Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bedriftsinternt kurs i: Skatteregler ved ansettelse og innleie av utlendinger N O R P R O F F CopyRight: Norproff Advokatfirma AS All kopiering av kursmaterialet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bedriftsinternt kurs i: Skatteregler ved ansettelse og innleie av utlendinger N O R P R O F F CopyRight: Norproff Advokatfirma AS All kopiering av kursmaterialet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 Bedriftsinternt kurs i: Skatteregler ved ansettelse og innleie av utlendinger N O R P R O F F CopyRight: Norproff Advokatfirma AS All kopiering av kursmaterialet er forbudt uten etter avtale med Norproff Advokatfirma AS iht. Lov om opphavsrett til åndsverk m.v.

3 2 Kursansvarlig: Roy Nordli •Advokat MNA med spesialisering innen •Selskapsrett/sammenslutingsrett •Bedrifts & kapitalbeskatning •Alminnelig Skatterett •Internasjonal skatterett •Sjørett •Arbeidsrett •Diplomøkonom Handelshøyskolen BI • Autorisert regnskapsfører Kredittilsynet

4 3 N O R P R O F F ADVOKATFIRMA AS – MNA - juridisk rådgivning, utvikling og implementering av juridiske styringsverktøy

5 4 Agenda - kurs skatterett •Problemstillinger •Hovedlinjer i Norsk beskatningsrett •Skatteloven - betingelser for skatteplikt til Norge •Grensen skattemessig bosatt/ikke skattemessig bosatt •Arbeidsutleie, Entreprenør, ansatt •Globalitetsprinsippet •Ansattes plikter ifm.flytting til Norge •Arbeids og oppholdstillatelse •Søknadsprosedyre •Innmelding i folkeregisteret •Søknad om skattekort •Trygdereglene ved arbeid i Norge •Søknad ifm. flytting til Norge •Trygdereglene ved arbeid i Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Hoved emner:

6 5 Agenda -kurs skatterett •Arbeidsgivers plikter –Innberetning av lønn –Forskuddstrekk –Arbeidsgiveravgift –Arbeidsgiverregisteret –Arbeidstakerregisterert –Rapportering til det offentlige –Forsikringer for ansatte •Skatteplikt - skatteavtaler •Selvangivelsen •Merverdiavgift CopyRight Norproff Advokatfirma AS Hoved emner:

7 6 Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS land •Komplisert og særdeles uoversiktlig, bl.a. fordi regelverket varierer mellom ulike typer arbeidskraft og ansettelsesformer. •Fri tjenesteflyt i EØS etter EU utvidelsene •Norske lønnsvilkår gjelder ikke for personer som er på tjeneste oppdrag her i landet, enden det dreier seg om arbeidstakere som er utsendt på et oppdrag eller utleide personer fra et utenlandsk firma. •I skatte og trygdesammenheng er det ulike grensedragninger som gjør det komplisert. •Erfaringen kan bli dyr dersom man ikke vet hva slags skatte- og avgiftsregler som gjelder for de ulike typer arbeidskraft. CopyRight Norproff Advokatfirma AS Problemstillinger

8 7 Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS land CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeidsutleie av arbeidskraft/ innleie i Norge Entreprise arbeid i Norge Ansettelse i Norge Organiseringer av arbeidskraft

9 8 Symbolbruk •Viser til skjema/anbefaler avtaler etc. •Viktig, av stor betydning: •Ting som påpekes/forslag: •Stop - få med deg dette • CopyRight Norproff Advokatfirma AS Benyttes på foiler:

10 9 Hovedlinjer i Norsk beskatningsrett •Globalinntektsprinsippet gjelder: –Den som er skattepliktig til Norge skal skatte til Norge for all inntekt uansett hvor i verden den er opptjent •Norsk intern rett må gi hjemmel for beskatning - gjelder både for utlendinger og nordmenn. •Hvis skatteavtale med annet land - må skatteavtalen gi Norge beskatningsrett. •Hvis ikke skatteavtale med annet land - skatteplikt til Norge jf. Globalinntektsprinsippet CopyRight Norproff Advokatfirma AS Skatteloven - betingelser for skatteplikt

11 10 Hovedlinjer i Norsk beskatningsrett •Innflyttere fra utlandet - Sktl.§ 2-1 (2): •Alminnelig skatteplikt fra det inntektsåret man oppholder seg i Norge i: -183 dager i løpet av enhver 12 måneders periode -270 dager i løpet av enhver 36 måneders periode anses man som bosatt i riket og skal i utg. punktet svare skatt til Riket jf. sktl.§ 2-1. •Eks: Dersom man flytter til Norge den 1.11.07 anses man bosatt fra og med 01.01.08 dersom man minst er i 183 dager regnet fra 1.11.07. dvs.4.05.08. •De som bor i Norge: skatteplikt jf. sktl.§ 2-1 (1) CopyRight Norproff Advokatfirma AS Hvem er skattemessig bosatt i Norge ?

12 11 Hovedlinjer i Norsk beskatningsrett •Selv om du ikke er skattemessig bosatt - dvs. ikke er over 183 dager i Norge - kan du bli skattepliktig til Norge for visse inntekter og formue - sktl.§ 2-3 •Sktl.§ 2-3 gir skatteplikt for: –1.a) formue og inntekt av fast eiendom eller løsøre som vedkommende rår over her i riket –1.b) formue og inntekt av virksomhet (virksomhet def. i sktl.§ 5-1) –1.d) vederlag som skriver seg fra herværende kilder for personlig arbeid i tjeneste utført i riket under midlertidig opphold her •Typisk ansatt - lønn –2. arbeidstaker som er bosatt i utlandet og stilles til rådighet for andre for å utføre arbeid her i riket ; •Arbeidsutleie til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Ikke skattemessig bosatt

13 12 •Når er man i tjeneste her i riket jf. sktl.§ 2-3 bokstav d - når arbeidsgiver er utenlandsk ? •Vil alltid være oppfylt når arbeidsgiveren er skattepliktig til Norge som hjemmehørende etter sktl.§ 2-2 eller begrenset skatteplikt etter sktl.§ 2-3 bokstav b - som gjelder –formue og i inntekt av virksomhet som vedkommende utøver eller deltar i og som drives her eller bestyres herfra. •Utg. punkt for om selskap er hjemmehørende etter sktl.§ 2-2 er hvor selskapet er registrert i Foretaksregisteret. Det prinsipielt avgjørende er om selskapet ledes fra Norge. Da er ikke registreringen avgjørende. Hovedlinjer i Norsk beskatningsrett CopyRight Norproff Advokatfirma AS Ikke skattemessig bosatt - lønnsarbeid

14 13 •Videre vilkår at ”vederlag skriver seg fra herværende kilder for personlig arbeid i tjeneste utført i riket under midlertidig opphold her jf. sktl.§ 2-3 bokstav d. •Alle 3 vilkår må være oppfylt for skatteplikt etter § 2-3 1.d: –1. Personen må ta midlertidig opphold her –2. Personen må ha utført et personlig arbeid her, og –3. Lønn må være mottatt fra ”herværende kilder” for arbeid utført i tjeneste –Tolkning av ”herværende”: Arbeidsgiver må være skattepliktig til Norge enten etter sktl.§ 2-1 eller §2-2 som bosatt/hjemmehørende, eller §2-3 1.ledd bokstav b som begrenset skatteplikt hit, og at arbeidsforholdet må ha tilknytning til arbeidsgivers virksomhet i Norge. –Etter § 2-3 1.ledd b, er inntekt av virksomhet som vedkommende utøver eller deltar i og som drives her eller bestyres herfra, herunder hvor arbeidstaker stilles til rådighet for andre innen riket, skattepliktig til Norge. = egen hjemmel for skatteplikt for selskap ved arbeidsutleie. Hovedlinjer i Norsk beskatningsrett CopyRight Norproff Advokatfirma AS Ikke sk.m bosatt - lønnsarbeid forts:

15 14 –Bedrifter som leier ut ansatte til Norske selskaper blir mao. også begrenset skattepliktig til Norge. –Utlending blir skattepliktig til Norge enten man er ansatt i Norge - eller innleid fra utenlandske selskaper. •Ad. Vilkår om ”i tjeneste”; arbeidsforholdet vil normalt ha tilknytning hit om arbeidsgiver deltar i virksomhet som drives eller bestyres i Norge selv om arbeidsgivers aktivitet ikke er knyttet til fast driftssted. •Ikke vilkår at lønn utbetales i eller fra Norge, eller at arb. taker er i Norge når lønna utbetales jf. sktl.§ 14-3 4.ledd Hovedlinjer i Norsk beskatningsrett CopyRight Norproff Advokatfirma AS Ikke sk.m bosatt - lønnsarbeid forts:

16 15 •Når person som er bosatt i utlandet og stilles til rådighet for andre for å utføre arbeid her i riket, plikter vedkommende å skatte til Norge jf. sktl.§ 2-3 2.ledd. •Bestemmelsen om arbeidsutleie krever ikke at inntekten stammer fra ”herværende kilder”. Til gjengjeld må arbeidstakeren ”stilles til rådighet”, et uttrykk som tar sikte på arbeidsleie. •Det betyr følgelig veldig lite om man er ansatt i Norge eller innleid fra andre firmaer - det er som hovedregel skatteplikt til Norge. •Som arbeidsgiver i Norge kan følgelig du gjøres ansvarlig…….. Hovedlinjer i Norsk beskatningsrett CopyRight Norproff Advokatfirma AS Ikke sk.m bosatt-når arbeidsutleie skal beskattes i Norge:

