes en konklusjon? Det bør tenkes gjennom!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpne kontorlandskap •Positivt – negativt? •Finnes en konklusjon? Det bør tenkes gjennom!

2 Jobbanalyse – er landskap egnet? Noen aktuelle spørsmål: •Hvilke arbeidsoppgaver skal utføres her? •Hvilke oppgaver innebærer samarbeid? •Er det evt. ingen samarbeidsoppgaver? •Finnes oppgaver som krever ro/avskjerming (krav til konfidensialitet, konsentrasjon)? •Befinner de ansatte seg ved arbeidsplassen hele tiden, - eller har de oppgaver der de er mye ”ute”? •Kan noen av arbeidsoppgavene forstyrre andre? •Innebærer arbeidet krevende telefonsamtaler? •Er jevnlig informasjonsflyt viktig?

3 Mål •Hva vil man oppnå med kontorlandskap? •Hvilke mål settes for arbeidsmiljøet? •Vil målene nås gjennom kontorlandskap – og hvordan kan dette evalueres? •Målene må være klare både for ledelse og ansatte

4 Brukermedvirkning •Ta de ansatte med på råd •Jevnlig informasjon til de ansatte i prosessen •Endring til kontorlandskap = omstilling, dvs. at lover/retningslinjer vedr. omstillingsprosesser følges

5 Universell utforming •”Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming” •Bevegelseshemmede •Inneklimaproblematikk (astma, allergi) •Orienteringshemmede (syn, hørsel, kognitiv svikt)

6 Ulike alternativer •Åpent kontorlandskap •Kontorlandskap kombinert med cellekontor •Gruppekontor som tillegg til eller alternativ til åpent landskap

7 Behov for tilleggsrom •"Stillerom” – behov må avklares ut fra jobbanalyse •Cellekontor •Møterom •Kjøkken/spiseplass •Lager •Garderobe •Plass for kopimaskin, printer, fax og lignende •Evt. andre rom?

8 Plassbehov •Ref: Arbeidstilsynets forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler (6 m 2 pr person) •En grundig vurdering vedr. alle arbeidsmiljøforhold er nødvendig for å avklare behov

9 Plassbehov •Plass til aktuelt utstyr og personer •Tegninger bør inneholde alt utstyr i rommet (NB! riktige dimensjoner) •Plass til å passere hverandre •Plass til funksjonshemmede (bl.a. rullestolbrukere) •Gangsoner •Om mulig – lag modellrom/oppstilling

10 Plassbehov •Hvilket behov er det for hyller/skap/skuffer? •Hvor skal dette plasseres? •Har alle det samme behovet? … og hvor skal jeg ha håndveska mi ?? ☺ •NB! Personlige behov!!

11 Organisering av arbeidsplassene •Faste eller fleksible plasser? •Hvem skal sitte hvor – ledere, mellomledere, ansatte? •Personer som samarbeider om samme oppgaver bør grupperes sammen •”Trafikkanalyse” – hvor skal forskjellige medarbeidere bevege seg i løpet av dagen?

12 organisering … •Hvordan skal arbeidsstasjonene plasseres i forhold til hverandre (for eksempel ”stjerneløsning”)? •Plassering slik at man har en viss oversikt over lokalet og mot inngangsparti? •Tilstrekkelig plass mellom stasjonene – ta høyde for individuelle behov •Opplevelsen av ”eget rom” rundt seg kan ha betydning for jobbtilfredshet

13 Inndeling i soner •Skal det være ”arbeidssoner”, ”pratesoner”, ”stillesoner”? •”Gangsoner” i landskapet bør skilles fra arbeidsplassene med f.eks. skillevegger/reoler •Utvendige trafikksoner (korridorer/heis/trapper) bør skilles fra arbeidsplassene med hele vegger/dører

14 Støy i kontorlandskap Støykilder: •Personer som snakker sammen, småmøter •Telefonsamtaler •Bruk av data/tastatur •Støy fra gåing/trafikk •Ventilasjonsstøy •Støyende maskiner •Evt. annet?

15 Støy •Støy kan være et arbeidsmiljøproblem i kontorlandskap •Lav støy over tid øker stressresponsen •Personer med nedsatt hørsel kan ha problemer med støyen i et kontorlandskap •Noen erfaringer tilsier at kontorlandskap med få ansatte muligens kan være mer negativt enn landskap med mange ansatte (spes. ift. forstyrrelser/støy)

16 Tiltak vedr. støy •Organisering av arbeidsplassene – unngå at type arbeid medfører at man forstyrrer hverandre •Støyende maskiner bør stå i eget rom •Hyller med bøker og lignende kan være støydempende; – men dette er samtidig en støvsamler! •Materialvalg – tak, vegger, golv (akustikk) •Skjermvegg (type/utforming) •Trådløs telefon uten ringetone •Bevissthet rundt ”kjøreregler”

