Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammensregionens brannvesen IKS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammensregionens brannvesen IKS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammensregionens brannvesen IKS
Presentasjon for Formannskapet I Drammen kommune 26/5 2009

2 Drammensregionens brannvesen IKS
AGENDA Kort om DRBV Regnskap 2008 Status økonomi Fremtidig utfordring økonomi Pensjonskassetilknytning Ny brannordning Sigdal kommune Videre arbeid Drammensregionens brannvesen IKS

3 Drammensregionens brannvesen IKS
DRBV : 6 kommuner 6 brannstasjoner innbyggere Drammensregionens brannvesen IKS

4 Eierandeler Drammensregionens brannvesen IKS

5 Drammensregionens brannvesen IKS
Eiervisjon Eiervisjon (1/1-06): ”Selskapet skal være blant de ledende og mest effektive i landet innenfor sin kjernevirksomhet . Det skal være attraktivt å jobbe i Drammensregionens brannvesen IKS” Drammensregionens brannvesen IKS

6 Styrets visjon Styrets visjon:
”DRBV er det mest effektive og ledende brannvesenet i Norge.” Styrets visjon er ledestjernen for DRBVs utvikling. Visjonen viser veien for vår virksomhet, til beste for innbyggere, næringsliv, kommunene og egne ansatte! Drammensregionens brannvesen IKS

7 Representantskap og styret
6 medlemmer 5 + 2 medlemmer Styret Driftsorganisasjon Daglig leder Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS

8 Drammensregionens brannvesen IKS
Styret Styret i 2008 (totalt 7 medlemmer): Styret er valgt av representantskapet bortsett fra de ansattes representanter. Styrets medlemmer valgt av R-skapet: Anne Cecilie Guneriussen Berit Smith Lars Wang Gina R. Røvik (nestleder) Svein L. Alfheim (leder) De ansattes representanter velges av og blant de ansatte: Jan E. Fevang Terje Kolbjørnsen Lars Wang er fra april 2009 erstattet av Trond Julin. Drammensregionens brannvesen IKS

9 Organisasjonskart Drammensregionens brannvesen IKS

10 Drammensregionens brannvesen IKS
REGNSKAP 2008 Underskudd: kr ,- Sentralt lønnsoppgjør (økning ca. 10 %) Reguleringspremie for pensjon Underskuddet er ført mot opptjent egenkapital Netto pensjonsforpliktelser i DKP er fra og med 2008 ført i DRBVs regnskap. Drammensregionens brannvesen IKS

11 Budsjett 2009 (brann, mill kr)
Omstillingsbeløpet per 9,1 - Reduserte pensjonskostnader 1,6 - Kartlagte tiltak i budsjett 2,7 - Diverse korrigeringer 0,4 - Tiltak tettsted Drm (beredskap) 1,8 - Refusjon for mye betalt reguleringspremie 2007 0,7 Rest Representantskapet innstiller på økt eiertilskudd 2,0 Drammensregionens brannvesen IKS

12 Drammensregionens brannvesen IKS
Økonomi Budsjett 2009 er stramt, men jobbes for å oppnå balanse Oppdatere likviditetsbudsjettet Kartlegge utfordringer og konsekvensen av Investeringer Lønnsutvikling, pensjonskostnader og endringer i andre økonomiske rammefaktorer Analysere situasjonen og rapportere til representantskapet ved behov 2010 og 2011 vil gi DRBV sterke økonomiske utfordringer Drammensregionens brannvesen IKS

13 Drammensregionens brannvesen IKS
Tiltak 2009 Vurderinger/Gjennomgang: Redningsdykkertjenesten Salg av undervisningstjenester Alle ikke lovpålagte stillinger Gjennomgang av budsjettet for 2009 Kontinuerlig oppfølging av likviditeten Likviditetsbudsjett 2009.xls Drammensregionens brannvesen IKS

14 Drammensregionens brannvesen IKS
Økonomiske nøkkeltall for 2009 2010 2011 2012 Pensjonpremie 3,0 3,6 2,6 Regulerings premie 4,5 4,5 (?) Nødnett 0,7 1,0 Lån 1,5 Økte avskrvninger ? SUM (ift 09) 7,5 10,3 (+2,8) 10,6 (+3,1) 9,6 (- 2,1) Drammensregionens brannvesen IKS

15 Drammensregionens brannvesen IKS
Tilsyn fra DSB Avvik av betydning for DRBV, er at tilsynsseksjonen har to årsverk mindre enn minimum i lovverket. Dette tas det hensyn til i det videre budsjettarbeid. Drammensregionens brannvesen IKS

16 Drammensregionens brannvesen IKS
AKTIVITETEN I 2008 Beredskap: rapporterings-pliktige oppdrag Noen tall fra Drammen: rapporterings- pliktige oppdrag bygningsbranner 9 omkomne i brann unødige alarmer annen assistanse trafikkulykker Drammensregionens brannvesen IKS

