Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSA avtalens bestemmelser om Flerbruksfartøy

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSA avtalens bestemmelser om Flerbruksfartøy"— Utskrift av presentasjonen:

1 OSA avtalens bestemmelser om Flerbruksfartøy

2 OSA 3.4.4 For modul-, rør-, kabel- og konstruksjonspersonell etter pkt gjelder at ved tjeneste på fartøy som ikke er underlagt Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten, skal arbeidstidsordningene kunne være lik de som gjelder for det øvrige mannskapet om bord, jfr. dog pkt Arbeidstidens lengde skal dog ikke overstige det som gjelder etter Norges Rederiforbunds avtaler for offshore servicefartøyer. Dersom bestemmelsene etter det foranstående medfører gjennomsnittlig lengre årlig arbeidstid enn fastsatt i denne avtale (herunder nedtrappingsplanen i pkt ), skal det gis et forholdsmessig tillegg i lønnen. OSA viser til at for angitt personell skal de når de går skift om bord ha et tillegg i lønn hvis de arbeider utover 1582 timer. Slikt tillegg er på timelønn ,ikke overtid med i dette viser til hvilke stillinger det er snakk om. Den viser og til at arbidstidsordningene skal være de samme ! NB dette betyr etter mitt syn skift !!

3 OSA For modul-, rør-, kabel- og konstruksjonspersonell etter pkt gjelder at ved tjeneste på fartøy som ikke er underlagt Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten, skal normal oppholdsperiode være lik den som gjelder for det øvrige mannskapet om bord. Den skal dog ikke overstige det som gjelder etter Norges Rederiforbunds avtaler for offshore servicefartøyer og ikke ut over fire uker. Det skal så langt som mulig søkes å legge til rette for at oppholdsperioden ikke overstiger tre uker. OSA Regulerer oppholdsperiodens lengde før eventuell overtid inntrer. Referansen til vider til hvilke stillinger det er snakk om som kan gå like skiftordninger som mannskapet forøvrig.

4 OSA 2.3.2 Avtalen gjelder ikke for utenlandsk modul-, rør-, kabel- og konstruksjonspersonell etter pkt når: a) fartøyet ikke er underlagt forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten, b) bedriften er bundet av godkjent avtale med ITF for alle offshore servicebedrift-fartøyer som driver aktivitet i Nordvest-Europa med slikt personell, og c) den andelen personell som omfattes av denne avtalen eller har tilsvarende ytelser, jfr. pkt , overstiger 50 % av antall ansatte i denne gruppen på det enkelte fartøy. Protokolltilførsel: For selskap med flere fartøy på norsk sokkel kan andelen på 50 % beregnes samlet på fartøyene inklusiv FU personell, Dykkepersonell og Surveypersonell. Inntil videre gjelder ikke avtalen for Rørleggingslektere (Lay Barges) og store spesialiserte kranlektere/fartøy med ITF avtale. Også i andre tilfeller kan Norsk olje og gass og Industri Energi bli enige om å unnta ansatte innen modul-, rør-, kabel- og konstruksjon fra avtalen. OSA viser at avtalen ikke får anvendelse hvis visse kriterier er oppfylt !

5 Offshoreservicefartøy avtalen
OSFA § 2.1 Tjenestetid- ferie/fritid. Denne avtale er basert på at 6 måneder av tjenestetiden pr. år skal være om bord og at 6 månender skal avspasseres som ferie/fritid i land. Avspaseringsperioden ( 6 måneder pr år ) inkluderer den lov og avtalebestemte ferie. Det kan mellom besetningen eller den enkelte og rederiet avtales korte eller lengre tjenestetid pr år enn 6 måneder. På kranskip kan 4 uker av tjenestetiden pr. år nyttes på rederiets kontor eller til opplæring eller annen tjeneste i land.

