Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får Norge til å gro! Velkommen til Kontaktmøte mellom politikere og landbruket i Buskerud Sundvolden 4.januar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får Norge til å gro! Velkommen til Kontaktmøte mellom politikere og landbruket i Buskerud Sundvolden 4.januar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi får Norge til å gro! Velkommen til Kontaktmøte mellom politikere og landbruket i Buskerud Sundvolden 4.januar 2010

2 MÅL •Politikere og representanter for Bondelaget i Buskerud skal bli bedre kjent med hverandre. •Vi skal lære noe nyttig samtidig som vi skal ha det hyggelig. •Vi skal få en nærmere oversikt over: • naturkapitalen i Buskerud •eiendomsforhold, verdiskaping og sysselsetting •personer og organisasjoner i næringen •utfordringer og muligheter

3 Verdiskaping med grunnlag i naturressursene i Buskerud •Er avhengig av et aktivt næringsliv med bevisste grunneiere og faglig dyktige yrkesutøvere som ser seg tjent med å skape verdier av den forrenting naturkapitalen gir, og forvalte den i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

4 Er dette et politisk ansvar? •At vi har bevisste grunneiere •At vi har faglig dyktige yrkesutøvere •At vi har et aktivt næringsliv som ser seg tjent med å skape verdier av naturressursene •At dette skjer i et langsiktig og bærekraftig perspektiv •Hvis ja, hvordan kan vi sammen utøve dette ansvaret?

5 Buskerud et 5% fylke! •Buskerud kan regnes som et 5% fylke et lite Norge i 1/20 dels miniatyrskala på mange måter: •5% av befolkningen, •5 % av landarealet, •5% av dyrket mark, •5% av søkere til produksjonstilskudd.

6 Eiendommer og eiendomsforhold •Landet: 188 000 landbrukeiendommer •Buskerud: 10 000 landbrukseiendommer •I 1999 var over 70% av arealene i Buskerud private landbrukseiendommer. •Ingen ny statistikk, men vi vet dette er økende: –Skifte eiendom avhender tidligere forsvarseiendommer –Opplysningsvesenets fond avhender prestegårder •Landbruket eier Buskerud!

7 Eiendommene i Buskerud 2 •10 050 (188 000) –200 uten bebyggelse (12 000) –200 uten dyrket mark (13 000) –800 uten bosetting (34 000) Ca. 420 eiendommer omsatt i året ( av disse 140 i fritt salg)

8 Landbrukseiendommer 3 •129 000 eid av menn 46 000 eid av kvinner 12 000 uten personlig eier. •Odel •Landbruk er et yrke som går i arv: •3 av 4 eiendommer er odelseiendommer. 7 av 10 bønder er vokst opp på den gården de driver. 8 av 10 har vokst opp på gård.

9 Landbrukeiendommer 4 •Forskjell på landbrukseiendom og driftsenhet. •Landet: 188 000 eiendommer 48 000 driftsenheter •Buskerud: 10 000 eiendommer 2 400 driftsenheter •Driftsenhet er her definert som foretak som søker produksjonstilskudd. •40% av jordbruksarealene i Buskerud er leiejord

10 Landbrukseiendommer 5 •Reduksjonen i driftsenheter betydelig større en reduksjonen i antall landbrukseiendommer •Nedgang på ca. 20 eiendommer i året •Nedgang på ca. 100 driftsenheter i året •Dvs.: –Mer leiejord –Større gjennomsnittsareal (217 daa i 2007) –Færre bønder –Mer areal på utenbygds hender

11 Jordbruksareal 1 •Buskeruds areal ca. 15 000 kvkm •Dyrket areal ca 521 000 dekar •3,5% av arealet er dyrket – som snittet for landet •Et av noen få fylker som har større jordbruksareal i 2007 enn i 1959, men - tendens - nedbygging i sentrale strøk – nydyrking i marginale strøk. Mange av de mest verdifulle arealene er nedbygget. •408 dekar omdisponert i 2007. 113 etter jordloven og 195 etter plan- og bygningsloven.

