Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang laksesaken med EU og veien videre Prosjektdirektør Per Dag Iversen, Lakseprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang laksesaken med EU og veien videre Prosjektdirektør Per Dag Iversen, Lakseprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang laksesaken med EU og veien videre Prosjektdirektør Per Dag Iversen, Lakseprosjektet

2 Oversikt over dumping-, subsidie- safeguardsaker og norske lakse-tiltak-fortsettelse 16. juni Den norske laksenæringen blir enig med Kommisjonen om en Forståelse. Dette innebærer at de midlertidige tiltakene i løpet av et par uker vil endres til en minsteimportpris (MIP) på 2,81 € pr. kg(hel fisk ekvivalenter). Samtidig og forutsatt enighet om det, vil varigheten av de midlertidige tiltakene bli forlenget til 22.januar 2006. Kommisjonen fortsetter undersøkelsen med sikte på å treffe en endelig avgjørelse før utløpet av de midlertidige tiltakene. Partene vil så snart som mulig drøfte enkelthetene i den endelige ordningen som skal gjelde med sikte på å finne en felles forståelse om disse. 1 Juli Kommisjonen endrer tiltakene fra straffetoll til en MIP på 2,81 € pr. kg (hel fisk ekvivalenter). 15 august Frist for et utvalg av 34 norske bedrifter med å svare på samplingskjema til ITC 23 august DOC publiserte den de midlertidige funnene og konklusjonen i saken. Ikke uventet vurderte de det slik at det ville være sannsynlig at dumping ville bli gjenopptatt dersom tiltakene ble fjernet.. Høst Samtaler og høringer mellom norsk næring og EU Kommisjonen finner sted 28. oktober Kommisjonen legger frem opplysninger (Disclosure Document) med sin begrunnelse for sitt forslag til endelig avgjørelse. Det foreslås å innføre en minstepris (MIP) på 2,80 Euro pr kg rundvekt (denne vil bli omregnet til de ulike produktvarianter). 10 november Høring i ITC i USA saken 16 november Kommisjonen sender et ”Post Disclosure Document” til den norske næringen og til de norske undersøkte bedriftene. I brevet truer EU kommisjonen med at den vurderer å innføre 20 % straffetoll for de 94 ”ikke samarbeidende” selskapene, innføre høyere og mer differensiert MIP på fileter, samt at dersom en ikke respekterer MIP vil en få straffetoll og at importør må stille en 10 % garanti av MIP på alle salg. Samme dag sender Kommisjonen et forslag til medlemslandene om endelige tiltak. Forslaget innebærer at Kommisjonen ønsker en minsteprisordning (MIP) i de neste fem årene. Kommisjonen har i liten grad hensyntatt kommentarer i tilsvar fra undersøkte selskaper og næringen til Kommisjonens forslag av 28. oktober. Kommisjonen foreslår en dumpingavgift som skal være variabel opp til fastsatt minstepris (MIP). Denne foreslås satt til 2,80 euro for hel fersk fisk. 18.november Frist for et nytt utvalg av 19 bedrifter til å svare på samplingskjema til ITC 1 desember Forslaget til Kommisjonen drøftet på møte i EUs antidumpingkomité Desember EU Kommisjonen påstår at de har fått nødvendig tilslutning av medlemslandene til et opplegg, og de derfor ikke lenger trenger noen forståelse med Norge. For å få dansk tilslutning til en ordning hadde Kommisjonen gått med på høyere MIP for filet. 13 desember Kommisjonen sender ut et notat med forslag til permanente MIP på filet som ligger på et langt høyere nivå enn tidlige. Kommisjonen foreslår i tillegg en ny kategori fillet på over 300 gram med skinn. 22 desember EU Kommisjonen oversender et endelig forslag om tiltak mot norsk laks til EU Ministerrådet. 30. desember Department of Commerce offentliggjør sin endelige beslutning om å forlenge dumingtollen for hel fersk norsk laks til USA 2006 13. januar Beslutning i U.S. International Trade Commission (ITC) om at straffetiltakene mot fresk hel norsk laks blir forlenget 19.januar Styret i FHL beslutter at organisasjonen skal anmode norske myndigheter om å bringe EUs vedtak om innføring av varige antidumpingtiltak mot import av norsk oppdrettslaks inn for tvisteløsning i WTO. 20. januar EU Ministerrådet offentliggjør de endelige tiltakene mot norsk laks med en varighet på fem år. Norsk laksenæring anmoder senere samme dag norske myndigheter om å ta saken til WTO. 17. februar Fjord Seafood ASA offentliggjør sin beslutning om at de vil ta EU sin endelige beslutning inn for EU domstolen. 