Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kenneth Stien Avdeling for arbeid og aktivitet NAV Hordaland Ulvik 20.oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kenneth Stien Avdeling for arbeid og aktivitet NAV Hordaland Ulvik 20.oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kenneth Stien Avdeling for arbeid og aktivitet NAV Hordaland Ulvik 20.oktober 2009

2 NAV, 27.06.2014Side 2 NAV er tre reformer, ikke én NAV Pensjon Helse- refusjoner Organisering Arbeidsprosesser Kompetanse IKT Regler/lovgivning

3 NAV, 27.06.2014Side 3 1.Brukeren betaler egenandel 4. Frikort kommer automatisk i posten til brukeren ved oppnådd grense 3.NAV samler informasjon om egenandeler fra oppgjørskrav ene Automatisk frikort 2. Samhandlere sender krav om oppgjør NAV Helse- tjeneste- forvaltning Privat lab / røntgen Pasient- transport Psykolog Apotek / bandasjist Lege Poliklinikk Forhåndsbetaling fra pasient 5.Brukeren slipper å betale egenandel

4 NAV, 27.06.2014Side 4 Selvbetjeningsløsning for pensjon SPESIAL- ENHETER NAV-KONTOR KUNDESENTER BRUKER SELVBETJENINGS- LØSNING  Norges beste selvbetjeningsløsning  Økt automatisering  Sentralisering av saksbehandlingsoppgaver (i et lite antall spesialenheter)  Brukerkontakt og veiledning ved 460 NAV- kontor  Informasjonsutveksling med private ordninger

5 NAV, 27.06.2014Side 5 NAV er en innholds-, kompetanse og kulturreform.

6 NAV, 27.06.2014Side 6 Hvorfor gjennomføre en slik omfattende og komplisert reform i et av verdens rikeste og mest velutviklende land?

7 NAV, 27.06.2014Side 7 Klarer vi å holde folk i jobb? Sysselsettingsrater som andel av befolkningen mellom 16 og 64 år 1980-2008 Kilde 1980-2006: OECD Kilde 2007: Eurostat

8 NAV, 27.06.2014Side 8 Norske kvinner arbeider – og føder barn!

9 NAV, 27.06.2014Side 9 Sysselsatte og arbeidsledige Antall 1000 personer Kilde: SSB Kilde: EcoWin, SSB

10 NAV, 27.06.2014Side 10 Redusert sysselsetting?

11 NAV, 27.06.2014Side 11 Helt ledige og tiltaksdeltakere i % av arbeidsstyrken. 2% - 3% 1% - 2% Under 1% Brutto arbeidsledighet september 2009 pr kommune 3% - 4% Kilde: NAV Bruttoledighet Fylket: 2,9% 4% - 5% 5% - 6% (Helt ledige 2,3%) Bergen Hordaland Åsane Bergenhus Arna Laksevåg Årstad Fyllingsdalen Fana Ytrebygda

12 NAV, 27.06.2014Side 12 Prosentvis helt ledige sep.09 i forhold til arbeidsstyrken Hordaland – etter region

13 NAV, 27.06.2014Side 13 Prosentvis endring i antall registrerte ledige etter yrkesbakgrunn. August 2008 – august 2009.

14 NAV, 27.06.2014Side 14 Faktisk utvikling og prognoser for den registrerte ledigheten. Faktiske tall for perioden januar 1999-august 2009. Prognoser for perioden september 2009 – desember 2010.

15 NAV, 27.06.2014Side 15 Avgang kontra tilgang i arbeidslivet. 62-åringer vs. 22-åringer fra 1990 til 1994. Årskull (Antall fødsler) for disse. Innlagt differanselinje. De blå søylene representerer 62-åringene i det relevante år. (Årskullene 1928-1932) De grønne søylene representerer 22-åringene i det relevante år, og er altså de som skal erstatte 62-åringene. (Årskullene 1968-1972) (Differansen er her oppgangen fra det eldre til det yngre kullet)

16 NAV, 27.06.2014Side 16 Avgang og tilgang i arbeidslivet. 62-åringer vs. 21-åringer de neste 5 år. Perioden 1946-1955 er valgt da disse går av med pensjon, eller vil gjøre det i de nærmeste årene. Perioden 1984-1993 er valgt da det er den omtrentlige gjennomsnittlige alderen for når ungdommen går ut i arbeid.

17 NAV, 27.06.2014Side 17 Yrkesaktive bak hver pensjonist

18 NAV, 27.06.2014Side 18 …og noen mener oljepengene løser problemet:

19 NAV, 27.06.2014Side 19

20 NAV, 27.06.2014Side 20

21 NAV, 27.06.2014Side 21 … behovene er ikke statiske Tidsdimensjonen – Konjunkturbestemt (kort sikt) – Strukturelle endringer (lang sikt) Arbeidsinnvandring har løst kortsiktige behov, men ikke de strukturelle utfordringer Kompetansedimensjonen – Trenger stadig mer høykompetent arbeidskraft, færre ufaglærte Demografien – Færre til å forsørge flere…

22 NAV, 27.06.2014Side 22 Arbeidsklemma Lengre ferie Utdanning Uføre Levealder øker Permisjoner Sykefravær Opplevelser Kortere arbeidstid Tidlig- pensjon 800 100 Snitt 72,4 Unge Yrkesaktive Eldre Yrkesdeltakelse -> Pensjon

