Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NATO Hanne Tøndel, seniorskattejurist Lene M. Ringså, seniorskatejurist Skatt øst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NATO Hanne Tøndel, seniorskattejurist Lene M. Ringså, seniorskatejurist Skatt øst."— Utskrift av presentasjonen:

1 NATO Hanne Tøndel, seniorskattejurist Lene M. Ringså, seniorskatejurist Skatt øst

2 April 2010Nato-reglene2 Disposisjon • Brev fra FIN av 21.1.2010 • Årets satser • Fast eiendom • Aksjer • Formue • Fradrag • Øvrige beskatningsregler • Ektefeller • Selvangivelse/skatteoppgjør – praktisk info

3 April 2010Nato-reglene333 Hjemmel for norsk beskatning • Skatteloven § 2-1 (8) annet pkt: ” 8) Utsendt utenrikstjenestemann som oppholder seg utenlands i norsk statstjeneste, og utsendt administrativt personell ved utenriksstasjon, anses som bosatt i utlandet. Det samme gjelder for arbeidstaker som tjenestegjør i Atlanterhavspaktens organisasjon med fast tjenestested i utlandet.”

4 April 2010Nato-reglene4 Brev fra Finans - avklaring • Hvem er ”arbeidstaker som tjenestegjør i …” er tilsvarende som i gammel lov ”tjenestemenn” og ”tilknyttet” • ikke ment å omfatte alle typer personell som på en eller annen måte har tilknytning til NATO • ”tjenestegjør i” • må være i en stilling som er opprettet i medhold av traktaten og • arbeidet må utføres for selve organisasjonen • omfatter ikke en person som innehar en statlig stilling og utfører ulike støttefunksjoner eller andre oppgaver for NATO, eks nasjonale stillinger tilknyttet • Norges militærmisjon til NATO (MMB) • Norges representasjoner til SHAPE (NMR NO) og SACT (NLR NO)

5 April 2010Nato-reglene5 Brev fra Finans - avklaring • Omfatter heller ikke • personer som tjenestegjør ved de andre nasjonale støtteorganene • stabspersonale ved norske ambassader som er disponert til fast tjeneste for understøttelse av forsvarsattacheer • instruktører ved skoler og militære elever under utdanning i utlandet • prosjektmedarbeidere i utlandet • liaisonoffiserer • Skal ikke legges avgjørende vekt på hvem som utbetaler og endelig belastes for lønnskostnadene ved tolkning av § 2-1 (8) • gjelder bare for militært personell, men uavhengig av militær grad, bl.a. grenaderer vil nå omfattes • omfatter ikke: operativt militært personell, soldater i tjeneste, vaktstyrkene osv

6 April 2010Nato-reglene6 Brev fra Finans - avklaring • Hva skal anses som ”Atlanterhavspaktens organisasjon” • de organer/enheter som faller inn under definisjonen i traktaten av 1949 samt tilleggsavtalen og tilleggsprotokollen fra hhv 1951 og 1952 • Hvilke organer er dette? • omfatter ikke enheter som er opprettet med grunnlag i bi- eller multilaterale samarbeidsavtaler mellom to eller flere NATO-land eller nasjonale staber • Hva vil det si å ha ”fast tjenestested i utlandet”? • ”fast” er ikke knyttet til lengden på arbeidstakerens utenlandsopphold, men til organet eller enheten vedkommende tjenestegjør ved, har en kontinuerlig virksomhet med egne lokaler, ansatte osv.