20. februar Den norske regjering beslutter å bringe EUs vedtak om innføring av varige antidumpingtiltak mot import av norsk oppdrettslaks inn for tvisteløsning i WTO. 6. februar: Anmodning fra Irland og Storbritannia om midlertidige beskyttelsestiltak, Safeguard Measures, på laks fra Norge, Færøyene og Island. 12. februar: Safeguardkomiteen støtter åpning av undersøkelse av lakse-safeguard. 5. mars: Kommisjonen offentliggjør åpning av safeguard-undersøkelse. 8. mars: Ministerrådet vedtar ørret-toll på 19,9 prosent. 13. Mai Safeguard komiteen går imot kommisjonens forslag om straffetoll på rundt 13 prosent. Kommisjonen trekker forslaget. 15. august: EU-kommisjonen innfører midlertidige Safeguard Measures i form av importkvote og straffetoll på det som overstiger kvoten. Norge får en kvote på 164.000 tonn fra 15. august til 6. februar 2005. Begynnelsen av september. Rykter om at dupming- og subsidieanklage er/har blitt sendt til EU-kommisjonen fra en skottsk oppdretter organisasjon. Danske myndigheter tar Safeguard-saken til Rådet September og oktober En mengde forslag til løsning av Safeguard-saken svirrer frem og tilbake. UK og Irland forlanger MIP i tillegg til kvoter, mange medlemsland går mot MIP. Kommisjonen politisk presset til å legge seg på MIP-linjen. Kommisjonen gjennomfører en miniundersøkelse hos tre lakseprodusenter for å konstatere COP. 23. oktober: Kommisjonen offentliggjør åpning av dumpingundersøkelse 10. november: Safeguardkomiteen avholder møte, safeguardsaken ble ikke henlagt, 6. desember: Grunnet innklaging av saken for EU-ministerrådet og at en tilstrekkelig stor andel av medlemslandene går imot kommisjonen, faller de midlertidige safeguard tiltakene bort uten behandling. desember Ti norske selskaper er valgt ut av kommisjonen til å måtte delta i dumpingundersøkelsen. Arbeidet med å fylle ut spørreskjemaer pågår. 2005. 3.januar Tidsfristen for innsendelse av undersøkelsesskjemaer i dumpingsaken for de ti utvalgte firma. 5.- 20. januar De ti firmaene får besøk av byråkrater fra Kommisjonen som skal verifisere informasjonene gitt i undersøkelsesskjemaet. 21. januar Et møte i Safeguardkomiteen er planlagt. MIP- linjen blir videreført av Kommisjonen. Ingen nye forslag bortsett fra at frossenlaks skal få en lavere MIP enn fersk. 1. Februar Igangsetting av full ”Sunset Review” i USA AD saken fra 1991, i både Department of Commerce og U.S. International Trade Commission. 6. februar Kommisjonens siste mulighet for innføring av safeguardtiltak blir benyttet, selv om et flertall i safeguardkomiteen går imot kommisjonens forslag. Reguleringen består i kvoter fordelt på nasjoner med en straffetoll for overskridning av disse, videre består reguleringen i en minste import pris til EU på 2,70 Euro wfe fersk laks som vil stige til sommeren til det endelige nivået på 2,85. Importørene av laks må ovenfor tollmyndighetene stille en garant på 0,29 euro pr kg laks som kan refunderes et inntil ett år etter innbetaling dersom importør klarer å dokumentere tilstrekkelig at salgsprisen var under MIP. 6. mars Frist for medlemslandene til å klage kommisjonens safegardvedtak inn for Ministerrådet. Frankriket og Danmark klager saken inn. 27. april Permanente Safguard tiltak avsluttet 27. april 2005. Ved regulering (EF) 628/2005, innførte Kommisjonen midlertidige antidumping-avgifter for importen av oppdrettslaks fra Norge. Denne variert fra 6,8 til 24,5 prosent mellom de ”samplede” firmaene og deres relaterte selskaper, de oppdrettere som DG Trade mente hadde ”samarbeidet” fikk gjennomsnittet 16 %. De oppdrettsfirma som ifølge DG Trade ikke hadde ”samarbeidet” fikk 24,5 % midlertidige antidumping-avgifter. Dette gjaldt for 94 firma, som tilsvarer ca 25 % av oppdrettskonsesjonene i Norge. Tiltakene vil utløp etter seks måneder, altså 23. oktober 2005, men kan med et visst norsk bifall forlenges til ni måneder, altså 23. januar 2006. 9. juni; I Anti-dumping Komiteen foreslår Kommisjonen; en minste importpris (MIP) for samarbeidende selskaper på 2,81 € og fortsatt dumpingavgift på 24,5 % for ikke- samarbeidende selskaper. Et flertall av land setter spørsmålstegn til en todeling av MIP.

