Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Tynning av gran- og furubestand Bestandstetthet Naturlig avgang Nytten av tynning Skader av sopper,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Tynning av gran- og furubestand Bestandstetthet Naturlig avgang Nytten av tynning Skader av sopper,"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Tynning av gran- og furubestand Bestandstetthet Naturlig avgang Nytten av tynning Skader av sopper, snø og vind Registreringer i bestand som kan tynnes Tynningsprogram Driftsmetoder ved tynning Økonomiske beregninger Begrunnelser for å vurdere tynning Definisjoner

2 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Ungskogpleie Hvorfor utføres ungskogpleie Bestandets utvikling uten pleie Når skal ungskogpleie utføres Lønnsomhetsberegninger Prioritering av bestand Treantallet Naturlig avgang Arbeidets utførelse Arbeidsmetoder og redskapsvalg Ulike skadetyper Effekten på første tynning Landskapspleie, friluftsliv, flora og fauna

3 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Foryngelse Etablering av framtidsskogen Foryngelsens økonomi Skogbrukets miljøansvar Viktige vekstfaktorer Humus Vegetasjonstypene Foryngelseshogst Hjelpetiltak Naturlig foryngelse Såing Planting

4 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Flerbrukshensyn i skogbehandlingen Flersidig skogbruk Flerbrukshensyn i skogbehandlingen Planlegging i skogbruket Flerbrukselementer

5 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Skjøtsel av lauvskog Framtidsutsikter Lauvskogens areal, volum og tilvekst Ressursutnyttelse Lauvtrær i kulturlandskap og skogreisningsstrøk Skader av sopper, insekter, pattedyr og klima Generelt om bestandspleie Forsømte bestand Stammekvisting Forskjellige lauvtrær Stammevis blanding innen bestand Bestandsvis blanding innen skogområder Lønnsomhetsberegninger Bonitetskurver og produksjonsevne

6 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Juletre- produksjon Aktuelle treslag, arter og provenienser Produksjonsform Produksjonsareal Produksjonstekniske forhold Planting Kulturpleie Høsting Omsetning Krav til kvalitet Skader Økonomi

7 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Hogst - plan, metoder og teknikk Planlegging av foryngelseshogst Felling Vindfallhogst Kvisting Verktøybelte Arbeidsopplegg Ergonomi Førstehjelp

8 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Skogsdrift med landbrukstraktor Landbrukstraktoren Utstyr Planlegging Økonomi Valg av utstyr og metode Gjennomføring av drift

9 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Innføring i skogbruk DEL I:Skogens betydning Skogbrukets aktører Skogbruksplan Tømmeromsetning Skogdriftas økonomi Skogeierens ansvar og utfordringer DEL II:Omløpet Hogstmodenhet Foryngelseshogst Ungskogfasen Tynningsfasen

10 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Ressurser og forvaltning Skogbruk som næring Verdi av skogen din Andre verdsettingsmåter Hogstkvantum og hogstmodenhet Skattlegging av skogbruksinntekter Skogavgift og tilskudd Økonomi i foryngelsesfasen Økonomi i ungskogfasen Maskininvesteringer

11 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Vedproduksjon Oppvarming Bioenergi - en miljøvennlig energi Ved som energibærer Mål og tabeller Vedproduksjon Produksjon og utstyr Salg og markedsføring Økonomi Veiledning i bruk av ved Ildsteder

12 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Tømmerdrift med slepebane Slepebanens oppbygging Planlegging Hogstopplegg Montering av slepebanen, forankringer, maste- og endetre, barduner Forflytting Kjøring av slepebanen Ståltau, skjøting av ståltau Sikkerhet Slepebanen over bukk Slepebanevinsjen som fallbane Slepebane med forlenget rekkevidde

13 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Stell og vedlikehold av motorsaga Renhold og kontroll, daglig og ukentlig Skjøtselsskjema Motorsagkroppen funksjon og oppbygging Skjæreutstyret Sikkerhet og sikkerhetsutstyr Feilsøkingsskjema

14 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Skogsdrift med snøscooter Aktuelle områder for snøscooterdrift Fjellskogen Skogsdrift med snøscooter Planlegging Hogstopplegg Snøscooteren Tømmerdoning Snøvegen som framkomsttrasè

15 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Veivedlikehold Hvorfor veivedlikehold Krav til veistandard Sommervedlikehold Vintervedlikehold Veiopprusting Brovedlikehold Veieiers ansvar Finansiering av veivedlikeholdet Organisering av veivedlikeholdet

16 www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Virkesutnytting Prisforholdskurver og -tabeller for gran og furu Hvilke bestand/skogtyper og sortiment bør prioriteres i prisperioden? Spesialtømmer, sagtømmer, massevirke. Utlegg og vrak Avsmalning Toleransegrenser for massevirke og sagtømmer Generelle regler for aptering/kapping Aptering og kapping under hogst Virkeskontrahering Merking av virke Krav til veistandard, leggeplass, snuplass og brøyting Kippetillegg


Laste ned ppt "Www.skogkurs.no TEMABØKER Skogbrukets Kursinstitutt Tynning av gran- og furubestand Bestandstetthet Naturlig avgang Nytten av tynning Skader av sopper,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google