7 April 2010Nato-reglene7 Brev fra Finans - konsekvenser • Personer som skulle har vært omfattet av Nato-bestemmelsen kan klage på sin ligning • endres max 3 år tilbake i tid fra klagetidspunktet • mange har allerede fått endret tidligere år, pga. ”ventende” klagesaker • Personer som har fått innvilget Nato-skatt i 2009, men som likevel ikke faller innenfor bestemmelsen • skal ha mottatt nytt skattekort for 2010 • vil under ligningsbehandlingen for 2009 bli lignet som fullt ut skattepliktig til Norge (betyr full skatteplikt og opplysningsplikt) • full skatteplikt for hele kontraktsperioden

8 April 2010Nato-reglene8 Brev fra Finans - avklaring • Personer som har fått innvilget Nato-skatt før 2009 vil beholde denne til utløpet av inneværende utestasjoneringsperiode • overgangsregler • ligningen vil ikke endres • Personer som mener at de etter avklaringen fra FIN skal omfattes av Nato-bestemmelsen • sende en klage til Skattekontoret i Oslo • legge ved nødvendig dokumentasjon • normalt ca 9 mnd saksbehandlingstid

9 April 2010Nato-reglene9 Skattesatser 2009 • Statsskatt 12,55 %Trygdeavgift 7,8 % • Toppskatt klasse 1 og 2 9 % over kr 456 400og 12 % over 741 700 • Personfradrag • Skatteklasse 1: 40 800Skatteklasse 2: 81 600 • Minstefradrag lønn • 2009: 36 % (max 70 350)2010: 36 % (max 72 800) • Minstefradrag pensjon • 2009: 26 % (max 58 900)2010: 26 % (max 60 950)

10 April 2010Nato-reglene10 Formuesskatt 2009 • Formuesskatt til kommunen Skatteklasse 0 0 og over 0.7 % Skatteklasse 1 og 2 0 - 470 000 kr 0,0 % Skatteklasse 1 og 2 470 000 kr og over 0,7 % Beløpsgrensene gjelder for enslige skattytere i skatteklasse 1 og 2. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er beløpsgrensene i 2009 det dobbelte av hva tabellen viser. • Formuesskatt til staten Skatteklasse 0, 1 og 2 0 - 470 000 kr0,0 % 470 000 og over0,4 % Beløpsgrensene gjelder for enslige skattytere skatteklasse 1 og 2. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er beløpsgrensene i 2009 det dobbelte av hva tabellen viser.

11 April 2010Nato-reglene11 Formuesskatt 2010 • Formuesskatt til kommunen Skatteklasse 00 og over0.7 pst. Skatteklasse 1 og 20 – 700 000 0,0 pst. Skatteklasse 1 og 2700 000 og over0,7 pst. Beløpsgrensene gjelder for enslige skattytere i skatteklasse 1 og 2. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er beløpsgrensene i 2010 det dobbelte av hva tabellen viser. • Formuesskatt til staten Skatteklasse 0, 1 og 20 – 700 000 0,0 pst. 700 000 og over 0,4 pst. Beløpsgrensene gjelder for enslige skattytere skatteklasse 1 og 2. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er beløpsgrensene i 2010 det dobbelte av hva tabellen viser.

12 April 2010Nato-reglene12 Fast eiendom i Norge • Skatteloven § 2-3 1.ledd bokstav a : ”formue og inntekt av fast eiendom” • Hvis boligen ikke leies ut - ingen inntektsbeskatning • Formuesbeskatning av ligningsverdi – økes med 10% i 2009 • Nye eiendommer – fastsettes til 25 % av markedsverdi (kjøpesum) • Eldre eiendommer med fastsatt ligningsverdi - max 30 % av markedsverdi

13 April 2010Nato-reglene13 Utleie av fast bolig • Fradragsretten styres av om den faste eiendommen blir regnskapslignet eller fritakslignet, dvs. om det er skatteplikt eller skattefritak for leieinntektene. • Regnskapsligning • Leies hele eller større del av boligen ut for mer enn brutto NOK 20 000 skal boligen regnskapslignes. Dette gjelder selv om boligen leies ut for et kortere tidsrom enn halve inntektsåret regnet etter antall dager. • Fritaksligning • Når utleieren bruker minst halvparten av boligen til egen bruk regnet etter utleieverdi, eiendommen er tomannsbolig og eieren benytter minst halvparten av den ene leiligheten til egen bruk regnet etter utleieverdi eller ved utleie av hele eller større del av boligen og brutto leieinntekt ikke overstiger NOK 20 000 i inntektsåret.

