Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kjennetegner sosionomen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kjennetegner sosionomen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kjennetegner sosionomen?
Hvilke røtter har vi? Hva er målgruppen for sosionomprofesjonen? På hvilke arbeidsfelt finner vi sosionomen? Hva er innholdet i bachelor til sosionomen? Hvilken kunnskap skal sosionomen tilegne seg? Hva er sosionomens særegne kompetanse? Hvorfor er det utfordrende for sosionomen å etablere en integrert yrkesidentitet?

2 Hvilke røtter har sosionomene?
Sosionomutdanningen: Kom som ledd i å byggingen av velferdsstaten med mål om avskaffelse av fattigdom og sosiale problemer Utviklingen av fagfeltet i Norge har sitt utspring de to amerikanske damene Mary Richmond og Jane Adams I 1892 fikk diakonene sin første utdanning (forbeholdt menn) I 1909 kom utrykket sosialt arbeid (Norsk Forening for Socialt Arbeid) I 1920 startet kvinnesaksbevegelsen den første ettårige utd. Med fokus på å bedre levekårene for utsatte grupper I 1950 etablertes Norges Kommunal og sosialskole med en ettårig utd. I 1959 etableres den første organisasjonen forløåer til NOSO I 1963 gikk kursene over til to årig utdannng I 1967 kom yrkestittelen sosionom (NOSO) I 1968 gikk utdanningen over til ett 3- årig utdanningsløp

3 Hvilke målgrupper har sosionomer ?
Sosionomens målgruppe: Sosionomer yter bistand til og samarbeider med mennesker med ulik sosial og kulturell bakgrunn, i ulike livsfaser. Det dreier seg om enkeltmennesker og grupper med svært ulike former for og grader av sosiale problem som må forebygges og løses på ulike nivå. Sosiale institusjoner, organisasjoner, lokal- og storsamfunn er også sentrale målgrupper for sosionomers arbeid.

4 På hvilke arbeidsfelt finner vi sosionomen?
Sosionomens arbeidsfelt: Sosionomer har hovedsakelig arbeidet på to arenaer, kommunale sosialkontor/NAV kontor og sykehus/behandlingsinstitusjoner. I mindre grad har også bo- og nærmiljøer vært arenaer for sosialt arbeid. Over halvparten av sosionomene arbeider i helse- og sosialtjenestene i kommunene, de fleste i direkte klientarbeid på sosialkontor/NAV og i barnevernet. For øvrig arbeider sosionomene innenfor et vidt spekter av arbeidsfelt; innenfor barne- og ungdomspsykiatri, rusinstitusjoner/-tiltak, somatiske og psykiatriske sykehus og poliklinikker, A-etat og trygdeetat (av NAV), kriminalomsorg, skolesektoren, utekontakter, familievernkontor m.m. I tillegg til kjernearbeidet i relasjon med klienter arbeider sosionomer med ledelse, undervisning, forskning og fagutvikling.

5 Sosionomens arbeidsfelt:
På hvilke arbeidsfelt finner vi barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere? Sosionomens arbeidsfelt: Sysselsatte sosionomer fordelt på næring i 2004: Helse og sosialtjenester Offentlig administrasjon Forskning og undervisning Primær og sekundær næring Varehandel Utleie av arbeidskraft Barnehager og personlig tjenesteyting 430 Tjenesteyting ellers Uoppgitt

6 Sosionomen i vårt distrikt i 1. linje
Flest på sosialkontor/NAV arbeid med enkeltpersoner, familier med ulike behov Ungdom – på vei fra grunnskole mot arbeid studier – se den enkelte Økonomi – funker når man har/funker ikke når man ikke har Samlivsbrudd – konsekvenser Rus - konsekvenser

7 Sosionomen på Agder i 1. linje
Barnevern i kommunene! Ungdomsklubber ?? !! Utekontakt Frivillige ideelle organisasjoner – som inspirator og driver for offentlige tiltak KB, Blå Kors, Røde Kors, Shalam, Idrettslag, ………

8 Sosionomen på Agder i 1. linje
Innvandring – asylsøkere – flyktninger

9 Sosionomen bak 1. linje Sykehus – sykestuene - samhandlingsreformen
Familierådgivning Rusbehandling Psykiatrisk behandling Barneverninstitusjoner, fosterhjem, private tiltak i ideell og kommersiell regi

