Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter og utfordringer sett fra Nasjonalt råd for teknologisk utdanning v/10 års jubileumskonferanse Bjørn Torger Stokke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter og utfordringer sett fra Nasjonalt råd for teknologisk utdanning v/10 års jubileumskonferanse Bjørn Torger Stokke."— Utskrift av presentasjonen:

1 uhr@uhr.no www.uhr.no Muligheter og utfordringer sett fra Nasjonalt råd for teknologisk utdanning v/10 års jubileumskonferanse Bjørn Torger Stokke

2 uhr@uhr.no www.uhr.no Utfordringer Norge er et samfunn med liten andel av befolkningen med høyere utdanningsbakgrunn innenfor teknologi/realfag. => Lav selvforsyningsgrad av denne type kompetanse => Ikke tilstrekkelig sterk ”kultur” for utvikling av denne type kompetanse Manglende langsiktighet?

3 Andel i alderen 24-64 med høyere utdannelse som har real- og ingeniørfagsutdannelse (2004). Kilde: OECD, Education at a glance 2007 [%] Liten andel realister med høyere utdanning i Norge

4 Andelen fast FoU personale går ned i MNT fag (kilde NIFU STEP)

5 OECD: ” There is a puzzle about Norway” •”Although measurement is incomplete, –R&D intensity appears weak, –patenting is moderate and –business surveys report a limited interest for innovative activity. •Yet, –the level of productivity is high in the mainland economy and –its trend growth enviable, –showing a capacity to absorb innovation spillovers –and undertake organisational and managerial changes.” •OECD Economic Survey Norway 2007

6 Norge EIS

7 Sverige EIS

8 Forskjeller i næringslivsstruktur 2003 Olje- og gassproduksjon defineres som primærnæring (Mark Knell, NIFU STEP)

9 Europe of Knowledge after 2010 NethER Opening Brian Fender Brussels: 21 st February 2007

10 Strategic challenges Research and Esteem  How to link discovery, innovation, creativity & improvement? High esteem (brand) Lower esteem but v. important World leading and world class research Teacher/researcher  researcher Building critical mass Role of Institutes: a European strength CERN, ESA, ESRF, ILL, EMBL, Max Plank etc ERC Emphasis on Discovery Integration and analysis; scholarship Application (innovation and creativity) Research into practice; e.g. teaching and learning Emphasis on Improvement

11 European Academics in a Global World

12 Det har så langt vært mange utredninger, men lite bevilgninger……. Handlingsplanen må iverksettes raskt!

13 uhr@uhr.no www.uhr.no Muligheter: Informasjons og inspirasjons-utveksling, samhandling og fagpolitisk innspill 1. Økonomi og vilkår for de teknologiske utdanningene 2.Rekruttering (studenter og lærerkrefter) 3.Kvalifikasjonsrammeverk 4.Forskning og utviklingsarbeid 5.Fora for utvikling av teknisk utdanning 6.Internasjonalisering 7.Kontakt med arbeids- og næringsliv

14 media/TV, astronaut, pilot, jobba på plattform, bli stylist, designe klede +++ designer, psykolog, sjef eller jobbe i et moteblad (der de har horoskop) advokat, politi, astronaut, danser el. journalist jeg vet ikke, fordi det er så mye jeg vil bli sosionom, skuespiller, sanger eller jobbe i dyre- butikk og hjelpe dyr! Camilla Schreiner, Viten & Verdi 18. okt 2006

15 www.uhr.no uhr@uhr.no 1. Økonomi og vilkår for de teknolog. utd. 1T1. Arbeide for økte bevilgninger til høgskolene som kan øremerkes til utstyr og opprustning av lab-ene, inkludert drift. 1T2. Videreføre arbeidet med å få levelige ”tildelingsfaktorer” for studenter i teknologisk utdanning. 1T3. Arbeide for at Forskningsrådet o.a. bevilger mer penger til avansert utstyr. 1T4. Arbeide for etablering av nettverk/ samarbeid mellom institusjoner innen FoU, undervisning og markedsføring/ rekruttering

16 www.uhr.no uhr@uhr.no 1. Økonomi og vilkår for de teknolog. utd. Status/kommentarer AU er i ferd med å undersøke den økonomiske situasjonen for norsk ingeniørutdanning etter innføringen av kvalitetsreformen NRT 2/07 HiO Skal innhente mer info om opp­trappings­planene for teknologisk utdanning i Norden. Bruke KDs strategi for styrking av realfagene i arbeidet med å nå frem med kravene. NRT 1/07 HiSF: Innspill til Stjernø utvalget, MNT Strategi Utstyrsbehovet i ingeniør- og andre teknologi­ utdanninger er stort. Lab-/praksis­undervisning medfører høye driftskostnader.