17 16 •Dersom en utenlandsk person arbeider i Norge som arbeidstaker, i under 183 dager i løpet av 12 mnd., slipper vedkommende bare å skatte til Norge dersom vedkommende arbeider i Norge, og dette arbeidet styres fra utlandet på et prosjekt som et utenlandsk firma har i Norge og/eller hvor oppholdet ikke engang er midlertidig. •Eller at vedkommende er innleid - da gjelder det ikke noe 183 dagers regler, og det blir full skatteplikt. Hovedlinjer i Norsk beskatningsrett CopyRight Norproff Advokatfirma AS Konklusjon om skatteplikt til Norge - Norsk rett

18 17 •Etter Globalitetsprinsippet skal bosted landet har rett til å beskatte den ansatte. Dette er også hovedregel i Norsk rett og følger av skatteloven § 2-1. •Det betyr følgelig ikke noe om inntekten er opptjent i Norge eller utlandet, dersom vedkommende er bosatt i Norge. •Statsborgerskapet er ikke avgjørende •Hvilket land som har beskatningsrett når en person kan skatte til 2 ulike land er delvis regulert gjennom skatteavtaler Norge har med ca. 80 ulike land. –Skatteavtalene og deres innhold kommer jeg tilbake til. Hovedlinjer i Norsk beskatningsrett CopyRight Norproff Advokatfirma AS Globalitetsprinsippet

19 18 •Aktuelle lover: –Lov av 24.juni 1988 nr. 64- utlendingsloven/utl. –Forskrift av 21.12.1990 nr. 1028- utlendingsforskriften/utlf. –EØS avtalen •Skille mellom EØS borgere og borgere utenfor EØS Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse

20 19 •EØS borgere - utl.kap.8 samt utlf.kap.8 - §§ 172 flg. •Hovedregel: Det gis aut.arbeidstillatelse innenfor EØS, men man trenger oppholdstillatelse. •Unntak oppholdstillatelse pga. kortere varighet: –Arbeid/opphold < 3 måneder jf. Utl.§ 50, utlf.§ 172 –Arbeidssøkende < 6 måneder jr. Utl.§ 50, utlf.§ 172 –Pendlere med hjemreise minst 1 gang pr. uke jf. Utlf.§ 172. •Unntak for Nordiske borgere: –Nordiske borgere trenger ikke arbeids og oppholdstillatelse jf. § 6,3 ledd Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse - EØS borgere

21 20 •Unntak for visse nye EØS borgere - utlf.§ 172: –Borgere fra Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Bulgari, Romania eller Ungarn må ha oppholdstillatelse før arbeidet påbegynnes med mindre utlendingen har hatt lovlig opphold i riket som arbeidstaker i minst de tolv forutgående månedene. –Kravet gjelder selv om utlendingen som hovedregel returnerer til bobel på annen EØS-stats område minst èn gang i uken. •Første gangs oppholdstillatelse kan søkes etter innreise jf. utl.§ 50 Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse - EØS borgere

22 21 •Når oppholdstillatelse skal gis jf. utl.§ 51: –Arbeidstaker omfattet av EØF Rådsforordning –Når søker skal drive næringsvirksomhet i Norge –Når søker oppebærer tilstrekkelig faste periodiske ytelser eller har tilstrekkelig egne midler •Krav for oppholdstillatelse til arbeidstaker - utlf.§ 175 –Søker må dokumentere bekreftelse fra arbeidsgiver på ansettelse som normalt skal tilsvare 50% stilling i vedkommende yrke. •Gjøres i praksis ved at du som arb. Giver bekrefter stillingen i eget skjema - GP 7116, evt. Arbeidsavtale skriftlig. •Tariffavtaler gjelder evt. for alle ansatte •Enhver utlending som akter å ta arbeid eller vil drive næringsvirksomhet i riket, må ha arbeidstillatelse jf.utl.§6 Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse - EØS borgere

23 22 •Tilleggsvilkår oppholdstillatelse for visse EØS borgere - utlf.§ 175: –Arbeidstaker som er borger av Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Bulgaria og Romania, er det et vilkår for oppholdstillatelse at søker fremlegger konkret tilbud om arbeid utstedt på fastsatt skjema fra arbeidsgiver eller standardisert arbeidskontrakt undertegnet av søker og arbeidsgiver. –Må som hovedregel dreie seg om heltidsarbeid –Lønns og arb.vilkår må ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke jf. utl.§ 58. –Ingen kan arbeidet før oppholdstillatelse faktisk er gitt •Tilleggsvilkår gjelder ved lokal ansettelse i Norge –Ved arbeidsutleie/ansettelse i utenlandsk selskap gjelder de ”vanlige reglene” - dvs. tilleggsvilkårene gjelder ikke. Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse - EØS borgere

24 23 •Kan søke –Fra Norge (politiet i bostedkommunen) –via ambassade/utenriksstasjon i hjemlandet, utlf.§ 11 (19) –via arbeidsgiver - NB krever fullmaktsskjema, utlf.§ 11 (20) •Ved innvilgelse av søknad skal utlendingen gjøres kjent med plikten til å melde seg for politiet senes innen en uke etter innreisen. •Lengden av oppholdstillatelse for arbeidstakere –Gis i alminnelighet for 5 år jf. utl.§ 54 –Gis i alminnelighet for 1 år for ”nye” EØS land jf. •Unntak søknad: •Ved Høyesteretts dom Rt. 1999 s. 763 ble en utenlandsk mannlig prostituert som hadde drevet prostitusjonsvirksomhet uten arbeidstillatelse, frifunnet for overtredelse av utl. § 47 første ledd bokstav a, jf. § 6 første ledd. Høyesterett kom til at slik virksomhet ikke krever arbeidstillatelse. Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Søknadsprosedyre arb./opphold - EØS borgere

25 24 •Ansettelsesbevis GP-7116/ansettelsesavtale + skjemaets punkt 5 (”nye Eøs land”) •Skjema GP 7121: førstegangs oppholdstillatelse •Skjema GP 7120: fornyet oppholdstillatelse •2 passfoto (spesielle krav) •Gyldig legitimasjon (attestert kopi av alle sider) Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Søknadsprosedyre - skjemaer EØS borgere

26 25 •Hovedregel: –Utlending må søke om oppholdstillatelse dersom de skal være i Norge over 3 mnd. uten arbeid –Første gangs oppholdstillatelse må være gitt før innreise jf. utl.§ 6 Dersom arb. giver skal ordne med dette må det søkes om oppholdstillatelse i god tid ! - Søke gjennom –Utenriksstasjon/ambassade –Via fullmakt til politiet Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse - ikke EØS borgere

27 26 •Unntak for kortere arb.tillatelser jf.utlf.§ 8: –Noen grupper er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse når arbeidet er < 3 mnd: •a) handels- og forretningsreisende •b) forskere og forelesere •c) tekniske eksperter, teknikere, montører, konsulenter eller instruktører som skal montere, demontere, etterse, reparere eller vedlikeholde maskiner eller teknisk utstyr eller informere om bruken av det. Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse

28 27 •Unntak for kortere arb.tillatelser jf.utlf.§ 10: –Unntak for å søke om arb./oppholdstillatelse før innreise for personer som er •Fagutdannet eller har spesielle kvalifikasjoner og kvoten ikke er oppbrukt samt at stillingen ikke kan besettes på annen måte •Professorer •Toppidrettsutøvere –Må ha visum dersom visumplikt –Normalt UDI som behandler søknaden. Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse

29 28 •Grunnvilkår for arbeids- og oppholdstillatelse –Utlending må være sikret underhold jf.utlf.§ 19 –a)dvs. vedkommende må få arbeidsinntekt av tilstrekkelig omfang. Inntekt fra heltidsarbeid anses som hovedregel som tilstrekkelig. –Må gis et konkret arbeidstilbud –Lønns og arbeidsvilkår etter gjeldende tariff, og ikke dårligere enn normale forhold i det konkrete yrket –Utlending må være sikret bolig jf.utlf.§20 –Må disponere hus, leilighet, hybel for den tid arbeidsforholdet gjelder. –Må ha leie kontrakt - som kan fremlegges for politiet Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse - ikke EØS borgere

30 29 •Søknadsprosedyre - hva må med ? •Skjema for arbeidstilbud •GP 7028: første gangs arbeids eller oppholdstillatelse •Bekreftelse på bolig •Gebyr for behandling - innbetales senest samtidig med levering av søknad. Kr. 1.100 for 2007 •2 passfoto •Gyldig legitimasjon/attestert kopi av pass •Evt. Fullmakt dersom søkes gjennom andre Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse - ikke EØS borgere

31 30 •Spesielt om ufaglært arbeidskraft –Kan gis arbeidstillatelse inntil 2 år, utlf.§4 a 2.ledd f –Betingelser •Vanlige vilkår om underhold og bolig må være sikret •Virksomheten får ikke dekket sitt behov for arb.kraft fra Norge eller EØS området •Arbeids og velferdsetaten må samtykke –Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsetter i samråd med Utenriksdepartementet hvilke næringer det kan rekrutteres medarbeidere til etter denne bestemmelse. Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse - ikke EØS borgere

