Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel

2 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 FOLKEMENGDE:AREAL(km2) Innherred samkommune31980 2193 Levanger kommune18080 645 Verdal kommune13900 1548

3 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer være drivkraften i utviklingen av samarbeidet i Innherredsregionen være tyngdepunkt for regional utvikling(kulturbasert forretningsutvikling) det skal skapes et positivt bilde/image av regionen reduserte driftsutgifter på sikt

4 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Felles utfordringer der kommunal og regionplanlegging er sentralt : Øke kunnskap, engasjement og medvirkning fra innbyggerne Etablere landskap som planleggings- og politikkområde på alle nivå Løfte fokus fra småsaker til helhet og større landskap Se natur- og kulturdimensjonen i landskapssammenheng Ikke bare måle det fysiske, men det følte –f eks identitet Behov for nye metoder, ny kunnskap, nye kriterier Mulighet for nytt fokus på helse og trivsel i omgivelsene Engasjement fra nye grupper Er dette nøkkelen til en ny og bedre planlegging?

5 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Kommuneplanens arealdel: Målsettingene for Innherred samkommune er bl.a. å prøve ut en best mulig samordning av felles ressurser. For planlegging etter Plan- og bygningsloven gjelder dette en felles arealstrategi for bruk og vern av naturressursene, og en felles politikk for en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. I henhold til forskrift om samkommunen opptrer samkommunestyret som det faste utvalg for plansaker, for planer som berører begge kommuner. Samkommunestyret innstiller når det gjelder vedtak på planen, mens morkommunenes kommunestyre skal vedta planen for sin enkelte kommune.

6 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Planprogram: Framlagt for høring og offentlig ettersyn – februar 2007, Høring minimum 6 uker – frist 4. april 2007, Behandling av morkommunenes planutvalg – uttalelse, Fastsatt planprogram – samkommunestyret 3. mai 2007,

7 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Planprogrammet skal: avklare rammer og premisser samt klargjøre formålet med planarbeidet, være et verktøy for å styrke tidlig medvirkning og gode planprosesser, beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet, vise behovet for nødvendige utredninger, vise opplegg for informasjon og medvirkning, vise organisering og framdrift,

8 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07

9 Planstatus Levanger; Kommuneplanens arealdelvedtatt 27.09.2000, Kommunedelplan Levanger sentrumvedtatt 27.09.2000, Kommunedelplan Skognvedtatt 15.05.2002, Kommunedelplan Sundet – Havnavedtatt 14.05.2003, Kommunedelplan Åsen/Åsenfjordvedtatt 21.11.1991, Kommunedelplan Okkenhaugvedtatt 04.12.1997, Kommunedelplan Vordal – Vedulvedtatt 01.12.1996,

10 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Planstatus Verdal; Kommuneplanens arealdelvedtatt 25.03.1996, Kommunedelplan Verdal byvedtatt 26.03.2007, Kommunedelplan Stiklestad stadfestet 29.11.2000, Kommunedelplan Vukuvedtatt 15.02.1989, Kommunedelplan Tromsdalenvedtatt 28.02.2000, Kommunedelplan/flerbruksplan Verdalsvassdragetvedtatt 10.02.1993, Kommunedelplan masseuttakvedtatt 29.01.2001,

11 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Framskriving av folketallet – middels vekst (årlig ca 0,5 %) År pr. 1. jan2006201020152020 Totalt i Levanger18080185441908319651 Totalt i Verdal13900140931436414640 Samkommune31980326373344734291 Vekst657810844 Totalt i Levanger1571 Totalt i Verdal740

12 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 PLANUTFORDRINGER: Byggeområder: Boligområder Næringsareal Hytteområder

13 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 PLANUTFORDRINGER: LNF- Områder: Spredt bebyggelse Spredt fritidsbebyggelse Tilleggsnæring ( Landbruk pluss) Sjøområdene: Næring Friluftsaktivitet Skipstrafikk

14 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 PLANUTFORDRINGER: Områder for råstoffutvinning: Massetak for grus Massetak for stein Andre massetak

