Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høstkonferanse 2013 for det fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede - Oppland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høstkonferanse 2013 for det fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede - Oppland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høstkonferanse 2013 for det fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede - Oppland

2 Ansatte høsten 2013 Svein Hanssen, Ingrid Petronelle Røe, May Britt Solhøi, Brita Bjørgeli, Sandra Fahre, Heidi Syverstad, Martin Dueholm Hansen og Lisabet Bakke

3 Pasient- og brukerombudet • er et uavhengig, statlig organ • finnes i alle fylker • har taushetsplikt • gir gratis tjenester • lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8

4 Formål Lov om pasient- og brukerrettigheter § 8-1: Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet -- og bedre kvaliteten i tjenestene

5 Ombudets arbeidsområde • spesialisthelsetjenesten • kommunale helse- og omsorgstjenester • Utenfor : NAV

6 Henvendelser 2012 • 1019 henvendelser - Hvorav:350 gjelder kommunale tjenester 647 gjelder spesialisthelsetjenester - Hvorav: 431 gjelder Sykeh Innlandet

7 Kommunale tjenester Henvend om kom helse- og oms.tjenester 201020112012 Almennlegetjeneste107138110 Legevakt202120 Fengselshelsetjenesten301 Helsestasjon, jordmor, skolehelse223 Fysioterapitjeneste456 Kommunal rehabilitering6910 Sykehjem434954 Hjemmesykepleie51823 Psykisk helsearbeid1364 Rus og avhengighet540 Avlastning217 Barnebolig/omsorgsinstitusjon etter sosialtjenesteloven 345 BPA396 Omsorgslønn113 Praktisk bistand482 Støttekontakt221

8 Henvendelser hele landet • Nasjonal statistikk POBO: 201020112012 Henvendelser13 03413 91315 225

9 POBOs oppgaver • gi råd og veiledning • informere om rettigheter • bistå i kontakt med tjenestetilbud/ formulere og formidle spørsmål og klager • bistå med søknad om pasientskadeerstatning • bistå i kontakt med tjenestetilbud • Gjøre ordningen kjent

10 Kort fortalt ga ombudet i 2012.. • 160 råd og bistand NPE • 600 råd og veiledning generelt • 5 erstatning fra andre • 220 dialog med tjenestested – muntlig og skriftlig • 18 møter med tjenestested • 30 saker til fylkesmannen

11 Ombudets bidrag til kvalitetsarbeid • kontakt med kommunale tjenestetilbud, helseforetak og fylkesmann (helsetilsyn ) • media • årsmelding • ta opp generelle saker med Helsedirektoratet, departement og Stortinget

12

13 Ombudets myndighet • ikke klageorgan • uttalerett om forhold under arbeidsområdet • kan foreslå tiltak til forbedringer • underrette tilsynsmyndigheten om forhold som det er påkrevd at de følger opp

14 Søke erstatning • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) • offentlig og privat helsetjeneste, tannhelse • gratis behandling av saken • klager til Pasientskadenemnda

15 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Postadresse Postboks 4326 2308 Hamar Besøksadresser Gjøvik Hamar Storgata 8Statens hus, Parkgata 36 telefon 61 13 29 44telefon 62 55 14 90 Pasient- og brukerombud Sandra Fahre www.pasientogbrukerombudet.no

16 Pasient- og brukerrettigheter

17 Rett til nødvendig helsehjelp – Pbrl §2-1 a og b • Rett til øyeblikkelig hjelp • rett til nødvendig helsehjelp • ved fristbrudd kan pasienten kontakte HELFO

18 Rett til vurdering pbrl § 2-2 • innen 30 virkedager • innen 15 dager ved alvorlig/livstruende sjukdom • innen 10 virkedager for barn/unge under 23 år ved psykiske helse- eller rusproblemer

19 Rett til fornyet vurdering pbrl 2-3 • retten gjelder somatikk, psykisk helsevern og rus, samt fastlege • fastlege henviser til fornyet vurdering i spesialisthelsetjeneste • samme nivå og en gang for samme tilstand

20 Rett til valg av sjukehus • somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige • offentlig helsetjeneste • private helsetjenester som har avtale med regionalt helseforetak

21 «Rett» til koordinator • ny bestemmelse – ved behov for langvarige og koordinerte tjenester • koordinator skal – sørge for nødvendig oppfølging – sikre samordning av tjenester – sikre arbeidet med individuell plan

22 Rett til individuell plan • ved behov for langvarige og koordinerte tjenester • gi oversikt over behov og tjenester • verktøy for samarbeid

23 Rett til medvirkning – pbrl kap. 3 • medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester • tjenester utformes i samarbeid med pasient og bruker • pårørende medvirke når pasienten ikke har samtykkekompetanse

24 Rett til informasjon – pbrl § 3-2 • helsetilstand og behandling • mulig risiko og bivirkninger • informere om skade eller alvorlige komplikasjoner

25 Samtykke – pbrl §4-3 • helsehjelp bare med pasientens samtykke • samtykkekompetanse • rett til å nekte helsehjelp

26 Rett til innsyn i journal – pbrl §5-1, hpl §41 • rett til å se journal • rett til kopi etter forespørsel (skriftlig) • rett til enkel og kortfattet forklaring

27 Retting el. sletting i journal pbrl §5-2 Helsepersonell loven § 42 • retting av feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn • sletting av feilaktige eller misvisende opplysninger og som føles belastende for den de gjelder eller opplysningene er åpenbart ikke nødvendige for å gi pasienten helsehjelp • avgjøres av helsepersonell

28 Rett til vern mot spredning av opplysninger • taushetsplikt • vern mot snoking • innsyn i datalogg - kan be om utskrift

29 Pårørendes rettigheter • Samme rettigheter som pasient og bruker • ved samtykke • ved manglende samtykkekompetanse

30 Ombudets råd • henvisning til spesialist • epikrise • ta ansvar for egen helsehjelp?

31 Nyttige telefoner • Fritt sykehusvalg 800 41 004 • Sykehuset Innlandet servicetelefon 815 20 010 • HELFO pasientformidling 815 33 533

32 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Høstkonferanse 2013 for det fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede - Oppland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google