Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammensregionens brannvesen IKS Presentasjon for Formannskapet I Drammen kommune 26/5 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammensregionens brannvesen IKS Presentasjon for Formannskapet I Drammen kommune 26/5 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammensregionens brannvesen IKS Presentasjon for Formannskapet I Drammen kommune 26/5 2009

2 Drammensregionens brannvesen IKS AGENDA 1. Kort om DRBV 2. Regnskap 2008 3. Status økonomi 4. Fremtidig utfordring økonomi 5. Pensjonskassetilknytning 6. Ny brannordning 7. Sigdal kommune 8. Videre arbeid

3 Drammensregionens brannvesen IKS DRBV : •6 kommuner •6 brannstasjoner •135 000 innbyggere

4 Drammensregionens brannvesen IKS Eierandeler

5 Eiervisjon Eiervisjon (1/1-06): ”Selskapet skal være blant de ledende og mest effektive i landet innenfor sin kjernevirksomhet. Det skal være attraktivt å jobbe i Drammensregionens brannvesen IKS”

6 Drammensregionens brannvesen IKS Styrets visjon Styrets visjon: ”DRBV er det mest effektive og ledende brannvesenet i Norge.” Styrets visjon er ledestjernen for DRBVs utvikling. Visjonen viser veien for vår virksomhet, til beste for innbyggere, næringsliv, kommunene og egne ansatte!

7 Drammensregionens brannvesen IKS Representantskap og styret Representantskap 6 medlemmer Styret 5 + 2 medlemmer Daglig leder Driftsorganisasjon Drammensregionens brannvesen IKS

8 Styret Styret i 2008 (totalt 7 medlemmer): Styret er valgt av representantskapet bortsett fra de ansattes representanter.  Styrets medlemmer valgt av R-skapet: – Anne Cecilie Guneriussen – Berit Smith – Lars Wang – Gina R. Røvik (nestleder) – Svein L. Alfheim (leder)  De ansattes representanter velges av og blant de ansatte: – Jan E. Fevang – Terje Kolbjørnsen  Lars Wang er fra april 2009 erstattet av Trond Julin.

9 Drammensregionens brannvesen IKS Organisasjonskart

10 REGNSKAP 2008  Underskudd: kr 1.089.939,- – Sentralt lønnsoppgjør (økning ca. 10 %) – Reguleringspremie for pensjon – Underskuddet er ført mot opptjent egenkapital  Netto pensjonsforpliktelser i DKP er fra og med 2008 ført i DRBVs regnskap.

11 Drammensregionens brannvesen IKS Budsjett 2009 (brann, mill kr) Omstillingsbeløpet per 0101099,1 - Reduserte pensjonskostnader1,6 - Kartlagte tiltak i budsjett2,7 - Diverse korrigeringer0,4 - Tiltak tettsted Drm (beredskap)1,8 - Refusjon for mye betalt reguleringspremie 2007 0,7 Rest Representantskapet innstiller på økt eiertilskudd 2,0

12 Drammensregionens brannvesen IKS Økonomi  Budsjett 2009 er stramt, men jobbes for å oppnå balanse  Oppdatere likviditetsbudsjettet  Kartlegge utfordringer og konsekvensen av – Investeringer – Lønnsutvikling, pensjonskostnader og endringer i andre økonomiske rammefaktorer  Analysere situasjonen og rapportere til representantskapet ved behov  2010 og 2011 vil gi DRBV sterke økonomiske utfordringer

13 Drammensregionens brannvesen IKS Tiltak 2009 Vurderinger/Gjennomgang:  Redningsdykkertjenesten  Salg av undervisningstjenester  Alle ikke lovpålagte stillinger  Gjennomgang av budsjettet for 2009  Kontinuerlig oppfølging av likviditeten Likviditetsbudsjett 2009.xls

14 Drammensregionens brannvesen IKS 2009201020112012 Pensjonpremie3,03,6 2,6 Regulerings premie 4,54,5 (?) Nødnett00,71,0 Lån01,5 Økte avskrvninger 0 ??? SUM (ift 09) 7,510,3 (+2,8) 10,6 (+3,1) 9,6 (- 2,1) Økonomiske nøkkeltall for 2009 - 2012

15 Drammensregionens brannvesen IKS Tilsyn fra DSB  Avvik av betydning for DRBV, er at tilsynsseksjonen har to årsverk mindre enn minimum i lovverket.  Dette tas det hensyn til i det videre budsjettarbeid.