15 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 PLANUTFORDRINGER: Båndlagte områder: Verneområder Verna vassdrag Friluftsområder

16 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 PLANUTFORDRINGER: Kommunikasjonssystem. Overordna vegsystem Jernbane Skipstrafikk

17 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 PLANUTFORDRINGER: Tema som ikke er knytta til bestemt arealbrukskategori. Bærekraftig utvikling 100 meters belte langs sjø/ vassdrag Støy Luftforurensning Mindre kraftanlegg Energi Samfunnssikkerhet Utbyggingsavtaler

18 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 METODE FOR VURDERING AV KONSEKVENSER. 1. verdi, uttrykt gjennom tilstand, egenskaper og utviklingstrekk for vedkommende tema, og etter skalaen liten – middels - stor; 2. omfang, det vil si hvor store endringer tiltaket kan medføre for vedkommende tema, kategorisert etter skalaen: stort negativt – middels negativt – lite/ingen – middels positivt – stort positivt; 3. konsekvens, som fastsettes ved å sammenholde opplysninger om berørte områders verdi (1) med opplysninger om omfanget (2) av endringene. Grunnlaget for å fastsette verdi langs skalaen stor – liten er skjønnsmessig. Det samme gjelder grunnlaget for å kategorisere endringers omfang. Meget stor positiv konse- kvens Stor positiv konse- kvens Middels positiv konse- kvens Liten positiv konse- kvens Ubety- delig /ingen konse- kvens Liten negativ konse- kvens Middels negativ konse- kvens Stor negativ konse- kvens Meget stor negativ konse- kvens ++++++++++0­-- - - -- -

19 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Tiltaksbeskrivelse: Boligområde ved Skjærset Dagens formålLNFSituasjonskart Foreslått formålBolig Arealstørrelse Herunder dyrkbar mark 83 dekar 8 dekar ForslagsstillerFrode Moe Jon S Myhr KONSEKVENSVURDERINGSSKJEMA

20 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07

21 Utredningsbehovet i tilknytning til kommuneplanens arealdel vil i hovedsak omfatte: nye områder avsatt til utbyggingsformål (dvs. omdisponering av tidligere LNF-områder), endret utbyggingsformål (f. eks. fra næring til bolig, fra råstoffutvinning til næring, nye veier eller baner osv.), åpning for spredt boligbygging i LNF-område, båndlegging etter pbl § 20-4 første ledd nr. 4 kan være omfattet av utredningsplikt dersom hensikten er å sikre areal med tanke på senere avklaringer, endringer i utfyllende bestemmelser kan også medføre utredningsplikt, for eksempel der de utfyllende bestemmelsene for et område gir endret antall bygg for spredt bolig- og fritidsbebyggelse, andre kriterier for lokalisering av ulik utbygging, rammer for utforming, utnytting m.m, uten at formålet eller avgrensning for sonen endres.

22 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07

23

24 Biologisk mangfold

25 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Kvartærgeologi

26 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Verneskog

27 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Vannforsyning

28 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 FRAMDRIFTSPLAN

29 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 MEDVIRKNINGSOPPLEGG

30 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Status i arbeidet: Avholdt folkemøter Avholdt arbeidsmøte med statlige – og fylkeskommunale etater Orientering i samkommunestyret og komiteene (PUK) Prosjektgruppa er i arbeid Avklarer nåsituasjonen i arealforvaltningen Vurderer/ avklarer private forslag og innspill Offentlige arealbehov

31 Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Ressurser : Krevende prosess, to kommuner Stor aktivitet på alle saksområder på enheten Foreløpig budsjettramme for 2008 er kuttet betydelig i forhold til 2007 Må trolig redusere bemanningen – dersom det lar seg gjøre Ikke tilstrekkelig planleggings- og utredningskapasitet Plan – og utredningsarbeidet blir skadelidende Er på etterskudd med tilrettelegging av utbyggingsareal Problematisk å holde framdriftsplanen Dette er lite ønskelig.


Laste ned ppt "Kommuneplanens arealdel – Johannes Bremer – Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google