Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 5 The discounted cash flow approach

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 5 The discounted cash flow approach"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 5 The discounted cash flow approach
Corporate Finance Kap 5 The discounted cash flow approach

2 Netto nåverdi En investering er lønnsom hvis verdien av innbetalingene overstiger verdien av utbetalingene. Inn- og utbetalingene fra et prosjekt utgjør kontantstrømmen, og den strekker seg over flere tidsperioder. For å beregne verdien av en kontantstrøm må vi velge et referansetidspunkt: vanligvis nå.

3 Diskontering - renteregning
Markedsrenten eller kapitalkostnaden angir alternativ avkastning på kapital – hvilken avkastning vi kan få ved å plassere penger i kapitalmarkedet. Kapitalkostnaden brukes som målestokk når vi skal regne om verdier på ulike tidspunkt til et felles referansetidspunkt. Denne omregningen kalles diskontering.

4 Grafisk renteregning Nåverdi: 𝐴= 𝑋 0 + 𝑋 1 1+𝑟 t1 E
Kapitalmarkedslinje X1 X (tilgjengelig for konsum) 𝑋 𝑟 Verdi i dag (t0) av beløp neste år (t1) 𝑋 0 1+𝑟 Nåverdi: 𝐴= 𝑋 0 + 𝑋 𝑟 Verdi neste år (t1) av beløp i dag (t0) 𝑋 0 1+𝑟 -(1+r) 𝑋 𝑟 X0 A t0

5 Fortolking av nåverdibegrepet
Konsum t1 Fortolking av nåverdibegrepet Investeringen DA på tidspunkt 0 gir en avksatning lik DP (= 0C) på tidspunkt 1. Nåverdien av DP tilsvarer DP/(1+r) = DE. Trekker vi fra investeringen finner vi netto nåverdi: DE – DA = AE. B C P Invester så lenge marginalavkastningen er større enn kapitalkostnaden – dvs. så lenge netto nåverdi av nye prosjekter er positiv. Aksjonærene kan da tilpasse seg størst mulig nyttenivå. Avkastning -(1+r) Kapitalmarkedslinje D A E Konsum t0 Dividende Investering Netto nåverdi

6 Nåverdi av kontantstrøm A (8%)
-500 1 2 3 200 -500/(1,08)0 + 200/(1,08)1 + 200/(1,08)2 + 200/(1,08)3 Felles målestokk: Alle beløp vurdert på samme tidspunkt. = , , ,76 ≈ 15,40

7 Nåverdi I Excel: X0 + NPV(rente; X1; X2;…)

8 Beslutningsregel nåverdi
Uavhengige alternativer: Velg alle alternativ som har positiv nåverdi. Gjensidig utelukkende alternativer: Velg det alternativ som har størst positiv nåverdi. Nåverdi Den verdiøkning som oppnås i dag ved å velge dette prosjektet fremfor å investere i noe som gir avkastning lik diskonteringsrenten.

9 Nåverdi av kontantstrøm B (8%)
-1000 1 2 3 200 100 4 550 -1000×(1,08)-0 + 100×(1,08)-1 + 200×(1,08)-2 + 200×(1,08)-3 + 550×(1,08)-4 = , , , ,25 ≈ -172,94

10 Nåverdi og alternativkostnad
Sett at vi invsterte i alternativ B, og satt avkastningen fra prosjektet i banken hvert år. Hvor mye ville vi sitte igjen med når prosjektet er over? Hvor mye ville vi sitte igjen med om vi istedenfor å investere i alternativ B, hadde satt pengene i banken med en gang?

11 Sluttverdi av avkastning fra B (8%)
1 2 3 200 100 4 550 + 550×(1,08)0 + 200×(1,08)1 + 200×(1,08)2 + 100×(1,08)3 = , ,97 = 1125,25

12 Sluttverdi avkastning bank (8%)
1 2 3 4 1000 + 1000×(1,08)4 = 1360,50

13 Forskjell i sluttverdi, vurdert nå(8%)
1 2 3 4 1125,25 Avkastning fra alternativ B 1125,35×(1,08)-4 ≈ 827,06 t 1 2 3 4 1360,50 Investering i bank 1360,50×(1,08)-4 Tap ved å investere i alternativ B: 827,06 – 1000 = -172,94 = Nåverdi alternativ B.

14 Internrenten Internrenten til en kontantstrøm er den renten som gir NV = 0. For å beregne internrenten kan en benytte regneark, kalkulator med finansfunksjoner, ellers må en bruke prøving og feiling.

15 Internrentemetoden Korrekt bruk av internrenten er komplisert.
En må skille mellom investeringsprosjekt og finansprosjekt (-,+,+,+,,,) og (+, -,-,-,,,,) Ved gjensidig utelukkende alternativer må en beregne differansekontantstrømmene. Forenklet regel: Aksepter alle prosjekt som har en internrente større enn kapitalkostnaden.

16 Beregning av internrenten
Å beregne internrenten krever at en løser en polynomisk funksjon av n-te grad. Matematisk finnes det da n løsninger til en kontantstrøm på n perioder. Teoretisk sett kan det finnes like mange positive internrenter til en kontantstrøm som det finnes fortegnskift i kontantstrømmen. Generelt må en bruke iterativ søking for å finne internrenten.

17 Eksempler på interrenteberegning
-200 1 2 3 218 t -100 1 2 3 60 55

18 Nåverdiprofiler En illustrativ måte å vise sammenhengen mellom nåverdi og kapitalkostnad er å plotte en nåverdiprofil. En lager da et diagram som viser nåverdien til en kontantstrøm ved flere ulike alternative kapitalkostnader. Diagrammet vil da også vise internrenten, den renten som gir null i nåverdi.

19 Nåverdiprofil Internrenten

20 Interrenteberegning ved lineær interpolering
Velg en lav rente (rl) og beregn nåverdien (NVl). Velg en høy rente (rh) og beregn nåverdien (NVh). Estimert internrente blir da: 𝑟≈ 𝑟 𝑙 + 𝑁𝑉 𝑙 𝑁𝑉 𝑙 − 𝑁𝑉 ℎ 𝑟 ℎ − 𝑟 𝑙

21 Interpolering av internrenten
rl = 0%, NVl = 90 rh = 20%, NVh = 3,87 𝑟≈ −3,87 20−0 𝑟≈0+ 1,045 20 𝑟≈20,9% Internrenten = 21,34%

22 Advarsel Nåverdier er absolutte tall (kr).
Nåverdien angir et kronebeløp som viser formuesendringen ved å gjennomføre et prosjekt. Internrente er et relativt tall (%). Relative tall er meget vanskelig å vurdere og bruke riktig – selv om de ser svært enkle ut. Vi lever av kroner, ikke prosenter.


Laste ned ppt "Kap 5 The discounted cash flow approach"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google