Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

v/ Therese Småland & Elfrid Sundqvist

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "v/ Therese Småland & Elfrid Sundqvist"— Utskrift av presentasjonen:

1 v/ Therese Småland & Elfrid Sundqvist
Vergemål for voksne v/ Therese Småland & Elfrid Sundqvist

2 Innhold: Innledning Legalfullmakter Fremtidsfullmakt
Vergemål, herunder: Begjæringsrett Samtykkekompetanse Legeerklæring

3

4 Det minste middels prinsipp
Det skal ikke gjøres større inngrep i en persons rettsstilling enn det som er nødvendig ut fra vedkommende sin situasjon og behov.

5 Fullmakt Alle kan gi andre en fullmakt til å handle på deres vegne
Privatrettslig avtale mellom partene Mister ikke selv handleevnen

6 Legalfullmakt Nærstående får en representasjonsrett overfor noen som ikke er i stand til å ivareta økonomiske interesser Medisinsk vilkår: sinnslidelse, herunder demens eller alvorlig svekket helbred - Praktisk innretning uten formelle krav

7 Framtidsfullmakt En fullmakt som opprettes for å skulle benyttes etter at fullmaktsgiveren på grunn av sviktende mental helse har mistet evnen til å ivareta sine interesser Medisinsk vilkår: sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred En privat avtale som alternativ til en offentlig vergemålsordning

8 Framtidsfullmakt Framtidsfullmakten må peke ut hvem som skal være fullmektig Samme formkrav som til testamenter Viktig med skriftlig framstilling Ved tvil om mental helsetilstand kan det innhentes legeerklæring Kan avgrenses i tid og omfang

9 vergemål vergemål framtidsfullmakt legalfullmakt

10 Økonomiske og eller personlige forhold
Vergemål Ordinært vergemål Økonomiske og eller personlige forhold Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne Økonomiske forhold Full fratakelse av rettslig handleevne Delvis fratakelse av rettslig handleevne Personlige forhold med fratakelse av rettslig handleevne på bestemte områder

11 Vergemål - uten og med fratakelse av rettslig handleevne
UTEN: MED: -Frivillig ordning -Ingen krav til -Kan binde seg samtykke til avtaler på lik -Fratatt mulighet linje med vergen til å binde seg - Vergen disponerer

12 Vergemålets omfang Økonomiske forhold: ta hånd om blant annet utgifter og inntekter Personlige forhold: ivaretakelse av blant annet rettigheter som trygde- og sosialstønader fra det offentlige Avgrensning mot særlige personlige forhold.

13 Tidsmessig avgrensning
Tidsmessig avgrensning bør vurderes der det er grunn til å tro at tilstanden er midlertidig, vil endres eller bedres Vergemålet fell bort automatisk når tidsfristen går ut, dersom det ikke blir foretatt en ny vurdering av behovet

14 Hvem trenger vergemål? Den som har fylt 18 år, og som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta sine interesser, kan settes under vergemål hvis det er behov for det

15 Medisinsk vilkår Kan bare opprette vergemål dersom det foreligger nærmere bestemte avvik i en person sin mentale eller fysiske funksjonshemming Det er den rådende medisinske oppfatningen som til enhver tid må være avgjørende for forståelsen av de ulike tilstandene

16 Medisinsk vilkår - Sinnslidelse, særlig demens:
Ut fra erfaring den største gruppen av de som har behov for vergemål Samlebegrepet «sinnsliding» vil også omfatte psykoser i tillegg til de som oppstår som følge av skade, sykdom eller stoffmisbruk

17 Medisinsk vilkår - Psykisk utviklingshemming
Utgjør en gruppe med store individuelle forskjeller når det gjelder mestringsmuligheter og behov for støtte. Svært viktig at hver enkelt blir vurdert og hjulpet ut ifra sin situasjon og sine behov.

18 Medisinsk vilkår - Rusmiddelmisbruk & spilleavhengighet
Rusmiddelmisbruk er tatt med som ett selvstendig grunnlag på bakgrunn av det store omfanget og de spesielle konsekvenser ulike typer misbruk har. Ved alvorlig spilleavhengighet kan behovet melde seg når en person sin spilleaktivitet blir så dominerende, får et slikt omfang og fører til slike økonomiske tap at hele det økonomiske grunnlaget for personen og de pårørende er truet.