23 NAV, 27.06.2014Side 23

24 NAV, 27.06.2014Side 24

25 NAV, 27.06.2014Side 25 72 000 hordalendinger går ikke til jobben på en vanlig dag – hvor mange av dem kan mobiliseres til arbeidslivet? I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: I arbeidsstyrken: 255 000 22 700uførepensjon 3100tidsbegrenset uførestønad 11 000sosialhjelp 17 000sykepenger 8 000Attføring (Yrkeshemmede) 6000 dagpenger 4 300rehabiliteringspenger 600individstønad

26 NAV, 27.06.2014Side 26 Begrepene funksjonsevne & arbeidsevne  Fokusskifte: Fra diagnose over på arbeidssevne, mestring, muligheter og kompetanse  Nedsatt funksjonsevne innebærer ikke nødvendigvis redusert arbeidsevne  I dag er det for mye oppmerksomhet om de forhold som hindrer arbeidsdeltaking og for lite om de muligheter som nesten alltid er tilstede.

27 NAV, 27.06.2014Side 27 Sykefravær Hordaland diagnoser 4. kvartal 2008 – antall tilfeller der diagnosen har vært brukt  Allmenne og uspesifiserte lidelser3198  Sykdommer i fordøyelsesorganene3649  Hjerte/kar sykdommer1597  Muskel/skjelett lidelser19036 – Rygglidelser5724 – Nakke, skulder, armlidelser4289 – Andre muskel/skjelett9023  Sykdommer i nervesystemet2281  Psykiske lidelser6795 – Lettere psykiske lidelser3410 – Angst/depressive lidelser3057 – Andre psykiske lidelser328  Sykdommer i luftveiene10460  Svangerskapssykdommer2569  Annet5134

28 NAV, 27.06.2014Side 28

29 NAV, 27.06.2014Side 29 IA – avtalen:  Delmål 1: sykefravær  Delmål 2: rekruttere personer med redusert funksjonsevne  Delmål 3: Øke den gjennomsnittlige avgangsalder  Kvalitetsprisen 2009 gikk til Vaksdal kommune:  Systematisk arbeid forankeret blant ledere, tillitsvalgte, ansatte og politikere har gitt et systematisk arbeid med gode resultater. På to år gikk sykefraværet ned med 20 %  Oppnådd gode resultater gjennom å synliggjøre medarbeidere, lytt til innspill og tilrettelegge for den enkelte.

30 NAV, 27.06.2014Side 30 Hva handler dette om:  MOTIVASJON – Mennesker med nedsatt funksjonsevne er en viktig arbeidskraftressurs – flest mulig må få bruke arbeidsevnen sin – Arbeidsgiver er mer positiv når arbeidstaker selv ser på seg selv som en ressurs  MÅL – Hva må til for at jeg skal fungere på jobben? Husk, med relativt enkle midler kommer man langt.  VILJE – Individproblemer når folk skjuler at de har nedsatt funksjonsevne – Skal situasjonen bedres må den enkelte ta et ansvar – vær informasjonsbærer for løsninger – Tenk enkelt

31 NAV, 27.06.2014Side 31 SINTEF – vurdering av effekt. Hovedpunkter.  IA – virksomhetene har i stor grad fulgt opp avtalen.  Sykefraværet går ned i IA – virksomheter, størst nedgang i privat sektor, dernest i kommunal sektor. Ingen eller liten virkning i statlige eller fylkeskommunal virksomheter  I næringer med høy IA – andel har sykefraværet gått mer ned enn i næringer med lav IA – andel  Delmål 3 er innfridd som en konsekvens av godt arbeidsmarked. Livsfasepolitikk og fokus på seniorer er størst der det er flest seniorer, dvs. fylkeskommunal virksomhet.

32 NAV, 27.06.2014Side 32 SINTEF – vurdering av effekt. Hovedpunkter (2).  Samarbeidet mellom partene har økt  Avtalen har fordelingseffekter gjennom virkemidlene, med redusert sykefravær som resultat  IA – avtalen bør ha sterkere fokus på forebygging. – Forebygging av ustøting kan være mer lønnsomt enn å tilbakeføre folk i arbeide – Svekking av fokus på inkludering og forebygging vil bidra til høyere utstøting på lenger sikt  Potensialet i IA – avtalen er fortsatt stort – Behov for mer målrettet differensiert arbeide med sektor- og næringsspesifikke strategier på alle delmål – Også behov for differensiering på virksomhetsstørrelse.

33 NAV, 27.06.2014Side 33 Husk:  ”I spennet mellom 100 % stilling og 100 % fravær ligger det mange muligheter…” Fokus er å bruke disse mulighetene til beste både for den enkelte og for arbeidsgiver. Systematisk arbeid med forebygging gir som regel alltid resultat.

34 NAV, 27.06.2014Side 34 Altså; Vil vi om 10, 20 eller 50 år ha en samlet verdiskaping som bidrar til å øke velferden for enkeltindividene? Basert på historiske data og de perspektivprognoser som er lagt frem, ser det ut til at svaret er ja. Dette forutsetter imidlertid at folk ikke trekker seg ut av arbeidslivet stadig tidligere, og at vi klarer å øke sysselsettings­raten hos en raskt voksende innvandrerfolkning. Vi må samtidig sikre et arbeidsliv som er inkluderende.

35 NAV, 27.06.2014Side 35 Målet kan være klart, men løsningen kan være uventet


Laste ned ppt "Kenneth Stien Avdeling for arbeid og aktivitet NAV Hordaland Ulvik 20.oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google