Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt satsing på felles markedstiltak? Trond Davidsen, 2. mars 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt satsing på felles markedstiltak? Trond Davidsen, 2. mars 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt satsing på felles markedstiltak? Trond Davidsen, 2. mars 2006

2 Hvorfor settes saken på agendaen? Formålet med å sette saken på agendaen er å få næringens synspunkter på om en tidsavgrenset økt satsing på felles markedstiltak kan være et hensiktsmessig tiltak for å øke etterspørselen etter norsk laks Med markedstiltak forstås i første rekke markedsføring av norsk laks, men også PR- og informasjonsaktiviteter samt tiltak for å styrke næringens markedsadgang kan være aktuelle elementer Diskusjonen reises ettersom det er grunn til å forvente en viss vekst i tilbudet i løpet av de kommende to-tre årene. Næringen kan da – for en tidsavgrenset periode – selv påta seg å gjøre en ekstrainnsats for å bidra til en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedene

3 Saken reises ikke på årsmøtene i distriktslagene og på FHL havbruks årsmøte for å ta en endelig avgjørelse for eller mot økt eksportavgift For å kunne ta en slik beslutning må det et mer detaljert forslag med bl a konkretisering av økt investeringsnivå, hvilke aktiviteter som kan være aktuelle, innretning på aktiviteter og ikke minst i hvor stor grad næringen har direkte styring med eventuelle nye markedstiltak Basert på årsmøtets tilrådninger om en mulig økt satsing på felles markedstiltak vil styret i FHL havbruk sammen med øvrige deler av FHL eventuelt ta initiativ til en slik konkretisering. Dette vil igjen kunne medføre at FHL gir et råd til Fiskeri- og kystdepartementet, som vil måtte foreta en beslutning i saken Det synes uaktuelt å gjennomføre en økt satsing på felles markedstiltak uten at dette forankres i de aktivitetene som allerede skjer gjennom Eksportutvalget for fisk Ikke en endelig avgjørelse!

4 Nærmere om hvorfor saken settes på agendaen Vekstpotensialet for laksenæringen er økt betydelig etter avviklingen av fôrkvotene, selv om det riktignok fortsatt finnes begrensninger i form av kapitaltilgang, smoltkapasitet, biomasseregulering mv Samtidig er mulighetene for at norsk laksenæring kan regulere tilførselen til markedet og derigjennom påvirke prisbildet gradvis blitt mindre ettersom Norges markedsandeler er svekket Chiles ekspansjon og muligheter for videre vekst gjør at produksjonsbegrensende tiltak iverksatt av Norge alene kan gi begrenset effekt

5 Nærmere om hvorfor saken settes på agendaen Vi må legge til grunn at det vil være en vekst i tilførselen til markedene fra Norge fremover. Dette skjer samtidig som vi har en uklar adgang til enkelte (sentrale) markeder. Isteden for å gjøre som vi har forsøkt tidligere år - å forsøke å begrense markedstilførselen og regulere oss ut av problemene - kan næringen prøve andre virkemidler for å få en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, og på denne måten begrense de sykliske tendensene for næringen Norge har etter hvert god erfaring med bruk av felles markedstiltak gjennom en lovpålagt avgift til Eksportutvalget for fisk. I perioder - som under lakseavtalen med EU fra 1997 til 2003 - hadde man en forhøyet avgift som gikk til felles markedstiltak

6 Hva vil vi oppnå ved å sette saken på dagsordenen? Vi vil få frem: Hvilke behov laksenæringen vil kunne ha for økt innats i markedsarbeidet for en avgrenset periode (f eks i et treårsperspektiv) Hvordan økt markedsføringsinnsats kan være et (bedre) alternativ for å skape balanse i markedet enn regulering av tilførselen Hvordan økt markedsføringsinnsats (om mulig) kan bidra til å redusere risiko for nye handelsbegrensende tiltak, samt motvirke effekten av allerede innførte tiltak Hvilken avkastning felles markedsinnsats gir næringen i fht investerte midler Hvilke konkrete tiltak som kan iverksettes og hvilke investeringer som kan være nødvendige, dersom konklusjonen er at det kan være behov for økt markedsinnsats

7 Oppsummert Det aller viktigste formålet er å få frem kunnskaper i spørsmålet OM det kan være behov for økt markedsinnsats og OM f eks en tidsavgrenset økt eksportavgift kan være svaret på denne utfordringen. Næringen må ha en forståelse av kommende markedsutfordringer, samt utfordres på om styrket markedsinnsats gjennom fellestiltak kan være en farbar vei for næringen Eller er det slik at næringen ikke ønsker nye fellestiltak, men heller la markedet fungere uten forsøk på å styre utviklingen? Som nevnt ovenfor vil en forsøke å unngå å reise denne saken som JA eller NEI til økt eksportavgift. Hovedformålet er å få frem kunnskap, få en debatt og drøfte hvilke mulige veier som finnes for næringen


Laste ned ppt "Økt satsing på felles markedstiltak? Trond Davidsen, 2. mars 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google