32 31 •Spesielt om spesialister –Kan gis arbeidstillatelse inntil 3 mnd,utlf.§5 2.ledd a –Betingelser •Vanlige vilkår om underhold og bolig må være sikret •er fagutdannet eller har spesielle kvalifikasjoner, når kompetansen anses som nødvendig for virksomheten og søkeren ikke går inn under unntaket i § 8 tredje ledd bokstav c. Dersom særlige hensyn tilsier det, kreves det fagutdanning på høyere nivå. •Uttalelse skal om nødvendig innhentes fra godkjennende fagmyndighet, og kan dessuten innhentes fra Arbeids- og velferdsetaten og aktuelle interesseorganisasjoner. Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse - ikke EØS borgere

33 32 •Spesielt om spesialister •Bør fremlegge vitnemål eller annet som dokumenterer kvalifikasjonene. •CV - arbeidserfaring bør kunne dokumenteres •Skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver som viser behovet for denne kompetansen •Kopi av skriftlige avtaler med arbeidsgiver Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse - ikke EØS borgere

34 33 •Andre typer arbeids- og oppholdstillatelser, omhandlet i utlf.§3-5a: –Spesialister –Sesongarbeidere –Forsker –Idrettsutøvere/trenere –Au pair –Arbeidende gjest –Fiskeindustriarbeider Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse - ikke EØS borgere

35 34 •Foreløpig tillatelse kan gis- utlf.§ 14 –Når det er sannsynlig at en søknad vil bli innvilget, kan utlending etter anmodning gis en foreløpig tillatelse til å tiltre i arbeid. –Kompetent organ: •Politiet, og de har sakspapirene. •Udlendingsdirektoratet Husk fullmakt fra arbeidstaker til å søke på hans vegne. Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse

36 35 •Kort om gruppearbeidstillatelse - utlendingsl.§ 10 –Arbeidsgiver i riket kan søke om tillatelse til å ta i arbeid et bestemt antall utenlandske arbeidstakere for tidsbegrenset oppdrag (gruppearbeidstillatelse). –Utlending som omfattes av slik tillatelse, gis etter ankomst til riket individuell tillatelse til arbeid, med mindre det foreligger omstendigheter som nevnt i § 8 første ledd nr. 3. –Søknad må sendes utlendingsdirektoratet Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids- og oppholdstillatelse

37 36 •Innflytting til Norge for å bosette seg, eller har tenkt å oppholde seg i Norge over 6 mnd: –Plikt til å melde seg til folkeregisteret innen 8 dager fra ankomst jf.Fregl. § 8 2 ledd. –Må vise frem pass eller annen legitimasjon •Hvis opphold < 6 mnd: –Trenger ikke å melde seg til folkeregisteret. –Men hva hvis opphold er utover 6 mnd ? Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Innmelding i folkeregisteret - utlendinger

38 37 •Når regnes man som bosatt ? –Bostedbegrepet avviker fra skattelovens terminologi –Regulert i fregf kap 1 •Regnes som bosatt når man faktisk har oppholdt seg her i > 6 mnd. •Eller man har tatt opphold her og har til hensikt å bli her ikke bare midlertidig. –Tilleggsvilkår dersom man trenger oppholdstillatelse •Vedkommende kan ikke regnes som bosatt før de kan fremlegge slik tillatelse gjeldende for minimum 6 mnd. Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Innmelding i folkeregisteret - utlendinger

39 38 •Dersom utlending jobber < 6 mnd i Norge: •Det er ikke nødvendig å melde seg til folkeregisteret i utg. punktet. Dette pga. at man ikke anses for ”bosatt”. •Etter skatteloven kan man imidlertid være ansett som ”bosatt” og skal skatte til Norge. Da trenger vedkommende norsk person nr. eller D nr. Vedkommende må da nødvendigvis oppsøke folkeregisteret for å få tildelt enten person nr. eller D nr. pga. arbeidsgiver i Norge trenger dette ! Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Innmelding i folkeregisteret - utlendinger

40 39 •Fødsels nr. –Tildeles alle som anses som bosatt i Norge, jf. fregl.§ 4. •Består av 11 nr - fødselsdato + person nr. –Søknadsinstans: •Folkeregisteret i kommunen hvor du bor •D-Nr. –Tildeles fysiske personer jf. forskrift om D.nr. : •Er skatte eller avgiftspliktig til Norge •Er deltakere i juridiske enheter i Norge •Eier fast eiendom i Norge »Felles trekk er at de ikke anses som bosatt i Norge •Søknadsinstans: Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Innmelding i folkeregisteret - utlendinger

41 40 •Søknadsinstans: –D.nr. rekvireres fra Personregisteret av den registreringsmyndighet som har behov •Normalt ligningskontoret •Arb. taker kan også sende inn skjema om rekvisisjon til ligningskontoret •Skjema RF-1450B –Arb. taker må normalt møte opp personlig. – Evt. advokat kan gjøre dette uten fullmakt. Må påregne 4-5 ukers behandlings tid. Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Innmelding i folkeregisteret - utlendinger

42 41 •Gjøres normalt av arbeidsgiver –To alternativer for søknad om skattekort: •Normalt ligningskontoret •Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) dersom arb.giver er utenlandsk –Aktuelt ifm. utenlandske arbeidstakere som oppholder seg midlertidig i Norge og er ansatt hos utenlands arbeidsgiver registrert med kommune nr. 2312 sokkel/utland. Skjema RF-1102/RF-1209 skal benyttes Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Søknad om skattekort

43 42 •Ulike satser for natural ytelser –Satser for natural ytelser ulikt for hvor ansatt •Ansatt hos utenlandsk arb.giver: –Ved utfylling av RF-1209 - krysse av for natural ytelser –Fordelsbeskattes iht. temabrev nr.5 fra SFU: •Fritt hus, PR. mnd:11.000 •Fri leilighet, PR. mnd: 6.000 •Fri hybel/værelse/hotel/pensjonat PR. mnd: 2.800 •Fri brakke PR. dag: 28 •Fri kost PR. døgn: 71 •Ansatt hos Norsk arb.giver følger skatteloven Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Søknad om skattekort

44 43 •Standardfradrag - 10% –Etter skatteloven § 70 kan skatteyter kreve standardfradrag hensyn tatt i skattekortet. •Viktig å være obs på at dette binder arbeidsgivers mulighet til trekkfri og skattefri dekning av kost/losji/pendler utgifter etc. •Dette kommer jeg tilbake til. •Standardfradrag er omtalt i temabrev nr. 4 fra skatteetaten Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Søknad om skattekort

45 44 •Reguleres gjennom –Folketrygdloven kap 2 –EØF Rådsforordning 1408/71 –Trygdeavtaler med andre land, eks. USA, Canada og Sveits •Land som har tiltrådt EØF Rådsforordning •Norge, Spania, Portugal, Østerrike, Finland, Sverige, Den tsjekkiske republikkens, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia. Ansattes plikter ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

46 45 •Lov om folketrygd - pliktig medlem: –Personer som er bosatt i Norge, er pliktige medlemmer i folketrygden, ftrl.§ 2-1 •Vilkår at vedkommende har lovlig opphold i Norge. –Personer som er arbeidstaker i Norge jf. ftrl.2-2 •Vilkår at vedkommende har lovlig adgang til inntektsgivende arbeid. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

47 46 •Når er man bosatt etter ftrl ? –Når oppholdet er ment å vare eller har vart minst 12 mnd. –Når man flytter til Norge •En som har plikt til å registrere seg som bosatt etter folkeregisterloven er ikke nødvendigvis bosatt i folketrygdlovens forstand. –Vanligvis vil imidlertid folkeregistrering være sammenfallende med medlemsskapet. •Unntak dersom en person unnlater å melde innflytting •Etter den nordiske konvensjonen om trygd, følger man tidspunkt for folkeregistreringen, konvensjonen art 1 nr.6 Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

48 47 •Arbeidstakere –er alltid pliktig medlem av trygden, ftrl.§ 2-2 •Hvem anses som arbeidstaker ? –Ftrl.skiller mellom •Arbeidstakere –Enhver som arbeider i annens tjeneste, ftrl.§ 1-8 •Frilansere –Enhver som utfører arbeid elle oppdrag utenfor tjeneste, men uten å være selvstendig næringsdrivende, ftrl.§ 1-9 •Selvstendig næringsdrivende –Enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet somer egnet til å gi nettoinntekt, ftrl.§ 1-10 Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

49 48 •Grensen arbeidstaker/frilanser –Bestemmelsen gir ingen klar avgrensning av arbeidstakerbegrepet kontra frilanser –Skatteetaten sondrer jo bare mellom selvstendig næringsvirksomhet og lønnstakere - som omfatter både arbeid i og utenfor tjenesteforhold. •Det vises til § 23-2 om arb.giver avgift og •§ 23-3 om trygdeavgift Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

50 49 •Konsekvens om arbeidstaker/frilanser –Betydning for rett til sykepenger jf.ftrl.§ 8-38 og 8-39 •Sykepenger til frilanser ytes med 100% av grunnlaget, men grunnlaget fastsettes tilsvarende som for selvstendig næringsdrivende - dvs. de 3 tidligere år. •Sykepenger til arbeidstaker ytes fra 1.sykedag samt at grunnlaget er månedslønn, siste 4 ukes gj.snitt lønn eller evt. kortere tidsrom. –Betydning for om man er obligatorisk yrkesskade dekket •Arbeidstaker som er medlem av trygden er yrkesskadedekket •Frilanser er ikke dekket. Må tegne egen forsikring. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

