Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk i byggebransjen og i det offentlige

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk i byggebransjen og i det offentlige"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk i byggebransjen og i det offentlige
Forelesning av Liv Torjussen Høgskolelektor HIG – 2012

2 Hva forbinder vi med ordet etikk?

3 Etikk, - negative momenter:
Korrupsjon Bestikkelser Inhabilitet Kameraderi Uredelighet Upålitelighet Ansvarsunnlatelse Diskriminering Ulovlig arbeidsinnvandring Sosial dumping Svart arbeid Prissamarbeid Markedsdeling

4 Positive momenter: Habilitet Lojalitet Åpenhet Ærlighet Likestilling
Mangfold inkludering Konkurranse Samarbeid Personvern Integritet redelighet, ubestikkelighet Konfidensialitet Varsling?

5 Korrupsjon ӯkt korrupsjon i Norge (VG)
Kilde: © NTB Korrupsjonen florerer i Norge. 22 er domfelt for korrupsjon første halvår. Før året er omme, vil trolig tallet på dømte bli doblet. Dette er tidenes rekord. Aldri før har det vært så mange korrupsjonssaker for retten som i år. Fra 2005 og fram til juni i år ble 49 personer og selskaper dømt for korrupsjon. Brorparten av de store korrupsjons sakene er innenfor offentlig sektor.”

6 ”Norge er Nordens mest korrupte land
”Norge er Nordens mest korrupte land. - Vi lukker øyene for problemet, sier lederen for Transparency International Jan Borgen (Næringsliv) Årets korrupsjonsindeks fra Transparency International viser at Norge er Norden mest korrupte land. Korrupsjonssaker som Murud, Røkke og Siemens har fått stor medieoppmerksomhet i året som har gått, men generalsekretæren i Transparency International er det trolig langt mer korrupsjon i Norge enn det som er avdekket. Trenger flere varslere - Det er noen modige som står frem. Vi skulle hatt flere som tør å gjøre det fordi vi trenger å få frem flere lyssky saker i offentligheten. Mye tyder på at det er skjulte bindinger mellom folk på topplan i offentlig og privat sektor.”

7 Varsling I Arbeidsmiljøloven § 2-4 reguleres arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Formålet med bestemmelsen er å signalisere at varsling både er lovlig og ønskelig. Etter arbeidsmiljølovens § 3-6 skal arbeidsgiver legge til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten. Ansatte som varsler, skal ikke kunne utsettes for gjengjeldelse.

8 Hva mener du om Varsling?

9 Svart økonomi Undersøkelse gjort blant norske privatpersoner i perioden på oppdrag fra Skattedirektoratet og Samarbeid mot svart økonomi: 23 prosent av befolkningen har kjøpt svart arbeid de to siste årene viser tallene. Tilsvarende tall fra 2006 viste at 13 prosent av befolkningen hadde kjøpt svart arbeid siste 2 år. - Tallene er alvorlige fordi svart arbeid gjør at seriøse firmaer har problemer med å konkurrere med useriøse firmaer.

10 Snekkertjenester er det nordmenn i størst grad betaler svart, viser tallene. 3 av 10 som kjøpte svarte tjenester i 2009, fikk ingen kvittering på arbeidet. Blant de som har valgt å kjøpe alle tjenester hvite er begrunnelsen først og fremst at man ikke kan reklamere på arbeid som er utført uten kvittering, i tillegg til at det er ulovlig å kjøpe svart arbeid. Tallene viser også at det er nordmenn som har råd til det som kjøper svarte tjenester. Husholdninger med høye inntekter er overrepresentert.

11 Svart arbeid, - hva mener du?
Tar avstand fra det! Er vel ikke så farlig? De fleste godtar litt….. Er helt i orden!

12 7 av 10 synes det er greit, - gir det et sosialt press
7 av 10 synes det er greit, - gir det et sosialt press? Har slike holdninger betydning for våre grunnleggende etiske holdninger?

13 Utfordringer i byggebransjen
Konkurranseloven: Eksempler på ulovlig samarbeid: Prissamarbeid der konkurrenter avtaler hvilke priser de skal operere med. Anbudssamarbeid der konkurrenter koordinerer priser og vilkår før et anbud eller tilbud legges inn. Markedsdeling der konkurrenter avtaler å dele kunder eller områder mellom seg, fastsetter kvoter eller avtaler produktspesialisering.

14 § 10 i konkurranseloven Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10 omfatter både samarbeid mellom foretak som opererer innenfor samme omsetningsledd (horisontalt samarbeid) og mellom foretak som opererer på forskjellige trinn i omsetningskjeden (vertikalt samarbeid). Et samarbeid som i utgangspunktet begrenser konkurransen kan likevel være lovlig dersom det kan påvises betydelige økonomiske eller teknologiske gevinster som også kommer forbrukerne til gode.

15 § 11 i konkurranseloven Et eller flere foretak(s) utilbørlige utnyttelse av dominerende stilling er forbudt etter konkurranseloven § 11. Et foretak vil normalt være dominerende dersom det i betydelig grad kan opptre uavhengig av sine konkurrenter og kunder. Det er ikke forbudt for et foretak å være dominerende, men foretaket har et særlig ansvar for at dets opptreden i markedet ikke begrenser konkurransen. Eksempler på utilbørlig utnyttelse kan være underprising og lojalitetsrabatter, eksklusivitetsavtaler eller å fastsette urimelige priser eller andre forretningsvilkår.

