Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VERGE ETTER 1. JULI INFORMASJON TIL VERGER FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Vår 2013 1VERGEMÅL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VERGE ETTER 1. JULI INFORMASJON TIL VERGER FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Vår 2013 1VERGEMÅL."— Utskrift av presentasjonen:

1 VERGE ETTER 1. JULI INFORMASJON TIL VERGER FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Vår 2013 1VERGEMÅL

2 Formålet med ny vergemålslov • Sikre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker som er under vergemål • Profesjonalisere vergemålsforvaltningen • Styrke arbeidet med veiledning, klage og tilsyn innenfor vergemålsområdet • Sikre en enhetlig og nasjonal forvaltning av de finansielle midler som er under vergemålsmyndighetens forvaltning • Styrke rettssikkerheten og profesjonalisere vergemålsbehandling for enslige mindreårige asylsøkere • Gjøre nødvendige tilpasninger i den norske lovgivningen for å kunne ratifisere FNs konvensjon om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne

3 Kjernen i den nye vergemålsloven •Utgangspunkt: –«Alle mennesker har rettigheter og plikter, men ikke alle har evnen til selv å foreta handlinger som stifter rett eller pådrar ansvar» •Mål: –«Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egen hånd, likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den enkelte persons verdighet og integritet»

4 Vergemålsreformen Holdningsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Organisasjons reform

5 Verdighet og integritet • Personer med behov for vergemål utgjør ingen ensartet gruppe • Vergemålet må tilpasses individet – ikke omvendt! • Vergemål som et velferdsgode!

6 HVA ER NYTT •Vergebegrepet •Avvikling av overformynderiene i kommunene •Lokal vergemålsmyndighet legges til fylkesmannen •Etablering av sentral vergemålsmyndighet - SRF •Enklere regnskapsavgivelse •Sentral styring av penger til forvaltning •Vergens pengesum å forvalte øker: 2G->165 000 Vår 20136VERGEMÅL

7 Vergens forhold til Fylkesmannen •Fylkesmannen fører tilsyn med vergene. •Vergen har opplysningsplikt overfor Fylkesmannen. •Fylkesmannen skal gi opplæring, bistand og veiledning. •Vergen bør rådføre seg ved tvil og ved avgjørelser av særlig betydning. •Vergen kan påklage Fylkesmannens vedtak.

8 Pårørendes rolle •Når en person begjæres satt under vergemål, skal Fylkesmannen underrette ektefellen eller samboeren og eventuelle barn over 18 år om begjæringen. Disse skal også underrettes om avgjørelsen i saken, om klage og om begjæring om endring av vergemålet. Har personen ikke ektefelle/samboer eller barn over 18 år, skal foreldrene underrettes, jf. vgml. § 60. •Fylkesmannen vedtak om opprettelse av vergemål kan påklages av personens ektefelle/samboer, foreldre, nærmeste livsarving og søsken, jf. vgml. § 64

9 Presiseringer om vergemål •Hjelpevergemål erstattes av individtilpasset vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne, og Fylkesmannen alene er vedtaksmyndighet. •Umyndiggjøring erstattes av individtilpasset vergemål med hel eller delvis fratakelse av rettslig handleevne. Fratakelse av rettslig handleevne besluttes av tingretten. •Personen det gjelder beholder en «resthandleevne» og kan aldri fratas handleevnen i særlig personlige forhold. •Vergens oppdrag (mandat) skal skreddersys behovet til den som er under vergemål.

10 Vergens mandat og oppdrag •I tillegg til mandatet er vergens oppdrag avgrenset av lov og forskrift –Personen som er fratatt rettslig handleevne kan ha en «resthandleevne», § 23 –Vergens handleevne kan begrenses av gavegivers og arvelaters bestemmelser, § 95 –En rekke disposisjoner krever fylkesmannens samtykke •Vergen skal ivareta interessene til den han eller hun er verge for og har en plikt til så vidt mulig å høre den han eller hun er verge for før det foretas disposisjoner av større betydning og når dette ellers fremstår som naturlig, jf. § 33

11 Disposisjoner som krever Fylkesmannens samtykke •Disposisjoner over fast eiendom •Livsforsikringer og livrente mv. •Disposisjoner over løsøre av større verdi, usedvanlig karakter eller spesiell interesse •Utlån av midler •Gjeldsstiftelse •Kausjonsansvar/sikkerhetsstillelse •Større gaver •Arveforskudd •Avkall på arv