51 50 •Hva avgjør om man er arbeidstaker eller frilanser? –Lett å se at arb.giver ønsker å definere oppdragsforhold som frilanser ! – Det er ikke avgjørende hva som faktisk er avtalt - det er reelle forhold som avgjør. –Heller ikke kategorisering etter andre lover er avgjørende i forhold til trygdelovgivningen Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

52 51 •Myndighetene legger vekt på følgende moment når de skal vurdere om det er et arbeidsforhold: •om det foreligger en arbeidsavtale •om vedkommende har stilt sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiveren •om vedkommende er underlagt en annen persons (arbeidsgiverens) instruksjonsmyndighet •om vedkommende bruker en annens (arbeidsgiverens) redskaper, materialer, lokaler eller maskiner •om vedkommende har plikt til personlig å utføre arbeidet •om det betales i forhold til antall timer som jobbes •om godtgjørelse utbetales med jevne mellomrom Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

53 52 •Konsekvens av at myndighetene er uenig med deg om vedkommende er frilanser eller arbeidstaker: –Kommunekassereren i kommunen kan gå tilbake i tid, og gjøre vedtak om at alle utbetalinger som er gjort til frilansere skal anses som utbetaling til arbeidstakere. –Kan utgjøre millionbeløp med mange ansatte over flere år. Som arbeidsgiver risikerer du da å måtte betale 14,1% i arbeidsgiver avgift av alle utbetalingene til dine frilansere. Eller at du må dekke 100% sykepenger ved sykdom. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

54 53 •Pliktig medlem som arbeidstaker –I utg. punktet ingen minstegrense for oppholdets varighet. –Det ikke vilkår at arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiver avgift - men er vel det i praksis ! –Ikke vilkår at arb.giver plikter å registrere arbeidsforholdet i AA registeret. –Statsborgerskap uten betynding –Medlemsskap varer i 1 mnd. etter arbeidsforholdets opphør dersom fortsatt opphold i Norge. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

55 54 •Trygdeloven avgjør ikke trygdespørsmålet ! –Reglene om medlemskap i folketrygden må suppleres med reglene i trygdeavtalene Norge har inngått. –EØS avtalen (EØF Rådsforordning 1408/71) –Trygdeavtaler med: USA - Kroatia - Canada - Serbia Australia -Montenegro - Chile - Sveits Tyrkia Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

56 55 •EØF Rådsforordning 1408/71 er gjort til norsk rett •Hovedregel: •Arbeidstakere blir som hovedregel medlemmer av folketrygden fra første arbeidsdag •Selvstendig næringsdrivende blir medlemmer i folketrygden dersom de bosetter seg her i minst 12 mnd •Unntak for norsk medlemsskap art.14: •Arbeider i to eller flere medlemsland, og ikke bosatt i Norge: –Bosted staten avgjør jf. EØF art.14 nr. 2 b I. »Dersom bosatt i EØF land omfattes vedkommende av denne lands trygdeordning. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge - EØF land:

57 56 •Unntak for norsk medlemsskap art.14 forts: •Utsendt arbeidstaker, dvs.: en EØF statsborger som sendes til Norge for å arbeide: –for å arbeide for en arbeidsgiver i hjemlandet –arbeidet i Norge skal være mindre enn 12 måneder –arbeidstakeren ikke er utsendt for å erstatte en annen aarbeidstaker som utsendelsestiden er utløpt for. –Dersom arbeidet pga. uforutsette hendelser forlenges ut over 12 mnd. - må en søke norske trygdemyndigheter om samtykke. Skal normalt innvilges. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge - EØF land:

58 57 •Familiemedlemmer •til utsendte arbeidstakere er som hovedregel ikke medlemmer i folketrygden. De har likevel rett til helsetjenester i Norge for hjemlandets regning. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge - EØF land:

59 58 •Samtidig som det foreligger trygdeavtale: •arbeidstakere blir som hovedregel medlemmer i folketrygden fra første arbeidsdag. •Selvstendig næringsdrivende blir medlemmer i folketrygden hvis de bosetter seg her i minst 12 måneder •Familiemedlemmer –til den yrkesaktive som er medlem i folketrygden, blir også medlem i folketrygden dersom de skal bo her i minst 12 måneder Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arb.i Norge-utenfor EØF land:

60 59 •Dersom du fortsatt skal omfattes av trygdeordningene i et annet EØS land: –Arbeidstaker må ha E101 fra dette landet. •Viktig å fremvise dersom en trenger helsehjelp - plikt for Norge å yte hjelp –Arbeidstaker risikerer å måtte betale 7,8% trygdeavgift dersom dette ikke fremskaffes. •I praksis må kopi av E101 vedlegges selvangivelsen i Norge samt påpekes under punkt 5.0 i selvangivelsen. •Anbefalt å dokumentere ifm. søknad om skattekort slik at vedkommende får lavere skattetrekk. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge:

61 60 •Dersom du skal omfattes av trygdeordningene i Norge: –Da må arbeidstaker ha E101 fra Norske trygdemyndigheter slik at dette kan fremlegges i arbeidstaker sitt hjemland. •Må gjøre for å unngå at trygdeavgift blir belastet i begge stater. •Husk at dersom en arbeidstaker skal omfattes av trygdeordningen i Norge - har det betydning for arbeidsgiveravgiften. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge:

62 61 •EØF forordningen får anvendelse på all lovgivning om følgende trygdeområder: •a) ytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel, •b) ytelser ved uførhet, herunder ytelser som tar sikte på å bevare eller forbedre arbeidsevnen, •c) ytelser ved alder, •d) ytelser til gjenlevende, •e) ytelser ved yrkesskade og yrkessykdom, •f) gravferdshjelp, •g) ytelser ved arbeidsløshet, •h) familieytelser. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge:

63 62 •Unntak fra medlemsskap - arbeid < 3 mnd: –Personer som ikke er skattepliktige til Norge etter de ordinære skattelover eller etter skatteavtaler, skal uten hensyn til best.i fltrl.§ 2-2 være unntatt fra folketrygden når arbeidet i riket skal være under 3 mnd. Jf. forskrift 15.04.1997 nr.314 nr.3 •Unntak etter søknad: –Den som tar opphold og arbeid i annens tjeneste her, kan unntas fra folketrygden i inntil 12 mnd. •Vedkommende må søke om det samt godtgjøre at han er trygdet etter utenlandsk lov. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge EØF/avtaler:

64 63 •Konsekvens for arbeidsgiver: –Dersom arbeidstaker skal omfattes av norsk trygdeordning må man sørge for at de anskaffer E101 fra Norge, og at de inngår i de ordinære rutiner for trygdeordninger etc. –Må ha rutiner for evt. fornyelse ved uforutsett opphold ut over 12 mnd. –Norsk oppdragsgiver må få beskjed dersom arbeidstakeren faktisk bosetter seg i Norge. •Punkt som med fordel kan tas med i kontrakten med utenlandsk arbeidsgiver. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge EØF/avtaler:

65 64 •Europeisk helsetrygdekort Norge - E111 •Hvis bosatt i Norge: –Bestille: www.nav.no –Skriv ”kort” mellomrom ”fødselsnr 11 siffer, send til 26626 •NAVs automatiske servicetelefon - 810 33 810 •Utlending med E111 kort: •Rett til nødvendig helsehjelp i Norge på lik linje med nordmenn. •Arbeidsgiver i Norge bør evt. forsikre seg om at ansatte har E111 kort fra hjemlandet - evt. kreve dette. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

66 65 •Hvis utlending ikke bosatt i Norge –Må ta kontakt med NAV Helsetjenesteforvaltning Servicetelefon på tlf. 815 70 030 –Fra utlandet kan man ringe 00 47 33 51 22 80 Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge:

67 66 •Rett til barnetrygd og kontantstøtte som trygdet –Barnetrygd og kontantstøtte i EØS avtalen er definert som familieytelser og er derfor omfattet av EØS avtalens trygdedel • Inntektsgivende arbeid og trygdemedlemskap i Norge utløser rett til barnetrygd og kontantstøtte for EØS-borgere. •Det er selve arbeidsforholdet som utløser rettighetene, og det er da uten betydning om barnet og den andre av foreldrene bor i Norge eller annet EØS land. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

68 67 •Rett til barnetrygd og kontantstøtte som trygdet –Fremgangsmåte: •Sende søknad til trygdekontoret der du bor •Hvis foreldrene har barn men eks. moren ikke bor i Norge, må faren som har trygdemedlemskap i Norge oppsøke Nav lokalt i Norge. –Skjema 401 Attest om familieforhold til bruk for tilståelse av familieytelser må fylles ut (finnes ikke på internett ! ) –Utbetaling av barnetrygd •Frem til 18 års dagen •Ordinær sats kr. 970,- PR. barn PR. mnd. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

69 68 •Rett til barnetrygd og kontantstøtte som trygdet –Utbetaling av kontantstøtte •Ytes for barn mellom 1 og 3 år • Ordinær sats: kr. 3.303,- pr. mnd. pr. barn. •Kan ytes i maks 23 måneder –Kontantstøtte og barnetrygd er skattefritt –Hvor mye har en utlending rett på utbetalt til kona i utlandet dersom de har 3 barn, og et under 2 år ? –Barnetrygd: kr. 2.910,- pr. mnd –Kontantstøtte 1 barn: kr. 3.303,- pr. mnd. –Sum skattefritt pr. mnd:kr. 6.213,- pr. mnd. Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

