Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd, likevel blir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd, likevel blir."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 «Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd, likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den enkelte persons verdighet og integritet.» Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) side 7. Todelt formål: - Ivareta interessene… - Gjøre det på en måte som sikrer personens verdighet og integritet.

3  Alle vedtak og alle handlinger skal ha basis i tanker om likeverd og respekt – personer med behov for vergemål  Det minste middels prinsipp – et vedtak skal aldri gå lengre eller være mer inngripende enn det som er nødvending.

4  Ot.prp. nr 110 (2008-2009) Om lov om vergemål (vergemålsloven)  Og Prop. nr. 4 L (2009-2010) Ny vergemålslov  Loven vedtatt 26. mars 2010.  Utkast til vergemålsforskrift sendt på høring med frist 9. mai 2011.  Utkast til endringer i andre lover sendt på høring med frist 9. mai 2011.  Alternativ modell for den finansielle forvaltningen utredes fortsatt.

5  3 deler:  Legalfullmakt – til de pårørende  Framtidsfullmakt – til fullmektigen  Individtilpasset vergemål Mer selvråderett for den enkelte, avlaste og derved frigjøre tid i vergemålsmyndigheten til de mer kompliserte sakene, samt sikre tid til vern om integritet og verdighet.

6

7  Fullmakten gitt i lov - § 94  Gitt til: ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre – prioritert rekkefølge

8  Når personen pga. sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred…  …ikke lenger kan ivareta sine økonomiske interesser  Økonomiske disposisjoner som gjelder:  Bolig og daglig underhold  Betale allerede pådratte forpliktelser  Si opp betalingsoppdrag  Kjøp av nødvendighetsartikler

9  Med hjemmel i legalfullmakten kan den nærstående IKKE:  Kjøpe eiendeler (unntatt mat og forbruksgjenstander til personen selv)  Selge personens eiendeler  Selge fast eiendom  Kjøpe fast eiendom for personens midler  Investere i verdipapirer  Selge verdipapirer Om det er behov for slike disposisjoner, må det oppnevnes verge /være en fremtidsfullmektig

10  Privatrettsligdokument  Enhver over 18 år med evne til å forstå hva det gjelder, kan planlegge egen fremtid i et slikt dokument.  Utfordringer og fordeler…

11  Til fullmektigen  Kan omfatte både økonomiske og personlige forhold. Fullmaktsgiver har omfattende regulerings- adgang.

12  Formkrav – omtrent som testament  Gjelder:– fra opprettelsen, eller - fra personen ikke lenger kan ivareta…  Fullmektigens oppgaver  jf. fullmakten  fremme fullmaktsgivers rettigheter  holde midlene atskilt fra sine egne  ikke handle om han er inhabil Gaver Vederlag

13  ”Fremtidsfullmakt 05.04.11  Jeg vil at min sønn Hans skal være min fremtidsfullmektig og styre mine saker i økonomiske forhold.  Jeg vil at alt skal ordnes slik jeg pleier, og at alle mine barnebarn skal få kr 1000,- til jul og bursdag, samt kr 10 000 til dåp, konfirmasjon og bryllup.  Ett år etter at min kone og jeg har fått varig opphold på pleieinstitusjon, ønsker jeg at mine verdipapirer og faste eiendommer skal selges og at verdiene skal fordeles likt mellom mine arvinger.”  Peder Ås (egenhendig underskrift i to vitners nærvær)  Vitner: Marte Svenneby og Ola Nordmann (underskrift)

14 Fullmektigen varsler om ikrafttredelse til ektefelle/samboer eller andre nære slektninger. Regnskapsplikt overfor tredjeperson kan følge av fullmakten. Opplysningsplikt til FM. FM kan pålegge regnskapsplikt. Fylkesmannens øvrige oppgaver: Stadfesting og registrering  kontrollerer: - riktig opprettelse - om fullmakten er trådt i kraft  formål: - sikre tillit til fullmakten

15  Vergemål kan erstatte fullmakten § 91 Fylkesmannen vurderer: -helt eller delvis erstatte fullmakten med vergemål -eventuelt tilbakekalle fullmakten  Fullmakten opphører ved død

16  Endring i avtaleloven § 22  Om fullmaktsgiver mister sin rettslige handleevne, mister fullmakten sin gyldighet – og fullmektigens disposisjoner får ingen annen virkning enn om fullmaktsgiveren hadde utført dem selv.  Dvs. fullmakter som ikke er opprettet med hjemmel i loven kapittel 10, faller bort.