12 Jordbruksareal 2 Buskerud har noen særlig verdifulle jordbruksarealer: •Unike jordressurser med mye jernpodsol og brunjord med høy basemetningsgrad. •8% økologisk areal •25% av arealet kan vannes med eksisterende vanningsanlegg •25% av arealet i endret jordarbeiding •Stort spredningsareal per dyreenhet •Bra arrondering (større teiger og jordstykker)

13 Produksjon Buskerud er 5% fylke, men •Men noe mindre av husdyrholdet og grasarealet, noe mer av kornproduksjonen. •15% av grønnsaksproduksjonen •over 10% av frukt, bær, veksthus og avvirket kvantum.

14 Direkte verdiskaping jord- og skog Førstehåndsverdien av landbruksproduksjonen i 2007 utenom tilknyttede næringer var ca. 1,8 mrd. kroner •Fordeling av de største produksjoner i 2003: •316 500 000 kr. Melk •285 000 000 kr. Avvirkning av skog •267 500 000 kr. Korn, oljevekster og engfrø •209 800 000 kr. Frukt, grønnsaker og veksthus eks. blomster •107 700 000 kr. Sau

15 Tilleggsnæringer Tilleggsnæringer med utgangspunkt i gårdens ressurser: •Av 2 586 jordbruksbedrifter i Buskerud hadde 1 486 tilleggsnæringer i 2007. Dette er nesten 60 % og desidert høyeste andel med tilleggsnæringer i landet. •Buskerud er desidert størst i landet på gårdsturisme 327 enheter driver med dette. Nest størst er Sogn og Fjordane med 229. •Størst tilleggsnæring er leiekjøring 615. Andre viktige tilleggsnæringer er utleie av jakt, fiske og bygninger.

16 Buskerudbonden Deltidsbonden, men: •I snitt bare 18% av inntektene på bruket fra jordbruket. Nest lavest i landet. Bare Telemarksbonden har en lavere del av inntekten fra jordbruket. •Bruker har selv i snitt en 70 % jobb målt i antall normerte arbeidstimer i forhold til et årsverk på 1875 timer. •Buskerudbonden legger ned 3,1 millioner timer i jordbruket. •Buskerudbonden tjener bra, men ikke på å være bonde!

17 Buskerudbonden 2 Deltidsbonden, men •Stor variasjon –ca 700 bønder har mer enn 1500 timer i jordbruket, –ca 400 har mellom 1000 og 1500, –ca 1300 har mellom 100 og 1000, mens –ca 200 brukere har under 100 timer. •Familiemedlemmer legger ned 350 000 timer •Innleid hjelp legger ned 1 000 000 timer •Arbeidsinnsats i Buskerudskogbruket utgjør 242 000 timer •Arbeidsinnsats i tilleggsnæringer utgjør 518 000 timer

18 Buskerudbonden 3 •Eldst i landet, men nedadgående gjennomsnittsalder –Gjennomsnittsalderen til Buskerudbonden er 50 år –Bare 18% av bøndene i Buskerud er under 40 år

19 Buskerudbonden 4 Høyt utdannet ? • Landbruksbefolkningen har hatt høyere utdanning enn snittet i befolkningen generelt og for aldersgruppen spesielt. • Svein Guldal gjorde en studie av Buskerudbondens andre yrker og utdanning i 1996. Jordbrukstellingen for 2010 vil gi nye svar. •I 2005 har enten bruker (47 %) eller ektefelle (13 %) landbruksutdanning på 51% av brukene i Norge. Tilsvarende tall i 1999 var 40 %, 31 % i 1989 og 24% i 1979. Buskerud har ligget noe høyere enn snittet for landet. Rimelig å anta at dette fortsatt er tilfelle?

20 Buskerudbonden 5 Ærlig og samvittighetsfull: •Opptatt av verdiskaping og langsiktigforvaltning, familie og tradisjon •Få betalingsanmerkninger og gode lånekunder •Lav skilsmisserate stor oppslutning om kirke og ferdeland

21 Organisering Historisk •Bondehærene •Bondeopprørene •Sogneselskapene –Norges Vel •Landbruksselskapene •Bondelag •Fylkesbondelag Norderhov Sogneselskap 200 år i 2010!

