Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter/utfordringer i de kommunale boligene Konferanse om boligsosiale utfordringer i Oslo den 27. april 2012 Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter/utfordringer i de kommunale boligene Konferanse om boligsosiale utfordringer i Oslo den 27. april 2012 Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter/utfordringer i de kommunale boligene Konferanse om boligsosiale utfordringer i Oslo den 27. april 2012 Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo KF

2 Stor og variert bolig og eiendomsmasse

3 Boligvirkemidler i Oslo kommune Boligbyggs formål: ”Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med boliger. Foretaket skal eie og forvalte boliger på vegne av Oslo kommune etter forretningsmessige prinsipper.” Hovedmål for eiendomsforvaltningen i Oslo kommune: • Oslo kommunes eiendom skal være en effektiv innsatsfaktor i den kommunale tjenesteytingen • Forvaltningen av kommunens eiendommer skal være kostnadseffektiv • Realverdien av kommunens eiendommer ivaretas

4 Oslo kommune

5 Boliger ved utgangen av 2011 Totalt boliger

6 Boliger fordelt på type

7 Boligbygg Oslo KF • Leiekontrakt • Eiendomsforvaltning • Fysisk bomiljø • Utvikling/tilpasning Bydelene • Tildeling • Bostøtte • Individuell oppfølging • Innleie av boliger Rolledeling og samarbeid

8 Fellesnevner? • Flere boliger • Tilpassede boliger og bomiljøer • Booppfølging • Driftsøkonomi (tjenester/eiendom) • Samarbeid Fellesnevner? • Flere boliger • Tilpassede boliger og bomiljøer • Booppfølging • Driftsøkonomi (tjenester/eiendom) • Samarbeid Hva snakkes det om?

9 • Frem til 2011: hovedfokus på rehabilitering, ledighet og fysisk bomiljø –Salg av uhensiktsmessige boliger/eiendom –Redusere vedlikeholdsetterslepet og effektiv utnyttelse av boligene –Gode driftstjenester, trygghet og samarbeid med bydelene om bomiljø –Spredning av den kommunale boligmassen (?) Positiv utvikling!? • Etter 2011: økte investeringsrammer og tilpassede boliger –630 mill. kr til kjøp og tilpassede boliger ( ) –Omsorg+ –Ny investeringsprosess i Oslo kommune

10 • Mangel på konkret handlings og tiltaksplan • Beslutningsprosessen • Økonomi • Bomiljø Hovedutfordringer

11 • Konkret handlings og tiltaksplan basert på overordnet behovsplan (forankring) • Tydelige prioriteringer og langsiktighet • Hva er behovene og hva skal prioriteres (til hvem, hvor mange og hvor) • Hvordan kan det løses? –Tilpasning av egen eiendomsmasse, nybygg, kjøp, salg, leie, OPS → eiendomsstrategi • Koordinering av behov for areal/tomter innenfor alle typer bygg i Oslo (skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, boliger) Mangel på konkret handlings- og tiltaksplan

12 • Mangel på konkret handlings og tiltaksplan • Beslutningsprosessen • Økonomi • Bomiljø Hovedutfordringer

13 • Større fokus på behandling av planer/tiltak → korte inn tiden til KVU/KS1 (f.eks skolebehovsplan med beskrivelse av tiltak/utbyggingsplan) • Få frem de ”riktige” prosjektene tidlig (hva er et godt prosjekt?) • Bringe prosjektene raskere til forprosjektering og utbyggingsfase • Raskere behandling av ekstern kvalitetssikring og prosess rundt dette Beslutningsprosessen

14 Pågående bestillingsprosjekter I BBY

15 • 36 boliger i Søndre Nordstrand • Ordinære boliger - stort behov • KS1 26. april

16 • Mangel på konkret handlings og tiltaksplan • Beslutningsprosessen • Økonomi • Bomiljø Hovedutfordringer

17 • Investeringsbudsjett iht konkret utbyggingsplan (inkl. tomter/areal) • Avklaring av kontraktsforhold, leieberegningsmodeller og lønnsomhet • Gjengs leie vs kostnadsdekkende leie (hvem ”betaler”) • Finansiering (prosjekter/kjøp) – f.eks tett samarbeid med Husbanken • Kjøp av boliger er krevende i dagens marked → kun få aktuelle områder • Salg av ”uhensiktsmessig” eiendom • Hva med driftsøkonomi? –Driftsrammene må samordnes med investeringsrammene –Husleie –Oppfølgingstjenester –Drift og vedlikehold –Kapitalkostnader Økonomi

18 Eksempel: Kjøp av ny bolig Ulsrudveien 1b – bydel Østensjø • 95 kvm familiebolig • Kjøpt for 4,3 mill kr  kr pr kvm • Fellesutgifter på kr pr mnd • Gjengs leie på kr pr kvm • 20% Husbanktilskudd Økonomiske effekter for BBY: Årlige leieinntekter Renter og avdrag Fellesutgifter FDV-kostnader Resultateffekt • Break-even for kjøp på ca kr pr kvm • Gj.snittspris for leiligheter i Oslo ligger på nær kr/kvm Nåverdi på 1,3 mill.kr (50% lån og restverdifaktor på 1)