10 Sosionomen bak 1. linje Kriminalomsorgen Kompetansesentre
Forsking og utviklingsarbeid

11 Sosionomens kompetanse etter endt grunnutdanning
Etter 3 årig grunnutdanning skal sosionomen kunne: ha kunnskap om og forståelse for hvordan samfunnsmessige strukturer og prosesser skaper og vedlikeholder sosiale problemer ha kunnskap om og forståelse for menneskelige behov og menneskelig atferd ha kunnskap om generelle forvaltningsmessige prinsipper og aktuelle lover, og kunne utføre saksbehandling som ivaretar brukernes behov og rettigheter kjenne hovedmål og virkemidler i sosialpolitikken, kunne vurdere disse kritisk og kunne virke som premissleverandør for beslutninger i hjelpeapparatet og overfor politiske myndigheter ha oversikt over hjelpeapparatet og kunne anvende det i arbeidet med å redusere sosiale problemer i samarbeid med andre yrkesgrupper og brukere/klienter ha kompetanse i ulike sosialfaglige arbeidsformer, med spesiell vekt på arbeidsformer der brukere er aktive deltagere og mobiliserer egne ressurser, enten disse er enkeltpersoner, familier, grupper eller sosiale nettverk

12 Sosionomens kompetanse etter endt grunnutdanning
kunne arbeide i relasjoner preget av krysspress og interessemotsetninger, og håndtere slike konflikter med fokus på brukernes interesser kunne møte brukere av hjelpeapparatet med respekt og empati, og se likeverd som en grunnleggende forutsetning for sosialt arbeids yrkespraksis være solidarisk med mennesker som befinner seg i en utsatt marginal posisjon når det gjelder livsvilkår og livskvalitet, ha kompetanse til å synliggjøre og fremme deres rettigheter og interesser, og evne til å samarbeide med dem kunne arbeide med mennesker med ulik virkelighetsoppfatning og ha evne til yrkesutøvelse i flerkulturelle kontekster ha kjennskap til andre aktuelle yrkesgrupper, kunne vurdere egen og andres kompetanse og ha utviklet evne til tverrfaglig samarbeid kunne delta i faglig utviklingsarbeid, ta i bruk nye arbeidsmåter på grunnlag av forskning og annen faglig innovasjon og ha forståelse for betydningen av egen personlig og faglig videreutvikling kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og evaluere sitt arbeid

13 Hva er den særegne kompetansen til barnevernpedagogen, sosionomen og vernepleieren?
Har særlig fokus på og kunnskap om utviklingsfremmende samspill mellom foreldre og barn, barn og unges utvikling og læring generelt, samt sosiale og materielle betingelser som fremmer og hemmer gode oppvekstvilkår. Sosionomen: Har generalist kompetanse om ulike sosiale problemer, hvordan de fremtrer og kan forstås. Evner å analysere disse og intervenere på forskjellige nivå. Vernepleieren: Har en kombinasjon ev helsefaglig- og sosialfaglig kompetanse, som kvalifiserer for å utføre miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid sammen med mennesker med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

14 Hvorfor er det utfordrende for b, s og v å etablere en integrert yrkesidentitet
Utgave 2 av tidsskriftet Barnevernpedagogen fra 1976, trakk frem spørsmålet om yrkesidentitet som en av de store diskusjonene i organisasjonen 20 år senere har vi samme diskusjon gående Ligger svaret i at vår teoretiske forankring har utspring i sosialfaglig og sosialpedagogisk kunnskapsteori (epistemologi). Denne kunnskapen tufter sitt grunnlag på erfaringsbasert og vanskelig etterprøvbar kunnskap? Effekten av sosialt arbeid er oftest vanskelig å måle veie eller telle (naturvitenskaplige kriterier for evidens) Er det andre forklaringer? Hvordan kan FO bidra til at medlemmenes yrkesidentitet styrkes?

15 Tjener vi penger ? Oppstartlønn i kommunesektoren er 310.000
Etter 10 år tjener du Har du videreutdanning kan du begynne på Etter 10 år med videreutdanning

16 Mange takk for meg! 


Laste ned ppt "Hva kjennetegner sosionomen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google