70 69 •Hvorfor ikke la staten betale del av lønna ? •Hvis ditt firma skal ansatte utlendinger - så er det viktig at du som arbeidsgiver sørger for å informere om deres rettigheter, samt hjelper dem til å søke om ytelser etc. •Lønn er viktig for de ansatte - men for mange vil naturligvis kombinasjonen av lønn og skattefrie ytelser utbetalt fra den Norske stat være et enormt stort motiv for å søke jobb i Norge. Det kan redusere lønnskravet vesentlig ! –Dobbel bonus for dansker i Norge: •Den Danske Stat kan ikke redusere sine ytelser selv om Norge også utbetaler barnetrygd. Forordningen 1408/71 kap.8 •Som eneste pensjonsland er Norge også forpliktet til å yte barnetrygd etter forordningens kap.8 •Resultat: Dobbelt utbetaling av barnetrygd til Danmark Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

71 70 •Andre avtaler: –USA: Gjelder kun pensnon •Hovedregel: Trygdet i arbeidslandet. Unntak: Utsendt arb.taker kan trygdes i hjemlandet dersom opphold < 5 år –CANADA: •I hovedsak som USA –Sveits: •EØS reglene gjelder Søknad ifm.flytting til Norge CopyRight Norproff Advokatfirma AS Trygdereglene ved arbeid i Norge

72 71 •Innberetningsplikt Arbeidsgiveravgift –Lignl.§ 6-2: •1. Den som selv eller gjennom andre har utbetalt eller ytet fordel som nevnt i dette nummer, skal ukrevet levere oppgave over alt som i siste inntektsår er ytet til den enkelte mottaker. Oppgavene skal omfatte •a) lønn og annen godtgjørelse for arbeid,………… •Frist for innsendelse: 31.januar i året etter inntektsåret •Leveres til: Kommunekassereren i kommunen Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Innberetning av lønn etc

73 72 •Hvem omfattes av innberegningsplikten ? –Norsk arbeidsgiver ? •Ja –Utenlandsk Arbeidsgiver ? •Ja –Har det betydning om den ansatte er skattepliktig til Norge eller ikke`? •Nei •Er du som arbeidsgiver fri ditt ansvar dersom vedkommende er ansatt i Utlandet ? –Her bør man passe seg…………………….. Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Innberetning av lønn etc

74 73 •Hvor skal lt oppgavene leveres ? (Forskrift av 1986 nr. 2229:) –Norsk arbeidsgiver: •Hovedkontorets kommune –Utenlandsk arbeidsgiver: •Utl. arb.giver ikke bosatt/hjemmehørende i Norge (dvs. etter skatteloven § 2-1 1.ledd og § 2-2 1.ledd): –Hovedkontor for virksomheten i Norge •Utl.arb.giver som driver varig næringsvirksomhet, men ikke hovedkontor: –Den kommune næringen drives •Utl. Arb.giver som ikke driver varig næring/virksomhet i Norge: –Kommune 2312 Sokkel/utland Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Innberetning av lønn etc

75 74 •Plikt til å foreta forskuddstrekk: –Hjemmel: Skattebetalingsloven § 5-6 •Hovedregel: –Trekkplikten følger skatteplikten •Med mindre annet er bestemt, skal det foretas forskuddstrekk i skattepliktig: •1.a) lønn og andre ytelser som omfattes av sktl.§ 5-10 •2. Godtgjørelse til dekning av kostnader med utførelse av arbeid, oppdrag eller verv er trekkpliktig selv om den ikke er skattepliktig, jf. skatteloven § 5-11 2.ledd. •Utenlandsk arbeidsgiver - hovderegel: –Ja - reglene er de samme. NB: skattetrekkskonto Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Forskuddstrekk av lønn etc.:

76 75 •Unntak forskuddstrekk: –Dersom det er åpenbart at skatteyter ikke vil få utlignet skatt - sktbl.§ 5-6 (normalt frikort) •Konsekvens; –Ved inntekt under kr. 29.900 betales ikke trygde avgift. Minstefradrag er kr. 40.000 for utlendinger.! Betyr i praksis at lønn inntil kr. 29.900 er 100% skattefritt. –Dersom mottakeren hverken er bosatt innen riket etter § 2-1 i skatteloven, eller midlertidig oppholder seg her, er følgende unntatt forskuddstrekk jf. forskrift 10.10.1956: •Vartpenger, pensjoner og livrenter, •b)godtgjørelse utenfor tjenesteforhold for arbeid eller oppdrag, •c)godtgjørelse fra andre enn staten for arbeid i tjeneste når arbeidet ikke er utført her i riket. Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Forskuddstrekk av lønn etc.:

77 76 •Hovedregel: –Både Norske og utenlandske arbeidsgivere plikter normalt å foreta forskuddstrekk i lønn. –De må opprette skattetrekkskonto og –De må innberette all lønn utbetalt til Norske myndigheter •Dersom du har utlendinger ansatt i ditt firma, plikter du å foreta skattetrekk. –Du er imidlertid ikke ansvarlig for at utenlandsk firma foretar skattetrekk for ansatte som jobber i Norge. –Kan ditt firma gjøres økonomisk ansvarlig for manglende skattetrekk av et utenlandsk firma ? •JA Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Forskuddstrekk av lønn etc.

78 77 •Du har solidar ansvar for forskuddstrekk når: –Utlendinger er ansatt i utlandet, men utleid til deg direkte fra firma i utlandet, eller indirekte gjennom et •Sktbl. § 4-1 (2) pålegger solidaransvar: –Når arbeidstakere stilles til rådighet for andre, svarer både oppdragsgiver og oppdragstaker for at pliktene og ansvaret etter denne lov oppfylles. –Dersom ditt firma, har arbeidere som er innleid fra enten Norsk eller Utenlandsk firma, risikerer du at kemneren krever deg for forskuddstrekk dersom ikke utleie firmaet har trukket dette. Konsekvens for deg ? Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Forskuddstrekk ved arbeidsinnleie:

79 78 •I verste fall konkurs ! –Skattetrekk på 30% av 10 innleide arbeidere blir fort kr. 100.000,- pr. mnd. i skyldig skattetrekk !!!!!! •Hva kan du gjøre for å beskytte deg ? –Du kan inngå en skriftlig avtale med oppdragstaker om at disse er alene ansvarlig for skattetrekk. –For at avtalen skal være gyldig må avtalen godkjennes av kemneren i din kommune ! –Husk å skriv avtalen før oppdraget starter ! Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Forskuddstrekk ved arbeidsinnleie:

80 79 •Definisjon på ”arbeidsinnleie”: –Fra den Nordiske trekkavtalen art.5 hitsettes; •”når han av noen stilles til disposisjon for å utføre arbeid i noen annens virksomhet……..og utleier ikke har ansvaret og heller ikke risikoen for arbeidsresultatet”. •Ref også tidligere kommentar ifm. Skatteloven § 2-2 1.ledd b –Nordisk trekkavtale: •Avtale mellom de nordiske land som sier noe om –Hvilket land som kan kreve forskuddstrekk –Overføring av trekk dersom feil land har foretatt trekk. –Målsetting at det land som etter skatteavtalen har rett til skatten også skal få forskuddstrekket. Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Forskuddstrekk ved arbeidsinnleie:

81 80 •Reguleres av kap.23 i lov om folketrygd, ftrl. •Fltr.§ 23-2 1.ledd: –Arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift (14,1%) av lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som han plikter å innberette. –Innberetningen følger av lign.§ 6-2 jf. foran. –Selv om arbeidsgiver avgiften skal finansiere rettigheter til trygdelovgivningen etc. så er altså den som vi ser ikke avhengig av om man har rett til trygderettigheter - det avgjørende er innberetningsplikten. –Logisk ? Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeidsgiveravgift

82 81 •Vi så foran at innberetningsplikten jf. Lignl.§ 6-2 gjelder for: – ”Den som selv eller gjennom andre har utbetalt eller ytet fordel som nevnt i dette nummer, skal ukrevet levere oppgave over alt som i siste inntektsår er ytet til den enkelte mottaker.” –Og den galdt enten oppdragsgiver var norsk eller utenlandsk, og –uavhengig om den ansatte var skattepliktig til Norge, og –uavhengig av plikt til å betale trygdeavgift. Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeidsgiveravgift

83 82 •Konsekvens av regelverket: –Dersom man utbetaler lønn til utlendinger etc. som jobber i Norge - plikter man i utg. punktet å betale 14.1% arbeidsgiver avgift. –Må innberettes og innbetales hver avgiftstermin •Visse naturalytelser er ikke trekkpliktige •Unntak for arbeidsgiver fra Norge/EØS land: –Dersom ansatte er unntatt fra norsk trygd iht. rådsforordningen (EØF) 1408/71 eller sosialkonvensjon, skal det ikke betales trygdeavgift. Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeidsgiveravgift

84 83 •Hvordan dokumentere overfor norske myndigheter at person er dekket av trygd fra utlandet ? –Iht. skattedirektoratets melding nr. 5 - av 5.mars 2007 kreves at det fremlegges skjema E101 for Norske myndigheter- dvs. kommunekassereren. •Må fremgå at navngitt arb.taker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS land. –Dersom ansatt har trygd fra utlandet - dvs. gjennom rådsforordningen, så må du sørge for å få dette dokumentert i forkant av at du utbetaler lønn ! –Hvis ikke risikerer du å bli krevd for 14,1% i arbeidsgiver avgift fra kemneren i ettertid ! Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeidsgiveravgift

