Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny vergemålslov og forskrift Fagdag for fylkesmannen 5

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny vergemålslov og forskrift Fagdag for fylkesmannen 5"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny vergemålslov og forskrift Fagdag for fylkesmannen 5
Ny vergemålslov og forskrift Fagdag for fylkesmannen 5. april lovrådgiver Katrine Kjærheim Fredwall

2 Vergemålsreformen – formål
«Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd, likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den enkelte persons verdighet og integritet.» Ot.prp. nr ( ) side 7. Todelt formål: Ivareta interessene… Gjøre det på en måte som sikrer personens verdighet og integritet.

3 Verdighet, integritet og minste middels prinsipp
Alle vedtak og alle handlinger skal ha basis i tanker om likeverd og respekt – personer med behov for vergemål Det minste middels prinsipp – et vedtak skal aldri gå lengre eller være mer inngripende enn det som er nødvending.

4 Ny lov og forskrift– tilblivelse - status
Ot.prp. nr 110 ( ) Om lov om vergemål (vergemålsloven) Og Prop. nr. 4 L ( ) Ny vergemålslov Loven vedtatt 26. mars 2010. Utkast til vergemålsforskrift sendt på høring med frist 9. mai 2011. Utkast til endringer i andre lover sendt på høring med frist 9. mai 2011. Alternativ modell for den finansielle forvaltningen utredes fortsatt.

5 Fugleperspektiv 3 deler: Legalfullmakt – til de pårørende
Framtidsfullmakt – til fullmektigen Individtilpasset vergemål Mer selvråderett for den enkelte, avlaste og derved frigjøre tid i vergemålsmyndigheten til de mer kompliserte sakene, samt sikre tid til vern om integritet og verdighet.

6 Fordeling mellom fullmakter og vergemål

7 Legalfullmakt Fullmakten gitt i lov - § 94
Gitt til: ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre – prioritert rekkefølge

8 Legalfullmakt 2 – Når og hva
Når personen pga. sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred… …ikke lenger kan ivareta sine økonomiske interesser Økonomiske disposisjoner som gjelder: Bolig og daglig underhold Betale allerede pådratte forpliktelser Si opp betalingsoppdrag Kjøp av nødvendighetsartikler

9 Legalfullmakt 3 Med hjemmel i legalfullmakten kan den nærstående IKKE:
Kjøpe eiendeler (unntatt mat og forbruksgjenstander til personen selv) Selge personens eiendeler Selge fast eiendom Kjøpe fast eiendom for personens midler Investere i verdipapirer Selge verdipapirer Om det er behov for slike disposisjoner, må det oppnevnes verge /være en fremtidsfullmektig

10 Fremtidsfullmakt Privatrettsligdokument
Enhver over 18 år med evne til å forstå hva det gjelder, kan planlegge egen fremtid i et slikt dokument. Utfordringer og fordeler…

11 Framtidsfullmakt 1 Til fullmektigen Kan omfatte både økonomiske og
personlige forhold. Fullmaktsgiver har omfattende regulerings- adgang.

12 Framtidsfullmakt 2 Formkrav – omtrent som testament
Gjelder:– fra opprettelsen, eller - fra personen ikke lenger kan ivareta… Fullmektigens oppgaver jf. fullmakten fremme fullmaktsgivers rettigheter holde midlene atskilt fra sine egne ikke handle om han er inhabil Gaver Vederlag

13 Fremtidsfullmakt 3: Eksempel
Jeg vil at min sønn Hans skal være min fremtidsfullmektig og styre mine saker i økonomiske forhold. Jeg vil at alt skal ordnes slik jeg pleier, og at alle mine barnebarn skal få kr 1000,- til jul og bursdag, samt kr til dåp, konfirmasjon og bryllup. Ett år etter at min kone og jeg har fått varig opphold på pleieinstitusjon, ønsker jeg at mine verdipapirer og faste eiendommer skal selges og at verdiene skal fordeles likt mellom mine arvinger.” Peder Ås (egenhendig underskrift i to vitners nærvær) Vitner: Marte Svenneby og Ola Nordmann (underskrift)

14 Fremtidsfullmakt 4 - sikkerhetsmekanismer
Fullmektigen varsler om ikrafttredelse til ektefelle/samboer eller andre nære slektninger. Regnskapsplikt overfor tredjeperson kan følge av fullmakten. Opplysningsplikt til FM. FM kan pålegge regnskapsplikt. Fylkesmannens øvrige oppgaver: Stadfesting og registrering kontrollerer: - riktig opprettelse - om fullmakten er trådt i kraft formål: sikre tillit til fullmakten

15 Fremtidsfullmakt 5 - avvikling
Vergemål kan erstatte fullmakten § 91 Fylkesmannen vurderer: -helt eller delvis erstatte fullmakten med vergemål -eventuelt tilbakekalle fullmakten Fullmakten opphører ved død

16 Endring av avtaleloven
Endring i avtaleloven § 22 Om fullmaktsgiver mister sin rettslige handleevne, mister fullmakten sin gyldighet – og fullmektigens disposisjoner får ingen annen virkning enn om fullmaktsgiveren hadde utført dem selv. Dvs. fullmakter som ikke er opprettet med hjemmel i loven kapittel 10, faller bort.

