Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ISO 9000 Begreper- HIB ISO 9000 Begreper ISO 9000:2000 Kvalitetssystem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ISO 9000 Begreper- HIB ISO 9000 Begreper ISO 9000:2000 Kvalitetssystem."— Utskrift av presentasjonen:

1 ISO 9000 Begreper- HIB ISO 9000 Begreper ISO 9000:2000 Kvalitetssystem

2 ISO 9000 Begreper- HIB Bevis Dokumentasjon Ekstern kvalitetsrevisjon Forebyggende tiltak Gjennomgåelse Internevaluering Intern kvalitetsrevisjon Kunde Kvalitetsplan Kvalitetssystem Kvalitetsvurdering Kvalitetsrelaterte kostnader Kvalitetskrets Kvalitetsledelse Kvalitetsplanlegging Kvalitetsstyring Kvalitetssikring Kvalitetsforbedring Kvalitetshåndbok Kvalitetspolitikk Kvalitetsrevisjon Kvalitetsrevisor Kvalitetsmål Ledelse Ledelsens gjennomgåelse Leverandør Organisasjon Registrering Revisorkvalifikasjon Sporbarhet Spesialfrigivelse Spesifikasjon Verifisering Validering Revisjonsteam Ord og uttrykk Kvalitet Kvalitetsovervåking Kontraktsgjennomgåelse Korrigerende tiltak Avviksbehandling Gj.gåelse av produktkrav OBS!! Begrepene ovenfor er uoffisielle oversettelser fra ISO 9000:2000 eller fra andre kilder PDCA Deming FMEA Benchmarking Kaizen SWOT-analyse The new 7 management tools De syv kvalitetsverktøy Poka Yoke SPC Paretoanalyse Produkt Prosess

3 ISO 9000 Begreper- HIB Avviksbehandling Forskjellige tiltak relatert til et produkt med avvik. Dette kan være: 1. Det gis tillatelse til å bruke produktet som det er 2. Reparasjon 3. Omarbeiding 4. Omklassifisering 5. Vrakes Ord og uttrykk Aktivitet som gjennomføres for å fjerne årsakene til et potensielt avvik eller annet potensielt uønsket forhold. Forebyggende tiltak Informasjon eller data som støtter eksistensen eller sannheten om noe. Bevis Informasjon og dettes medium. Dokumentasjon Kvalitetsrevisjon i et kvalitetssystem som gjennomføres ved hjelp av kvalitetsrevisorer som ikke er tilknyttet organisasjonen der oppdragsgiver er en kunde eller en 3. part. Ekstern kvalitetsrevisjon

4 ISO 9000 Begreper- HIB Omfattende evaluering av organisasjonens evne og til de resultater som oppnås ved hjelp av kvantifiserbare metoder. Internevaluering Ord og uttrykk Gjennomgåelse Aktivitet som gjennomføres for å sikre hensiktsmessighet, tilstrekkelighet, virkemåte og effektivitet ved det aktuelle objektet for å oppnå fastlagte mål. Intern kvalitetsrevisjon Kvalitetsrevisjon i eget kvalitetssystem med egen ledelse som oppdragsgiver og ved hjelp av kvalitetsrevisorer fra egen organisasjon eller andre. Korrigerende tiltak Tiltak for å fjerne årsaken til et funnet avvik eller annen uønsket tilstand Organisasjon eller person som mottar et produkt. Kunde

5 ISO 9000 Begreper- HIB Dokument som spesifiserer de deler av kvalitetssystemet og de ressurser som brukes i et spesielt tilfelle. Kvalitetssystem Kvalitetsplan Graden av hvordan et sett av iboende egenskaper tilfredsstiller krav. Kvalitet Ledelsessystem for å lede og styre en organisasjon med hensyn på kvalitet. Kvalitetsvurdering Kvalitetsrelaterte kostnader Kostnader som oppstår for å sikre tilfredsstillende kvalitet, sikre nødvendig tillit til at kvalitetskravene blir tilfredsstilt og kostnader som oppstår i forbindelse med avviksbehandling og ved at tilfredsstillende kvalitet ikke oppnås. En systematisk undersøkelse for å fastslå i hvilken grad en enhet har evne til å oppfylle fastlagte kvalitetskrav.

6 ISO 9000 Begreper- HIB Ord og uttrykk Begrepsmodell som inneholder alle samvirkende aktiviteter som påvirker kvaliteten fra å fastslå krav til å konstatere om kravene blir innfridd. Kvalitetsstyring Kvalitetsledelse Samordnede aktiviteter for å lede og styre en organisasjon med hensyn på kvalitet. Kvalitetskrets Del av kvalitetsledelse fokusert på å oppfylle krav. Kvalitetsplanlegging Del av kvalitetsledelse fokusert på å sette kvalitetsmål og å spesifisere nødvendige utførelsesprosesser og tilhørende ressurser for å oppnå kvalitetsmålene. Del av kvalitetsledelse fokusert på å gi tiltro til at kvalitetskrav vil bli oppfylt. Kvalitetssikring

7 ISO 9000 Begreper- HIB Ord og uttrykk Kvalitetspolitikk Organisasjonens overgripende intensjoner og målsettinger med hensyn på kvalitet, formelt uttrykt av den øverste ledelsen. Kvalitetsrevisjon Kvalitetsrevisor En person som er kvalifisert og gitt myndighet for å utføre kvalitetsrevisjoner Systematisk og uavhengig og dokumentert prosess for å finne frem til bevis og vurdere objektivt i hvilken grad revisjonskriterier er oppfylt. Dokument som spesifiserer en organisasjons kvalitetssystem. Kvalitetshåndbok Kvalitetsforbedring Del av kvalitetsledelse fokusert på å øke virkning og effektivitet. Kvalitetsmål Mål fokusert på kvalitet slik denne er uttrykt i i kvalitetspolitikken.