12 Økonomi og regnskap Informasjon til verger Vår 2013

13 Finansielle eiendeler Grensen for når det skal opprettes kapitalkonto er når person med verge har finansielle eiendeler større enn 2G. I denne vurderingen skal følgende tas med -Penger -Innestående på bankkonto forvaltet av OFM -Buffer på vergekonto -Andre eventuelle kontoer, klientkonto -Pengekrav (utlånte midler) -Omsettelige verdipapirer Hvis finansielle eiendeler er mindre enn 2G, gjøres ingen overføring av midler til kapitalkonto med mindre overformynderiet etter en risikovurdering likevel mener at midlene bør forvaltes av FM

14 Vår 2013VERGEMÅL14 FORVALTNING AV FINANSIELLE EIENDELER •Vergen forvalter finansielle eiendeler under 2G •Finansielle eiendeler over 2G forvaltes i sin helhet av fylkesmannen Fylkesmannen fastsetter så, i samrås med vergen, hvilken beløpsgrense som skal gjelde for vergekonto og prosedyrer for eventuell overføring av midler til kapitalkonto I dag varierer størrelsen på en slik «buffer» fra kommune til kommune når det gjelder vergekontoen. Selv om dette blir en individuell vurdering etter 1. juli, kan OFM velge å bruke samme beløpsgrense som eksisterende. Resten overføres til kapitalkonto •Fylkesmannen kan beslutte at beløpsgrensene skal fravikes i enkeltsaker •Enhver forvaltning (både av verge og fylkesmann) krever samtykke hvis personen under vergemål har rettslig handleevne og er samtykkekompetent

15 MINDREÅRIGE •Under 18 år •Formuer over 2 G skal tas til forvaltning •Skattemyndighetene, verge (normalt foreldre), andre finansinstitusjoner har meldeplikt •Bekymringsmeldinger kan lede til informasjon som tilsier at midler under 2G skal tas til forvaltning (barnevern, rus og annet) •Uavhengig av beløpsgrenser kan giver/arvelater skriftlig bestemme særskilt bruk av gave/arv. Verge og fylkesmann kan overprøve dette hvis slik råderett er åpenbart uheldig Vår 2013VERGEMÅL15

16 Finansielle eiendeler- mindreårige Grensen for når det skal opprettes kapitalkonto for mindreårige er i utgangspunktet 2G. Her må imidlertid overformynderiet vurdere hvorvidt midler skal overføres kapitalkonto uavhengig av grensen på 2G. Vurderes risikoen stor for misbruk, er det ingen nedre grense for når midlene skal forvaltes av FM. Regelverket gir FM myndighet til å ta midler til forvaltning uavhengig av størrelsen på formuen.

17 Ulike kontoer 17 Person med verge Kapitalkonto FM disponent Brukskonto personen selv disponerer Vergekonto Verge disponent • Midler over 2G • Bankavtaler via SRF • Verge velger bank • Løpende oppdatering hos FM • Bruk krever godkjenning fra FM • Eies av person under vergemål • Midler inntil 2G • Fritt valg av bank • Disponeres av vergen • Inntekter/faste utgifter • Årlig vergeregnskap • Eies av person under vergemål • Til personens frie benyttelse • Begrenset månedsbeløp • Småutgifter • Ikke regnskap

18 BanknavnRente Danske Bank (Fokus Bank)3,40 SpareBank 1 Buskerud-Vestfold3,35 Bamble og Langesund sparebank3,30 SpareBank 1 Østfold – Akershus3,25 Aurskog Sparebank3,25 Drangedal og Tørdal Sparebank3,20 SpareBank 1 Lom og Skjåk3,20 SpareBank 1 Nordvest3,20 SpareBank 1 Ringerike Hadeland3,20 SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg3,20 Sparebanken Sør3,20 Sparebanken Telemark3,20 Bank 1 Oslo og Akershus as3,15 Helgeland Sparebank3,15 Nes Prestegjelds Sparebank3,15 SpareBank 1 Hallingdal Valdres3,15 Sparebanken Sogn og Fjordane3,15 Bjugn Sparebank3,10 SpareBank 1 SMN3,10 SpareBank 1 Søre Sunnmøre3,10 Sparebanken Vest3,10 Rørosbanken3,05 Sparebanken Møre3,05 BanknavnRente Aasen Sparebank3,00 DNB Bank ASA3,00 Haugesund Sparebank3,00 Rindal Sparebank3,00 SpareBank 1 Gudbrandsdal3,00 SpareBank 1 SR-Bank ASA3,00 Tolga Os Sparebank3,00 Toten Sparebank3,00 Orkdal Sparebank2,95 Sparebanken Hedmark2,90 Bud, Fræna og Hustad Sparebank2,80 Lofoten Sparebank2,80 SpareBank 1 Nord-Norge2,80 Harstad Sparebank2,75 Klæbu Sparebank2,75 Oppdalsbanken2,75 Stadsbygd Sparebank2,75 Sparebanken Hemne2,50 Soknedal Sparebank2,45 Grong Sparebank2,25 Melhus Sparebank2,25 Surnadal Sparebank2,25 Meldal Sparebank2,00