16 Drammensregionens brannvesen IKS AKTIVITETEN I 2008 Beredskap:  2812 rapporterings- pliktige oppdrag Noen tall fra Drammen:  1197 rapporterings- pliktige oppdrag  26 bygningsbranner  9 omkomne i brann  591 unødige alarmer  209 annen assistanse  62 trafikkulykker

17 Drammensregionens brannvesen IKS Brannen på Gulskogen  7 personer omkom i ”flerbruksbolig”.  Tiltak: Etablert en tverrfaglig gruppe som har opprettet en tipstelefon. Gruppen har gjennomført over 40 tilsyn i boliger. 4 hus har åpenbart vært brannfeller med høy sannsynlighet for mange branndøde i tilfelle brann.

18 Drammensregionens brannvesen IKS Skogbrannen på Konnerud  Største skogbrannen i DRBVs historie.  Ca. 250 dekar ble brannskadet  Truet i perioder bebyggelsen  Stor innsats- organisasjon ble bygget opp på kort tid og stanset brannen

19 Drammensregionens brannvesen IKS Forebyggende arbeid  Tilsyn med særskilte bygninger. – Nådde ikke årsmålet pga for lav bemanning  Brannteknisk saksbehandling  Prosjekter: – Tett trehusbebyggelse – Omsorgsboliger – Julekalender – Barnehager – Husdyrrom – Brannvernuka – ”Julegårder” – Aksjon boligbrann – Felles slokkevann – Eldreprosjektet – Samordning HMS-etater – Nattkontroll

20 Drammensregionens brannvesen IKS Feiertjenesten  Tjenesteproduksjon, noen nøkkeltall: – Feiing piper: 22 198 – Feiing kanaler: 452 – Avgiftssaker: 25 954 – Saksbehandling: 58  Resultat: – Underskudd 1,5 mill – Årsak: reguleringspremie, langtidssykemeldte og opplæring av nyansatte.

21 Drammensregionens brannvesen IKS NY BRANNORDNING  Felles brannstasjon i Eiker: – Arbeidsgruppe skal sette opp alternative lokaliseringer i aksen Mjøndalen – Hokksund.  Gjennomgang av beredskapen i tettstedet Drammen  I samråd med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap er beredskapsnivået i tettstedet Drammen gjennomgått.

22 Drammensregionens brannvesen IKS Tettstedet Drammen  Ser ikke på kommunegrenser  Risikovurdert ny ordning  Synliggjort kompenserende tiltak  Søker DSB om å bli forsøksbrannvesen – fremskutt enhet  Endringer i utrykningsprosedyrer – større samvirke mellom brannstasjonene i tettstedet.  Organisering av beredskap i tråd med dimensjonseringsforskriften

23 Drammensregionens brannvesen IKS Drammen tettsted •Ett felles tettsted < 100 000 innb. < 60 000 innb Ca. 1800 oppdrag per år < 40 000 innb Ca. 900 oppdrag per år DRBV: ca. 3000 oppdrag per år

24 Drammensregionens brannvesen IKS

25

26 PENSJONSKASSETILKNYTNING  DRBV har høye pensjonskostnader på grunn av at en høy andel ansatte har særaldersgrenser (60 og 65 år).  Eierne (R-skapet) har vedtatt at DRBV skal søke pensjonskassetilknytning til ”den kasse som flest eiere er medlem av”.  Strategi for å få til dette utarbeides i samarbeid med Drammen kommune som er eier av dagens pensjonskasse – DKP.

27 Drammensregionens brannvesen IKS SIGDAL KOMMUNE  Sigdal kommune ønsker å komme inn som deltager i DRBV.  Styret og representantskapet har behandlet saken flere ganger.  Representantskapet har vedtatt at saken nå oversendes til eierkommunene med anbefaling om at det startes forhandlinger om selskapsavtale mm med sikte på at Sigdal går inn som deltager i DRBV.  Prosessen har medført nye prinsipper for forhandlinger med kommuner som ønsker å bli deltager i DRBV

28 Drammensregionens brannvesen IKS Sigdal kommune  Nye prinsipper: – Kommunene må betale for at de kommer inn i et etablert selskap – Kommunene må tilføre selskapet en relativ andel av fri og bundet EK

29 Drammensregionens brannvesen IKS VIDERE ARBEID Fra eierstrategien: ”Selskapet skal være en aktiv premissleverandør innenfor eierkommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.” ”Dette nødvendiggjør at selskapet forutsettes å besitte spisskompetanse og spesialutstyr knyttet til både redning og reduksjon av skader i forbindelse med redningssituasjoner.”

30 Drammensregionens brannvesen IKS VIDERE ARBEID Fra styrets strategi: Selskapets virksomhetsområder er:  Akutt redning.  Forebygging.  Samfunnsmessig kriseberedskap.  Forretningsdrift.  Organisasjon og ledelse.

31 Drammensregionens brannvesen IKS DRBV


Laste ned ppt "Drammensregionens brannvesen IKS Presentasjon for Formannskapet I Drammen kommune 26/5 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google