Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OG IDENTITETSUTVIKLING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OG IDENTITETSUTVIKLING"— Utskrift av presentasjonen:

1 OG IDENTITETSUTVIKLING
OM IDENTITET OG IDENTITETSUTVIKLING Hab.team voksne, WJJ

2 BAKGRUNN FOR VÅR INTERESSE FOR TEMAET
FLERE HENVISNINGER AV UNGDOM MED LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING UTFORDRINGER MED OPPMØTE Mangel på motivasjon Tilbudet passer ikke Ubekvem med pasientrollen BEHOV FOR FOREBYGGENDE TILTAK PROSJEKT ”IDENTITET, SJØLRÅDERETT OG TILHØRIGHET” Hab.team voksne, WJJ

3 HVA ER IDENTITET? Å VITE HVEM MAN ER SOM MENNESKE SUMMEN AV DEN MAN ER
TO GRUNNLEGGENDE OPPFATNINGER: NOE SOM ER MEDFØDT NOE SOM UTVIKLER SEG OVER TID PERSONLIG IDENTITET: UTSEENDE KUNNSKAPER MENINGER SMAK SOSIAL IDENTITET YRKE GEOGRAFISK TILHØRIGHET FAMILIE VENNER OG ANDRE TYPER FELLESSKAP Hab.team voksne, WJJ

4 HVA ER IDENTITET? DET JEG ER DET JEG HAR DET JEG KAN/KLARER
DET SOM JEG ER EN DEL AV IDENTITET SKILLER OG FORENER DET JEG VIL VÆRE LIK OG DET JEG VIL VÆRE FORSKJELLIG FRA Hab.team voksne, WJJ

5 HVA ER IDENTITET? IDENTITET SOM EN PROSESS/FORLØP STYRT AV BEHOV FOR Å KUNNE SE SEG SELV SOM SÆREGEN/UNIK VERDSATT SAMMENHENGENDE (Bylov) IDENTITET HAR MED SELVFØLELSE OG SELVTILLIT (SELVBILDE) Å GJØRE Hab.team voksne, WJJ

6 IDENTITETSUTVIKLING PROSESS OM Å SKAPE SEG SELV
Å VILLE VÆRE I ØNSKEDE KATEGORIER (SOM ANDRE) SÅRBART OG TRUENDE Å OPPLEVE SEG ANNERLEDES AT ANDRE OPPFATTER MEG SOM ANNERLEDES Å TA IMOT HJELP BEKREFTER EN SOM ANNERLEDES UTEN HJELP: BLIR VELDIG SÅRBAR Hab.team voksne, WJJ

7 PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE OG ULIKE IDENTITETER ( J. Drabløs)
AUTENTISK IDENTITET Å oppfatte seg essensielt lik de som ikke har nedsatt funksjonsevne samtidig som en ikke fornekter sine funksjonsvansker. Oppfatter seg som og krever å bli møtt som likeverdige. Blandet identitet (Gustafson) FUNKSJONSHEMMET IDENTITET Å oppfatte seg som essensielt forskjellig fra de som ikke har nedsatt funksjonsevne. Aksepterer sosial nedvurdering og lav status og å bli oppfattet som avvikende. TILPASNINGSIDENTITET Prøver å tilpasse seg det normale ved å fornekte og skjule sine funksjonsvansker Hab.team voksne, WJJ

8 ELEMENTER I IDENTITETSUTVIKLING
Anders Gustavson: Følgende elementer henger nøye sammen: Deltakelse Aktivitet Autonomi Tilhørighet Identitet Hab.team voksne, WJJ

9 IDENTITET OG HELSE ICF:ICF, Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse ​ICF er både et begrepsapparat og et kodeverk og utfyller diagnoseklassifikasjonen ICD-10 ved at hovedvekten legges på funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer. ​Klassifikasjonens struktur bygger på fire dimensjoner: Kroppsfunksjoner, kroppsstruktur, aktiviteter og deltakelse samt miljøfaktorer. Overordnede mål for ICF er til dels å etablere et enhetlig og standardisert språk og til dels et verktøy for beskrivelse av helse og helserelaterte forhold. Samtidig legges vekt på å se individets helseforhold og fungering i en total sammenheng. ICF søker å kunne presentere et sammenfallende syn på helse ut fra et biologisk, et individuelt og et sosialt perspektiv.  Klassifikasjonen er særlig nyttig innen habilitering, rehabilitering Hab.team voksne, WJJ

10 IDENTITET OG HELSE Participation Involvement Belonging Taking part Being Being Engaged Having access included accepted in an aerea to needed of life recources Hab.team voksne, WJJ

11 IDENTITET OG DEN SOSIALE DIMENSJON
IDENTITET SOM SUMMEN AV VÅRE ROLLER VERDSATTE SOSIALE ROLLER PÅVIRKER VÅRT SELVBILDE OG VÅR IDENTITET SOSIALE NETTVERKS BETYDNING FOR VÅR IDENTITET Å VÆRE I SITUASJONER DER DIAGNOSEN BLIR UVIKTIG Å FÅ VÆRE DEN MAN ER Å FÅ OPPLEVE NOE SAMMEN MED DE EN ØNSKER Å VÆRE SAMMEN MED Å HØRE TIL OG HA FORANKRING I ET SOSIALT MILJØ Hab.team voksne, WJJ

12 SELVBESTEMMELSE OG IDENTITET
Grunnleggende: Det man vil, mener og det man ønsker er avgjørende for den man er Å erfare at en har Rettigheter Påvirkningskraft Empowerment Makt Utviklingsbetingelse – å vokse som menneske - livserfaringer Kontroll og trygghet Hab.team voksne, WJJ