14 April 2010Nato-reglene14 Utleie av bolig – nyhet 2009 • Når en bolig står tom i påvente av enten utleie eller at eieren selv skal flytte tilbake er det fradragsrett for driftskostnader/vedlikeholdskostnader • Dvs. at den perioden hvor boligen stå tom ikke skal medregnes i eierens tid ved fordeling av driftskostnader • Forutsetter at boligen skal regnskapslignes (leieinntekt over kr 20 000) • Det er eierens faktiske botid som skal danne grunnlag for reduksjon av fradragsberettigede driftskostnader • Ny vurdering i år – gjelder ikke for tidligere år, Lignings ABC side 235 • Det minnes om at det i første år med regnskapsligning må boligen ha vært leiet ut minst 183 dager for å ha krav på fradragsrett for vedlikeholdskostnader dette året

15 April 2010Nato-reglene15 Utleie av bolig – nyhet 2009 forts. • Eksempel 1: Familien bor i boligen til mai, pusser opp i juni og juli og leier u fra august. Vedlikeholdskostnader kr 100 000.  Ikke fradragsberettiget, pga. første år med regnskapsligning og utleie under 183 dager. • Eksempel 2: Familien bor i boligen til mai, pusser opp i juni og leier ut fra 1. juli. Vedlikeholdskostnader kr 100 000.  Fradragsrett pga. utleie mer enn 182 dager. 100 000 reduseres i forhold til antall måneder eieren faktisk har bebodd boligen: 100 000 x 7/12 = 58 333. Så må det i tillegg reduseres for antall år før med fritaksligning (se foil 18).

16 April 2010Nato-reglene16 Første år med regnskapsligning • Overgang fra fritaksligning til regnskapsligning • I det første året med regnskapsligning gis det kun fradrag for vedlikeholdskostnader når en bolig er utleiet over 6 mnd (182 dager). For senere år er det ikke krav om utleie over 6 mnd. • Hvis boligen står tom i påvente av utleie regnes ikke denne perioden med som utleieperiode • I første året med regnskapsligning etter fritaksligning teller oppussingsperioden heller ikke med som utleieperiode i forhold til utleie over/under 6 mnd. • Må være over 6 mnd for å i det hele tatt ha krav på fradrag for vedlikeholdskostnader.

17 April 2010Nato-reglene17 Første år med regnskapsligning forts. • Begrensning av vedlikeholdskostnader for den tid eieren selv har brukt boligen • 12-dels begrensning • Begrensning av vedlikeholdskostnader ifht. antall år med fritaksligning • Bolig som står tom: • Det er fradragsrett for driftskostnader/vedlikeholdskostnader når en bolig som regnskapslignes står tom • Det er fradragsrett både når boligen står tom i påvente av utleie og i påvente at eier selv skal flytte tilbake til boligen

18 April 2010Nato-reglene18 Regnskapsligning – reduksjon av fradrag • Vedlikeholdskostnadene skal i tillegg begrenses dersom boligen har vært prosentlignet/fritakslignet ett eller flere av de foregående årene. Antall år med prosentligningFradrag for vedlikeholdskostnader og/eller fritaksligning i sistegis med: 5-års-periode: 5 år kr 10 000 + 50 % av det som overstiger kr 10 000 4 år kr 10 000 + 60 % av det som overstiger kr 10 000 3 år kr 10 000 + 70 % av det som overstiger kr 10 000 2 år kr 10 000 + 80 % av det som overstiger kr 10 000 1 årkr 10 000 + 90 % av det som overstiger kr 10 000 0 år Fullt fradrag • Eksempel: • Skattyter har bodd i sin bolig i 7 år. Bodd selv i boligen jan – mai. Pusser opp i juni og leier ut fra 1.juli. Utfører vedlikehold på boligen med kr 100 000. Over 6 mnd det året= fradragsrett. 100 000 x 7/12= 58 333,10 000 + (50% av 48 333) 24 167 = 34 167

