Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OM IDENTITET OG IDENTITETSUTVIKLING 1Hab.team voksne, WJJ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OM IDENTITET OG IDENTITETSUTVIKLING 1Hab.team voksne, WJJ."— Utskrift av presentasjonen:

1 OM IDENTITET OG IDENTITETSUTVIKLING 1Hab.team voksne, WJJ

2 BAKGRUNN FOR VÅR INTERESSE FOR TEMAET FLERE HENVISNINGER AV UNGDOM MED LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING UTFORDRINGER MED OPPMØTE – Mangel på motivasjon –Tilbudet passer ikke – Ubekvem med pasientrollen BEHOV FOR FOREBYGGENDE TILTAK PROSJEKT ”IDENTITET, SJØLRÅDERETT OG TILHØRIGHET” Hab.team voksne, WJJ2

3 HVA ER IDENTITET? Å VITE HVEM MAN ER SOM MENNESKE –SUMMEN AV DEN MAN ER TO GRUNNLEGGENDE OPPFATNINGER: –NOE SOM ER MEDFØDT –NOE SOM UTVIKLER SEG OVER TID PERSONLIG IDENTITET: –UTSEENDE –KUNNSKAPER –MENINGER –SMAK SOSIAL IDENTITET –YRKE –GEOGRAFISK TILHØRIGHET –FAMILIE –VENNER OG ANDRE TYPER FELLESSKAP 3Hab.team voksne, WJJ

4 HVA ER IDENTITET? DET JEG ER DET JEG HAR DET JEG KAN/KLARER DET SOM JEG ER EN DEL AV IDENTITET SKILLER OG FORENER –DET JEG VIL VÆRE LIK OG DET JEG VIL VÆRE FORSKJELLIG FRA 4Hab.team voksne, WJJ

5 HVA ER IDENTITET? IDENTITET SOM EN PROSESS/FORLØP STYRT AV BEHOV FOR Å KUNNE SE SEG SELV SOM –SÆREGEN/UNIK –VERDSATT –SAMMENHENGENDE (Bylov) IDENTITET HAR MED SELVFØLELSE OG SELVTILLIT (SELVBILDE) Å GJØRE 5Hab.team voksne, WJJ

6 IDENTITETSUTVIKLING PROSESS OM Å SKAPE SEG SELV Å VILLE VÆRE I ØNSKEDE KATEGORIER (SOM ANDRE) SÅRBART OG TRUENDE –Å OPPLEVE SEG ANNERLEDES –AT ANDRE OPPFATTER MEG SOM ANNERLEDES Å TA IMOT HJELP BEKREFTER EN SOM ANNERLEDES UTEN HJELP: BLIR VELDIG SÅRBAR 6Hab.team voksne, WJJ

7 PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE OG ULIKE IDENTITETER ( J. Drabløs) AUTENTISK IDENTITET –Å oppfatte seg essensielt lik de som ikke har nedsatt funksjonsevne samtidig som en ikke fornekter sine funksjonsvansker. Oppfatter seg som og krever å bli møtt som likeverdige. –Blandet identitet (Gustafson) FUNKSJONSHEMMET IDENTITET –Å oppfatte seg som essensielt forskjellig fra de som ikke har nedsatt funksjonsevne. Aksepterer sosial nedvurdering og lav status og å bli oppfattet som avvikende. TILPASNINGSIDENTITET –Prøver å tilpasse seg det normale ved å fornekte og skjule sine funksjonsvansker 7Hab.team voksne, WJJ

8 ELEMENTER I IDENTITETSUTVIKLING Anders Gustavson: –Følgende elementer henger nøye sammen: Deltakelse Aktivitet Autonomi Tilhørighet Identitet 8Hab.team voksne, WJJ

9 IDENTITET OG HELSE ICF:ICF, Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse ​ ICF er både et begrepsapparat og et kodeverk og utfyller diagnoseklassifikasjonen ICD-10 ved at hovedvekten legges på funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer. ​ Klassifikasjonens struktur bygger på fire dimensjoner: Kroppsfunksjoner, kroppsstruktur, aktiviteter og deltakelse samt miljøfaktorer. Overordnede mål for ICF er til dels å etablere et enhetlig og standardisert språk og til dels et verktøy for beskrivelse av helse og helserelaterte forhold. Samtidig legges vekt på å se individets helseforhold og fungering i en total sammenheng. ICF søker å kunne presentere et sammenfallende syn på helse ut fra et biologisk, et individuelt og et sosialt perspektiv. Klassifikasjonen er særlig nyttig innen habilitering, rehabilitering 9Hab.team voksne, WJJ

10 IDENTITET OG HELSE Participation Involvement Belonging Taking part Being Being Engaged Having access included accepted in an aerea to needed of life recources 10Hab.team voksne, WJJ

11 IDENTITET OG DEN SOSIALE DIMENSJON IDENTITET SOM SUMMEN AV VÅRE ROLLER –VERDSATTE SOSIALE ROLLER PÅVIRKER VÅRT SELVBILDE OG VÅR IDENTITET SOSIALE NETTVERKS BETYDNING FOR VÅR IDENTITET –Å VÆRE I SITUASJONER DER DIAGNOSEN BLIR UVIKTIG –Å FÅ VÆRE DEN MAN ER –Å FÅ OPPLEVE NOE SAMMEN MED DE EN ØNSKER Å VÆRE SAMMEN MED –Å HØRE TIL OG HA FORANKRING I ET SOSIALT MILJØ 11Hab.team voksne, WJJ

12 SELVBESTEMMELSE OG IDENTITET Grunnleggende: –Det man vil, mener og det man ønsker er avgjørende for den man er –Å erfare at en har Rettigheter Påvirkningskraft Empowerment Makt Utviklingsbetingelse – å vokse som menneske - livserfaringer Kontroll og trygghet 12Hab.team voksne, WJJ

