Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsrettens dom av 28.11.2012 & Arbeidsrettens dom av 26.06.2013 Krakow 28.10-29.10.2013 Advokat Alexander Lindboe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsrettens dom av 28.11.2012 & Arbeidsrettens dom av 26.06.2013 Krakow 28.10-29.10.2013 Advokat Alexander Lindboe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsrettens dom av 28.11.2012 & Arbeidsrettens dom av 26.06.2013 Krakow 28.10-29.10.2013 Advokat Alexander Lindboe

2 Innledning -Hvordan få lønns- og arbeidsvilkår for prosjektpersonnell på flerbruksfartøy opp på norsk nivå Subsea 7 saken i et nøtteskall http://www.industrienergi.no/modules/m02/ article.aspx?CatId=2&ArtId=22396#ScrollAnch or http://www.industrienergi.no/modules/m02/ article.aspx?CatId=2&ArtId=22396#ScrollAnch or Felles opprop Industri Energi & SAFE http://www.industrienergi.no/modules/m02/ article.aspx?CatId=2&ArtId=22462 http://www.industrienergi.no/modules/m02/ article.aspx?CatId=2&ArtId=22462

3 Flerbruksfartøy Mer enn 50% av norsk olje- og gassproduksjon skjer ved hjelp av undervannsbrønner. Stadig økende. Ofte operert fra flerbruksfarøtyer; skip, lekter eller halvt nedsenkbart innretning Flerbruksfartøy Flerbruksfartøy: Fartøy med flere funksjoner;  Konstruksjon og vedlikehold av faste installasjoner  Boligkapasitet  Lager-, vann, trykkluft-og elektrisitetsforsyning, kontorplass  Kommunikasjonssentral  Landingsplass for helikoptre

4 Prosjektpersonell på flerbruksfartøy Bemanning: Maritimt mannskap Prosjektpersonnell; modul, rør, kabel og konstruksjonspersonell Kranførere Dekksarbeidere/riggere Teknikere Sveisere/fagarbeidere Ingeniører Dykkere?

5 Sak 1 – Arbeidsrettens dom av 28.11.2012 OSA pkt. 2.1.1: ansatte «Avtalen får anvendelse for ansatte i bedrifter som driver virksomhet på eller mot norsk kontinentalsokkel innen eller i tilknytning til undervannsaktiviteter, bore- og brønnaktiviteter, geologiske undersøkelser og tjenester, samt for annet arbeid innen eller i tilknytting til oljevirksomheten som partene måtte bli enige om. Dykkerpersonell omfattes bare av avtalens Del I og VI»

6 OSA pkt. 2.3.1 – utenlandsk personnell tilsvarende arbeid «For utenlandsk personell ansatt på internasjonale betingelser, samt rotasjon av utenlandsk personell fra samme konsern, skal arbeid innen avtalens virkeområde kunne foretas til kompensasjoner som ut fra en helhetsvurdering koster arbeidsgiver like mye som det som totalt tilkommer en tilsvarende ansatt omfattet av denne avtale og som utfører tilsvarende arbeid. Kompensasjonene og arbeidstiden skal baseres på at arbeidet i beregningsperioden ikke skal overstige et gjennomsnitt på 33,6 timer pr. uke. Som kompensasjoner i sammenligningen skal bare inngå ytelser som det forutsettes at arbeidstakeren oppgir til beskatning. Slikt personell skal kunne benyttes når det er nødvendig for å ivareta topper i oppdragsmengden som bedriften ikke har norsk personell til å dekke, samt når det er nødvendig for å dekke behovet for spesialisert arbeidskraft. Bruk av slikt personell skal på forhånd drøftes med de tillitsvalgte. Bruken av slikt personell, samt helhetsvurderingen av kompensasjonsnivået, skal kunne kontrolleres av Industri Energi og Norsk olje og gass, da det er enighet om at denne bestemmelsen ikke skal føre til at utenlandsk arbeidskraft blir rimeligere å benytte sammenlignet med norsk arbeidskraft.

7 Arbeidsrettens dom av 28.11.2012 -OSA avtalens virkeområde Spørsmål om OSA pkt 2.3.1 fikk anvendelse i tilfeller hvor arbeid innenfor avtalens område utføres i form av underentreprise eller ved innleie av arbeidstakere omfatter ikke innleie/entreprise Konklusjon: Saksøkte frifinnes; OSA avtalens virkeområde klarlagt; omfatter ikke innleie/entreprise

8 ARD dom 28.11.2012 Arbeidsretten kom i avsnitt 70 til at OSA pkt. 2.3.1 ikke fikk anvendelse ved innleie og underentreprise. Virkeområdet i pkt. 2.3.1 var det samme som OSA pkt. 2.1.1;“ansatte” i oljeservicebedrifter. Arbeidsretten la vekt på tolkningsresultatet med bestemmelsesn forhistorie, protokoll fra 1993 som tok sikte på ansatte i den tariffbundne virksomheten, forhandlingene fra 1994 som viste at arbeidsgiversidens tanke var å ta inn pkt. 2.31 var at utenlandske ansatte som ble integrert i den norske virksomheten på en slik måte at de var omfattet av OSA pkt. 2.1.1. Arbeidsretten la og vekt på at den personellgruppen som det ble gjort unntak for hadde gunstige lønns- og arbeidsvilkår (avsnitt 72). Vitneforklaringer, praksis fra tariffområdet sprikte og ga ikke rom for styrking av forståelsen av LO/Industri Energis forståelse av OSA pkt. 2.3.1.

