Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreren som leder Assertive Discipline. Program:  Hva er ”Assertive Discipline”?  Grunnprinsipper  Eksempler på klasseregler/ teknikker/ strategier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreren som leder Assertive Discipline. Program:  Hva er ”Assertive Discipline”?  Grunnprinsipper  Eksempler på klasseregler/ teknikker/ strategier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreren som leder Assertive Discipline

2 Program:  Hva er ”Assertive Discipline”?  Grunnprinsipper  Eksempler på klasseregler/ teknikker/ strategier  Den ”vanskelige” eleven

3 ” Catch them being good”!!!!

4 Hva er Assertive Discipline?  Program for grunnskole  Forebyggende / adferdsregulerende med vekt på positiv forsterking  Et program som skal øke bevisstheten om egen adferd i klasserommet

5 Hva sier forskning?  Lærere blir mer positive overfor elever  Lærere gir mer positive kommentarer  Oppgaveorientert adferd stiger  Adferdsforstyrrelser reduseres betraktelig

6 Eleven velger en adferd  Du kan hjelpe eleven til ”å oppføre seg” ved å lage tydelig regler for adferd  Eleven må LÆRE å velge riktig adferd  Du må jobbe aktivt med adferd for å komme i posisjon til å lære elevene fag.

7 Hva vil vi oppnå?  Fremme selvfølelse/ redusere stress hos elever  Gi elever mer kontroll over egen adferd og innlæring ved å gjøre gode valg  Å øke grad av positiv forsterking  Å styrke forholdet mellom elev og lærer  Å gi et verktøy for å håndtere og evaluere strategier for adferdskorrigering

8 Læreradferd er viktigste determinant for elevadferd:  Er instruksjonene dine tydelig nok?  Belønner du positiv adferd i tilstrekkelig grad?  Bruker du nok tid på å redigere adferd?  Setter du grenser for negativ adferd?

9 Den tydelige læreren  Samsvar mellom kroppsspråk og utsagn  Har positive forventninger  Forsterker forventet adferd  Rolig og konsekvent bruk av sanksjoner  Har ADFERDSPLAN

10 Innhold i adferdsplan:  REGLER  KONSEKVENSER  POSITIV ANERKJENNELSE/ BELØNNING

11 Adferdsplan  Reduserer impulsive reaksjoner  Fremmer konsistent og rettferdig behandling av elevene  Fremmer tillit og støtte fra administrasjon og foreldre

12 Regler:  Ha reglene, samt oversikt over belønning godt synlig i klasserommet  Klassereglene bør utformes sammen med elevene  Bruk tid på å lære inn og vedlikeholde regler for adferd  Reglene endres sammen med klassen etter behov  Informasjon til foreldrene

13 Retningslinjer for regler:  Max 5 regler, gjerne færre  Reglene må beskrive observerbar adferd  Reglene må være enkle å håndheve  Reglene må være positivt formulert  Bruk tid på innlæring av reglene  Reglene skal være til beste for eleven

14 Regler 10.klasse  SAMARBEID 1. Vi følger instruks 2. Vi snakker dempet 3. Vi bidrar med ideer 4. Vi er hyggelige 5. Vi gjør avtaler  ARBEIDSRO 1. Vi kommer tidsnok til timen 2. Vi er stille når noen har ordet 3. Vi følger instruks 4. Vi rekker opp hånden

15 Konsekvenser/ sanksjoner  Velg noe elevene ikke liker  Må aldri skade – fysisk eller psykisk  Elevene må kjenne konsekvensene på forhånd  Må presenteres som et valg  Fortsett ikke med konsekvenser som ikke virker

16 Konsekvenser ved brudd, 10.kl 1. Muntlig advarsel 2. Navn å tavlen 3. Anmerkning 4. Bli igjen for å gjøre noe til klassens beste 5. Melding hjem 6. Innkalle til samtale m. foreldre

17 Eli, 5. klasse: Hvorfor jeg startet med Assertive Dicipline

18 Hvordan starte opp?

19 Regler Signaler Konsekvenser

20 Regler/ sanksjoner 5. klasse  SAMARBEIDSSONE 1. Bruke hviskestemme 2. Snakke fagprat SANKSJONER: 1. Eleven blir notert 2. Eleven blir notert 3. Eleven flyttes resten av timen 4. Eleven flyttes resten av dagen