22 Organisering i dag •Buskerud Bondelag –22 lokallag –I underkant av 4 000 medlemmer •Buskerid Bonde- og Småbrukarlag –14 lokallag –I overkant av 300 medlemmer Høy organisasjonsprosent

23 Bondelaget •Alle direkte medlemmer i Norges Bondelag –62 000 medlemmer fordeles på lokal og fylkeslag etter bosted –Lokallag i alle kommuner, noen steder flere (ca. 580) –18 fylkeslag –Finansieres av kontingent •Bondelagets Servicekontor AS –Heleid av Norges Bondelag –17 fylkeskontor –117 ansatte, hvorav 61 på fylkene

24 Bondelagets fylkeskontor i Buskerud •Kartverksveien 7 på Hvervenmoen ved Hønefoss •6 medarbeidere •Representere Norges Bondelag i fylket •Holde sekretariat for fylkeslaget •Bistå demokratiske prosesser og kanaler

25 Bondelagets Servicekontor i fylket •Ledes av en organisasjonssjef •Rett og plikt til å innstille i saker som behandles av fylkesstyret •Representere Norges Bondelags • Ved konflikt mellom fylkeslag og Norges Bondelag – stå på Norges Bondelags syn •Bistå Bygdekvinnelaget og Bygdeungdomslaget evt. andre etter nærmere avtale •Være et servicekontor også ut mot samfunnet, bl.a. bistå med å skaffe grunnlagsmateriell for beslutningstagere ”på alle nivåer” som angår landbruk.

26 Medarbeidere i Buskerud •Ole Andreas Lilloe-Olsen, organisasjonssjef •Olav Bjotveit, førstekonsulent (næringspolitikk) •Eldor Bjerke, prosjektleder •Ingrid Bermingrud Terum, førstekonsulent (fag, utdanning og næringsutvikling) •Sissel Røed Waaler, førstekonsulent (fag, organisasjon, informasjon) •Lise Kihle Gravermoen, daglig leder Buskerud BSF

27 Buskerud Bondelag •Leder Erik Hørlück Berg (Modum) •Nestleder Torunn Hovde (Norderhov) •Styremedlem Gunnar Lirhus (Hemsedal) •Styremedlem Tor Olav Røisgaard (Nore og Uvdal) •Styremedlem Trygve Drag (Lier) •1. varamedlem Rune Sandsether (Hurum) •Svein Guldal, styremedlem Norges Bondelag, leder Norges Bondelags ”Inn på tunet” utvalg •Toril Kure, medlem i kornutvalget i Norges Bondelag

28 Andre organisasjoner Nevnt: •Buskerud Bygdekvinnelag •Buskerud Bygdeungdomslag •Buskerud BSF •Buskerud Bonde- og Småbrukarlag •Buskerud Landbruksselskap Ideell: •Stiftelsen Foss gård

29 Rådgivning og tjenester •LBR (Landbruksrådgivningen) – Østafjells •Frukt og bærringen Østlandet •Lier og omegn forsøksring •Veksthusringen •Pyntegrøntringen •Lier og omegn avløserlag •Landbrukstjenester Buskerud •Flå avløserlag •Landbrukstjenester Folgefonna •Samarbeidende regnskapslag

30 Kornmottak, møller og felleskjøp •Felleskjøpet Agri –7 avdelinger, 3 mottak •Hurum Mølle •Ringerike kornsilo •Økologisk spesialkorn (Sigdal Aktiemølle - Nerstad)

31 Slakterier og nedskjæringsbedrifter •8 aktive bedrifter registrert. To store: –Nortura – Gol –Leiv-Vidar Slakteforetning

32 Faglag i landbruksfamilien •Norsvin •Tyr •Sau- og geit •Buskerud Fjørfealslag •Produsentlag i Tine •Osv. •Skogen har sin organisering

33 Annet •Regional og kommunal landbruksforvaltning •Fylkeslandbruksstyret – hva nå? •Landbruksutdanning • Offentlig • Privat •Regional og kommunal miljøforvaltning •Organisering av rovviltregionen •Organisering av vannregionen

34 Viktige samarbeidspartnere •Naturvernforbundet – jordvern, arealplaner •Jeger- og fisk – viltforvaltning/ rovdyr •NHO – reiseliv – reiseliv •M.fl.

35

36


Laste ned ppt "Vi får Norge til å gro! Velkommen til Kontaktmøte mellom politikere og landbruket i Buskerud Sundvolden 4.januar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google