Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ISO 9000 Begreper ISO 9000:2000 Kvalitetssystem ISO 9000 Begreper- HIB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ISO 9000 Begreper ISO 9000:2000 Kvalitetssystem ISO 9000 Begreper- HIB."— Utskrift av presentasjonen:

1 ISO 9000 Begreper ISO 9000:2000 Kvalitetssystem ISO 9000 Begreper- HIB

2 Ord og uttrykk Avviksbehandling Kvalitetskrets Poka Yoke Benchmarking
Kvalitetsledelse Produkt Bevis Kvalitetsplanlegging Prosess Deming Kvalitetsstyring Registrering Dokumentasjon Kvalitetssikring Revisorkvalifikasjon Ekstern kvalitetsrevisjon Kvalitetsforbedring Revisjonsteam Forebyggende tiltak Kvalitetshåndbok Sporbarhet FMEA Kvalitetspolitikk Spesialfrigivelse Gjennomgåelse Kvalitetsrevisjon Spesifikasjon Gj.gåelse av produktkrav Kvalitetsrevisor SPC Internevaluering Kvalitetsmål SWOT-analyse Intern kvalitetsrevisjon Kvalitetsovervåking The new 7 management tools Kaizen Kontraktsgjennomgåelse Korrigerende tiltak De syv kvalitetsverktøy Ledelse Kunde Verifisering Ledelsens gjennomgåelse Kvalitet Validering Leverandør Kvalitetsplan Organisasjon OBS!! Begrepene ovenfor er uoffisielle oversettelser fra ISO 9000:2000 eller fra andre kilder Kvalitetssystem Paretoanalyse Kvalitetsvurdering PDCA Kvalitetsrelaterte kostnader Ord og uttrykk ISO 9000 Begreper- HIB

3 Forskjellige tiltak relatert til et produkt med avvik. Dette kan være:
Avviksbehandling Forskjellige tiltak relatert til et produkt med avvik. Dette kan være: 1. Det gis tillatelse til å bruke produktet som det er 2. Reparasjon 3. Omarbeiding 4. Omklassifisering 5. Vrakes Bevis Informasjon eller data som støtter eksistensen eller sannheten om noe. Dokumentasjon Informasjon og dettes medium. Ekstern kvalitetsrevisjon Kvalitetsrevisjon i et kvalitetssystem som gjennomføres ved hjelp av kvalitetsrevisorer som ikke er tilknyttet organisasjonen der oppdragsgiver er en kunde eller en 3. part. Forebyggende tiltak Aktivitet som gjennomføres for å fjerne årsakene til et potensielt avvik eller annet potensielt uønsket forhold. Ord og uttrykk ISO 9000 Begreper- HIB

4 ved hjelp av kvantifiserbare metoder.
Gjennomgåelse Aktivitet som gjennomføres for å sikre hensiktsmessighet, tilstrekkelighet, virkemåte og effektivitet ved det aktuelle objektet for å oppnå fastlagte mål. Internevaluering Omfattende evaluering av organisasjonens evne og til de resultater som oppnås ved hjelp av kvantifiserbare metoder. Intern kvalitetsrevisjon Kvalitetsrevisjon i eget kvalitetssystem med egen ledelse som oppdragsgiver og ved hjelp av kvalitetsrevisorer fra egen organisasjon eller andre. Korrigerende tiltak Tiltak for å fjerne årsaken til et funnet avvik eller annen uønsket tilstand Kunde Organisasjon eller person som mottar et produkt. Ord og uttrykk ISO 9000 Begreper- HIB

5 Graden av hvordan et sett av iboende egenskaper tilfredsstiller krav.
Kvalitet Graden av hvordan et sett av iboende egenskaper tilfredsstiller krav. Kvalitetsplan Dokument som spesifiserer de deler av kvalitetssystemet og de ressurser som brukes i et spesielt tilfelle. Kvalitetssystem Ledelsessystem for å lede og styre en organisasjon med hensyn på kvalitet. Kvalitetsvurdering En systematisk undersøkelse for å fastslå i hvilken grad en enhet har evne til å oppfylle fastlagte kvalitetskrav. Kvalitetsrelaterte kostnader Kostnader som oppstår for å sikre tilfredsstillende kvalitet, sikre nødvendig tillit til at kvalitetskravene blir tilfredsstilt og kostnader som oppstår i forbindelse med avviksbehandling og ved at tilfredsstillende kvalitet ikke oppnås. ISO 9000 Begreper- HIB