19 April 2010Nato-reglene19 Regnskapsligning av eiendom – eksempler • Eksempel 1: En familie har bodd i utlandet i 4 år og boligen hjemme har vært utleid (regnskapslignet). Leieinntektene i år 4 overstiger kr 20 000. Leietakerne flytter ut av boligen 28. februar i år 4, boligen pusses opp fra mars – juni og familien flytter hjem til boligen 1. juli. Ikke krav om utleie over 6 mnd for å få fradrag for vedlikeholdskostnader. Vedlikeholdskostnader er påløpt med kr 100 000. Det gis fradrag for 6/12 av 100 000 = 50 000. Eierne har bodd i boligen i 6 mnd selv, derfor reduksjon. Det gis fradrag for vedlikeholdskostnader for perioden hvor boligen pusses opp. • Så er det 5-års regelen: Må redusere de 50 000 i forhold til hvor mange år boligen har vært fritakslignet de siste fem år: i dette tilfellet 1 år. 50 000 reduseres til 10 000 + 90% av det overskytende: 10 000 + (40 000x 90%) 36 000 = 46 000. • Eksempel 2: En familie har bodd i utlandet i 5 år og leid ut boligen sin. Leietakerne flytter ut 1.mai, boligen står tom og pusses opp ut året. Det gis fradrag for fulle vedlikeholdskostnader da eierne ikke har bodd i boligen selv. Et regnestykke i forhold til kostnaden ved å bo et annet sted. 12-deler av vedlikeholdskostnadene. Husk ikke fradrag for påkostningskostnadene!!

20 April 2010Nato-reglene20 Regnskapsligning av eiendom – eksempler • Eksempel 3: Som over, men eierne flytter inn i desember. Får fradrag for 11/12 av vedlikeholdskostnadene – oppussingsperioden teller ikke med som egenbruk for eieren. • Eksempel 4: En familie bor i sin bolig frem til 1. august og flytter så til utlandet. Boligen leies ut fra 2. august. Det gis ikke fradrag for vedlikeholdskostnader det første året etter en bolig har vært fritakslignet (forutsetter at den var det året før) når boligen ikke er leiet ut under 6 mnd. Det gis imidlertid fradrag for andel driftskostnader påløpt i utleieperioden 5/12.

21 April 2010Nato-reglene21 Regnskapsligning av eiendom – eksempler • Eksempel 5: En familie bor i sin bolig frem til 1. august og flytter så til utlandet. Boligen pusses opp i august – oktober og leies ut fra 1. november. Det gis ikke fradrag for vedlikeholdskostnader (første året og under 6 mnd). Fradrag for andel driftskostnader gis med 5/12 – inkludert perioden hvor boligen blir pusset opp. • Eksempel 6: En familie bor i sin bolig frem til 1.mai. Boligen står tom og pusses opp i mai – juli og leies ut fra 1. august. Utleie under 6 mnd – ikke vedlikeholdskostnader. Det gis fradrag for 8/12 av alle driftskostnader (inkludert oppussingsmånedene).

22 April 2010Nato-reglene22 Salg av fast eiendom • Krav til bo- og eiertid • 1 av de siste 2 årene • Unntak for ikke bo-tid ved brukshindring • Utestasjonering • Hvis man kjøper bolig i utestasjoneringsperioden vil man ikke få godkjent brukshindring selv om man skal flytte til boligen når man returnerer til Norge • 28% kapitalbeskatning av netto gevinst – tilsvarende fradrag for evt. tap • Vedr. fordeling mellom ektefeller • Det er mest lønnsomt å overføre postene vedr. bolig til ”hjemmehørende” ektefelle 22

23 April 2010Nato-reglene23 Oppsummering fast eiendom • Utleie av eiendom – netto inntekt er skattepliktig • Skattesats 28% • Regnskapsligning • Pliktig skjema RF 1189 • kan fylles ut på internett • Gjeldsrenter skal ikke føres i skjema • Ektefeller kan fritt velge hvem som skal beskattes for leieinntekter