21 Regler/ sanksjoner, 5.klasse  STILLESONE  1. I klasse 5B rekker vi opp hånden og snakker en og en.  2.Vi sitter i ro på pultene våre  Sanksjoner 1. Eleven blir notert 2. Eleven bli notert 3. Sitte v. egen ”skammepult” og skrive hvorfor 4. Melding hjem 5. Parade – møte kl.8. 6. Ringe hjem

22 Positiv anerkjennelse  Motiverer elevene til å velge rett  Øker elevenes selvfølelse  Reduserer problemadferd  Fremmer positive relasjoner

23 Positiv repetisjon  Gi en beskjed  Finn umiddelbart minst to elever som følger beskjeden  Si elevens navn, sett ord på hva eleven gjør – dvs. gjenta beskjeden

24 Retningslinjer for bruk av ros:  Effektiv ros er personlig – bruk elevens navn  Effektiv ros må være ekte – mene det du sier  Effektiv ros er beskrivende og konkret – benevne hva eleven gjør som er bra  Effektiv ros er tilpasset elevens alder

25 Belønning  Barnetrinn  Ungdomstrinn

26 KLINKEKULEBELØNNING, 5. KLASSE  Når du gjør en positiv handling  Når klassen har en god time  Når du ”anstrenger” deg  Når du viser ansvar  Når du viser omsorg  Når klassereglene blir fulgt  NÅR GLASSET ER FULLT, SKAL VI…….

27 Belønning -10. klasse 1. Ros 2. Adgangskort 3. Hyggelig melding hjem 4. Klassepremie – spilltime 5. - og et godt utgangspunkt for læring

28 ADGANGSKORTET KJØKKELVIK SKOLE 2003-2004 ADGANGS-KORTET Gir meg rett til å arbeide i studiesal/ bibliotek/ datarom så lenge jeg overholder betingelsene _______________________ ________________ Navn/ klasse klassestyrer Jeg har ADGANGSKORTET fordi: •jeg snakker lavt når jeg samarbeider •jeg holder meg på plassen min •jeg forflytter meg stille •jeg rydder etter meg •jeg har plan/ oversikt over arbeidet mitt •jeg holder meg til oppgaven •jeg kan forklare hva jeg har gjort/ lært

29 Instruksjon  Gi korte, tydelige og konkrete beskjeder  I arbeidssituasjoner  Ved rutiner  Ved spesielle prosedyrer  Sjekk elevens forståelse

30 Teknikker:  Å ”scanne” klasserommet  Å sirkulere i klasserommet  ”Catch them being good”!!!  Hver dag starter med blanke ark

31 Husk positiv bekreftelse!! Lag visuelle påminnere :  Klassekart – hver elev markeres når hun/ han har fått positiv kommentar Sett mål:  15 navn på tavlen  2 gladmeldinger hjem  ”Ukens pokal”  20 klinkekuler på glasset

32 Den ”vanskelige” eleven  Ikke-forstyrrende adferd  Forstyrrende adferd

33 Forstyrrende adferd:  Gi konsekvenser på en rolig, saklig måte  Beskriv de faktiske forhold  Vær konsekvent i forhold til gjeldende avtaler  Bruk første mulighet til å bekrefte positiv adferd

34 Elever som fortsetter å forstyrre:  Vær rolig – unngå konfrontasjoner  Fokuser på ønsket adferd  Legg skyld på adferd, ikke på barnet  Bruk ”jeg - utsagn”  Avtaler  Individuell adferdsplan

35 Eksempler: Regelbruk Avtaler Symboler Foreldresamarbeid

36 Erfaringer:  Vær en tydelig klasseleder  Ha positive forventninger til elevene  Still tydelige krav  Ha strategier for belønning og sanksjoner  Repeter strategiene

37 Erfaringer:  Elevene må kunne skolens regler ”på fingrene”  Elevene må kjenne ” gulrot” og konsekvenser  Skolens ledelse og kollegiet må være aktivt støttende  Prinsippene må repeteres ofte  Årlig evaluering av adferdsplan

38 ” Catch them being good”!!!!


Laste ned ppt "Læreren som leder Assertive Discipline. Program:  Hva er ”Assertive Discipline”?  Grunnprinsipper  Eksempler på klasseregler/ teknikker/ strategier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google