19 Medisinsk vilkår - Alvorlig svekket helbred:
Gjelder alle former for fysisk svekkelse som kan føre til at en person ikke selv makter å ivareta sine interesse. Kan i en konkret sammenheng gi behov for verge. Tilstanden må være så alvorlig at det påvirker evnen til å hånd om seg selv

20 Rettslig vilkår Personen må ikke være i stand til å ivareta sine interesser. Både økonomiske og/eller personlige interesser Det sentrale er om personen i rimelig grad er i stand til å utføre de oppgaver og plikter som en legg til grunn at en voksen habil person kan, og skal utføre

21 Behovskriteriet Det tredje vilkåret som må være oppfylt for å kunne opprette vergemål at det er behov for det Om den enkeltes interesser er godt nok ivaretatt gjennom fullmakter, eks. legalfullmakt, vil dette være et argument for at personen ikke har behov for vergemål.

22 De tre vilkårene var altså..
Medisinsk tilstand Ikke i stand til å ivareta sine interesser Behov

23 Krav til samtykke Som hovedregel er vergemål en frivillig ordning
Den som settes under vergemål, skal derfor skriftlig samtykke til: opprettelsen av vergemålet, vergemålets omfang og hvem som skal være verge Unntaket er der han eller hun ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer

24 Fratakelse av rettslig handleevne
Dette kan bare besluttes der et ordinært vergemål ikke blir sett på som tilstrekkelig for å ivareta vedkommende sine interesser Det som i dag blir kalt umyndiggjøring Deles opp i økonomiske forhold og personlige forhold

25 Fratakelse av rettslig handleevne - økonomiske området
Der det er nødvendig for å hindre at personen utsetter sin formue eller andre økonomiske interesser for fare for å blir vesentlig forringet, eller Der personen blir utnyttet økonomisk på en utilbørlig måte

26 Fratakelse av rettslig handleevne -personlige området
Dersom det er betydelig fare for at personen vil handle på en måte som i vesentlig grad vil være egnet til å skade personens interesser Må tas konkret stilling til hvilke disposisjoner vergen skal kunne gjennomføre på vegne av personen

27 Fylkesmannens saksbehandling
Grunnlaget for vår avgjørelse i en sak om opprettelse av vergemål vil være: legeerklæring uttalelse fra pårørende uttalelse fra institusjon der det er aktuelt samtykkeerklæring dersom personen har samtykkekompetanse samtale mellom personen det gjelder og saksbehandler hos fylkesmannen

28 Legeerklæring I legeerklæringen trenger fylkesmannen informasjon om:
hvorfor personen på grunn av de medisinske forhold ikke er i stand til å ivareta sine interesser, og at det er behov for bistand, og om personen forstår hva et samtykke til vergemål innebærer

29 Legeerklæring forts. Fylkesmannen har hjemmel til å kreve legeerklæring fremlagt og kan sette frist Kostnadene ved utarbeidelse av legeerklæring dekkes av fylkesmannen Kostnadene kan bare kreves dekket hvis erklæringen er fullstendig utfylt Det kan ikke kreves nytt honorar dersom erklæringen returneres fordi den ikke er fullstendig utfylt eller på annen måte er uegnet til fylkesmannens bruk

30 Begjæring Hvem har rett til å begjære vergemål?
Behandlende lege eller tilsynslege hvor personen er innlagt eller bor Personen selv Ektefelle, samboer, forelder, nærmeste livsarving eller søsken Vergen

31 Begjæringens innhold Begjæringen skal begrunnes med:
en beskrivelse av tilstanden til personen som begjæres satt under vergemål, og en vurdering av på hvilke områder man tror at personen har behov for bistand fra verge

32 Meldeplikt Hvem har meldeplikt?
Institusjon hvor den vergetrengende er innlagt Kommunens sosialtjeneste Kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon

33 Meldingens innhold Meldingen skal begrunnes med:
beskrivelse av tilstanden til personen det gjelder vurdering av på hvilke områder man tror personen har behov for hjelp fra verge vurdering av om det er behov for fratakelse av rettslig handleevne forslag til egnet verge (om mulig)

34 Lovhenvisninger: Vergemålsloven av 2010: § 20. Vilkår for vergemål
§ 21. Vergemålets innhold og omfang § 22. Særskilte vilkår for vergemål med fratakelse av den rettslige handleevnen § 56. Rett til å begjære vergemål § 57. Meldeplikt for institusjoner og andre § 94. Nærståendes representasjonsrett Kapittel 10. Fremtidsfullmakter mv. Therese Småland Elfrid Sundqvist


Laste ned ppt "v/ Therese Småland & Elfrid Sundqvist"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google