16 Sosial dumping (Regjeringen)
”Økt arbeidsinnvandring har i deler av arbeidslivet ført til problemer med sosial dumping. Det anses som sosial dumping både hvis utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler og tilbys lønn som er uakseptabelt lav. …………….. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet er viktige aktører i kampen mot sosial dumping. I tillegg til å føre tilsyn med at HMS-kravene etterleves, skal etatene føre tilsyn med at vilkårene for arbeidstillatelse etter Utlendingsloven følges og at arbeidstakerne får lønn og andre vilkår etter allmenngjøringsforskrifter.”

17 EBAs Etikkplakat: Vår visjon – VI BYGGER FREMTIDEN Vi tar samfunnsansvar Vi utøver god Forretningsetikk Vi skaper merverdi for våre kunder og øvrige Samarbeidspartnere Vi tar vare på og utvikler våre medarbeidere

18 «Vi tar samfunnsansvar» • Vi tar ansvar som en av landets største næringer for å fremme verdiskaping både lokalt og nasjonalt. • Vi tolererer ikke svart arbeid. • Vi fokuserer på produktivitet, kvalitet og livsløpskostnader. • Vi bygger for mennesker og bidrar til bedre livskvalitet. «Vi utøver god forretningsetikk» • Fokus på etikk gir en respektert og lønnsom byggenæring. • Vi tolererer ikke prissamarbeid og markedsdeling. • Vi verken gir eller mottar ytelser som kan trekke vår integritet i tvil. • Vi omtaler konkurrenter og kollegaer med respekt.

19 «Vi skaper merverdi for våre kunder og
øvrige samarbeidspartnere» • Vi skal fremme alternative samarbeidsmodeller. • Vi er løsningsorienterte og setter kundens behov i fokus. • Vi arbeider for rimelige og rettferdige kontraktsbetingelser mellom alle parter i verdikjeden. • Vi velger bort useriøse kunder, underentreprenører og leverandører.

20 «Vi tar vare på og utvikler våre medarbeidere»
• Vi ivaretar alltid hensynet til Helse, Miljø og Sikkerhet. • Vi respekterer medarbeideres behov for balanse mellom jobb og privatliv. • Vi kjennetegnes ved en gjensidig respekt mellom forskjellige kulturer, generasjoner og kjønn. • Vi har belønningssystemer som samtidig motiverer til god etikk. • Vi leder mennesker, ikke bare prosjekter.

21 Etikk dilemmaer i det offentlige
Korrupsjon Offentlige innkjøp, store byggeprosjekter, … Ansatte mottar personlige fordeler Avtaler om varer og tjenester Avdelingen aksepterer gaver Usikkerhet om habilitet Inhabilitet, kameraderi, … Ingen snakker om etiske dilemmaer Så som så med egen samvittighet ….

22 Etiske regler i kommunen
FOREBYGGING AV KORRUPSJON: Folkevalgte og ansatte må ikke la seg påvirke av gaver, godtgjørelser eller kontaktnett for å innta bestemte standpunkt eller utføre spesielle handlinger. PERSONLIGE FORDELER OG GAVER: Folkevalgte og ansatte i kommunen må aktivt unngå å komme i situasjoner der personlige fordeler/ egen vinning, kan føre til habilitetsproblem, eller der omgivelsene kan oppfatte at fordelene påvirker beslutningene. MANGFOLD: Kommunen skal preges av respekt for ulikhet og alle individ, slik at mangfold blir verdsatt og viser igjen i hele kommunen.

23 Etiske regler i kommunen
HABILITET OG GODT SKJØNN: Kommunens folkevalgte og medarbeidere skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dersom en har personlige interesser i en sak en har faglig ansvar for, eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en avstå fra å tilrettelegge grunnlaget for eller treffe beslutning i saken. Forholdet skal tas opp med nærmeste overordnede. FORRETNINGSETISKE REGLER: Lov om offentlige anskaffelser legger premissene for hvordan offentlige innkjøp skal foregå. Grunnleggende krav er konkurranse, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og likebehandling. Kommunens ansatte skal ikke utnytte kommunens markedsposisjon til eget privat bruk.

24 Sjefens etikk, - undersøkelse
90 prosent av topplederne sier at høy etisk standard er viktig for å være en god toppleder. En av tre mellomledere, med års fartstid i arbeidslivet, benekter at topplederne holder høy etisk standard. - ”Dette er ikke så veldig oppsiktsvekkende. Alle ledere er programforpliktet til å si at de er opptatt av etikk. Derfor vil det alltid være forskjell på liv og lære” kommenterer en professor ved NHH.

25 Arbeidstakerens etiske holdninger
Hva forbinder du med begrepet god arbeidsmoral?

26 Noen viktige lover Straffeloven Arbeidsmiljøloven
Korrupsjon Arbeidsmiljøloven Varsling Personopplysningsloven Personvern Kommuneloven Habilitet Revisjon mht. etiske forhold Forvaltningsloven Taushetsplikt Lov om offentlige anskaffelser Konkurranse Etterprøvbarhet


Laste ned ppt "Etikk i byggebransjen og i det offentlige"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google