Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

16. mars 2006 Læretid i bedrift FPF 49% PF 26% FF 34% FF 25% PF 17% Kompetanseplattformer mer realfag, grunnleggende ferdigheter, programfag til valg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "16. mars 2006 Læretid i bedrift FPF 49% PF 26% FF 34% FF 25% PF 17% Kompetanseplattformer mer realfag, grunnleggende ferdigheter, programfag til valg."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 16. mars 2006

3

4 Læretid i bedrift FPF 49% PF 26% FF 34% FF 25% PF 17% Kompetanseplattformer mer realfag, grunnleggende ferdigheter, programfag til valg – mer konkrete kompetansemål som skal vurderes vg1 vg2 vg3 1.-10.

5 16. mars 2006 Naturbruk

6 16. mars 2006 Læreplan for felles programfag •Formål •Struktur •Beskrivelse •Grunnleggende ferdigheter •Kompetansemål •Vurdering

7 16. mars 2006 Hva preger læreplanene? Nye læreplaner for yrkesfag Breddekompetanse Tverrfaglighet - flerfaglighet Yrkesfokus Sammenheng horisontalt Sammenheng vertikalt Fleksibilitet Organisatorisk frihet Metodefrihet Tilpasset opplæring

8 16. mars 2006 Nye læreplaner for yrkesfag Breddekompetanse Tverrfaglighet - flerfaglighet Yrkesfokus Sammenheng horisontalt Sammenheng vertikalt Fleksibilitet Organisatorisk frihet Metodefrihet Tilpasset opplæring Formål for felles programfag naturbruk Overordnet perspektiv •Vektlegger det særegne ved naturbasert produksjon •Favner tradisjoner og fellesverdier •Arbeid i framtidsrettede næringer •Sammenheng biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet

9 16. mars 2006 Nye læreplaner for yrkesfag Breddekompetanse Tverrfaglighet - flerfaglighet Yrkesfokus Sammenheng horisontalt Sammenheng vertikalt Fleksibilitet Organisatorisk frihet Metodefrihet Tilpasset opplæring Formål for felles programfag naturbruk Individperspektiv •Første innføring •Utvikle praktiske ferdigheter •Innsikt i prosesser •Grunnleggende forståelse for arbeid og yrkesutøvelse •Utvikle kreativitet •Tverrfaglig tenking •Personlig vekst •Livslang læring •Se muligheter, utvikle ideer •Være innstilt på en yrkesutøvelse i endring •Grunnlag for utvikling av nye næringsveier

10 16. mars 2006 Nye læreplaner for yrkesfag Breddekompetanse Tverrfaglighet - flerfaglighet Yrkesfokus Sammenheng horisontalt Sammenheng vertikalt Fleksibilitet Organisatorisk frihet Metodefrihet Tilpasset opplæring Formål for felles programfag naturbruk Føringer for opplæringen •Helhetlig forståelse •Integrering av teori og praksis •Opplevelse og mestring •Varierende natur- og klimaforhold •Utvikle samarbeidsevne og omsorg •Arbeid med konkrete aktiviteter •Prosess, teknikk og kvalitet henger sammen •Favne et utvalg produksjoner og aktiviteter •Variasjon i arbeidsoppgaver og krav til forståelse

11 16. mars 2006 Nye læreplaner for yrkesfag Breddekompetanse Tverrfaglighet - flerfaglighet Yrkesfokus Sammenheng horisontalt Sammenheng vertikalt Fleksibilitet Organisatorisk frihet Metodefrihet Tilpasset opplæring Beskrivelse av felles programfag Naturbasert produksjon •Grunnleggende arbeidsoppgaver •Etter instruks •Under veiledning •Stell av planter, fisk og dyr •Høsting og fangst •Foredling, drift og tjenesteyting •Planlegging, gjennomføring og vurdering av eget arbeid •Naturfaglig forståelse og kunnskap •Tradisjonelle og moderne driftsmetoder •Livsprosesser •Ulikheter i livsformer og miljøkrav •Dyr og planter •Sammenhenger i naturen •Sammenheng mellom innsatsfaktorer, menneskelig aktivitet og endelig produkt

12 16. mars 2006 Nye læreplaner for yrkesfag Breddekompetanse Tverrfaglighet - flerfaglighet Yrkesfokus Sammenheng horisontalt Sammenheng vertikalt Fleksibilitet Organisatorisk frihet Metodefrihet Tilpasset opplæring Grunnleggende ferdigheter i naturbruk Å kunne uttrykke seg muntlig - forklare hva en gjør.... - kunne presentere... Å kunne uttrykke seg skriftlig - dokumentere - kunne presentere Å kunne lese - brukeanvisninger - orientere seg Å kunne regne - areal, vekt, tid.... - tabeller, statistikk Å kunne bruke digitale verktøy - formidling, presentasjon - tegning, kart, instrumenter

13 16. mars 2006 Kompetansemål i naturbasert produksjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • utføre arbeidsoppgaver knyttet til stell av planter basert på kunnskaper om planters miljøkrav • utføre arbeidsoppgaver knyttet til stell av dyr eller fisk basert på etiske retningslinjer og kunnskaper om organismenes miljøkrav • utføre arbeidsoppgaver innen produksjon og høsting eller fangst • utføre enkel bearbeiding av råstoff • beskrive og presentere et produkt rettet mot en aktuell målgruppe • identifisere, klassifisere og presentere et utvalg arter og materialer • foreta enkle beregninger av råvare- og materialforbruk, og kunne beregne utbyttet i produksjonsprosessen • velge og bruke riktig redskap, utstyr og instrumenter i tilknytning til produksjonen • foreta enkelt ettersyn av aktuelle framkomstmidler, motorer, redskaper, utstyr og instrumenter