24 April 2010Nato-reglene24 Ny boligverdifastsetting – inntektsåret 2010 • Alle boliger mottar brev i august/september 2010 som må besvares  • Hvilken type bolig har du? • Hvor stor er boligen? • Når er den bygget? • Størrelse på bolig, type bolig og område avgjør ny ligningsverdi. • Kun egen måling – ikke takstmann, men eksisterer en takst vil man ønske at denne blir brukt som grunnlag • P-rom • SSBs gjennomsnittlige markedsverdi for området

25 April 2010Nato-reglene25 Kort om aksjer – gevinst og tap • Gevinst ved salg av aksjer – skattepliktig inntekt (28%) etter fradrag for skjermingsfradrag, jf. sktl. § 2-3 (opphevet fra 2009) • Tap ved salg av aksjer – fradragsberettiget • Skjermingsfradrag kan ikke øke tapet. • Inngangsverdi for en aksje – kostpris + eventuelle kostnader • Aksjer eid pr 01.01.1989 kan ha en annen inngangsverdi ved salg : takst, skattemessig formuesverdi eller regnskapsmessig egenkapital. Finnes i skatteetatens registre. • RISK – Regulering av Inngangsverdi på Skattlagt Kapital kan øke/redusere kostpris fra 1992 – 2005. Risk verdiene finnes også i skatteetatens registre.

26 April 2010Nato-reglene26 Kort om aksjer - utbytte • Utbytte fra norske selskaper – kildeskatt 25 %, SSV § 3-5 tredje ledd • 25 % av skattepliktig utbytte etter skjerming (skattefri del av utbyttet, fremgår av RF-1088) Ved utbetaling ofte trukket 15 % kildeskatt av selskapet • ikke bosatt i Belgia etter art 4 – kan ikke bruke kildeskattesatsen på 15 % i skatteavtalen Kan kreve tilbakebetalt for mye betalt kildeskatt hvis denne er større enn 25 % av skattepliktig utbytte etter skjerming • Behandles av SFU 26

27 April 2010Nato-reglene27 Aksjer – beregning av utbytte/gevinst/tap • En aksje kjøpt for 10 000 • Riskbeløp 100 • Utbetalt utbytte år 1 200 • Skjermingsfradrag ( 10 100x2,1) 212 • Ubenyttet skjermingsfradrag overføres år 2 12 • Aksjeutbytte kommer ikke til beskatning • Utbetalt utbytte år 2 500 • Ubenyttet skjerming fra år 1 - 12 • Skjermingsfradrag (10100+12)x 3,3 - 333 • Skattepliktig utbytte 155

28 April 2010Nato-reglene28 Beregning av utbytte/gevinst/tap • Utbetalt utbytte år 3 100 • Skjermingsfradrag ( 10100 x3,8%) 383 • ubenyttet skjermingsfradrag overføres til år 4 283 • salg år 4 10 300 • Inngangsverdi 10 100 • ubenyttet skjerming fra år 3 283 10 383 • Tap – ikke fradragsberettiget 83 • Ubenyttet skjermingsfradrag gir ikke rett til tapsfradrag. • Det beregnes ikke skjermingsfradrag i salgsåret.

29 April 2010Nato-reglene29 Skjema RF 1088 • RF 1088 ” Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis for 2008” • Kun de som har endringer skal levere RF 1088 • Forhåndsutfylling av utbytte og formue på selvangivelsen • Aksjonærer som har realisert aksjer og/eller grunnfondsbevis • må selv overføre gevinst/tap fra oppgaven til selvangivelsen • må levere selvangivelsen (har ikke leveringsfritak) • oppgaven inneholder fullstendige opplysninger om utenlandske aksjer som er registrert på Oslo Børs

30 April 2010Nato-reglene30 Skjema RF 1059 • RF 1059 skal fylles ut av alle som har aksjer som ikke er registrert i RF 1088 • Del 1 i skjemaet skal bare fylles ut av personlige skattytere • Skal bare fylles ut for aksjer, andeler i aksjefond og grunnfondsbevis skattyter hadde i behold ved utgangen av året ( pr 31.desember 2008) • Her oppgis inngangsverdi og man beregner skjermingsfradrag og skattepliktig utbytte • Del 2 skal fylles ut av både fysiske personer og andre skattytere • Fylles ut for solgte/realiserte aksjer, andeler i verdipapirfond, grunnfondsbevis, tegningsrettigheter og tildelingsbevis. • her beregner man skattepliktig gevinst og fradragsberettiget tap, samt at personlige skattytere beregner skattepliktig utbytte på de realiserte aksjer mv. • Del 3 er summeringer som skal overføres til selvangivelsen • post 901 fylles ut bare av personlige skattytere • post 902 er netto sum gevinst eller tap