13 BIDRAG TIL AUTENTISK IDENTITET Bevissthet rundt egen funksjonsnedsettelse: –Innsikt, forståelse gjennom informasjon –Hvorfor ting blir vanskelig –Bevissthet rundt egen sårbarhet Hjelp til å leve et mer aktivt liv –Å se sine ressurser –Se muligheter og prøve disse ut –Lære ferdigheter og erfare mestring –Selvstendighet (autonomi, treffe valg, påvirke, vise engasjement) –Arbeid/skole (ha en funksjon – bety noe for andre) 13Hab.team voksne, WJJ

14 BIDRAG TIL AUTENTISK IDENTITET Aktivitet og interesser (opplevelse av mening – det som er morsomt, spennende og som utvikler en) Sosialt fellesskap –Opplevelse av fellesskap og tilhørighet –Opplevelse av sosial mestring –Vennskap (å ha en fortrolig, en bestevenn) Selvfølelse og selvtillit –Oppleve mestring –Å bli sett og hørt (å kunne fortelle om seg selv, selvpresentasjon) –Å bli anerkjent og akseptert –Å bli bekreftet som betydningsfull 14Hab.team voksne, WJJ

15 TILRETTELEGGINGSTILTAK I PROSJEKTET Gi hver enkelt plass og mulighet til å fortelle om seg selv Gi hver enkelt mulighet for mestring i gruppe og i aktivitet Gi hver enkelt mulighet for å identifisere seg med gruppa Gi hver enkelt mulighet til å erfare noe nytt Utvikle/utvide interessefeltet Vekt på å trygge og vise engasjement for hver enkelt deltaker Alminneliggjøring og aksept for å motta hjelp Info om muligheter Nettverks- og fellesskaps fokus (bli kjent med hverandre, gjøre ting i lag mv) Brukermedvirkning 15Hab.team voksne, WJJ

16 IST - PROSJEKTET PROSJEKTTITTEL: ”Identitet, sjølråderett og tilhørighet” Et prosjekt for ungdommer/unge voksne med lettere psykisk utviklingshemming som har store utfordringer i forhold til sin ungdomstid og overgangen til et myndig voksenliv. Hab.team voksne, WJJ16

17 PROBLEMFORSTÅELSE Identitet et gjennomgående og grunnleggende tema –En utfordring for alle, men spesielt utfordrende for de som har ulike funksjonsnedsettelser Ønsker seg en ungdomstid som andre de kan sammenligne seg med (søsken, skolekamerater, naboungdom mv) Vil ikke ha hjelp Når ting ikke blir som de ønsker seg –Frustrasjoner –Aggressivitet –Uakseptabel seksuell atferd –Psykiske lidelser –Sosial isolasjon –Rusmisbruk –Kriminalitet Hab.team voksne, WJJ17

18 MÅLSETTINGER FORMÅL: Bidra til at den enkelte får utviklet en god plattform for sitt ungdoms- og voksenliv med tilpasset bistand og som er basert på trygghet, deltakelse og tilhørighet. HOVEDMÅL: At vi i voksenhabiliteringen gjennom prosjektet utvikler en metode for et bedre faglig tilbud til målgruppen gjennom identitetsskapende tiltak DELMÅL: Fremme deltakelse i utvikling av innholdet i prosjektet hos de som får tilbud om å være med Fremme bedre psykisk helse og forebygge sykehusinnleggelser At den enkelte skal få en bedre og tryggere opplevelse av seg selv Skape arenaer for aktivitet, deltakelse og tilhørighet Få alle deltakere etablert i et aktivitetsmiljø i løpet av prosjektperioden Få til møteplasser med andre ungdommer Hab.team voksne, WJJ18

19 TILTAKSSTRATEGIER Behov for å forebygge og bryte negative utviklingsspiraler Behov for hjelp og støtte: –Bli kjent med andre i samme situasjon –Jobbe med sosialt nettverk –Aktivitet og tilhørighet –Bidra til å finne løsninger og muligheter (info skole, arbeid, fritid) –Individuell oppfølging ►VEKT PÅ MESTRING OG IDENTITETSSKAPENDE TILTAK Hab.team voksne, WJJ19

20 ARBEIDSFORM/TILTAK Samtalegruppe/studiesirkel Aktiviteter Forankring i miljøer som kan videreføre tiltak Individuell oppfølging, evt individuell plan Hab.team voksne, WJJ20

21 GJENNOMFØRING Prosjektet har vært gjennomført som en studiesirkel med vekt på Informasjon, opplæring Sosial trening Deltakelse og utprøving i ulike aktiviteter Prosjektet har vært gjennomført slik: DatoTemaAktivitet 8. april Felles planlegging av innholdet i prosjektetBowling 21. april Presentasjoner, å fortelle om seg selvBiljard 8. mai Om å skaffe seg egen boligKlatring, fotball 23. mai Om å bli myndig, selvbestemmelseATV-kjøring 4. juni Om deltakelse, evalueringKanopadling 2. september Om individuell planFreesbe-golf 16. SeptemberOm arbeidRCL-kjøring 13. OktoberOm venner og kjæresterBueskyting 27. OktoberOm venner og kjæresterInnebandy, El-innebandy 6. NovemberOm seksualitetTeppecurling, Boccia 19. NovemberOm seksualitet, om eksponering på nett, mobiltelefonBordtennis 3. DesemberAvslutningstur til VestvatnVillmarksenterFriluftsaktiviteter, snøscootertur mv Hab.team voksne, WJJ21


Laste ned ppt "OM IDENTITET OG IDENTITETSUTVIKLING 1Hab.team voksne, WJJ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google