19 • Mangel på konkret handlings og tiltaksplan • Beslutningsprosessen • Økonomi • Tilgjengelige areal/tomter • Bomiljø – oppfølging, drift og vedlikehold Hovedutfordringer

20 • Svakere boevne → tettere samarbeid om oppfølging og tiltak • Konkretisere oppfølgingsbehov → avtaler → konsekvenser –Leieforholdet og boveiledning/bomestring • Botrening → lavterskeltilbud → boligtrapp • Samsvar mellom ansvar og økonomiske konsekvenser • Begrense blanding av beboergrupper (enkelte boliger må forbeholdes spesielle grupper) • Rask etablering av tilpassede boliger → bruk av eksisterende eiendommer • Helt nødvendig med forsvarlige rammer til drift og vedlikehold → trygghet/trivsel og gode bygg/boliger er viktig for å få til alt annet Bomiljø – oppfølging, drift og vedlikehold

21

22 Fra NOU 2011:15 Rom for alle • Å bo er et grunnleggende behov og viktig for å fungere på andre områder i livet • Bolig og oppfølging skal tilpasses slik at den enkelte kan bo

23 Takk for oppmerksomheten!

24 • Boligbygg ble etablert i 2004 ifm eiendomsreformen i Oslo kommune • Stort vedlikeholdsetterslep og høy ledighet • Skille tjenesteproduksjon og eiendomsforvaltning → profesjonalisering og langsiktighet • Boligbygg skal være Oslos hovedtilbyder av boliger for definerte målgrupper • Bydelene er bestiller og tildeler boliger • Leverandørrollen tilpasses og utvikles i samarbeid med bydelenes behov for boliger • Forretningsmessighet og eiendomskompetanse ligger hos Boligbygg (fysisk bomiljø) • Bydelene vurderer behovet for bolig, egnet bomiljø og den individuelle booppfølgingen Bakgrunn og rolledeling

25 • Salg av ca boliger – hovedsakelig i Oslo indre øst • Investert betydelige midler på oppgradering og vedlikehold • Betydelig reduksjon i ledigheten → fra 10% til under 4% • Heving av det fysiske bomiljøet (eiendomsdrift → vaktmestertjenester, vakthold, akutt vedlikehold, HMS) • Betydelige investeringsrammer for kjøp og tilpasning av boliger • Godt samarbeid mellom bydelene og Boligbygg Hva har skjedd og hva er status? Men • Knapphet på boliger medfører at personer plasseres i første ledige bolig uavhengig av behov/problematikk • Mangel på tilpassede boliger og tilpassede bomiljøer • Sårbare og krevende bomiljøer • Boligbygg tar betydelige kostnader for manglende boevne og manglende oppfølging • Bydelene og Boligbygg har anstrengt driftsøkonomi og er preget av kortsiktighet

26

27 • Frem til 2011: hovedfokus på rehabilitering, ledighet og fysisk bomiljø –Salg av uhensiktsmessige boliger/eiendom –Redusere vedlikeholdsetterslepet og effektiv utnyttelse av boligene –Gode driftstjenester, trygghet og samarbeid med bydelene om bomiljø –Spredning av den kommunale boligmassen (?) Muligheter og utfordringer • Etter 2011: økte investeringsrammer og tilpassede boliger –630 mill. kr til kjøp og tilpassede boliger ( ) –Omsorg+ –Ny investeringsprosess i Oslo kommune • Godt utgangspunkt for å løse flere behov, men –Investeringsprosessen er krevende, tar tid og må brukes riktig –Behov for en helhetlig plan med tydelige prioriteringer (bydelene/Boligbygg) –Investeringsrammer og driftsøkonomi ”henger ikke sammen” –Fleksibilitet mht utleie av ledige boliger til andre formål (f.eks studenter)

28 • Boligbehovsplan under utarbeidelse for prioriteringer og langsiktighet –Hva er behovene og hva skal prioriteres (til hvem, hvor mange og hvor) • Utnyttelse av den kommunale boligmassen/eiendomsmassen –Tilpasning, kjøp, salg i BBY –Samarbeid/koordinering internt i Oslo kommune (EBY, andre foretak og etater) • Effektive prosesser og tydelige beslutningspunkter –Kompetanse og samarbeid mellom bestiller og utfører –Tverretatlig/-faglig samarbeid for effektiv gjennomføring (f.eks regulering) –Investeringsprosessen → reelle mulighetsstudier → gode prosjekter –Beslutningsparametere er ikke tydelig definert (og mangler eierskap/forankring) • Investeringsrammer og driftsøkonomi må avstemmes –Bestillinger betinger budsjettmessig dekning for oppfølging, drift og vedlikehold • Finansiering som gir akseptabel leie og krav til ”lønnsomhet” –Kombinasjon av tilskudd, lån og husleieberegninger som gir fornuftig kostnad og husleie Muligheter og utfordringer


Laste ned ppt "Muligheter/utfordringer i de kommunale boligene Konferanse om boligsosiale utfordringer i Oslo den 27. april 2012 Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google