31 April 2010Nato-reglene31 Formuesbeskatning • Skatteloven § 2-3 gir hjemmel for formuesbeskatning av fast eiendom i Norge • Hjemmehørende ektefelle er skattepliktig for all formue, herunder bankinnskudd, bil osv. • På bakgrunn av spesiell ligning av utestasjonert personell kan ikke ektefeller fritt fordele formue mellom seg på selvangivelsen • faktisk eierskap legges til grunn • tilsvarende kan ikke renteinntekter fritt fordeles mellom ektefeller • Barns formue skal lignes med en halvpart på hver • Kan kreve en annen fordeling enn oppført på selvangivelsen – dersom alt står på den ene • Spesielle regler for barns inntekter 31

32 April 2010Nato-reglene32 Merutgifter/utlandstillegg • Utlandstillegget anses ikke som skattepliktig inntekt • Ment å dekke merutgifter som pådras under utenlandsoppholdet • Utenlandstillegget behandles under ett – deles ikke opp i forhold til de ulike merutgiftene/de ulike godtgjørelsene • Ønsker man en individuell over- eller underskuddsberegning av utenlandstillegget må dette gjøres for alle utgiftstypene samlet • Underskudd i forhold til én merutgift motregnes mot overskudd på en annen merutgift • Dersom totale merutgifter overstiger mottatt godtgjørelse kan det kreves fradrag for underskudd • Alle merutgifter må dokumenteres

33 April 2010Nato-reglene33 Diverse fradrag • Øvrige fradrag som kan kreves: • Fagforeningskontingent kr 3 600 • Gaver til frivillige org/forskning kr 12 000 • Foreldrefradrag (egenandel til betaling av barnehage – de utgiftene foreldrene faktisk har hatt) herunder kjøring til/fra barnehage, dersom dette ikke dekkes av arb.giver. Fradrag for transport til/fra skole er ikke fradragsberettiget – skal gå inn i barnetillegget. • kr 25 000 for ett barn + kr 15 000 for hvert barn i tillegg • Reisefradrag mellom hjem og arbeid, hvis dette ikke er dekket av arb.giver • Store sykdomsutgifter – fradrag for faktiske utgifter (over kr 9180) • tannbehandling • Etterutdanning – utgifter til dette er fradragsberettiget, men utdanningen må være relevant i nåværende arb.forhold og en betingelse for å fortsette i samme stilling • Ikke mellomutdanning for å få ny stilling

34 April 2010Nato-reglene34 Gjeld og gjeldsrenter • Det innrømmes fradrag for alle gjeldsrenter i skattepliktig inntekt • Både norske og utenlandske gjeldsrenter • Kun gjeldsrenter i tilknytning til felles bolig kan fordeles fritt mellom ektefellene • Personlig gjeld/gjeldsrenter kan ikke overføres (f.eks. lånekassen) • Gjeldsrenter knyttet til fast eiendom kan komme til fradrag i utleieinntekten • Må velge mellom fradrag i lønnsinntekt eller utleieinntekt • Ut- og hjemreiseår – fradrag for gjeldsrenter fordeles etter antall mnd. i henholdsvis Norge og utlandet • ved annen fordeling må dette dokumenteres

35 April 2010Nato-reglene35 Midlertidig arbeidsopphold i utlandet • Norsk skattelov: utgangspunkt globalskatteplikt til Norge • Ettårs-regelen i skatteloven § 2-1 tiende ledd • Lønn fra privat arbeidsgiver ” En person som nevnt i første ledd som har et arbeidsopphold utenfor riket av minst tolv måneders sammenhengende varighet kan kreve den samlede skatt nedsatt med et beløp som tilsvarer den delen av skatten som faller på lønnsinntekt ved arbeid utført utenfor riket under arbeidsopphold der” • Lønn fra offentlig arbeidsgiver ”Når det gjelder lønn mottatt far den norske stat (…) kan nedsettelse etter forrige punktum også kreves når personen har flere arbeidsopphold utenfor riket, som hver er av minst seks måneders sammenhengende varighet, og som til sammen utgjør minst tolv måneder innenfor en periode på 30 måneder.”