85 84 •Forpliktelser overfor et annet EØS land: –Av melding 5., 5.mars 2007 fra Skattedirektoratet fremgår at norsk arb.giver har en generell plikt til selv å ta rede på sine forpliktelser overfor dette landet. •Arbeidsgiver må da ta kontakt med de aktuelle utenlandske myndigheter for å få informasjon om hvilke avgifter som skal betales, og om de praktiske rutiner for registrering, innberetning og betaling. Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeidsgiveravgift

86 85 •Hva med arbeidsinnleie ? –Skattebetalingsloven gjelder regulerer plikt til skattetrekk etc. mens plikt til å betale arbeidsgiver avgift - er regulert i folketrygdloven. –Da kan vel ikke du bli ansvarlig for skyldig arbeidsgiver avgift dersom arbeidsgiver i utlandet eller Norge betaler dette ? –Hva mener dere ? Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeidsgiveravgift

87 86 •Hva med arbeidsinnleie ? –17.06.2005 nr. 67 Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav er ikke trådt i kraft enda - men er bare et tidsspørsmål ! –Av lovens kap.1-1, (1) står at •Loven gjelder betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav. –Av lovens kap.1-1 (2) punkt d står at med skatte og avgiftskrav menes •Arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven kap.23 Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeidsgiveravgift

88 87 •Hva med arbeidsinnleie ? –Vi har tidligere konkludert med at sktbl. § 4-1 (2) pålegger solidaransvar: –Noe som betyr at når den nye skattebetalingsloven trer i kraft, ventelig fra årsskiftet 2007/2008, så er du som oppdragsgiver ikke bare solidarisk ansvarlig for skattetrekket men også for å betale arbeidsgiveravgift for de ansatte dersom de ikke er unntatt etter rådsforordningen, eller at vedkommende ikke har sørget for unntak. –Dersom ditt firma skal ha/har innleide arbeidstakere så bør du ha rutiner som sikrer at utleieren følger loven. Eller inngå en avtale med utleier som godkjennes hos skatteoppkreveren. Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeidsgiveravgift

89 88 •Folketrygdl.§ 25-1 1.ledd: –Den som er arbeidsgiver eller oppdragsgiver, plikter å registrere seg i arbeidsgiverregisteret. –Def. Arbeidsgiver forskrift 01.07.1991 454 § 3: •Enhver som benytter seg av arbeidstaker i Norge for utførelse av arbeid mot vederlag, er å anse som arbeidsgiver etter denne forskrift. –Oppdragsgiver er den som er innleier av andre fra et utleie firma, der de innleide er underlagt oppdragsgiverens ledelse, def. Ot.prp. Nr 56 (2006- 2007) Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeidsgiverregisteret

90 89 •Registrering i AA registeret: –Skjema som må fylles ut: NAV 25-01-05 –Evt. bruke www.altin.no •Frist for registrering: –Fredag i uken etter at vedkommende har tatt person i sin tjeneste. Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeidsgiverregisteret

91 90 •Folketrygdl.§ 25-1 1.ledd: –Den som er arbeidstaker, skal registreres i AA registeret •Def. arbeidstaker forskrift 01.07.1991 454 § 3: –Enhver som arbeider i annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse er arbeidstaker. –Arbeidsgiver har meldeplikt for enhver som arbeider i ens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse –Melding om inntak skal i tjeneste skal sendes når arbeidsforholdet antas å ville vare i mer enn seks dager og antas å ville innebære mer enn gj.snitt 3 timers arbeid/uke. •Frist for registrering: •Fredag i uken etter at vedkommende har tatt person i sin tjeneste. Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeidstakerregisteret

92 91 •Se lignl.§ 6-10/Forskrift 30.12.1983 nr 1980 –Næringsdrivende som gir oppdrag til personer eller selskaper i utlandet - plikter å opplyse om de utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere. –Oppdragsgiver har plikt til å opplyse om egne arbeidstakere tilknyttet oppdraget i Norge: •Unntak: Plikten omfatter ikke norske statsborgere ansatt av person bosatt i Norge eller i selskap hjemmehørende i Norge. –Dersom ditt firma er oppdragsgiver - og leier inn ansatte fra Polen; har også du plikt til å rapportere Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Rapportering til det offentlige

93 92 •Opplysningsplikten omfatter: –Navn, fødselsdata, evt. personnr., adresse, nasjonalitet, sivilstand, tidspunkt for arbeidets begynnelse og antatte avslutning samt arbeidsgiverens navn og arbeidsgivernummer. •Frist for rapportering: –Snarest mulig etter kontraktsinngåelse, –Senest innen 14 dager etter arbeid er påbegynt •Tilleggsrapportering for byggebransjen: –Opplysning om leverandør av materialer og innleide næringsdrivende etc. Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Rapportering til det offentlige

94 93 •Hvem har rapporteringsplikt etter lignl§ 6-10: –Norske arbeidsgivere, og –Utenlandske arbeidsgivere. •Hvor: –Sentralskattekontoret for utenlandssaker •Skjema RF 1199 må benyttes Merk at du som oppdragsgiver (innleier) er like ansvarlig som arbeidsgiveren for rapporteringen. –Hva gjør du for å unngå problemer ? Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Rapportering til det offentlige

95 94 •Inngåelse av avtale mulig jf. F 30.12.1983 § 4 – Det kan inngås avtale mellom oppdragsgivere i flere ledd og mellom oppdragsgivere og oppdragstakere om at opplysninger til ligningsmyndighetene kan gis av en av dem. Denne avtalen må meddeles ligningsmyndighetene sammen med opplysningene. –Avtale fritar ikke for ansvar, mulkt eller gebyr som kan pålegges etter loven. Du bør ta med i avtalen med det utenlandske firma om hvem som skal rapportere, samt klausul om beregning av et administrativt tillegg dersom du må gjøre det. Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Rapportering til det offentlige

96 95 •Lov om obligatorisk tjenestepensjon –Loven pålegger tjenestepensjon for arbeidstakere –dvs. 2% for lønn mellom 1-12 G •Loven definerer ikke ”arbeidstaker” men •Det følger imidlertid av forarbeidene at med arbeidstaker skal forstås en person som er pliktig medlem i folketrygden med opptjening av pensjonsrettigheter, (Ot.prp. nr. 10 (2005-2006), spesialmotivene til § 2) –Loven skiller mao. ikke mellom norske og utenlandske arbeidstakere - dersom de er medlem i folketrygden i Norge omfattes de av Otp.ordningen –Utenfor: Frilansere/selvstendig næringsdrivende Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Forsikringer for ansatte etc.

97 96 •Yrkesskadeforsikring –Arbeidstakere som er medlemmer i folketrygden er yrkesskade dekket jf. fltrl.§ 13-6 •Def. Arbeidstaker er enhver som arbeider i annens tjeneste mot lønn eller annen godtgjørelse. •Frilansere og selvstendig næringsdrivende faller utenfor. –Viktig at man allerede ved første arbeidsdag sørger for å evt. å få innmeldt utlendinger i folketrygden dersom det er forutsatt at du skal forsikre disse. •Kollektiv pensjonsforsikring gjelder også ansatte i Norske selskaper Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Forsikringer for ansatte etc.

98 97 •Omfatter utleie av arbeidskraft •Virksomheter som drives i Norge –Gjelder følgelig også utenlandske firmaer som driver utleie gjennom virksomhet i Norge •Utleiefirma kan ikke •a)begrense arbeidstakerens mulighet til å ta arbeid hos innleier etter at ansettelsesforholdet hos utleier er avsluttet •b) må vente 6 mnd. før de evt. kan leie ut en arbeidstaker til en av arbeidstakernes tidligere arb.givere •c) Virksomheten kan ikke kreve betaling av arb.takeren for utleietjenester Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Andre lover som regulerer utleie av arb.kraft

99 98 •Forskrift om utsendt arbeidstakere av 16.12.2005 –Gjelder når utenlandsk virksomhet sender arbeidstaker til Norge i forbindelse med tjenesteyting •Forskriften § 2 - Arbeids og ansettelsesvilkår –Uansett hvilket lands rett som for øvrig regulerer arbeidsforholdet, kommer følgende bestemmelser om arbeids- og ansettelsesvilkår til anvendelse for utsedte arbeidstakere: Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids og ansettelsesvilkår for innleid arb.taker

100 99 •Aml.kap.4 Krav til arbeidsmiljøet –Arbeidsgiver har samme ansvar mht.arbeidsmiljø overfor innleide arbeidstakere fra utlandet. •Aml.kap 10 Arbeidstidsordninger –Arbeidsgiver har samme begrensinger mht. påleggelse av arbeidstid etc. som for egne ansatte. •Maks 9 timers arbeid i løpet av 24 timer/40 timer på 7 dager •Maks 40 timer på 7 dager •Maks overtid 9 timer på 7 dager, maks 25 timer over 4 uker •Arbeidstilsynet kan godkjenne inntil 20 timer på 7 dager og 200 timer i løpet av 26 uker. Arbeidsgivers plikter CopyRight Norproff Advokatfirma AS Arbeids og ansettelsesvilkår for innleid arb.taker