13 BIDRAG TIL AUTENTISK IDENTITET
Bevissthet rundt egen funksjonsnedsettelse: Innsikt, forståelse gjennom informasjon Hvorfor ting blir vanskelig Bevissthet rundt egen sårbarhet Hjelp til å leve et mer aktivt liv Å se sine ressurser Se muligheter og prøve disse ut Lære ferdigheter og erfare mestring Selvstendighet (autonomi, treffe valg, påvirke, vise engasjement) Arbeid/skole (ha en funksjon – bety noe for andre) Hab.team voksne, WJJ

14 BIDRAG TIL AUTENTISK IDENTITET
Aktivitet og interesser (opplevelse av mening – det som er morsomt, spennende og som utvikler en) Sosialt fellesskap Opplevelse av fellesskap og tilhørighet Opplevelse av sosial mestring Vennskap (å ha en fortrolig, en bestevenn) Selvfølelse og selvtillit Oppleve mestring Å bli sett og hørt (å kunne fortelle om seg selv, selvpresentasjon) Å bli anerkjent og akseptert Å bli bekreftet som betydningsfull Hab.team voksne, WJJ

15 TILRETTELEGGINGSTILTAK I PROSJEKTET
Gi hver enkelt plass og mulighet til å fortelle om seg selv Gi hver enkelt mulighet for mestring i gruppe og i aktivitet Gi hver enkelt mulighet for å identifisere seg med gruppa Gi hver enkelt mulighet til å erfare noe nytt Utvikle/utvide interessefeltet Vekt på å trygge og vise engasjement for hver enkelt deltaker Alminneliggjøring og aksept for å motta hjelp Info om muligheter Nettverks- og fellesskaps fokus (bli kjent med hverandre, gjøre ting i lag mv) Brukermedvirkning Hab.team voksne, WJJ

16 IST - PROSJEKTET PROSJEKTTITTEL: ”Identitet, sjølråderett og tilhørighet” Et prosjekt for ungdommer/unge voksne med lettere psykisk utviklingshemming som har store utfordringer i forhold til sin ungdomstid og overgangen til et myndig voksenliv. Hab.team voksne, WJJ

17 PROBLEMFORSTÅELSE Identitet et gjennomgående og grunnleggende tema
En utfordring for alle, men spesielt utfordrende for de som har ulike funksjonsnedsettelser Ønsker seg en ungdomstid som andre de kan sammenligne seg med (søsken, skolekamerater, naboungdom mv) Vil ikke ha hjelp Når ting ikke blir som de ønsker seg Frustrasjoner Aggressivitet Uakseptabel seksuell atferd Psykiske lidelser Sosial isolasjon Rusmisbruk Kriminalitet Hab.team voksne, WJJ

18 MÅLSETTINGER FORMÅL: Bidra til at den enkelte får utviklet en god plattform for sitt ungdoms- og voksenliv med tilpasset bistand og som er basert på trygghet, deltakelse og tilhørighet. HOVEDMÅL: At vi i voksenhabiliteringen gjennom prosjektet utvikler en metode for et bedre faglig tilbud til målgruppen gjennom identitetsskapende tiltak DELMÅL: Fremme deltakelse i utvikling av innholdet i prosjektet hos de som får tilbud om å være med Fremme bedre psykisk helse og forebygge sykehusinnleggelser At den enkelte skal få en bedre og tryggere opplevelse av seg selv Skape arenaer for aktivitet, deltakelse og tilhørighet Få alle deltakere etablert i et aktivitetsmiljø i løpet av prosjektperioden Få til møteplasser med andre ungdommer Hab.team voksne, WJJ

19 TILTAKSSTRATEGIER Behov for å forebygge og bryte negative utviklingsspiraler Behov for hjelp og støtte: Bli kjent med andre i samme situasjon Jobbe med sosialt nettverk Aktivitet og tilhørighet Bidra til å finne løsninger og muligheter (info skole, arbeid, fritid) Individuell oppfølging ►VEKT PÅ MESTRING OG IDENTITETSSKAPENDE TILTAK Hab.team voksne, WJJ

20 ARBEIDSFORM/TILTAK Samtalegruppe/studiesirkel Aktiviteter
Forankring i miljøer som kan videreføre tiltak Individuell oppfølging, evt individuell plan Hab.team voksne, WJJ

21 GJENNOMFØRING Prosjektet har vært gjennomført som en studiesirkel med vekt på Informasjon, opplæring Sosial trening Deltakelse og utprøving i ulike aktiviteter Prosjektet har vært gjennomført slik: Dato Tema Aktivitet 8. april Felles planlegging av innholdet i prosjektet Bowling 21. april Presentasjoner, å fortelle om seg selv Biljard 8. mai Om å skaffe seg egen bolig Klatring, fotball 23. mai Om å bli myndig, selvbestemmelse ATV-kjøring 4. juni Om deltakelse, evaluering Kanopadling 2. september Om individuell plan Freesbe-golf 16. September Om arbeid RCL-kjøring 13. Oktober Om venner og kjærester Bueskyting 27. Oktober Om venner og kjærester Innebandy, El-innebandy 6. November Om seksualitet Teppecurling, Boccia 19. November Om seksualitet, om eksponering på nett, mobiltelefon Bordtennis 3. Desember Avslutningstur til VestvatnVillmarksenter Friluftsaktiviteter, snøscootertur mv Hab.team voksne, WJJ


Laste ned ppt "OG IDENTITETSUTVIKLING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google