8 ISO 9000 Begreper- HIB Ord og uttrykk Kontinuerlig overvåking og verifisering av den aktuelle tilstand hos en enhet og analyse av registreringer for å sikre at fastlagte kvalitetskrav blir oppfylt. Kvalitetsovervåking Kontraktsgjennomgåelse - Gjennomgåelse av produktkrav Aktivitet som gjennomføres når man gir et anbud eller før kontrakt eller avtale om levering inngås for å sikre at produktkrav er definert, fri for uklarheter og at leverandøren er i stand til å realisere disse krav. Samvirkende aktiviteter for å lede og styre en organisasjon Ledelsens gjennomgåelse Ledelse Formell vurdering, foretatt av den øverste ledelsen, av kvalitetssystemets status og tjenlighet i forhold til kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene. Ledelsens gjennomgåelse kan omfatte gjennomgåelse av kvalitetspolitikken. Resultater fra kvalitetsrevisjon kan være ett av mulige grunnlag for ledelsens gjennomgåelse. Termen «øverste ledelse» henviser til ledelsen for den organisasjonen hvor kvalitetssystemet blir gjennomgått.

9 ISO 9000 Begreper- HIB Ord og uttrykk Organisasjon eller person som stiller et produkt til disposisjon. Leverandør Gruppe av personer og fasiliteter med et arrangement av ansvar, myndighet og samvirke. Produkt Organisasjon Resultat av en prosess. Det er fire generelle produktkategorier: - Hardware (for eksempel mekaniske maskindeler) - Software (for eksempel dataprogram) - Tjenester (for eksempel transport) - Prosessindustriprodukter (smørefett) Hardware og prosessindustriprodukter er vanligvis materielle produkter, mens software og tjenester vanligvis er immaterielle. De fleste produkter inneholder deler som hører til forskjellige produktkategorier. Om produktet kalles hardware, prosessindustriprodukt, software eller tjeneste beror på det dominerende innslaget.

10 ISO 9000 Begreper- HIB En samling av innbyrdes beslektede eller vekselvirkende aktiviteter som omformer innganger til utganger. Prosess Ord og uttrykk Revisorkvalifikasjon Kombinasjon av personlige egenskaper, det laveste nivå på utdannelse, opplæring, arbeids- og revisjonserfaring og spesielle kompetanser hos en kvalitetsrevisor. En eller flere revisorer som utfører en kvalitetsrevisjon og der en er utpekt til å være revisjonsleder. Revisjonsteam Dokument som angir oppnådde resultater eller gir bevis for utførte aktiviteter. Registrering

11 ISO 9000 Begreper- HIB Evnen til å oppspore historien, bruken eller lokaliseringen av det som betraktes. Sporbarhet Ord og uttrykk Skriftlig tillatelse til å la delproduktet bearbeides videre i etterfølgende prosess selv om delproduktet ikke tilfredsstiller de fastlagte kvalitetskrav. Merk: Etterfølgende prosess kan også være hos kunde (sluttbruker). Spesifikasjon Dokument der krav er fastlagt. Spesialfrigivelse Verifisering Bekreftelse og fremleggelse av bevis på at spesifiserte krav er oppfylt. Validering Bekreftelse og fremleggelse av bevis på at kravene for en spesifikk og planlagt bruk er oppfylt.

12 ISO 9000 Begreper- HIB Ord og uttrykk Fastlegge overleveringsbetingelser: hvor fra, hva, hvilket innhold, hvordan, hvor mye, hvor når og hvor hen. 7hv-matrise eller 7hv-metode Kalles vanligvis Deminghjulet etter W.E.Deming 1900-1993 eller riktigere Shewarthjulet som Deming selv kalte det. Shewart var Demings læremester. PDCA= Plan - Do - Check - Act Metode for analyse av styrke, svakheter, muligheter og trusler SWOT-analyse (S= Strengths W= Weaknesses O= Oportunities T= Threats) Mye brukt risikoanalysemetode der man kommer frem til en kvantifisert risiko i form av et risikoprioritetstall. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) Feileffektanalyse Japansk kvalitetsfilosofi for jevn og kontinuerlig kvalitetsforbedring. Kaizen "Sammenligning med den beste i klassen". Metode for å finne frem til den beste, sammenligne seg med denne og innføre det beste (prosesser) i egen organisasjon. Benchmarking (Referansemåling)

13 ISO 9000 Begreper- HIB "En liten del av årsaken står for en stor del av virkningen" (80/20-regelen) Paretoanalyse (Ett av de syv kvalitetsverktøy) Pareto = Italiensk sosialøkonom, ingeniør og sosiolog 1848 - 1923 Analysemetoder for informasjon som ikke består av tall men av ord. Affinitetsdiagram, relasjonsdiagram, aktivitetsplan, prioriteringsmatrise, trediagram, porteføljediagram, problem- og beslutningsplan. The new 7 management tools Analysemetoder for data. Sjekkliste, flytdiagram, årsak-/virkningsdiagram også kalt Ishikawadiagram, styringskort, histogram, Paretoanalyse og korrelasjonsdiagram. De syv kvalitetsverktøy (The 7 Quality Control Tools) Japansk metode for å unngå feil med enkle midler. Poka Yoke Metode som benytter matematiske fordelingsmetoder som utgangspunkt for styringskortene. Metoden er utviklet i USA i 1920-årene. SPC = Statistisk prosesstyring (Statistical Process Control) Ord og uttrykk


Laste ned ppt "ISO 9000 Begreper- HIB ISO 9000 Begreper ISO 9000:2000 Kvalitetssystem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google