17

18 Ærverdig historie – siden 1687  Stabilitet - stagnasjon?  Krevende; desentralisert organisasjon, smalt felt  Lang prosess  Mange argumenter for FM  -profesjonalitet  -relevant faglig bredde  -behovet for kompetanseheving  -god regionalisering  -god kommunal oversikt

19

20  Servicetorg - informasjonsformidling  Godt informerte institusjoner og kommunale tjenester  Samtale med saksbehandler  Gode verger

21  Eget tiltak – basert på mottatt info  Begjæringsrett  For personen selv, ektefelle/samboer, foreldre, barn, søsken, vergen, behandlende lege  Meldeplikt  For institusjoner og kommunale tjenester  Om behov for vergemål, omfang og egnede verger

22  Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet:  4 hovedoppgaver:  Opprette vergemål  Er vilkårene for vergemål oppfylt?  Hvilket omfang bør vergemålet ha?  Hvem bør være verge - Treffe vedtak i løpende vergemålssak - Holde oversikt over personens økonomi – ev. ta midler til forvaltning - Rekruttere og følge opp vergene

23  Lov om umyndiggjørelse oppheves  Hvert vergemål skal tilpasses personens behov  To typer  Vergemål uten fratakelse av handleevne  Vergemål med fratakelse av handleevne

24  Ligner hjelpevergemål  For personer over 18 år – eller som snart er…  Samtykke

25 Vilkår knyttet til personens tilstand Sinnslidelse Psykisk utviklingshemming Rusmisbruk* Alvorlig spilleavhengighet* Alvorlig svekket helbred Ikke er i stand til å ivareta sine interesser Konkret behov  årsakssammenheng

26  Samtykket skal omfatte:  At vergemål opprettes  Vergemålets omfang  Hvem som skal være verge  Fullt ut frivillig ordning  Om personen er i stand til å forstå hva samtykket innebærer

27  ”Delvis umyndiggjøring”  De grunnleggende vilkårene for vergemål må være oppfylt  Hel eller delvis fratakelse på det økonomiske området  Nødvendig – forhindre at formuen/øko. interesser blir ”vesentlig forringet”  Nødvendig – forhindre at personen blir utnyttet økonomisk på en utilbørlig måte

28  Vergemål med fratakelse av handleevnen på det personlige området:  Personlig: pass, institusjonsopphold, søknad om ulike tjenester og goder  Bestemte områder  Betydelig fare  Vesentlig grad være egnet til å skade personens interesser

29  Uttrykkelig ta stilling til omfanget:  begrenses saklig?  i tid?  aldri mer omfattende enn nødvendig  minste middels prinsipp Aldri omfatte særlig personlige disposisjoner som:  stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til organdonasjon, opprette eller tilbakekalle testament, samtykke til tvang eller andre særlige personlige forhold

30  - utvikle en egen og egnet blankett  - erklæringen sendes fylkesmannen  - betales av fylkesmannen/tilsynslege  - fullstendig utfylt og egnet  - kvalitetssikring  -forskriften § 15

31  Å foreslå verge – en del av meldeplikten  Bedre opplæring, oppfølging og organisering  Enkle regler om regnskap  Bedre avlønning – 4000 for frivillige, 10000 for profesjonelle  Mer fleksibel og profesjonell bruk  Legalfullmakt og fremtidsfullmakter …

32 - «Vergepleie» - løpende «vanlig» veiledning - Bistandsplikt – «hot line» - Kontaktperson for alle verger i en kommune, overgangsordning?

33  3 faser:  - løpende tilsyn  - nærmere undersøkelser ved behov  - vurdere tiltak: – mer opplæring, bistand, endre mandat, ny verge…

34  Regler for mindreårige under vergemål  Nye saksbehandlingsregler for vergemålsmyndigheten og domstolene  Oppnevning av verger  Vergens kompetanse og utførelse av vergeoppdraget  Forvaltning av finansielle eiendeler  Interlegale regler  Egne regler for Svalbard  Overgangsbestemmelser

35


Laste ned ppt "«Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd, likevel blir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google