17 KAKE – del II: Vergemål Vergemålsdelen

18 Fylkesmannen som lokal vergemålsmyndighet
Ærverdig historie – siden 1687 Stabilitet - stagnasjon? Krevende; desentralisert organisasjon, smalt felt Lang prosess Mange argumenter for FM -profesjonalitet -relevant faglig bredde -behovet for kompetanseheving -god regionalisering -god kommunal oversikt

19 Nærhet –Brukerne er i kommunene

20 Hva er fortsatt i kommunene?
Servicetorg - informasjonsformidling Godt informerte institusjoner og kommunale tjenester Samtale med saksbehandler Gode verger

21 Initiativfasen Eget tiltak – basert på mottatt info Begjæringsrett
For personen selv, ektefelle/samboer, foreldre, barn, søsken, vergen, behandlende lege Meldeplikt For institusjoner og kommunale tjenester Om behov for vergemål, omfang og egnede verger

22 Vergemål Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet: 4 hovedoppgaver:
Opprette vergemål Er vilkårene for vergemål oppfylt? Hvilket omfang bør vergemålet ha? Hvem bør være verge Treffe vedtak i løpende vergemålssak Holde oversikt over personens økonomi – ev. ta midler til forvaltning Rekruttere og følge opp vergene

23 Individtilpasset vergemål
Lov om umyndiggjørelse oppheves Hvert vergemål skal tilpasses personens behov To typer Vergemål uten fratakelse av handleevne Vergemål med fratakelse av handleevne

24 Vergemål uten fratakelse av handleevne
Ligner hjelpevergemål For personer over 18 år – eller som snart er… Samtykke

25 3 vilkår for vergemål Vilkår knyttet til personens tilstand
Sinnslidelse Psykisk utviklingshemming Rusmisbruk* Alvorlig spilleavhengighet* Alvorlig svekket helbred Ikke er i stand til å ivareta sine interesser Konkret behov årsakssammenheng

26 Skriftlig samtykke Samtykket skal omfatte: At vergemål opprettes
Vergemålets omfang Hvem som skal være verge Fullt ut frivillig ordning Om personen er i stand til å forstå hva samtykket innebærer

27 Vergemål med fratakelse av handleevne
”Delvis umyndiggjøring” De grunnleggende vilkårene for vergemål må være oppfylt Hel eller delvis fratakelse på det økonomiske området Nødvendig – forhindre at formuen/øko. interesser blir ”vesentlig forringet” Nødvendig – forhindre at personen blir utnyttet økonomisk på en utilbørlig måte

28 Vergemål med fratakelse forts.
Vergemål med fratakelse av handleevnen på det personlige området: Personlig: pass, institusjonsopphold, søknad om ulike tjenester og goder Bestemte områder Betydelig fare Vesentlig grad være egnet til å skade personens interesser

29 Vergemålets innhold og omfang
Uttrykkelig ta stilling til omfanget: begrenses saklig? i tid? aldri mer omfattende enn nødvendig minste middels prinsipp Aldri omfatte særlig personlige disposisjoner som: stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til organdonasjon, opprette eller tilbakekalle testament, samtykke til tvang eller andre særlige personlige forhold

30 En god legeerklæring viktig
- utvikle en egen og egnet blankett - erklæringen sendes fylkesmannen - betales av fylkesmannen/tilsynslege - fullstendig utfylt og egnet - kvalitetssikring -forskriften § 15

31 Rekruttering og oppfølging av verger – incitamenter i ny lov
Å foreslå verge – en del av meldeplikten Bedre opplæring, oppfølging og organisering Enkle regler om regnskap Bedre avlønning – 4000 for frivillige, for profesjonelle Mer fleksibel og profesjonell bruk Legalfullmakt og fremtidsfullmakter …

32 Veiledning og bistand «Vergepleie» - løpende «vanlig» veiledning
Bistandsplikt – «hot line» Kontaktperson for alle verger i en kommune, overgangsordning?

33 Tilsyn med vergene 3 faser: - løpende tilsyn
- nærmere undersøkelser ved behov - vurdere tiltak: – mer opplæring, bistand, endre mandat, ny verge…

34 Lovregler som ikke er omtalt…
Regler for mindreårige under vergemål Nye saksbehandlingsregler for vergemålsmyndigheten og domstolene Oppnevning av verger Vergens kompetanse og utførelse av vergeoppdraget Forvaltning av finansielle eiendeler Interlegale regler Egne regler for Svalbard Overgangsbestemmelser

35 Takk for meg, lykke til og på gjensyn


Laste ned ppt "Ny vergemålslov og forskrift Fagdag for fylkesmannen 5"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google