19 Valg av bank •Etter 20.juni legges ut følgende produkter fra hver bank: - flytende rente med meldingsfrist - flytende obligasjonsrente -1 års binding - flytende obligasjonsrente - 3 års binding - fast rente – 1 års binding - fast rente – 3 års binding •Vergen kan finne informasjon om hvilken bank, rente og produkt som er valgt via Mine vergemål på portalen

20 Vår 2013VERGEMÅL20 REGNSKAPSPLIKT (1) •Når en verge forvalter eiendeler på vegne av en med vergemål, har vergen regnskapsplikt for disse eiendelene. •De som har vært fritatt for regnskapsplikt, er det fortsatt etter 1. juli 2013. •Fylkesmannen vil vurdere på nytt om det er grunnlag for fritak. •Ektefeller og samboere som er verger skal som utgangspunkt fritas for regnskapsplikt

21 REGNSKAPSPLIKT (2) •Regnskapsplikten oppfylles ved innlevering av: –Kontoutskrifter gjennom hele året fra kontoen som vergen disponerer –Årsoppgaver –Selvangivelse til personen –Fullstendighetserklæring •Bilag og kvitteringer skal ikke sendes inn, men oppbevares i tre år

22 Vår 2013VERGEMÅL22 UTVIDET REGNSKAPSPLIKT •Fylkesmannen kan pålegge utvidet regnskapsplikt. •Fylkesmannen skal pålegge utvidet regnskapsplikt når vergemålet omfatter drift av fast eiendom eller annen ervervsvirksomhet.

23 Vår 2013VERGEMÅL23 FYLKESMANNEN KAN FRITA FOR REGNSKAPSPLIKT DERSOM: •Person med vergemål bor hos sine foreldre og en eller begge foreldrene er oppnevnt som verger. •Det ikke synes nødvendig på grunn av størrelsen på formue og inntekt som vergen forvalter.

24 Vår 2013VERGEMÅL24 GODTGJØRING •Vergen har krav på godtgjøring for arbeidet som verge og har rett til å få dekket nødvendige utgifter •Er vergen forelder til, barn av eller ektefelle/samboer til den som er under vergemål, kan det bare gis godtgjøring for arbeidet hvis særlige grunner taler for det.

25 3 TYPER VERGER Vår 2013VERGEMÅL25 Alminnelig Fast Midlertidig Fast verge: Er verge for flere personer og utfører oftest vervet som næring verge

26 Vår 2013VERGEMÅL26 GODTGJØRING Type vergePers. forhold Øk. forhold Pers./øk. forhold Timesats v/særlige forhold Nærstående0* Alminnelig2.0003.5004.000200** Fast4.5007.50010.000400** Advokat0010.000945 * Kun godtgjøring hvis særlige grunner tilsier det ** Det kan avtales godtgjøring på timebasis ved særlige grunner

27 Godtgjøring - alternativ til faste satser Det kan avtales at oppdraget skal godtgjøres på timebasis, særlig i startfasen av et oppdrag, eller ved begrensede oppdrag eller ved omfattende oppdrag. Vergen må da: –Dokumentere at fast sats ikke gir rimelig dekning –Dokumentere timeforbruk for vergearbeidet Fylkesmannen kan i det enkelte tilfelle sette en grense for hvor mange timer som kan brukes på oppdraget.

28 Vergetype, næring, skatt AlminneligFast Antall oppdrag1 eller flere NæringNei*Ja Registrering i EnhetsregisteretNei*Hvis inntekt > 50 000 kr Næringsoppgave 1Nei*Hvis inntekt > 50 000 kr Oppgis i selvangivelseHvis inntekt > 4 000 kr pr vergemål Hvis inntekt < 50 000 kr * Som regel Vår 2013VERGEMÅL28

29 Godtgjøring – hvem betaler Den hjelpetrengende må selv dekke godtgjøringen og utgiftene til vergen hvis han/hun enten har  mer enn minstepensjon i inntekt eller  mer i formue enn kr 50 000,- (enslig)/ kr 75 000,- (gift/samboer). Ved vurdering av formuen skal nettoformuen legges til grunn. Formue som består i personens bolig, skal det normalt ses bort fra. Fylkesmannen dekker godtgjøringen og utgiftene til vergen for de som har inntekt/formue under nevnte genser eller hvis særlige grunner tilsier det. For å få godtgjøring eller dekket utgifter etter 1. juli 2013, må vergen søke om det til Fylkesmannen.