6 Begrepsmodell som inneholder alle samvirkende aktiviteter som påvirker
Kvalitetskrets Begrepsmodell som inneholder alle samvirkende aktiviteter som påvirker kvaliteten fra å fastslå krav til å konstatere om kravene blir innfridd. Kvalitetsledelse Samordnede aktiviteter for å lede og styre en organisasjon med hensyn på kvalitet. Kvalitetsplanlegging Del av kvalitetsledelse fokusert på å sette kvalitetsmål og å spesifisere nødvendige utførelsesprosesser og tilhørende ressurser for å oppnå kvalitetsmålene. Kvalitetsstyring Del av kvalitetsledelse fokusert på å oppfylle krav. Kvalitetssikring Del av kvalitetsledelse fokusert på å gi tiltro til at kvalitetskrav vil bli oppfylt. Ord og uttrykk ISO 9000 Begreper- HIB

7 Del av kvalitetsledelse fokusert på å øke virkning og effektivitet.
Kvalitetsforbedring Del av kvalitetsledelse fokusert på å øke virkning og effektivitet. Kvalitetshåndbok Dokument som spesifiserer en organisasjons kvalitetssystem. Kvalitetspolitikk Organisasjonens overgripende intensjoner og målsettinger med hensyn på kvalitet, formelt uttrykt av den øverste ledelsen. Kvalitetsrevisjon Systematisk og uavhengig og dokumentert prosess for å finne frem til bevis og vurdere objektivt i hvilken grad revisjonskriterier er oppfylt. Kvalitetsrevisor En person som er kvalifisert og gitt myndighet for å utføre kvalitetsrevisjoner Kvalitetsmål Mål fokusert på kvalitet slik denne er uttrykt i i kvalitetspolitikken. Ord og uttrykk ISO 9000 Begreper- HIB

8 Kontraktsgjennomgåelse - Gjennomgåelse av produktkrav
Kvalitetsovervåking Kontinuerlig overvåking og verifisering av den aktuelle tilstand hos en enhet og analyse av registreringer for å sikre at fastlagte kvalitetskrav blir oppfylt. Kontraktsgjennomgåelse - Gjennomgåelse av produktkrav Aktivitet som gjennomføres når man gir et anbud eller før kontrakt eller avtale om levering inngås for å sikre at produktkrav er definert, fri for uklarheter og at leverandøren er i stand til å realisere disse krav. Ledelse Samvirkende aktiviteter for å lede og styre en organisasjon Ledelsens gjennomgåelse Formell vurdering, foretatt av den øverste ledelsen, av kvalitetssystemets status og tjenlighet i forhold til kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene. Ledelsens gjennomgåelse kan omfatte gjennomgåelse av kvalitetspolitikken. Resultater fra kvalitetsrevisjon kan være ett av mulige grunnlag for ledelsens gjennomgåelse. Termen «øverste ledelse» henviser til ledelsen for den organisasjonen hvor kvalitetssystemet blir gjennomgått. Ord og uttrykk ISO 9000 Begreper- HIB

9 Organisasjon eller person som stiller et produkt til disposisjon.
Leverandør Organisasjon eller person som stiller et produkt til disposisjon. Organisasjon Gruppe av personer og fasiliteter med et arrangement av ansvar, myndighet og samvirke. Produkt Resultat av en prosess. Det er fire generelle produktkategorier: - Hardware (for eksempel mekaniske maskindeler) - Software (for eksempel dataprogram) - Tjenester (for eksempel transport) - Prosessindustriprodukter (smørefett) Hardware og prosessindustriprodukter er vanligvis materielle produkter, mens software og tjenester vanligvis er immaterielle. De fleste produkter inneholder deler som hører til forskjellige produktkategorier. Om produktet kalles hardware, prosessindustriprodukt, software eller tjeneste beror på det dominerende innslaget. Ord og uttrykk ISO 9000 Begreper- HIB

