Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

2 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 2 STATUS SÅ LANGT Planprogram fastsatt av samkommunestyret. Folkemøter - 4 stk i hver kommune. Orienteringsmøte med regionale myndigheter. Innspill fra grunneiere, tiltakshavere, kommunene;ca 75 områder, -planutredes ikke;ca 25 områder, -planutredes med tilhørende konsekvensutredning;ca 50 områder, Drøftingsmøter med Fylkesmannen (landbruk og miljø), Fylkeskommunen, Statens vegvesen, Reindriftsnæringen. Planbeskrivelse med konsekvensutredning pågår. Orienteringen i dag vil sette spesielt fokus på utbyggingsareal til bolig, næring og fritidsbebyggelse. Dvs. de arealer som i all hovedsak vil utgjøre konsekvensutredningen.

3 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 3 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING nye områder avsatt til utbyggingsformål (dvs. omdisponering av tidligere LNF-områder), endret utbyggingsformål (f. eks. fra næring til bolig, nye veier eller baner osv.), åpning for spredt boligbygging i LNF-område, båndlegging etter pbl § 20-4 første ledd nr. 4 kan være omfattet av utredningsplikt dersom hensikten er å sikre areal med tanke på senere avklaringer, endringer i utfyllende bestemmelser kan også medføre utredningsplikt, for eksempel der de utfyllende bestemmelsene for et område gir endret antall bygg for spredt bolig- og fritidsbebyggelse, andre kriterier for lokalisering av ulik utbygging, rammer for utforming, utnytting m.m, uten at formålet eller avgrensning for sonen endres.

4 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 4 PLANUTREDNING Oppbygging. Bakgrunn/prosess Situasjonsbeskrivelser for aktuelle tema(hva har vi) Målsettinger for aktuelle tema(hva vil vi) Tiltak for aktuelle tema(hva gjør vi) Plankart(juridisk bindende) Bestemmelser(juridisk bindende) Retningslinjer Arealplaner som fortsatt skal gjelde(kommunedel-/reguleringsplaner) Vedlegg;konsekvensutredning

5 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 5 TEMA SOM PLANUTREDES Byggeområder boligområder, næringsområder, offentlig og allmennyttig formål, idrettsanlegg og større friområder, campingområder, bevaringsverdig bebyggelse, fortettingspotensiale, fritidsbebyggelse Landbruks- natur- og friluftsområder med spesielle landbruksverdier/natur- og kulturverdier/friluftsverdier, med spredt bolig- og ervervsbebyggelse, med tilleggsnæring i landbruket Områder for råstoffutvinning sand, grus, pukk, kalk Båndlagte områder verneområder, forsvarets øvingsområder, sikringssoner rundt vannkilder, fareområder, Områder i sjø og vassdrag ferdsel, fiske, akvakultur, natur- og friluftsområder Kommunikasjonssystem overordnet vegsystem, jernbane, havner, overføringsanlegg for el. kraft, viktige turveger

6 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 6 TEMA SOM PLANUTREDES, forts. Bærekraftig utvikling Bevaring av 100-metersbeltet langs sjø/vassdrag Støy- og luftforurensning Vind- og mindre vannkraftanlegg Samfunnssikkerhet Energi Utbyggingsavtaler Uaktuelle planer

7 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 7 PLANAVKLART LEDIG BOLIGAREAL LevangerVerdal StedCa. antall boligerStedCa. antall boliger Fortetting bykjernen350Bykjernen100 Ekne12Reinsholm150 Stokkberga, Åsen130Vinne60 Ronglan80Nestvold180 Holåsen50Forbregd60 Okkenhaug15Lysthaugen40 Momarka II50Garnes10 Kjønstadmarka300Vuku40 Bjørklia60Leklemsåsen30 Holsandlia200 Geitingsvollen250 Nossumhyllan40 Ytterøy13 Fossingtrøa, Åsen15 SUM1565SUM670

8 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 8 PLANAVKLART LEDIG NÆRINGSAREAL LevangerVerdal StedCa. arealStedCa.areal Gråmyra70Ørin nord250 Havna25Ørin sør50 Rinnleiret50InnTre30 Hotran I70Ravlo100 Skogn65 Åsen110 Røstad20 Remyra20 SUM430SUM430