17 Drammensregionens brannvesen IKS
Brannen på Gulskogen 7 personer omkom i ”flerbruksbolig”. Tiltak: Etablert en tverrfaglig gruppe som har opprettet en tipstelefon. Gruppen har gjennomført over 40 tilsyn i boliger. 4 hus har åpenbart vært brannfeller med høy sannsynlighet for mange branndøde i tilfelle brann. Drammensregionens brannvesen IKS

18 Skogbrannen på Konnerud
Største skogbrannen i DRBVs historie. Ca. 250 dekar ble brannskadet Truet i perioder bebyggelsen Stor innsats-organisasjon ble bygget opp på kort tid og stanset brannen Drammensregionens brannvesen IKS

19 Drammensregionens brannvesen IKS
Forebyggende arbeid Tilsyn med særskilte bygninger. Nådde ikke årsmålet pga for lav bemanning Brannteknisk saksbehandling Prosjekter: Tett trehusbebyggelse Omsorgsboliger Julekalender Barnehager Husdyrrom Brannvernuka ”Julegårder” Aksjon boligbrann Felles slokkevann Eldreprosjektet Samordning HMS-etater Nattkontroll Drammensregionens brannvesen IKS

20 Drammensregionens brannvesen IKS
Feiertjenesten Tjenesteproduksjon, noen nøkkeltall: Feiing piper: Feiing kanaler: 452 Avgiftssaker: Saksbehandling: 58 Resultat: Underskudd 1,5 mill Årsak: reguleringspremie, langtidssykemeldte og opplæring av nyansatte. Drammensregionens brannvesen IKS

21 Drammensregionens brannvesen IKS
NY BRANNORDNING Felles brannstasjon i Eiker: Arbeidsgruppe skal sette opp alternative lokaliseringer i aksen Mjøndalen – Hokksund. Gjennomgang av beredskapen i tettstedet Drammen I samråd med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap er beredskapsnivået i tettstedet Drammen gjennomgått. Drammensregionens brannvesen IKS

22 Drammensregionens brannvesen IKS
Tettstedet Drammen Ser ikke på kommunegrenser Risikovurdert ny ordning Synliggjort kompenserende tiltak Søker DSB om å bli forsøksbrannvesen – fremskutt enhet Endringer i utrykningsprosedyrer – større samvirke mellom brannstasjonene i tettstedet. Organisering av beredskap i tråd med dimensjonseringsforskriften Drammensregionens brannvesen IKS

23 Drammensregionens brannvesen IKS
< innb Ca. 900 oppdrag per år Drammen tettsted Ett felles tettsted < innb. < innb Ca oppdrag per år DRBV: ca oppdrag per år Drammensregionens brannvesen IKS

24 Drammensregionens brannvesen IKS

25 Drammensregionens brannvesen IKS

26 PENSJONSKASSETILKNYTNING
DRBV har høye pensjonskostnader på grunn av at en høy andel ansatte har særaldersgrenser (60 og 65 år). Eierne (R-skapet) har vedtatt at DRBV skal søke pensjonskassetilknytning til ”den kasse som flest eiere er medlem av”. Strategi for å få til dette utarbeides i samarbeid med Drammen kommune som er eier av dagens pensjonskasse – DKP. Drammensregionens brannvesen IKS

27 Drammensregionens brannvesen IKS
SIGDAL KOMMUNE Sigdal kommune ønsker å komme inn som deltager i DRBV. Styret og representantskapet har behandlet saken flere ganger. Representantskapet har vedtatt at saken nå oversendes til eierkommunene med anbefaling om at det startes forhandlinger om selskapsavtale mm med sikte på at Sigdal går inn som deltager i DRBV. Prosessen har medført nye prinsipper for forhandlinger med kommuner som ønsker å bli deltager i DRBV Drammensregionens brannvesen IKS

28 Drammensregionens brannvesen IKS
Sigdal kommune Nye prinsipper: Kommunene må betale for at de kommer inn i et etablert selskap Kommunene må tilføre selskapet en relativ andel av fri og bundet EK Drammensregionens brannvesen IKS

29 Drammensregionens brannvesen IKS
VIDERE ARBEID Fra eierstrategien: ”Selskapet skal være en aktiv premissleverandør innenfor eierkommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.” ”Dette nødvendiggjør at selskapet forutsettes å besitte spisskompetanse og spesialutstyr knyttet til både redning og reduksjon av skader i forbindelse med redningssituasjoner.” Drammensregionens brannvesen IKS

30 Drammensregionens brannvesen IKS
VIDERE ARBEID Fra styrets strategi: Selskapets virksomhetsområder er: Akutt redning. Forebygging. Samfunnsmessig kriseberedskap. Forretningsdrift. Organisasjon og ledelse. Drammensregionens brannvesen IKS

31 Drammensregionens brannvesen IKS
DRBV DRBV - Trygghet og sikkerhet for deg ! Drammensregionens brannvesen IKS


Laste ned ppt "Drammensregionens brannvesen IKS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google