101 100 •Norge har i dag inngått skatteavtaler med ca. 80 land •Alle skatteavtaler er inngått etter mønster av OECD`s mønsteravtale fra 1977 •Skatteavtalene gir aldri hjemmel for beskatning - dette må søkes etter det enkeltes land interne rett. •Skatteavtalene kan begrense et lands beskatningsrett for en inntektskilde. –Hovedregel om skattested fremgår av art.4, så vel i Mønsteravtalen og FNavt. Hovedregelen er at en person er bosatt i en stat hvis han ”iht. lovgivningen i denne stat er skattepliktig der på grunnlag av domisil, bopel, sete for foretagendes ledelse, eller ethvert annet lignende kriterium. •Det er altså statenes interne rett som er avgjørende i første omgang hvor arbeidere skal skatte til. Skatteplikt - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Omfang skatteavtaler

102 101 •Unngå dobbelt beskatning –Etter Norsk skattelov er lønn for arbeid utført i Norge som hovedregel skattepliktig her; •Bosatt; sktl.§ 2-1 jf. sktl.5-1 flg. •Ikke bosatt; sktl.2-3 (forutsatt ”i tjeneste” i Norge, eller arbeidsutleie hit) –Etter utenlandsk skattelov, kan også inntektene opparbeidet i Norge være skattepliktig etter dette lands lov (globalitetsprinsippet) –Skatteavtalene som er inngått mellom Norge og andre land, regulerer hvilket land som har beskatningsrett mht. inntekt opptjent i de to landene. Dersom du har ansatte/innleide fra utlandet, bør du undersøke om Norge har skatteavtale med dette landet som vedkommende er bosatt i. Skatteplikt - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Hensikt med skatteavtalene:

103 102 •Avgjøre bosettingslandet: –Må vite hvor skatteyter anses bosatt etter skatteavtalen. •NB: Dette kan være ulikt med hva som anses som bosted etter internretten i de ulike land. • Skatteplikt - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Hvordan lese skatteavtalene:

104 103 •Hvis bosatt i et land etter intern skattelov: –Regnes som bosatt i dette landet •Hvis bosatt i begge land etter intern skattelov avgjøres ut fra •A: Hvis fast bolig : –Hvis kun fast bolig i en stat anses han for bosatt her. –Hvis fast bolig i begge land, er han bosatt i den stad hvor han har de sterkeste personlige og økonomiske forbindelser. •B: Hvis ikke fast bolig: –Anses bosatt i den stat hvor han har vanlig opphold •C: Hvis opphold i begge stater, eller ingen: –Anses bosatt i den stat hvor han er Statsborger. •D. Hvis statsborger i begge, eller ingen av landene; –da må myndighetene i de to statene avgjøre spørsmålet. – Vurderingen bør dokumenteres ! Skatteplikt - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Bosted etter artikkel 4

105 104 •Slå opp i skatteavtalen –Finne den artikkel som omhandler den aktuelle inntekt •Renter:artikkel 11 •Royalty:artikkel 12 •Formuesgevinst:artikkel 13 •Selvstendig virksomhet:artikkel 14 •Lønnsarbeid:artikkel 15 •Styregodtgjørelse:artikkel 16 •Artister og idrettsutøvere:artikkel 17 •Pensjon,livrente,sos.trygd:artikkel 18 •Offentlig tjeneste:artikkel 19 •Studenter:artikkel 20 •Annen inntekt, sekkepost:artikkel 21 •Formue:artikkel 22 Skatteplikt - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Når bosted land er avgjort:

106 105 •Hovedregel: –”Med forbehold av bestemmelsen i art.16,18 og 19 skal lønn og annen lignende godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat mottar i anledning av lønnsarbeid, bare kunne skattelegges i denne stat, med mindre lønnsarbeidet er utført i den annen kontraherende stat. Hvis arbeidet er utført der, kan godtgjørelse som skriver seg fra dette skattelegges også i denne annen stat” –Utg.punktet er følgelig at lønnsarbeid bli beskattet i det land hvor jobben er utført. –Fra hovedregelen er det et viktig unntak: Skatteplikt - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Nærmere om Artikkel 15 - lønn

107 106 •Unntak ved opphold < 183 dager –unntaket finnes i alle skatteavtaler med noe variasjon i vilkår •Bostedstaten får eksklusiv rett til beskatning av lønn dersom a)Mottaker oppholder seg i den annen stat i et eller flere tidsrom som til sammen ikke overstiger 183 dager i en 12 mnd.periode b)Godtgjørelsen er betalt av, eller på vegne av en arbeidsgiver som ikke er bosatt i den annen stat (typisk utleie av arbeidskraft) c)Godtgjørelsen ikke belastes et fast driftssted eller et fast sted som arbeidsgiveren har i den annen stat. (arb.giver må ikke være knyttet for sterkt til Norge) •Alle vilkårene over må være oppfylt Kanskje mest aktuelt ved entreprise oppdrag i Norge ? Skatteplikt - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Nærmere om Artikkel 15 - lønn

108 107 •Definisjon i skatteavtalen: 1.Et fast driftssted betyr i denne overenskomst et fast forretningssted gjennom hvilket et foretaks virksomhet helt eller delvis blir utøvet. 2. Uttrykket ”fast driftssted” omfatter særlig: a) et sted hvor foretaket har sin ledelse b) en filial c) et kontor d) en fabrikk e) et verksted, og f) et bergverk, en olje eller gasskilde, steinbrudd eller ethvert annet sted hvor naturforekomster utvinnes. Skatteplikt - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Nærmere om Artikkel 5 - fast driftssted

109 108 •Norsk beskatning må vike: –Hvor det foreligger skatteavtaler ser man at begrepet ”fast driftssted” er mer omfattende i skatteavtalen enn Norsk intern skattelovgivning. •Gir mulighet for at arbeidsutleie blir unndratt beskatning i Norge. –Men virksomheten må ikke være knyttet til fast driftssted i Norge - for eksempel entreprise oppdrag. Skatteplikt - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Nærmere om Artikkel 5 - fast driftssted

110 109 •Unntak 2 - byggevirksomhet - punkt C foran: –Stedet for et bygningsarbeid, et anleggs-, monterings- eller installasjonsprosjekt, eller kontroll- eller rådgivningsvirksomhet tilknyttet slike, utgjør et fast driftssted bare hvis stedet opprettholdes, eller prosjektet eller virksomheten varer i mer enn 12. Mnd. –Aktuelt for entreprise oppdrag i Norge •Her blir avtalegrunnlaget vesentlig. Skatteplikt - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Nærmere om Artikkel 5 - fast driftssted

111 110 •Entreprise avtalen med utenlandsk firma –Viktig å presisere omfanget av arbeidet samt varighet i kontrakten, herunder hvor de styres fra etc. –Ved underentreprise - hvor det utenlandske firma påtar seg et oppdrag for firma i Norge til fast pris, er det underentreprenøren alene som er ansvarlig for de skattemessige forpliktelser - for eksempel dersom de ikke kommer inn under unntakene for skatteplikt til Norge. –Underentrepriser gir vesentlig mindre risiko enn ved innleie/ansettelse fra utlandet ! Skatteplikt - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Nærmere om Artikkel 5 - fast driftssted

112 111 •Innleie av personell: –Dersom en utlending leies ut til deg, og kontroll viser at ikke vilkårene jf. artikkel 15 er oppfylt, er du solidarisk ansvarlig for skatter og avgifter. –Du bør regulere evt. mislighold i avtalen med det utenlandske selskapet slik at off.krav kan motregnes. – I tillegg blir den utenlandske arbeidstakeren skattepliktig til Norge fra første arbeidsdag. Skatteplikt - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Nærmere om Artikkel 5 - fast driftssted

113 112 •Til artikkel 15 punkt 2 om: –Avgjørelsen av om en arbeidstaker skal anses for å være utleid skal foretas på bakgrunn av en vurdering hvor det skal legges vekt på følgende: a) om det er brukeren som har instruksjonsmyndigheten over arbeidstakeren; b) om arbeidet er utført på et sted som er under brukerens kontroll og ansvar; c) om godtgjørelsen til utleieren er beregnet på grunnlag av den tid som er brukt, eller om det på andre måter er en sammenheng mellom denne godtgjørelsen og den lønn som mottakeren mottar; d) om verktøy og materialer er stilt til arbeidstakerens rådighet i alt vesentlig av brukeren; e) om antall arbeidstakere og om deres kvalifikasjoner ikke alene er bestemt av utleieren. Skatteplikt - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Grensedragning arbeidsinnleie/arbeidsforhold:

114 113 •Konsekvens: –Dersom din vurdering er at forholdet må karakterisert som arbeidsinnleie, er de ansatte skattepliktig til Norge fra dag 1, og du er solidarisk ansvarlig for skatter og avgifter. –Unntak dersom de kommer inn under 183 dagers regelen - og de ikke får lønn utbetalt fra fast driftssted i Norge mv., og forutsatt at Norge har inngått skatteavtale med arbeidstakers hjemland. –Dersom det er snakk om entrepriseoppdrag, blir ikke vedkommende skattepliktig til Norge nødvendigvis, men da er du aldri ansvarlig for skatter og avgifter. Skatteplikt - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Grensedragning arbeidsinnleie/ansatt:

