Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Corporate Finance Kap 5 The discounted cash flow approach.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Corporate Finance Kap 5 The discounted cash flow approach."— Utskrift av presentasjonen:

1 Corporate Finance Kap 5 The discounted cash flow approach

2 Netto nåverdi • En investering er lønnsom hvis verdien av innbetalingene overstiger verdien av utbetalingene. • Inn- og utbetalingene fra et prosjekt utgjør kontantstrømmen, og den strekker seg over flere tidsperioder. referansetidspunkt • For å beregne verdien av en kontantstrøm må vi velge et referansetidspunkt: vanligvis nå.

3 Diskontering - renteregning • Markedsrenten eller kapitalkostnaden angir alternativ avkastning på kapital – hvilken avkastning vi kan få ved å plassere penger i kapitalmarkedet. • Kapitalkostnaden brukes som målestokk når vi skal regne om verdier på ulike tidspunkt til et felles referansetidspunkt. • Denne omregningen kalles diskontering.

4 Grafisk renteregning t0t0 A t1t1 0X0X0 X1X1 E -(1+r) X (tilgjengelig for konsum) Kapitalmarkedslinje Verdi i dag (t 0 ) av beløp neste år (t 1 ) Verdi neste år (t 1 ) av beløp i dag (t 0 )

5 Fortolking av nåverdibegrepet Konsum t 0 A Konsum t 1 0 B D C P Kapitalmarkedslinje -(1+r) InvesteringDividendeNetto nåverdi E Investeringen DA på tidspunkt 0 gir en avksatning lik DP (= 0C) på tidspunkt 1. Nåverdien av DP tilsvarer DP/(1+r) = DE. Trekker vi fra investeringen finner vi netto nåverdi: DE – DA = AE. Investeringen DA på tidspunkt 0 gir en avksatning lik DP (= 0C) på tidspunkt 1. Nåverdien av DP tilsvarer DP/(1+r) = DE. Trekker vi fra investeringen finner vi netto nåverdi: DE – DA = AE. Avkastning Invester så lenge marginalavkastningen er større enn kapitalkostnaden – dvs. så lenge netto nåverdi av nye prosjekter er positiv. Aksjonærene kan da tilpasse seg størst mulig nyttenivå. Invester så lenge marginalavkastningen er større enn kapitalkostnaden – dvs. så lenge netto nåverdi av nye prosjekter er positiv. Aksjonærene kan da tilpasse seg størst mulig nyttenivå.

6 Nåverdi av kontantstrøm A (8%) t0 -500 123 200 -500/(1,08) 0 + 200/(1,08) 1 + 200/(1,08) 2 + 200/(1,08) 3 = -500 + 185,18 + 171,46 + 158,76 ≈ 15,40 Felles målestokk: Alle beløp vurdert på samme tidspunkt.

7 Nåverdi I Excel: X 0 + NPV(rente; X 1 ; X 2 ;…)

8 Beslutningsregel nåverdi Uavhengige Uavhengige alternativer: • Velg alle alternativ som har positiv nåverdi. Gjensidig utelukkende Gjensidig utelukkende alternativer: • Velg det alternativ som har størst positiv nåverdi. Nåverdi Den verdiøkning som oppnås i dag ved å velge dette prosjektet fremfor å investere i noe som gir avkastning lik diskonteringsrenten.

9 Nåverdi av kontantstrøm B (8%) -1000×(1,08) -0 + 100×(1,08) -1 + 200×(1,08) -2 + 200×(1,08) -3 = -1000 + 92,59 + 171,46 + 158,76 + 404,25 ≈ -172,94 t0 -1000 123 200100200 4 550 + 550×(1,08) -4

10 Nåverdi og alternativkostnad • Sett at vi invsterte i alternativ B, og satt avkastningen fra prosjektet i banken hvert år. • Hvor mye ville vi sitte igjen med når prosjektet er over? • Hvor mye ville vi sitte igjen med om vi istedenfor å investere i alternativ B, hadde satt pengene i banken med en gang?

11 Sluttverdi av avkastning fra B (8%) + 100×(1,08) 3 + 200×(1,08) 2 + 200×(1,08) 1 = 550 + 216 + 233,28 + 125,97 = 1125,25 t0123 200100200 4 550 + 550×(1,08) 0

12 Sluttverdi avkastning bank (8%) t01234 1000 + 1000×(1,08) 4 = 1360,50

13 Forskjell i sluttverdi, vurdert nå (8%) ≈ 827,06 t01234 1125,25 Avkastning fra alternativ B 1125,35×(1,08) -4 Tap ved å investere i alternativ B: 827,06 – 1000 = -172,94 = Nåverdi alternativ B. t01234 1360,50 Investering i bank 1360,50×(1,08) -4

14 Internrenten NV = 0 Internrenten til en kontantstrøm er den renten som gir NV = 0. For å beregne internrenten kan en benytte regneark, kalkulator med finansfunksjoner, ellers må en bruke prøving og feiling.

15 Internrentemetoden komplisert Korrekt bruk av internrenten er komplisert. • En må skille mellom investeringsprosjekt og finansprosjekt (-,+,+,+,,,) og (+, -,-,-,,,,) • Ved gjensidig utelukkende alternativer må en beregne differansekontantstrømmene. • Forenklet regel: Aksepter alle prosjekt som har en internrente større enn kapitalkostnaden.

16 Beregning av internrenten • Å beregne internrenten krever at en løser en polynomisk funksjon av n-te grad. • Matematisk finnes det da n løsninger til en kontantstrøm på n perioder. • Teoretisk sett kan det finnes like mange positive internrenter til en kontantstrøm som det finnes fortegnskift i kontantstrømmen. • Generelt må en bruke iterativ søking for å finne internrenten.

17 Eksempler på interrenteberegning t0 -200 123 218 t0 -100 123 60 55

18 Nåverdiprofiler • En illustrativ måte å vise sammenhengen mellom nåverdi og kapitalkostnad er å plotte en nåverdiprofil. • En lager da et diagram som viser nåverdien til en kontantstrøm ved flere ulike alternative kapitalkostnader. • Diagrammet vil da også vise internrenten, den renten som gir null i nåverdi.

19 Nåverdiprofil InternrentenInternrenten

20 Interrenteberegning ved lineær interpolering

21 Interpolering av internrenten Internrenten = 21,34% r l = 0%, NV l = 90 r h = 20%, NV h = 3,87

22 Advarsel • Nåverdier er absolutte tall (kr). • Nåverdien angir et kronebeløp som viser formuesendringen ved å gjennomføre et prosjekt. • Internrente er et relativt tall (%). • Relative tall er meget vanskelig å vurdere og bruke riktig – selv om de ser svært enkle ut. • Vi lever av kroner, ikke prosenter.


Laste ned ppt "Corporate Finance Kap 5 The discounted cash flow approach."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google