10 omformer innganger til utganger.
Prosess En samling av innbyrdes beslektede eller vekselvirkende aktiviteter som omformer innganger til utganger. Registrering Dokument som angir oppnådde resultater eller gir bevis for utførte aktiviteter. Revisorkvalifikasjon Kombinasjon av personlige egenskaper, det laveste nivå på utdannelse, opplæring, arbeids- og revisjonserfaring og spesielle kompetanser hos en kvalitetsrevisor. Revisjonsteam En eller flere revisorer som utfører en kvalitetsrevisjon og der en er utpekt til å være revisjonsleder. Ord og uttrykk ISO 9000 Begreper- HIB

11 Evnen til å oppspore historien, bruken eller lokaliseringen av det som
Sporbarhet Evnen til å oppspore historien, bruken eller lokaliseringen av det som betraktes. Spesialfrigivelse Skriftlig tillatelse til å la delproduktet bearbeides videre i etterfølgende prosess selv om delproduktet ikke tilfredsstiller de fastlagte kvalitetskrav. Merk: Etterfølgende prosess kan også være hos kunde (sluttbruker). Spesifikasjon Dokument der krav er fastlagt. Verifisering Bekreftelse og fremleggelse av bevis på at spesifiserte krav er oppfylt. Validering Bekreftelse og fremleggelse av bevis på at kravene for en spesifikk og planlagt bruk er oppfylt. Ord og uttrykk ISO 9000 Begreper- HIB

12 7hv-matrise eller 7hv-metode
Fastlegge overleveringsbetingelser: hvor fra, hva, hvilket innhold, hvordan, hvor mye, hvor når og hvor hen. PDCA= Plan - Do - Check - Act Kalles vanligvis Deminghjulet etter W.E.Deming eller riktigere Shewarthjulet som Deming selv kalte det. Shewart var Demings læremester. SWOT-analyse (S= Strengths W= Weaknesses O= Oportunities T= Threats) Metode for analyse av styrke, svakheter, muligheter og trusler FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) Feileffektanalyse Mye brukt risikoanalysemetode der man kommer frem til en kvantifisert risiko i form av et risikoprioritetstall. Kaizen Japansk kvalitetsfilosofi for jevn og kontinuerlig kvalitetsforbedring. Benchmarking (Referansemåling) "Sammenligning med den beste i klassen". Metode for å finne frem til den beste, sammenligne seg med denne og innføre det beste (prosesser) i egen organisasjon. Ord og uttrykk ISO 9000 Begreper- HIB

13 The new 7 management tools
Paretoanalyse (Ett av de syv kvalitetsverktøy) Pareto = Italiensk sosialøkonom, ingeniør og sosiolog "En liten del av årsaken står for en stor del av virkningen" (80/20-regelen) The new 7 management tools Analysemetoder for informasjon som ikke består av tall men av ord. Affinitetsdiagram, relasjonsdiagram, aktivitetsplan, prioriteringsmatrise, trediagram, porteføljediagram, problem- og beslutningsplan. De syv kvalitetsverktøy (The 7 Quality Control Tools) Analysemetoder for data. Sjekkliste, flytdiagram, årsak-/virkningsdiagram også kalt Ishikawadiagram, styringskort, histogram, Paretoanalyse og korrelasjonsdiagram. Poka Yoke Japansk metode for å unngå feil med enkle midler. SPC = Statistisk prosesstyring (Statistical Process Control) Metode som benytter matematiske fordelingsmetoder som utgangspunkt for styringskortene. Metoden er utviklet i USA i 1920-årene. Ord og uttrykk ISO 9000 Begreper- HIB


Laste ned ppt "ISO 9000 Begreper ISO 9000:2000 Kvalitetssystem ISO 9000 Begreper- HIB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google