115 114 •Avgjørende hvem som har risiko og ansvar for utførelsen •Uklarhet om avtalen er innleie eller underentreprise: –Ligniningsmyndighetene må anvende skjønn. I utg. punktet er det entreprise når (NOU 1998:15): •ledelsen av arbeidet er hos entreprenøren og ikke hos oppdragsgiver, •antall arbeidstakere som nyttes på oppdraget er uvedkommende for oppdragsgiver, •det er avtalt fast pris, •oppdraget er klart avgrenset •entreprenøren har et selvstendig ansvar for resultatet, og •entreprenøren nytter egne materialer og verktøy –Ved arbeidsinnleie er du solidarisk ansvarlig for skatter Skatteplikt - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Grensedragning arbeidsinnleie/ entreprise

116 115 •Hovedregel skatteloven: –Skattepliktig til Norge etter sktl.§ 2-2 –Skattepliktig til Norge etter sktl.§ 2-3 •Skatteavtalens regler - art. 7 –Fortjeneste som oppebæres av et foretak i en kontraherende stat skal bare kunne skattelegges i denne stat, med mindre foretaket utøver forretningsvirskomhet i den annen kontraherende stat gjennom et fast driftssted. Selskapsbeskatning - skatteavtaler CopyRight Norproff Advokatfirma AS Utenlandske selskaper

117 116 •Selvangivelsesplikten omfatter alle som har inntekt/formue som er skattepliktig til Norge. –Unnlatelse vil medføre skjønnsligning ! •Normalt vil også utenlandske arbeidstakere få forhåndsutfylt selvangivelse. –Hvis ikke kan RF 1027 benyttes •Frist: 30 april i året etter inntektsåret •Unntak: Dersom sentralskatte skal ligne - dvs. utenlanske foretak - er fristen 31.mars. –Skjema RF 1047 Selvangivelsen CopyRight Norproff Advokatfirma AS Ligningsloven § 4-2

118 117 •Hvis bosatt i Norge: –Globalinntekts- og globalformuesprinsippet gjelder, slik at all inntekt og formue i utgangspunktet må oppgis, men dersom bosatt i utlandet etter skatteavtalen er det store begrensninger i skatteplikten til Norge. –Da må evt. Skatteavtalen gjennomgås. Selvangivelsen CopyRight Norproff Advokatfirma AS Inntekter som skal oppgis

119 118 •Begrenset skatteplikt til Norge: –Inntekter som skal oppgis: •Spesifikke inntekter og kostnader skal med. •Skattyter bør dokumentere begrenset skatteplikt –Fradrag som skal oppgis: •I utg. punktet samme regler for fradrag for utlendinger på arbeidsopphold i Norge, som andre. •Skatteloven § 6-1regulerer fradragsretten –Dersom lønn er skattepliktig, er utgifter i tilknytning til ervervet fradragsberettiget. –Spesial regler mht. reise, kost, diett etc. Disse skal vi kort se på. Selvangivelsen CopyRight Norproff Advokatfirma AS Inntekter og kostander som skal oppgis

120 119 •Norsk rett - sktl.§ 6-13 jf. § 6-44, skatteforskrift fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet –Skatteyter som av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet - gis rett til fradrag for reiseutgifter •Begrenset til faktisk kostnader fratrukket kr. 12.800 •Statens satser gjelder ved bruk av bil, kr. 1,40 PR km. eller faktiske utgifter til fly/tog. •Dersom Norsk arbeidsgiver dekker reisekostnader: –Er skattefritt for den ansatte Selvangivelsen CopyRight Norproff Advokatfirma AS Pendlerfradrag - innenfor EØS

121 120 •Fradrag kost etter statens satser v.skatteplikt –kr. 169 pr. døgn etter statens satser 2007 for arbeidstaker som bor på pensjonat eller hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat. •Føres opp i selvangivelsen post 3.2.7 –Kr. 261 PR. døgn etter statens satser 2007 for arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter –Dersom arbeidsgiver utbetaler kost etter statens satser må det innberettes, men er skattefritt. –Lønner seg for den ansatte Selvangivelsen CopyRight Norproff Advokatfirma AS Fradrag kost i EØS - opphold utenfor hjemmet

122 121 •Fradrag faktiske utgifter i Norge –Det gis fradrag for faktiske utgifter til losji for utlending etc. i Norge –Forutsetter at skattyter enten eier eller leier bolig i sitt hjemland - dvs.må disponere bolig på hjemstedet. – Skatteyter må kunne dokumentere kostnadene. Selvangivelsen CopyRight Norproff Advokatfirma AS Fradrag losji i EØS- opphold utenfor hjemmet

123 122 •I skatteforskriften er det forutsatt at skattytere som pendler fra land utenfor EØS fremdeles ikke skal gis pendlerfradrag. –Artikkel skattedirektoratet 2.mars 2007: •Skatteyter som har sitt hjemland utenfor EØS, kan ikke kreve fradrag for de faktiske kostnader til kost, losji og besøksreiser. –Men, arbeidsgiver kan dekke alt uten beskatning forutsatt at skatteyter er avgrenset skattepliktig til Norge,(ikke bosatt etter sktl. § 2-1) regner som pendler, og ikke krever standardfradrag på 10% –I realiteten den eneste løsning nå bosatt utenfor EØS ! Selvangivelsen CopyRight Norproff Advokatfirma AS Pendlerfradrag/kost/losji - bosatt utenfor EØS

124 123 •Hjemmel - sktl.§ 6-70 –Arb.taker som har fullt eller begrenset skatteplikt til Norge kan kreve 10% standard fradrag i i brutto lønn –40 000 i maks fradrag. •Trer i stedet for alle andre fradrag enn –fagforeningskontigent –minstefradraget (36%) –tilskudd til pensjonsordninger –sjømannsfradrag Pendlerfradrag, kost og losji er da omfattet Selvangivelsen CopyRight Norproff Advokatfirma AS 10% standardfradrag for utenlandske arb.takere

125 124 •Dersom skatteyter ikke krever 10% standardfradrag –Arb. giver kan dekke alle utgifter til pendling, kost og losji –Trekkfritt og skattefritt –Innberetning kode 525 for kost/losji, kode 724 for reiser •Dersom skatteyter krever 10% standardfradrag –Må kreves ifm. utskriving av skattekort –Trekkpliktig og skattepliktig –Innberettes som naturalytelse kode 112A –14,1% arbeidsgiveravgift for arb.giver Selvangivelsen CopyRight Norproff Advokatfirma AS 10% standardfradrag for utenlandske arb.takere

126 125 •Dersom du som arb. giver har avtalt å betale for f.eks. pendler kostnader, merkostnader kost og losji: Du bør ta med i arbeids avtalen, samt få bekreftet fra ligningskontoret/skattekort, at den ansatte IKKE har krevd standardfradrag dersom du betaler reise, mat og opphold etc. Du sparer da 14,1% i arb.giver avgift - kan fort bli betydelige beløp med mange utenlandske arbeidstakere! »Standardfradrag kan bare benyttes 2 første inntektsår dersom dette benyttes. Selvangivelsen CopyRight Norproff Advokatfirma AS 10% standardfradrag for utenlandske arb.takere

127 126 •Sktl.§ 6-31 –Minstefradrag gis i skattepliktig inntekt etter sktl.§ 5-10 – Utgjør 36% av inntekt, (nedre grense kr. 4000, øvre grense 67 000 i 2008) •Dersom skatteyter skatter til Norge for bare en del av inntektsåret, avkortes nedre og øvre grense for minstefradraget etter antall hele eller påbegynte måneder ev inntektsåret skatteyter har vært bosatt i Norge. Selvangivelsen CopyRight Norproff Advokatfirma AS Minstefradrag - 36%

128 127 •Merkostnader som inngår i minstefradraget: –Språkkurs –Privatskole for barn –Flyttekostnader •Lønnsomt å utnytte minstefradraget: –Du som arbeidsgiver kan dekke dette skattefritt samtidig som arb.taker kan kreve minstefradrag i selvangivelsen. –Bør avtales som et frynsegode i ansettelses avtalen. Selvangivelsen CopyRight Norproff Advokatfirma AS Minstefradrag/andre fradrag

129 128 •Mva plikt utlendinger –Utleie av arbeidskraft og kjøp av tjenester hvor arbeidskraft er involvert, er som hovedregel avgiftspliktig –Utlendinger fakturerer ikke mva; dette er noe du bokfører selv i ditt regnskap –Dersom ikke innleier er mva.pliktig vil manglende fradrag for inng. mva medføre en direkte kostnad på 25%. Merverdiavgift CopyRight Norproff Advokatfirma AS 25% mva på utleie av arbeidskraft

130 129 •Planlegging helt nødvending •Utarbeid rutiner for bruk av utenlandsk arbeidskraft •Dokumenter det som er avtalt •Dokumenter dine vurderinger •Forsøk å unngå risiko med skattetrekk og arb.giver avgift ved solidar ansvar. Oppsummering CopyRight Norproff Advokatfirma AS

131 130 Takk for oppmerksomheten Ta gjerne kontakt med advokat Roy Nordli eller advokat Gjermund Viland om du ønsker å at vi arrangerer kurset.


Laste ned ppt "1 Bedriftsinternt kurs i: Skatteregler ved ansettelse og innleie av utlendinger N O R P R O F F CopyRight: Norproff Advokatfirma AS All kopiering av kursmaterialet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google