3 Oversikt over dumping-, subsidie- safeguardsaker og norske lakse-tiltak. 1989 Høsten: De første rykter om mulige dumpinganklager fra USA og EU. Desember: Skottene oversender dumpinganklage til EU. 1990 8. januar: FOS starter innfrysningsprogram for å løfte lakseprisene. 2. februar: EU-kommisjonen åpner dumpingsak mot Norge. 28. mars: Subsidie- og dumpinganklage fra USA. 28. juni: USA innfører foreløpig subsidieavgift på 2,45 prosent på norsk laks. 3. oktober: USA innfører straffetoll på 2,96 prosent på import av norsk laks. 10. oktober: Europakommisjonen foreslår å innføre 11,32 prosent straffetoll på norsk laks. 1991 20. februar: Endelig subsidieavgift USA på 2,27 prosent innføres, denne gjelder fremdeles. 20. februar: Endelig straffetoll USA gjennomsnitt 23,8 prosent, gjelder med to unntak fremdeles. 16. mars: EU avstår fra å innføre straffetollen på 11,32 prosent på norsk laks: Årsaken er innfrysningsprogrammet til FOS. Juni: Destruksjon av 12 millioner smolt i Norge gir redusert slaktebehov i 1992 og 1993. 8. november: EU innfører minstepris på import av norsk laks til ut februar 1992. - Skottene forbereder dumpinganklage 1992 Januar: ”Stopp fôring”-aksjon Juni/juli: Kontrollert utsalg av FOS-frossenfisk, sterk stigning av lakseprisene. 1993 Oktober: ”Stopp fôring”-aksjon i regi av NFF. November: EU innfører minstepriser fram til 31.01.94 1994 September: Skottene trekker tilbake den dumpinganklagen mot Norge som ble sendt ved årsskiftet 91/92. Dette gjøres like før den norske EU-avstemmingen i et brev til fiskeriminister Jan Henry T. Olsen. 1995 Mars/april: Fôrstopp i regi av NFF. 15. desember: EU innfører minstepris på norsk laks, spesiell overvåking fram til 30. juni 1996. 1996 31. august: EU åpner sak mot Norge. 1997 Mars: Som resultat av dumping- og subsidieundersøkelsen foreslår Europakommisjonen innføring av straffetoll på 9,88 prosent og subsidieavgift på 3,8 prosent, til sammen 13,7 prosent. Mai/juni: Lakseavtalen med med en minstepris på 3,25 euro ferdigforhandles og vedtas av kommisjonen 1. juli 1997. 1998 November: Europakommisjonen foreslår innstramming av lakseavtalen. 2002 Mars: Europakommisjonen foreslår at lakseavtalen opphører og at toll innføres. Mars: Oppsigelsen avverges, kommisjonen vedtar å foreta en ny vurdering. Sak åpnes mot Chile og Færøyene. Desember: Kommisjonen foreslår å avvikle lakseavtalen, ingen tiltak mot Chile og Færøyene. 19. desember: Dumpingsak åpnes mot Norge og Færøyene på ørret. 2003 26. mai: Lakseavtalen avvikles fordi EU mener at det ikke lenger er grunnlag for å ”straffe” Norge. 18. august: Forslag om innføring av straffetoll på 21,4 prosent på norsk ørret. 18. september: Midlertidig straffetoll på 21,4 prosent på ørret. 2004 7. januar: Forslag om permanent straffetoll på 19,9 prosent på ørret. 30. januar: Anti-dumpingkomiteen støtter forslaget.