36 April 2010Nato-reglene36 Skatteavtaler Norge har inngått med andre stater • Ettårs-regelen kommer ikke til anvendelse dersom Norge gjennom skatteavtale med det andre landet er gitt eksklusiv beskatningsrett til den aktuelle lønnsinntekt • Tyskland • Art 19 Godtgjørelse, unntatt pensjon, som utredes av en kontraherende stat, et av dens forbundsland eller en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter til en fysisk person, for tjenester som er ytet denne stat eller forbundsland eller forvaltningsmyndighet som nevnt under utøvelse av offentlige funksjoner, skal bare kunne skattlegges i denne stat. • Art 15 Lønnsinntekten kan som et utgangspunkt skattlegges i begge stater og bostedsstaten etter skatteavtalen skal avhjelpe dobbeltbeskatning. • unntak : arbeidsoppholdet er under 183 dager i enhver 12 måneders periode med norsk arbeidsgiver og ikke belastet fast driftssted i den annen stat. • Unngåelse av dobbeltbeskatning : unntaksmetoden m/progresjonsforbehold, art 23

37 April 2010Nato-reglene37 Skatteavtaler Norge har inngått med andre stater Belgia • Art 19 ”Godtgjørelse, unntatt pensjon, som utredes av en kontraherende stat eller en av den lokale eller regionale forvaltningsmyndighet til en fysisk person, for tjenester som er ytet denne stat eller en av nevnte forvaltningsmyndigheter skal bare kunne skattlegges i denne stat” • Art 15 Lønnsinntekten kan som et utgangspunkt skattlegges i begge stater og bostedsstaten etter skatteavtalen skal avhjelpe dobbeltbeskatning. • unntak : arbeidsoppholdet er under 183 dager i enhver 12 måneders periode med norsk arbeidsgiver og ikke belastet fast driftssted i den annen stat. • Unngåelse av dobbeltbeskatning : unntaksmetode m/progresjonsforbehold, art 24

38 April 2010Nato-reglene38 Skatteavtaler Norge har inngått med andre stater Nederland • Art 19 ”Godtgjørelse, unntatt pensjon, som utredes av en kontraherende stat, et av dens forbundsland eller en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter til en fysisk person, for tjenester som er ytet denne stat eller forbundsland eller forvaltningsmyndighet som nevnt under utøvelse av offentlige funksjoner, skal bare kunne skattlegges i denne stat.” • Art 15 Lønnsinntekten kan som et utgangspunkt skattlegges i begge stater og bostedsstaten etter skatteavtalen skal avhjelpe dobbeltbeskatning. • unntak : arbeidsoppholdet er under 183 dager i enhver 12 måneders periode med norsk arbeidsgiver og ikke belastet fast driftssted i den annen stat. • Unngåelse av dobbeltbeskatning : kreditmetoden, art 23”

39 April 2010Nato-reglene39 Skatteavtaler Norge har inngått med andre stater Storbritannia • Art 19 ”Godtgjørelse, unntatt pensjon, som utredes av en kontraherende stat eller en av den lokale eller regionale forvaltningsmyndighet til en fysisk person, for tjenester som er ytet denne stat eller en av nevnte forvaltningsmyndigheter skal bare kunne skattlegges i denne stat” • Art 15 Lønnsinntekten kan som et utgangspunkt skattlegges i begge stater og bostedsstaten etter skatteavtalen skal avhjelpe dobbeltbeskatning. • unntak : arbeidsoppholdet er under 183 dager i enhver 12 måneders periode med norsk arbeidsgiver og ikke belastet fast driftssted i den annen stat. • Unngåelse av dobbeltbeskatning: kreditmetoden, art 28