9 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 9 PLANAVKLART LEDIG AREAL FOR FRITIDSBEBYGGELSE LevangerVerdal StedCa. antall hytter StedCa. antall hytter Åsenfjord25Langmyra30 Ekne/Finsvik10Varslott7 Ytterøy20Fiskåsen15 Allmenninger15Væren nordre15 Lobakken, Åsenfjord8Væren søndre10 Nord-Vera5 SUM78SUM83

10 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 10 MÅLSETTINGER FOR BOLIGAREAL Det skal til enhver tid være tilstrekkelige boligareal for å dekke etterspørselen. Sentrumsnære boligfelt skal tilrettelegges for varierte boligstørrelser, som kan dekke behovet for alle grupper boligsøkende. Samtlige grender skal ha et tilbud for boligbygging, enten gjennom regulerte boligfelt eller tilrettelegging for spredt boligbebyggelse i LNF-områder. Nye boligområder skal lokaliseres slik at arealbruk og transportbehov reduseres, innenfor kommunenes målsetting om å opprettholde bosettingsmønsteret. Nye boligområder skal tilrettelegges for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport med gode tilknytningsmuligheter for kollektivtrafikk og gang- og sykkelveger. Nye boligprosjekter skal tilrettelegges for god og effektiv utnytting av eksisterende infrastruktur, miljøriktig energiforsyning, tilgjengelighet for alle og gode leke- og rekreasjonsmuligheter.

11 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 11 MÅLSETTINGER FOR NÆRINGSAREAL Kommunesentrene skal styrkes og videreutvikles som bysentrum, ved å tilrettelegge for allsidig virksomhet, tjenester og servicetilbud som dekker behovet til brukerne. Det skal sikres tilgjengelige næringsarealer ut fra markedets behov med hensyn til volum og kvalitet. Det skal innenfor kommunene avklares lokalisering av et større sammenhengende næringsområde (> 500 dekar). Gjennom utviklingen av nye næringsområder skal det legges vekt på tiltak for å bedre arealeffektiviseringen.

12 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 12 MÅLSETTINGER FOR FRITIDSBEBYGGELSE Fritidsbebyggelsen skal lokaliseres og utformes med vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Nye områder for fritidsbebyggelse skal ikke lokaliseres i inngrepsfrie naturområder eller større åpne LNF-områder. Fortettingspotensialet innenfor eksisterende områder med fritidsbebyggelse skal utnyttes best mulig, innenfor det som kan aksepteres uten at områdets kvaliteter forringes. Store og ubebygde arealer langs sjøen skal i største mulig grad holdes fri for fritidsbebyggelse.

13 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 13 FRAMSKRIVING AV FOLKETALLET År pr. 1. jan2008201020152020 Levanger18355187441964420495 Vekst i Levanger2140 Verdal14094143561493115470 Vekst i Verdal1376 Samkommunen32449331003457535965 Vekst i samkommunen 3516 Framskriving av folkemengden i henhold til SSB’s alternativ for middels nasjonal vekst. Levanger en økning på 2140 og Verdal en økning på 1376 til 2020. I følge siste folke- og boligtelling i 2001 var det i gjennomsnitt 2,5 personer bosatt per bolig, og befolkningsveksten gir etter dette følgende boligbehov fram til 2020; Levanger ca. 856 nye boliger tilsvarende 71 per år. Verdal ca 550 nye boliger tilsvarende 46 per år.

14 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 14 AKTUELLE NYE BOLIGAREAL LevangerVerdal StedCa. arealStedCa. areal Granamarka, 1.etappe100Leklemsåsen, 1. etappe180 Hove/Fossing n. Åsen70Leirdal, Leksdal16 Brenne II, Skogn65Musumsåsen, Leksdal30 Brattli, Mule20Kulstad, Vuku10 Ytterøya, spredt12Helgådalen, spredt12 Markabygda, spredt6Vera, spredt3 Okkenhaug, spredt6Leirådalen, spredt6 Mule, spredt6Inndalen/Sul, spredt6 Halsan, spredt6 Åsenfjord, spredt6 SUM297SUM263