4 HVORFOR ANKLAGES VI? EØS omfatter ikke fisk Utenfor EU er vi svært sårbare Vi har de beste naturgitte forhold Vi har effektive næringsaktører Vi fremstår som en trussel mot våre kolleger i andre land

5 Vi har ikke drevet pris-dumping ! De undersøkte bedriftene har tjent penger Produksjonskost sterkt redusert Fortjenestemarginene betydelig over siste 10 års gjennomsnitt Våre undersøkelser bekrefter funnene i miniundersøkelsen fra sept/okt 04 Vi har hatt tilgang på sammen materialet som Kommisjonen og dette viser tydelig at bedriftene ikke har dumpet PwC analysen av de undersøkte firma bekrefter det samme Men:forskjell på å ha rett og å få rett!

6 Fra safegard til dumping 5. mars 2004: Kommisjonen offentliggjør åpning av safeguard- undersøkelse. 23.oktober 2004: Ny dumpingundersøkelse ble formelt åpnet 6. februar 2005:Safeguardtiltak  Kvoter fordelt på land  Straffetoll for overskridning  MIP 2,70 Euro wfe men endelige nivå: 2,85.  Garanti på 0,29 euro pr kg laks som kan refunderes ved dokumentasjon 27. april Permanente Safguard tiltak avsluttet 27. april 2005 etter klager fra Danmark og Frankrike Samme dag innføres midlertidige anti-dumping tiltak

7 Uenighet om utvalg av bedrifter Kommisjonen valgte bort de beste selskapene Kommisjonens fokus: Exporting producers Laksesaken EU- dumping

8 Midlertidige avgifter 27. april 2005 innførte Kommisjonen midlertidige antidumping-avgifter Varierte i første omgang fra 6,8 til 24,5 prosent mellom de ”samplede” firmaene og deres relaterte selskaper, ”Samarbeidende” fikk gjennomsnittlig injury-margin: 16 % Ikke ”samarbeidende” fikk 24,5 %- 94 firma, som tilsvarer ca 25 % av oppdrettskonsesjonene i Norge. Splitt og hersk

9 Forståelsen,17.6.05 Forståelse med Kommisjonen:  Ingen forskjellsbehandling mellom norske firma  Varighet til 22. januar 2006  Straffetollen erstattes med Minsteimportpris € 2.81 for WFE  Framtidig justeringsklausul  Dialog med Kommisjonen

10 Fra midlertidige mot permanente tiltak Rammeforståelsen innebar ikke at laksenæringen måtte vedgå at det hadde funnet sted dumping Kommisjonen fortsatte arbeidet med sine beregninger av dumping og skade Vi fortsatte vårt arbeid med å imøtegå Kommisjonens påstander frem mot endelig vedtak Våre viktigste meningsfeller i påvirkningsarbeidet er røkeri- og videreforedlingsindustrien i EU, importører og arbeidstaker organisasjonene For å hindre innføring av permanente tiltak måtte minst 13 av medlemslandene stemme imot tiltak i ministerådet

11 Mandat for arbeidet med laksesaken i EU Førsteprioritet i arbeidet: Vinne aksept i Kommisjonen for at det ikke er grunnlag for antidumpingtiltak mot norsk laksenæring (PriceWaterhouseCoopers rapporten) Andreprioritet: Å søke en forhandlingsløsning med Kommisjonen for at tiltak mot norsk laksenæring skal være minst mulig skadelige Tredjeprioritet: Å forsøke å vinne saken; enten ved å vinne støtten hos 13 medlemsland i en avstemning i Ministerrådet eller ved at saken tas til WTO eventuelt EU-domstolen Næringen bør drive lobbyaktiviteter i medlemslandene samtidig som det føres samtaler med Kommisjonen Mandatet har blitt fulgt av Referansegruppen/forhandlingsutvalget

