Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansatte høsten 2013 Svein Hanssen, Ingrid Petronelle Røe, May Britt Solhøi, Brita Bjørgeli, Sandra Fahre, Heidi Syverstad, Martin Dueholm Hansen og Lisabet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansatte høsten 2013 Svein Hanssen, Ingrid Petronelle Røe, May Britt Solhøi, Brita Bjørgeli, Sandra Fahre, Heidi Syverstad, Martin Dueholm Hansen og Lisabet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høstkonferanse 2013 for det fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede - Oppland

2 Ansatte høsten 2013 Svein Hanssen, Ingrid Petronelle Røe, May Britt Solhøi, Brita Bjørgeli, Sandra Fahre, Heidi Syverstad, Martin Dueholm Hansen og Lisabet Bakke

3 Pasient- og brukerombudet
er et uavhengig, statlig organ finnes i alle fylker har taushetsplikt gir gratis tjenester lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8

4 Formål Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 8-1: Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet -- og bedre kvaliteten i tjenestene

5 Ombudets arbeidsområde
spesialisthelsetjenesten kommunale helse- og omsorgstjenester Utenfor : NAV

6 Henvendelser 2012 1019 henvendelser
- Hvorav: 350 gjelder kommunale tjenester 647 gjelder spesialisthelsetjenester - Hvorav: 431 gjelder Sykeh Innlandet

7 Kommunale tjenester Henvend om kom helse- og oms.tjenester 2010 2011
2012 Almennlegetjeneste 107 138 110 Legevakt 20 21 Fengselshelsetjenesten 3 1 Helsestasjon, jordmor, skolehelse 2 Fysioterapitjeneste 4 5 6 Kommunal rehabilitering 9 10 Sykehjem 43 49 54 Hjemmesykepleie 18 23 Psykisk helsearbeid 13 Rus og avhengighet Avlastning 7 Barnebolig/omsorgsinstitusjon etter sosialtjenesteloven BPA Omsorgslønn Praktisk bistand 8 Støttekontakt

8 Henvendelser hele landet
Nasjonal statistikk POBO: 2010 2011 2012 Henvendelser 13 034 13 913 15 225

9 POBOs oppgaver gi råd og veiledning informere om rettigheter
bistå i kontakt med tjenestetilbud/ formulere og formidle spørsmål og klager bistå med søknad om pasientskadeerstatning bistå i kontakt med tjenestetilbud Gjøre ordningen kjent

10 Kort fortalt ga ombudet i 2012. .
160 råd og bistand NPE 600 råd og veiledning generelt 5 erstatning fra andre 220 dialog med tjenestested muntlig og skriftlig 18 møter med tjenestested 30 saker til fylkesmannen

11 Ombudets bidrag til kvalitetsarbeid
kontakt med kommunale tjenestetilbud, helseforetak og fylkesmann (helsetilsyn ) media årsmelding ta opp generelle saker med Helsedirektoratet, departement og Stortinget

12

13 Ombudets myndighet ikke klageorgan
uttalerett om forhold under arbeidsområdet kan foreslå tiltak til forbedringer underrette tilsynsmyndigheten om forhold som det er påkrevd at de følger opp

14 Søke erstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
offentlig og privat helsetjeneste, tannhelse gratis behandling av saken klager til Pasientskadenemnda

15 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
Postadresse Postboks Hamar Besøksadresser Gjøvik Hamar Storgata 8 Statens hus, Parkgata 36 telefon telefon Pasient- og brukerombud Sandra Fahre

16 Pasient- og brukerrettigheter

17 Rett til nødvendig helsehjelp – Pbrl §2-1 a og b
Rett til øyeblikkelig hjelp rett til nødvendig helsehjelp ved fristbrudd kan pasienten kontakte HELFO

18 Rett til vurdering pbrl § 2-2
innen 30 virkedager innen 15 dager ved alvorlig/livstruende sjukdom innen 10 virkedager for barn/unge under 23 år ved psykiske helse- eller rusproblemer

19 Rett til fornyet vurdering pbrl 2-3
retten gjelder somatikk, psykisk helsevern og rus, samt fastlege fastlege henviser til fornyet vurdering i spesialisthelsetjeneste samme nivå og en gang for samme tilstand

20 Rett til valg av sjukehus
somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige offentlig helsetjeneste private helsetjenester som har avtale med regionalt helseforetak

21 «Rett» til koordinator
ny bestemmelse – ved behov for langvarige og koordinerte tjenester koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging sikre samordning av tjenester sikre arbeidet med individuell plan

22 Rett til individuell plan
ved behov for langvarige og koordinerte tjenester gi oversikt over behov og tjenester verktøy for samarbeid

23 Rett til medvirkning – pbrl kap. 3
medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester tjenester utformes i samarbeid med pasient og bruker pårørende medvirke når pasienten ikke har samtykkekompetanse

24 Rett til informasjon – pbrl § 3-2
helsetilstand og behandling mulig risiko og bivirkninger informere om skade eller alvorlige komplikasjoner

25 Samtykke – pbrl §4-3 helsehjelp bare med pasientens samtykke
samtykkekompetanse rett til å nekte helsehjelp

26 Rett til innsyn i journal – pbrl §5-1 , hpl §41
rett til å se journal rett til kopi etter forespørsel (skriftlig) rett til enkel og kortfattet forklaring

27 Retting el. sletting i journal pbrl §5-2 Helsepersonell loven § 42
retting av feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn sletting av feilaktige eller misvisende opplysninger og som føles belastende for den de gjelder eller opplysningene er åpenbart ikke nødvendige for å gi pasienten helsehjelp avgjøres av helsepersonell

28 Rett til vern mot spredning av opplysninger
taushetsplikt vern mot snoking innsyn i datalogg - kan be om utskrift

29 Pårørendes rettigheter
Samme rettigheter som pasient og bruker ved samtykke ved manglende samtykkekompetanse

30 Ombudets råd henvisning til spesialist epikrise
ta ansvar for egen helsehjelp?

31 Nyttige telefoner Fritt sykehusvalg 800 41 004
Sykehuset Innlandet servicetelefon HELFO pasientformidling

32 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Ansatte høsten 2013 Svein Hanssen, Ingrid Petronelle Røe, May Britt Solhøi, Brita Bjørgeli, Sandra Fahre, Heidi Syverstad, Martin Dueholm Hansen og Lisabet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google