40 April 2010Nato-reglene40 Ektefelle og fordeling mellom ektefeller • Anses for skattemessig bosatt i Norge og fullt ut skattepliktig – selv om ektefellen er med til utlandet • Skattepliktig for all formue og all inntekt i Norge og i utlandet • Regler for begrensning av norsk inntektsskatt: • Ettårs-regel: Dersom ektefelle/samboer har et arbeidsopphold i utlandet av minst 12 måneders sammenhengende varighet kan skatten på lønnsinntekten bli redusert • Kreditfradrag for betalt skatt i utlandet (fordelingsfradrag med progresjonsforbehold) • Hva lønner seg for ektefellene vedr. fordeling av inntekter/fradrag formue/gjeld? • Det vil alltid lønne seg å føre disse postene på ”hjemmehørende” ektefelle • Dersom ”hjemmehørende” ektefelle har negativ inntekt til fremføring fremføres dette på dennes hånd ved senere inntekter • Dette er mest lønnsomt totalt sett 40

41 April 2010Nato-reglene41 Korrigering av selvangivelsen • Levering på internett anbefales • Poster oppført på den forhåndsutfylte selvangivelsen som ikke er skattepliktige er ikke nødvendige å stryke, men notere i feltet for tilleggsopplysninger om at man er begrenset skattepliktig kun for lønnsinntekt. Ligningskontoret vil ligne riktig. • Gjelder kun for utsendte utenrikstjenestemenn og arbeidstakere som tjenestegjør i NATO med fast tjenestested i utlandet • Øvrige korrigeringer/tilføyelser må foretas av den enkelte - direkte på selvangivelsen • Ut/hjemreise i løpet av inntektsåret • kapitalinntekter/fradrag fordeles etter antall 12-deler i Norge • annen fordeling må dokumenteres • inn/ut-måned skattlegges fullt ut • Skatteklasse 2 • vil ikke synes på skatteoppgjøret selv om ektefellene har blitt lignet i skatteklasse 2 41

42 April 2010Nato-reglene42 Skatteoppgjøret • Skatteoppgjøret 2009 - 20. oktober • klagefrist 10. november • våroppgjør 24. juni • Ute hele året – oppgjør fra Skattekontoret i Oslo + evt. fra eiendomskommune • I inn- og utreiseåret kan man fremdeles motta to skatteoppgjør • Kan få restskatt i en kommune og tilbakebetalt skatt i en annen • Ulik rente i 2009 • Restskatt 4,8%, skatt tilgode 4,5% • vårutlegg restskatt 3,9%, skatt til gode 3,6% • Tilleggsforskudd 0,5% (innbetalt i 2010 før 31.mai) • Rente beregnes for et helt år • Forsinkelsesrente 8,75% 42

43 April 2010Nato-reglene43 Praktisk informasjon Leveringsfrist 30.april, evt. 31. mai ved innvilget utsettelse • levering på internett • Skatteoppgjør 20. oktober • Betaling av restskatt, 1. termin 10. november og 2. termin 15. desember • Alle henvendelser vedr. skatteoppgjøret rettes til Skattekontoret Oslo • Også henvendelser vedr. skatteoppgjøret fra evt. annen hjemkommune • Ektefeller lignes også på Skattekontoret Oslo • Ikke felles ligning

44 April 2010Nato-reglene44 Praktisk informasjon Skatt Øst Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Tlf. 800 80 000 Tlf. 22 07 70 00 (fra utlandet) skattost@skatteetaten.no • Telefonnr. for diplomater: 22 66 11 44 (kl. 9 - 15) • Oslo kemnerkontor tlf. 815 00 606 (gjelder fra utlandet) • tlf. 02 180 (i Norge) 44


Laste ned ppt "NATO Hanne Tøndel, seniorskattejurist Lene M. Ringså, seniorskatejurist Skatt øst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google