17 www.uhr.no uhr@uhr.no 2. Rekruttering Tiltak 2T1. Holde øye med og støtte opp om forkurs og tre­semester­ordningene. 2T2. Følge opp endringene som innføres i forbindelse med Kunnskapsløftet i vgo. for å sikre at den fremtidige student­massen til de teknologiske utdanningene er kvalitativt og kvantitativt best mulig. 2T3. Stimulere den enkelte høgskole og universitet til aktivt rekrutteringsarbeid for teknisk utdanning lokalt i samarbeid med næringsliv og kommune/fylke.

18 www.uhr.no uhr@uhr.no 2. Rekruttering (tiltak – forts.) 2T4. Realkompetansevurdering bl.a. gjennom å vurdere nye rekrutteringsgrupper og sette i gang pilotprosjekt for spesiell tilrette­legging for disse. 2T5. Sette fokus på rekruttering av lærere, gjennom samarbeid med næringslivet og bruk av bistillinger. Arbeide for bedre lønnsbetingelser for lærere i teknologiske fag.

19 www.uhr.no uhr@uhr.no 2. Rekruttering (3) Kommentarer/status. Det skal lages ”oppskrifter” for hvordan ungdom skal velge riktig i videregående opplæring for å kunne kvalifisere seg til teknologisk utdanning. Renate har observatørstatus i NRT Følge med på det nye faget ”Teknologi og forskningslære” i videregående opplæring for å sikre kvaliteten.

20 www.uhr.no uhr@uhr.no 2. Rekruttering (4) Kommentarer/status. Teknovest og Idéportalen settes opp som orienteringssak på rådsmøte. Teknovest: NRT 1/07 RENATE-senteret har fått midler til å oppdatere nettstedet ”Velg riktig”. Behandle henvendelse fra Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler om generell avkorting av ingeniørutdanning for studenter med teknisk fagskole NRT 02/06

21 www.uhr.no uhr@uhr.no 3. Kvalifikasjonsrammeverk Tiltak: 3T1. Overvåke praktiseringen av den nye karakterskalaen 3T2. Formidle kunnskap om praktiseringen av karakterskalaen – erfaringsutveksling 3T3. Utvikle kompetansebeskrivelser (”learning outcomes”) for ingeniør- og sivilingeniørutdanningene. 3T4. Følge opp NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningene.

22 www.uhr.no uhr@uhr.no 3. Kvalifikasjonsrammeverk (2) 3T5. Bidra til utveksling av informasjon om undervisningsforsøk som blir satt i gang i ingeniør- og sivilingeniør­utdanningene 3T6. Vurdere hvordan den enkelte høgskole og universitet kan arbeide for kvalitetssikring og utvikling innenfor utdanningene. 3T7. Arbeide for å finne en klar definisjon på hva en norsk ingeniør og sivilingeniør er, står for og kan (jf. NYING-prosjektet i Sverige).

23 www.uhr.no uhr@uhr.no 3. Kvalifikasjonsrammeverk (3) NRTs arbeidsutvalg er karakterpanel for ingeniør- og sivilingeniørutdanningene. Det foreligger en rapport for 2005. NRT 02/06 I arbeidet med å utvikle kvalifikasjons­ rammeverk for de teknologiske utdanningene tas det utgangspunkt i ”dublin descriptors”. Orientering om prosess på rådsmøte. NRT 02/06 og NRT 02/07

24 www.uhr.no uhr@uhr.no 4. Forskning og utviklingsarbeid Tiltak 4T1. Legge til rette for samarbeid mellom institusjonene om forsking og utviklings­arbeid, jf. nettverksbygging (område 1). 4T2. Aktivt følge opp forsknings­ dokumentasjon innenfor teknologi

25 www.uhr.no uhr@uhr.no 4. Forskning og utviklingsarbeid (2) 4T3. Bidra til at en større andel av fagpersonalet får forsknings­ kompetanse, jf. også NOKUT-kravene om 20 % førstekompetanse på bacelorutdanningene. 4T4. Bidra til økt fokus på studentaktiv FoU. 4T5. Bidra til økt FoU i små fagmiljøer.