17 Vedr. skjermvegger •Skjermvegg definerer eget område, - og kan redusere behovet for avstand mellom arbeidsplassene •Man kutter lettere ut stimuli utenfra … •… men man blir mindre oppmerksom på andre (prater høyere og lignende) •Høy vegg kan være nyttig skjerming i noen sammenhenger … •… men høy vegg hindrer dialog, - samt bidrar til å ”tro at man er alene” …

18 Lysforhold •Plassering nær vindu kan skape problemer med sollys. NB! Solskjerming! •Plassering langt fra vindu kan medføre for lite dagslys, spes. i kombinasjon med solskjerming •Lysforhold påvirkes av: •Fargevalg •Skjermvegger •Vindustype

19 Blending og refleks

20 Belysning •Egnet allmennbelysning •Plassering og type slik at refleks/blending unngås. Renholdsvennlig, evt. innebygd i himling •Egnet plassbelysning (asymmetrisk) •Plassering og type slik at refleks/blending unngås •Behovet for lys er forskjellig •Mulighet for justering til eget behov

21 Inneklima i kontorlandskap … … kan være en utfordring •”Det er for kaldt” •”Det er for varmt” •”Det trekker” •”Det er tørr luft” •Dimensjonering av ventilasjon •Plassering av ventilasjon og takbelysning (NB! ved nedhengte takarmaturer) •Vindustype (størrelse og glasstype)

22 Andre inneklimautfordringer •Mange mennesker med kroppslukter, parfyme og lignende – allergiproblemer! •Yttertøy, våte klær bør henge annet sted (garderobe) •Kontorlandskap kan gi større sjanse for spredning av virus og lignende •NB! Renhold

23 Renhold •Tilrettelegging for godt renhold (bygningsmessig, plassering/utforming av møbler/utstyr, opphengssystem for ledninger og pc, generelt orden/ryddighet) •Støvreduserende tiltak som skap m/dører •Redusere støvkilder (papirbunker og lignende) •Rengjøringsprosedyrer

24 Sikkerhet ved brann •Branntekniske forhold vurderes tidligst mulig i prosjektet •Brannforskriftene setter krav til at arealer utformes slik at evakuering kan skje raskt og sikkert •Bevegelseshemmede bør ha sin arbeidsplass nær utgang •Ryddige lokaler •NB! HMS-rutiner vedr. brannsikkerhet!

25 Regulerbart utstyr •Fleksible plasser krever utstyr som er enkelt å regulere •eksempelvis elektrisk hev-senkbord •stoler som er enkle å regulere •Opplæring/bevissthet i å justere utstyret i forhold til eget behov

26 Psykososialt arbeidsmiljø •Konsentrasjonsproblemer •Irritasjon pga. støy/forstyrrelser •Større mulighet for å gjøre feil, - nedsatt effektivitet •Mangel på privatliv •… •Mulighet for godt og effektivt samarbeid •Informasjonsflyten går lettere •God mulighet for sosialt fellesskap •Leder i landskap gir positive signaler

27 Ref. "Puls" på NRK – landskap •Vi trenger en viss form for beskyttelse og å ha kontroll •Er man i slett lune kan et landskap være et "skrekkelig" sted •Man blir mer sårbar/synlig •Blir tydeliggjort med sin kompetanse •Blir sett og ser hele tiden •Det krever sosial kompetanse å være i landskap, - men det kan også bidra til "læring" i sosial kompetanse

28 Kjøreregler Hvordan ”oppfører vi oss” i et kontorlandskap •Kjørereglene bør settes opp på forhånd, - og evt. justeres underveis •Stemmebruk •Bruk av telefon til private samtaler •Hva med småmøter/diskusjon ved arbeidsplassene? •Ryddighet, renhold •Hva med mat og drikke ved arbeidsplassen? •Hva med bruk av parfyme?

29 Referanser fra Arbeidstilsynet •Arbeidsmiljøloven §§ 2-1, 3-1, 3-2, 4-2 og 4-4 •Forskrift, best.nr. 529: Arbeidsplasser og arbeidslokaler •Forskrift best.nr. 528: Arbeid ved dataskjerm •Veiledning best.nr. 540: Arbeid ved dataskjerm •Forskrift best.nr. 398: Vern mot støy på arbeidsplassen •Veiledning best.nr. 444: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

30 Konklusjon •Tenk nøye gjennom de ulike arbeidsmiljøforhold før det tas avgjørelser vedr. åpent kontorlandskap Takk for meg!


Laste ned ppt "Åpne kontorlandskap •Positivt – negativt? •Finnes en konklusjon? Det bør tenkes gjennom!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google