9 ARD dom 28.11.2012 -Avsnitt 74: …”Gjennomgangen av de tilgjengelige tolkningsfaktorerene taler etter Arbeidsrettens vurdering klart for at forutsetningen for anvendelse av OSA punkt 2.3.1 er at vilkårene i pkt. 2.1.1 er oppfylt. Bestemmelsen vil da i utgangspunktet ikke få anvendelse hvor ansatte i konsernets bemanningsselskap arbeider på konsernets fartøy eller hvor det norske selskapet får utført arbeid ved at et fartøy fra konsernet blir satt til å utføre oppdraget, slik dette er eksemplifisert ved virksomheten i Subsea og Technip. Saksøker kan derfor ikke få medhold i sin påstand. Arbeidsretten bemerker i denne sammenheng at saken ikke er lagt opp med sikte på avklaring av OSAs ufravikelighetsvirkninger for øvrig eller hva som skal til for at det i OSAs forstand foreligger såkalt dobbelt ansettelsesforhold”.

10 ARD dom 28.11.2012 Stemmer det faktum som står i avsnitt 25 -34 i dommen? (Subsea 7 og Technip) Avsnitt 29: Er det riktig at prosjektingeniøren i S7Norge ikke er involvert i hvordan personnellet utfører arbeidet om bord på fartøyet?

11 Sak II – Arbeidsrettens dom av 26.06.2013 Krav om tariffavtale overfor Subsea Singapore (jan 2013); selskapets personell skulle være omfattet av OSA avtalen når utførte arbeid no. Sokkel Avvist – henvisning lønns- og arbeidsvilkår ihht ITF satser+Subsea 7 Singapore ikke leide ut til S7Norway AS Industri Energi 3 medlemmer ansatt i S7Singapore Plassoppsigelse 7.3.2013 for ett medlem med kopi til meklingsmannen

12 Sak II – Arbeidsrettens dom av 26.06.2013 S7 Singapore meddelte at den ansatte – fikk fast jobb i S7Norway AS. Virkning: ikke i streik? S7Norway hevdet – jobb pga. massiv medieomtale – sosial dumping LO/IE varslet sympatiaksjoner – S7N Støtte opp om kravet til lovlig hovedkonflikt – varslet boikott overfor S7Singapore. Oppfordring til ikke la S7S få kontrakter og oppdrag på no. sokkel

13 Sak II forts Rettslige spørsmål -Inntrådt streik? -Boikott nok til at etablert hovedkonflikt? -Sympatikonflikt lovlig? -No. eller singaporsk rett?

14 Sak II -Arbeidsrettens dom 26.06.2013 Sympatiaksjonen vil være i strid med fredsplikten, er det fordi det ikke er sannsynliggjort at hovedformålet med aksjonen er begrenset til å støtte dette tariffkravet. Uttalelser under aksjonen og tvisteforløpet viser at formålet også er å øve et press på tarifforholdet mellom LO/Industri Energi og NHO/Subsea 7 Norge, og har sammenheng med den forutgående tvisten om tariffavtalens virkeområde. Flertallet har i vurderingen også lagt vekt på aksjonenes virkninger.

15 Arbeidsrettens dom av 26.06.2013 (59) Industri Energi publiserte i april 2013 et skriv med spørsmål og svar om «kampanjen om lønns- og arbeidsvilkår om bord på flerbruksfartøy». Skrivet er ikke datert. Sande har forklart at skrivet ble utarbeidet kort tid etter at Subsea 7 den 15. april 2013 i Stavanger publiserte et skriv med spørsmål og svar om sympatiaksjonen. Hensikten med Industri Energis skriv var å tilkjennegi forbundets syn på bakgrunnen og behovet for sympatiaksjonen. Skrivet ble sendt til ansatte i Subsea 7 Norge og lagt ut på forbundets nettside. Sande har i sin forklaring fastholdt uttalelsene i skrivet. Her uttales innledningsvis om bakgrunnen: «Vi vil på vår side også gjerne foreta noen oppklaringer. Først og fremst så er dette en kamp for at dere i Subsea 7 og i andre selskap som benytter flerbruksfartøy skal beholde jobbene til de lønns- og arbeidsbetingelsene som framgår av Oljeserviceavtalen.»

16 Arbeidsrettens dom av 26.06.2013 Ikke avgjort lovvalgspørsmålet no eller singaporsk rett? Ikke avgjort om krav om tariffavtale nok – lovlig hovedkonflikt Ikke avgjort om det er tilstrekkelig at det var etablert hovedkonflikt ved streik selv om den streikende tok nytt arbeid

17 Planen videre sak III Ny sak om brudd på likebehandlingsprinsippet i aml etter nye best. Innført som følge av Vikarbyrådirektivet.


Laste ned ppt "Arbeidsrettens dom av 28.11.2012 & Arbeidsrettens dom av 26.06.2013 Krakow 28.10-29.10.2013 Advokat Alexander Lindboe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google