26 www.uhr.no uhr@uhr.no 4. Forskning og utviklingsarbeid (3) Nominering til nivå 2 for publiseringskanaler innenfor teknologi er i gang (NRT rådsmøte 2/06, 02/07)

27 www.uhr.no uhr@uhr.no 5. Fora for utv. av teknisk utdanning Tiltak: 5T1. Etablere møteplasser for ansatte og studenter i teknologisk udanning, både nasjonalt og internasjonalt. 5T2. Følge opp fagskoleutdanningen. 5T3. Arrangere/initiere fagmøter. Aktuelle tema: matematikk, fjernundervisning, dataundervisning (bruk av dataverktøy).

28 www.uhr.no uhr@uhr.no 5. Fora for utv. av teknisk utdanning 5T4. Bidra til dokumentasjon og spredning av informasjon om utviklingsprosjekter som skjer i samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjon. 5T5. Gjennomgang av navnsetting på studie­ program/studieretning. Oversikt over studietilbudene i ingeniørutdanningen skal legges ut på NRTs hjemmesider. Oversikten skal også foreligge på engelsk. Videre: sivilingeniørutdanningen. 5T6. Oppfølging av institusjonenes innføring av praksis i ingeniørutdanningen.

29 www.uhr.no uhr@uhr.no 5. Fora for utv. av teknisk utdanning Henvendelse fra Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler om generell avkorting av ingeniør­ utdanning for studenter fra teknisk fagskole. Idéportalen – orienteringssak på rådsmøte Det foreligger oversikt over studietilbudene på ingeniørutdanningen sortert etter fagområde på: www.velgriktig.no Det er innhentet informasjon fra de fleste institusjonene. Ustrukturert og uoversiktlig. Dette jobbes det videre med. Praksis: Anbefalt på NRT-møte 1/06 NRT 02/07www.velgriktig.no

30 www.uhr.no uhr@uhr.no 6. Internasjonalisering Tiltak 6T1. Utarbeide oversikt over forskjellige utvekslingsprogrammer på de ulike institusjonene og hvordan de er organisert. 6T2. Bidra til arbeidet for bedre tilrettelegging for utenlandske studenter i norske institusjoner, gjennom å oppfordre institusjonene til å starte utvikling av studietilbud på engelsk etc. 6T3. Støtte utviklingen av formalisert samarbeid med institusjoner i andre land.

31 www.uhr.no uhr@uhr.no 6. Internasjonalisering (2) Kommentarer - status Ses i sammenheng med gjennomgang av navnsetting av studietilbudene innen teknologi. Konferanse i samarbeid med SiU våren 2005. Varierende grad av internasjonalisering blant institusjonene. Studentutveksling: flere studenter ut enn inn.

32 www.uhr.no uhr@uhr.no Forskerskoler – begrep med (noe) ulikt innhold? Forskerskoler Forskningsrådets utredning på oppdrag fra KD. (tilgjengelig fra UHR’s hjemmesider) Kristin Vinje, managing director, Simula Research http://www.simula.no

33 www.uhr.no uhr@uhr.no Nærings-PhD Forskningsrådets utredning på oppdrag fra KD. (tilgjengelig fra UHR’s hjemmesider) Lise Våland Sund, Rådgiver, divisjon for innovasjon, NFR Orientering om nærings-Ph.D

34 www.uhr.no uhr@uhr.no NIFU-STEP rapport 12/2007 Forskerrekrutteringsbehov Forskerrekrutteringsbehov i Norge. Fremskrivninger fram til 2020 basert på tre ulike vekstscenarier http://www.nifustep.no/norsk/publikasjoner/forskerrekrutteringsbehov_i_norge Geir Anton Johansen, Prodekan UiB, NRT/AU

35 www.uhr.no uhr@uhr.no NIFU-STEP rapport 6/2006 FoU i høgskolene Tolv år etter høgskolereformen – en statusrapport om FOU i statlige høgskoler http://www.nifustep.no/norsk/publikasjoner/tolv_aar_etter_hoegskolereformen_en_statusr apport_om_fou_i_statlige_hoegskoler Sissel Ravnsborg, Dekan HiST, Nestleder NRT; NRT/AU


Laste ned ppt "Muligheter og utfordringer sett fra Nasjonalt råd for teknologisk utdanning v/10 års jubileumskonferanse Bjørn Torger Stokke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google