Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Myndighetenes strategi for marknadstilgang på oppdrettsfisk avdelingsdirektør Dag Erling Stai 19. januar 2006 aqKva Havbrukskonferansen på Stord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Myndighetenes strategi for marknadstilgang på oppdrettsfisk avdelingsdirektør Dag Erling Stai 19. januar 2006 aqKva Havbrukskonferansen på Stord."— Utskrift av presentasjonen:

1 Myndighetenes strategi for marknadstilgang på oppdrettsfisk avdelingsdirektør Dag Erling Stai 19. januar 2006 aqKva Havbrukskonferansen på Stord

2 Verdier fra havet – Norges framtid 1Oppdrett hjemme - akvakulturloven 2Andre endringer – Soria Moria 3Forenkling og effektivisering 4Nye runder med matskandaler 5Russlandssaken 6Laksesaken USA 7WTO – Doha-runden 8EFTA-frihandelsavtaler 9Laksesaken EU 10Oppsummering Disposisjon

3 Verdier fra havet – Norges framtid 1 Ny akvakulturlov fra 1. januar 2006 a)Økt fokus på lønnsomhet og konkurransekraft -Næringsaktørene får større handlingsrom og ansvar for å foreta fortløpende tilpasninger -Overføring og pantsetting av tillatelser Akvakulturregisteret i Brønnøysund nylig åpnet -Adgangen til overføring og pant gjennom registeret vil styrke næringens kapitaltilgang -Akvakulturregisteret medfører en forenkling for næring og forvaltning og det tas sikte på videreutvikling av registeret i 2006

4 Verdier fra havet – Norges framtid Ny akvakulturlov (forts.) b)Styrking og videreutvikling av miljøtiltak: -Ny generell miljønorm som gjelder etablering, drift og avvikling -Klarere oppryddingsplikt, samt mulighet til å stille krav om sikkerhet for gjennomføring av oppryddingsplikten -Legalpant for staten for krav på inntil 5 millioner kroner som oppstår i kraft av akvakulturloven c)Tiltak for arealutnyttelse: -Tillatelse kan ikke gis i strid med arealplaner og vernetiltak -Ved tildeling av lokalitet skal det foretas en avveining av søkers behov for areal mot alternativ bruk av området

5 Verdier fra havet – Norges framtid 2 Andre endringer- Soria Moria •De nye prinsippene i akvakulturloven iverksatt, herunder om eierverdragelse og pantsetting •Konkursforskriften opphevet fra 1. januar 2006 - samme konkursregler som øvrige næringsliv •Nytt og revidert regelverk for fangstbasert havbruk fra 1. januar 2006 – gir nye muligheter for alternative former for havbruk •Oppfølging av Soria Moria-erklæringen: - eiertaket for laks og ørret senket i des. 2005 - gjennomgang av konkurranseforholdene i havbruksnæringen - andre tiltak

6 Verdier fra havet – Norges framtid 3 Forenkling og effektivisering •Fiskeridirektoratet nedsetter gruppe for gjennomgang av søknadsskjema •Videreutvikling av akvakulturregisteret •Akvakulturloven har nedfelt plikt til samordning og effektivisering av søknadsbehandlingen (konkrete effektiviseringstiltak i løpet av 2006, herunder bruk av tidsfrister) •Departementet tar sikte på videreføring av Trøndelagsmodellen inntil et bedre alternativ foreligger.

7 Verdier fra havet – Norges framtid 4 Matskandaler - laksens omdømme •Forskergruppen bak Science-artikkelen fra januar 2004 har vært ute med ny artikkel •Dioksin, PCB og andre miljøgifter •Bly, kadmium, kvikksølv og andre tungmetaller •Antibiotika •Nitritt i røkelaks •Hva med fiskeoljen som går inn i fiskefôret ? --------- •Internasjonalt samarbeid om lakseoppdrettsnæringens renommé (Canada, Chile, Færøyene, Irland, Island, Norge, Skottland og USA) 1. møte august 2005 – 2. møte desember 2005

8 Verdier fra havet – Norges framtid •Den russiske Veterinærtjenesten har innført importstopp for norsk fersk fisk fra 1.1.2006 •Begrunnet med funn av høye verdier av bly og kadmium i oppdrettslaks •Nye norske prøver ved 4 slakterier -> normale, lave verdier •møter med Veterinærmyndighetene i Moskva i desember i fjor •Mattilsynet har fulgt opp med: o oversettelse av relevant regelverk o forslag til tiltaksplan o invitasjon til Norge •Statsråden har skrevet brev til Gordeev •Nye møter med russerne i januar 2006 5 Russlandssaken

9 Verdier fra havet – Norges framtid 6. Laksesaken USA •”Sunset review” i USA ble i praksis avgjort 13. januar gjennom vedtak i International Trade Commission •Grunnlaget for avgjørelsen DOC / ITC •Sannsynlighet for fortsettelse eller gjentakelse av dumping og skade

10 Verdier fra havet – Norges framtid •Doha-rundens formål er bl.a. å sikre bedre markedsadgang globalt gjennom tollreduksjoner og regelverksforbedringer (inkl. antidumping) •Flere viktige forhandlingsområder berører havbruk og fiskeri •Ministererklæringen fra Hong Kong: - sammenheng mellom ambisiøse tollkutt på landbruk og tilsvarende for industrivarer/fisk - enighet om formel som kutter relativt sett mer i høye enn i lave tollsatser - sluttføring av forhandlingene i løpet av 2006 og avklaring av detaljerte prinsipper (modaliteter) før 1.5.2006 -------- •Russland og Ukraina forhandler fortsatt om WTO-medlemskap – viktig for sjømatnæringen 7 WTO - Doha-runden

11 Verdier fra havet – Norges framtid 8 EFTA frihandelsavtaler •Det mulitilaterale avtaleverket i WTO er høyest prioritert – dekker de fleste markedsland for norsk sjømat •Bilaterale frihandelsavtaler viktig supplement •Fiskeri- og havbruksnæringens interesser skal legges til grunn ved inngåelse av nye avtaler •Økt vekt på viktige markeder i Asia som –Sør-Korea - undertegnet –Thailand -der forhandlinger er startet opp –Japan, Kina og India - ønsket fra norsk side •Dessuten er Sør-Afrika ferdigforhandlet •Ønskelig å starte forhandlinger med Russland så raskt som mulig etter at landet har blitt WTO- medlem

12 Verdier fra havet – Norges framtid •EUs antidumpingtiltak vedtatt og vil tre i kraft 20 januar 2006: o Varighet 5 år o MIP € 2,80/kg WFE, relativt høyere for filétvarianter •Drøftelser mellom Kommisjonen og næringen høsten/vinteren førte ikke fram •Norske myndigheter har protestert og reservert våre WTO-rettigheter •Når tiltakene er endelig vedtatt og næringens organisasjoner har uttalt seg, vil regjeringen ta standpunkt til om norske myndigheter evt. vil forfølge saken i WTO --------- 9 Laksesaken i EU

13 Verdier fra havet – Norges framtid Utfordringer og dilemmaer •Markedsadgang •Handelshindringer •Omdømme •Rolle- og ansvarsdeling •Samarbeid


Laste ned ppt "Myndighetenes strategi for marknadstilgang på oppdrettsfisk avdelingsdirektør Dag Erling Stai 19. januar 2006 aqKva Havbrukskonferansen på Stord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google