30 Vår 2013VERGEMÅL30 UTGIFTSDEKNING •Fast sats •Reguleres årlig •Fylkesmannen kan gi ytterligere dekning etter søknad

31 Overgangsbestemmelser – godtgjøring og utgiftsdekning •Om hjelpevergen har krav på godtgjøring eller dekning av utgifter for oppdraget fram til og med 30. juni 2013, kan overformynderiet fastsette en frist for når kravet må være fremmet. •Overformynderiet tar stiling til kravet og sørger for utbetaling. •Der overformynderiet har vedtatt at beløpet skal dekkes av klientens midler, sørger hjelpevergen for utbetalingen og oppbevarer vedtaket som bilag.

32 Regnskap pr 30.6.2013 • Vergene har i utgangspunktet frist til 31.08.2013 for levering av halvårsregnskap til OFM. OFM organiserer dette selv og kan tilpasse fristen til den frist OFM selv har for avlevering til FM • Overformynderiet skal avgi sluttregnskap innen 30.09.2013 til Fylkesmannen Vår 2013VERGEMÅL32

33 IKKE BARE VERGEMÅL Vår 2013 Ny vergemålslov regulerer tre ordninger for bistand og støtte: –Legalfullmakt –Fremtidsfullmakt –Vergemål Mer selvråderett for den enkelte. 33VERGEMÅL

34 Legalfullmakt (1) •Fullmakt gitt til nærstående med hjemmel i loven. –Nærstående: ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre – prioritert rekkefølge •Når personen p.g.a. sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred ikke lenger kan ivareta sine økonomiske forpliktelser •Den nærstående kan foreta økonomiske disposisjoner som gjelder: –Bolig og daglig underhold –Betale allerede pådratte forpliktelser –Si opp betalingsoppdrag –Kjøp av nødvendighetsartikler

35 Legalfullmakt (2) •Med hjemmel i legalfullmakten kan den nærstående ikke: –Kjøpe eiendeler (unntatt mat og forbruksgjenstander til personen selv) –Selge personens eiendeler –Selge fast eiendom –Kjøpe fast eiendom for personens midler –Investere i verdipapirer –Selge verdipapirer Om det er behov for slike disposisjoner, må det oppnevnes verge/være en fremtidsfullmektig.

36 FREMTIDSFULLMAKT •FM stadfester og regulerer •Opprettes av personen selv, utføres av utnevnt fullmektig •Bestemmer fremtidig vergemål, begrensninger eller utvidelser •FM kan overprøve en fremtidsfullmakt som ikke fungerer Vår 2013VERGEMÅL36

37 Vår 2013VERGEMÅL37 Eksempel på fremtidsfullmakt: ” Framtidsfullmakt 29.05.12 • Jeg vil at min sønn Hans skal være min framtidsfullmektig og styre mine saker i økonomiske forhold. • Jeg vil at alt skal ordnes slik jeg pleier, og at alle mine barnebarn skal få kr 1000,- til jul og bursdag, samt kr 10 000 til dåp, konfirmasjon og bryllup. • Ett år etter at min kone og jeg har fått varig opphold på pleieinstitusjon el., ønsker jeg at mine verdipapirer og faste eiendommer skal selges og at verdiene skal fordeles likt mellom mine arvinger, om arvingene ønsker dette.” Peder Ås (egenhendig underskrift i to vitners nærvær) Vitner: Marte Svenneby og Ola Nordmann (underskrift)

38 Vår 2013VERGEMÅL38

39 Vår 2013VERGEMÅL39

40 Vår 2013VERGEMÅL40

41 Vår 2013VERGEMÅL41

42 Vår 2013VERGEMÅL42 Tips til vergen  Hvis man får godtgjøring eller ønsker det, sende inn nytt krav til Fylkesmannen (etter 1. juli)  Opprette en egen e-post  Skaffe Minid tilgang (eller lignende) www.vergemal.no www.fylkesmannen.no

43 Vår 2013VERGEMÅL43 FYLKESMANNEN SKAL  Gi nødvendig opplæring, veiledning og bistand  Gjøre læringshefte og håndbok tilgjengelig  Arrangere opplæringssamlinger  Være tilgjengelig for vergene  Gi raske tilbakemeldinger der det kreves  Delta på møter  Oppdatere og informere internettsidene


Laste ned ppt "VERGE ETTER 1. JULI INFORMASJON TIL VERGER FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Vår 2013 1VERGEMÅL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google