6 Offshoreservicefartøy avtalen
2.2 Turnusplan I samråd med den tillitsvalgte ,eller besetningen der slik ikke finnes ,på det enkelte skip eller grupper av slike skip skal det settes opp en turnusplan over tjenestetid om bord og ferie/fritid i land. Tjenestetiden om bord skal ikke være kortere enn 2 uker og ikke lengre enn 5 uker når skipet er beskjeftiget i europeiske farvann nord av Brest. I Middelhavet skal tjenesteperioden ikke være lengre enn 8 uker ( 6 uker i tiden 1. oktober – 1. april ). For surveyskip, taubåter, anchorhandling og andre skip som normalt ikke anløper havn i tjenesteperioden ,skal tjenesteperioden ikke være lengre enn 4 uker.

7 OFSA 2.2 forts. I andre farvann skal tjenestetiden ikke være lengre enn 12 uker. For skip som normalt ikke anløper havn i tjenestetiden skal tjenestetiden ikke være lengre enn 8 uker. Rederiet kan avtale med besetningen på fartøy som skifter farvann gjennom året en fast rotasjonsordning «world wide». Ved varig endring av turnusplanen, skal en slik endring drøftes med tillitsvalgt/ besetningen senest innen 50 % av angjeldende tur er avviklet. En slik varig endring innen tidsfristen vil ikke gi rett til kompensasjon som for avvik av turnus jf pkt 2.4 eller tilsvarende. De som er hjemme får minusdager i fritidsregnskapet og disse behandles etter reglene i henhold til overenskomstens vedlegg 1.

8 OFSA Arbeidstidsbestemmelser
6.1.1 Offshore servicefartøy. Arbeidstiden skal legges opp til at arbeids og hvilebestemmelsene overholdes jfr. Forskrift ( ) til skipsikkerhetsloven vedrørende arbeidstid og hviletid på norske passasjer og lasteskip mm. (her fork Hviletidsforskriften ). Arbeidstiden er 12 timer i døgnet, i sjøen og i havn. Arbeidstiden på søndager i havn kan, i tillegg til det arbeid som er nevnt i Hviletidsforskriftens § 6 om sikkerhetstjeneste, bare benyttes til slikt arbeid som er påkrevet for at skipet til enhver tid skal være operativt, samt arbeid i forbindelse med forhaling. Skipet anses å være i havn selv om det foretas forhaling innen samme havneområde.

9 OSFA Beregning av tjenestetid- arbeid i hjemreisedøgn.
Utreisetid til skipet regnes som tjenestetid om bord. Hjemreise regnes som ferie/fritid i land. Hvis avløsning skjer med skip begynner fritiden ved ankomst havn. Arbeid i hjemreisedøgn godskrives med 2/12 fridag pr. time. Denne godtgjørelsen skal utbetales ved første lønnsavregning. Ved syd av Brest er det i tillegg avtalt 1/30 dels månedslønn for reisedager på utreise og hjemreisen.

10 Hviletidsforskriften
üêØȻȻêتœªŽœ€œr`rGœr`r`r0h_yˆh_yˆ6B*CJOJQJaJmHphsH#hÍehÍe6CJOJQJmHsHh_yˆCJOJQJmHsHh‘\ÏCJOJQJmHsHh¯$ÁCJOJQJmHsHh[u CJOJQJmHsH h³p^h‘\ÏCJOJQJmHsHh¯$Á5OJQJmHsH­h³p^h‘\Ï5OJQJmHsH#h³p^h‘\Ï5CJOJQJmHsH#h³p^h‘\Ï5CJOJQJmHsHh‘\Ï:;<= _ Whatta fu..! Egentlig ikke noe spesielt der

11 Utfordringer ! SAFE sine husavtaler b.la i Deepocean og Subsea 7 har 21 dagers oppholdstid uten overtid for personell innen ROV Konkurransevridning


Laste ned ppt "OSA avtalens bestemmelser om Flerbruksfartøy"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google