14 16. mars 2006 Kompetansemål i Naturbasert produksjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • følge bruksanvisning og bruke manual for utstyr som benyttes i produksjonen •velge og bruke materialer ut fra arbeidsoppdrag og materialets egenskaper • utføre enkelt vedlikehold på bygninger og installasjoner som benyttes i produksjonen • planlegge og gjennomføre arbeid og aktiviteter i tråd med gjeldende yrkesmessige krav til utførelse, helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssystemer • bruke riktig arbeidsteknikk, verne- og sikkerhetsutstyr og velge hensiktsmessig påkledning for arbeid og aktiviteter under ulike forhold • utøve brannvern og førstehjelp i tråd med gjeldende krav

15 16. mars 2006 Valg av produksjon •Kompetanseplattformene – 11 stk •Lokalt næringsliv •Tilpasset opplæring •Hva skolen kan tilby •Grunnleggende arbeidsoppgaver •Det særegne ved naturbasert produksjon •Relevant yrkesutøvelse •Riktig nivå – vg1 •Tidsramme •Årstid •Breddeperspektivet

16 16. mars 2006 TORSKEFISKE Utvalgte kompetansemål BESKRIVELSE FORMÅL GRF LÆRINGSPLAKATEN Generell del av læreplanen Opplæringslov Vurderingsforskrift

17 16. mars 2006 ANDRE vg3 Naturbruk Andre yf up Felles programfag Drift av fartøy Fangst og redskap Felles programfag naturbruk Naturbasert produksjon Naturbasert aktivitet PF 252 FF PF 168 vg1 vg2 FELLESFAG PROGRAMFAG FRA STUDIESPES Vg3 FF IMO 80 Medisinsk behandling ROC Fangst/teknologi…… vg3

18 16. mars 2006 PF 252 FF 336 FF 252 PF 168 vg1 vg2 Naturfag (84) Eller matematikk (140) Eller historie (140) Matematikk (140) Eller historie 140 Naturfag (84) eller kj/bi/øk…. Med forbehold (rundskriv F-009-06): Det er mulig å ”frigjøre” inntil 140 + 140 + 84 = 364 timer i vg3. Disse kan brukes til valgfrie programfag som gir spesiell sk

19 16. mars 2006 PROSJEKT TIL FORDYPNING •Kun EN lokal læreplan og EN karakter •Dersom FF – lokal lp for resterende timer etter retningslinjer for PF •Lokal læreplan – skoleeiers rammer: Med utgangspunkt i ett eller flere kompetansemål fra ett eller flere vk2 (vg3) Lokalt formulert formål og kompetansemål i den lokale læreplanen (skolens tilbud) Elevens dokumentasjon (mappe/logg….)

20 16. mars 2006 Læreplanene i yrkesforberedende utdanningsprogram Behov for framtidig arbeidskraft Dagens og morgen- dagens næringsliv. Lærernes og skolenes kompetanse Elevenes forutsetninger Yrkes- veiledning Yrkes-/ karriere veiledning Prosjekt- muligheter Tilbuds- strukturen i fylket

21 16. mars 2006 Utfordringer for skolene og lærerne •Faglig oppdatering – beherske teknologi til planlegging, styring, registrering/ dokumentasjon og samhandling. Flerfaglig breddeperspektiv •Pedagogisk nytenking – samhandling på tvers av skoler, bedrifter og fag, bruk av mappeprosesser og dokumentasjon, felles kunnskapsutvikling •Yrkesveiledning – utdanningsveier og livsstilsvalg •Kulturendring – delingskultur, åpenhet, samhandling skole – bedrift, samhandling elever - lærere

22 16. mars 2006 Mer informasjon •Alt om læreplaner finnes på www.skolenettet.no/lp www.skolenettet.no/lp •Alt om fag- og yrkesopplæring finnes på http://www.skolenettet.no/moduler/Module_FrontPage.aspx?id=11402&epslanguage=NO http://www.skolenettet.no/moduler/Module_FrontPage.aspx?id=11402&epslanguage=NO •Direkte til tilbudsstruktur og forskrift til prosjekt til fordypning vg1 http://www.skolenettet.no/moduler/templates/Module_Overview.aspx?id=12837&epslanguage=NO http://www.skolenettet.no/moduler/templates/Module_Overview.aspx?id=12837&epslanguage=NO •Direkte til kompetanseplattformene, læreplaner med mer http://www.skolenettet.no/moduler/templates/Module_Overview.aspx?id=12838&epslanguage=NO http://www.skolenettet.no/moduler/templates/Module_Overview.aspx?id=12838&epslanguage=NO •Fag- og timefordeling finnes her http://odin.dep.no/filarkiv/252104/Fag_og_timefordeling_60_minutters_enheter.xls http://odin.dep.no/filarkiv/252104/Fag_og_timefordeling_60_minutters_enheter.xls •Egne sider om Kunnskapsløftet www.kunnskapsloftet.no www.kunnskapsloftet.no


Laste ned ppt "16. mars 2006 Læretid i bedrift FPF 49% PF 26% FF 34% FF 25% PF 17% Kompetanseplattformer mer realfag, grunnleggende ferdigheter, programfag til valg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google