15 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 15 AKTUELLE NYE NÆRINGSAREAL LevangerVerdal StedCa. arealStedCa. areal Fossing s, Åsen40Fætten, Ørin340 Vassmarka, Åsen540Ravlo ø, Vinne540 Stokkmyra, Åsen800 Dalingen, Ronglan600 Langåsmyran, Finne370 Holberg, Skogn280 Hotran, Skogn150 Holåsen, Skogn200 SUM2980SUM880

16 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 16 AKTUELLE NYE AREAL FOR FRITIDSBEBYGGELSE LevangerVerdal StedCa. antallStedCa. antall Grønningen, fortetting10Sessilvoldskogen, Vera100 Munkebyvola – Vulusjøen, fortetting 50Sessilvolden, Vera23 Tomtvatnet, fortetting10Strådalen, Vera10 Finnåsen, fortetting5Tosteigan, Volden28 Hovatnet, Åsen10Bringsåsen, Vera, fortetting 10 Møssingvatnet, Åsen15Syd-Innsvann, fortetting10 Storsveet, Ytterøy10Småliene/Risvatnet, fortetting 10 Kobberberget, Ytterøy10 Naust/Lønvik, Ytterøy20 Hopla, Åsen, rorbuer4 SUM144SUM191

17 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 17 KONSEKVENSUTREDNING, eksempel Tiltaksbeskrivelse: Boligområde Leirdal, 1721/72/14 Dagens formålLNF – fulldyrka B- jord Situasjonskart Arealstørrelse herunder dyrka mark 16 daa Foreslått formål Boligformål ForslagsstillerGrunneier

18 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 18 KONSEKVENSUTREDNING, eksempel TemaVurdering Miljø og naturressurser LandskapOmrådet blir visuelt eksponert både fra riksvegen og nedenforliggende landskapsrom, men skogbevokst åsrygg som landskapsbakgrunn vil dempe virkningen. NaturmiljøOmrådet har ingen spesielle naturverdier. Kulturminner/-miljøDet er registrert kulturminner øst for Lundskammen boligfelt. Forurensning – utslipp, støy, klima, stråling Trafikkmengden på kommunevegen er så liten at den ikke vil ha betydning for støyforholdene. Jord- /skogressurser Tiltaket vil medføre at 16 dekar fulldyrka B-jord tas ut av drift. Reindrift og samiske interesser Ingen. Andre forhold

19 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 19 KONSEKVENSUTREDNING, eksempel Samfunn Næringsliv og sysselsetting Anleggsperioden vil gi noe økt sysselsetting. Befolkningsutvikling og boligbygging Gir grunnlag for økt befolkning og boligbygging i Leksdalen. Tjenestetilbud og kommunal økonomi Skole, barnehage, og idrettsanlegg ligger i avstand 1,5 km fra området og dagligvarebutikk i avstand 0,5 km. Kommunalt vannanlegg er lagt fram til området, og det er gjort vedtak om framføring av avløpsanlegg i løpet av 2009. Utbyggingsmønster og transportsystem Området vil bli liggende helt inntil Lundskammen boligfelt som har ca 20 boliger. Kommunal veg fra Lund til området er av tilfredsstillende standard. Riksveg 759 uten gang-/sykkelveg må brukes for å komme til skole, barnehage, butikk m.m. Skoleskyss er innvilget og det er bygget bussholdeplass ved Lundskammen. Sosiale forholdLeksdal har etablerte tilbud med allsidige lag- og foreningsvirksomheter. FriluftslivUtbygging vil ikke beslaglegge friluftsmuligheter, og det finnes friluftstilbud både sommer og vinter i rimelig nærhet. SamfunnssikkerhetIngen kjente forhold. Konklusjon

20 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 20 VIDERE ARBEIDSOPPLEGG Fullføre konsekvensutredning og planbeskrivelse Drøftingsmøter med PUK/samkommunestyret om andre aktuelle tema Møte med regionale myndigheter Utarbeide plankart Utarbeide planbestemmelser Utarbeide retningslinjer Sammenstilling av planrapport Samordning med kommuneplanens samfunnsdel Høring og behandling


Laste ned ppt "Innherred samkommune Samkommunestyret 26.06.08 – Kommuneplanens arealdel v/Johannes Bremer 1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google