12 Dokumentasjon PwC sin gjennomgang av firmaene i samplingen  Uavhengig faglig gjennomgang med bakgrunn i EUs AD forordninger +internasjonale revisjonsprinsipper  Entydige positive resultater av de analyser som er gjennomført, viser betydelige lavere produksjonskostnader enn EU sine resultater  Fire høringer, detaljert gjennomgang, omfattende dokumentasjon  Resultat: ikke tilstrekkelige hensyn tatt = -0,01€ ! Lakseprosjektet initiert undersøkelse om arbeidsplasser i EU i samarbeid med NNN, LO og EFFAT: 17 810 full tids ekvivalenter vs. 285 arbeidsplasser hos de klagende EU oppdretterne

13 Vilje til å finne en akseptabel løsning Vi viste en betydelig vilje til å finne en løsning:  Tiltak kortere enn 5 år  Gjenåpning av saken etter 12 mnd  Reel justeringsklausul  Lavere MIP

14 Høsten 05 Vanskelig dialog med DG Trade Vi argumenterte mot at vi har dumpet Lobbyvirksomhet i EU land for en løsning alle parter kan akseptere DG Trade driver sitt spill: Parallelle forhandlinger med Danskene Etter at DG Trade følte seg sikker på flertall: Fastlåst dialog Resultat: Dansk aksept av MIP såfremt deres filetindustri ble beskyttet mot norsk industri

15 Undersøkte firmas dumping marginer ProvisionalGen DisclosureCommissionCouncil Reg. 628/2005DocProposalProposal 22.04.0528.10.0522.12.0506.01.06 Marine Harvest21,911,211,211,2 Fjord Seafood37,715,015,015,0 Pan Fish25,424,517,717,7 Stolt Sea Farm13,910,010,010,0 Follalaks24,520,020,020,0 Nordlaks6,80,80,80,8 Hydrotech21,921.018,018,0 Grieg Seafood22,920,920,920,9 Sinkaberg-H. -2,72,4 2,6 Seafarm Invest-11,211,211,2 Vektet gjennomsnitt:22,514,814,814,8 Residual Margin:37,724,520,920,9 Injury marginen på: 16-14,6 14,6 Injury marginen styrer MIP

16

17 EU Ministerrådet vedtak: Hel fisk, fersk, kjølt eller frosset;2,80 Sløyd med hode, fersk, kjølt eller frosset3,11 Annen (herunder sløyd uten hode), fersk, kjølt eller frosset3,49 Hele fiskefileter og fileterskåret i stykker over 300 g pr. filet, ferske, kjølte eller frosne, med skinn5,01 Hele fiskefileter og fileterskåret i stykker over 300 g pr. filet, ferske, kjølte eller frosne, uten skinn6,40 Andre hele fiskefileter og fileter skåret i stykker 300 g eller under pr. filet, ferske, kjølte eller frosne7,73

18 EU-Ministeråds vedtak MIP: 5 år varighet Mulighet for ”review” Overvåke utviklingen på markedet Dersom tolldeklarasjonen blir fylt ut feil kan dette under gitte omstendigheter gi en fast toll 0,45 euro for sløyd laks og henholdsvis 0,50, 0,73, 0,93 og 1,12 Euro Stikkprøver hos relaterte og ikke-relaterte importører Tilbakebetaling av garantier

19 VI STÅR OVERFOR TRE HOVEDALTERNATIV WTO – SAK EU – DOMSTOLEN REVIEW

20 Styrevedtak i FHL 19.01.06 1. Styret ber norske myndigheter åpne WTO-sak. Næringen stiller seg fullt bak myndighetene. 2. Styret forutsetter innsyn i forberedelsene, tidsrammen og mulighet til å nå en løsning 3. Styret ber om tett samarbeid mellom myndighetene og næringen i forberedelsene og gjennomføring av saken 4. Styret påpeker at en WTO-sak må fokusere på resultatoppnåelse mer enn det prosessuelle og forutsetter at WTO-sak ikke er til hinder for enkeltbedrifter å gå til EU- domstolen

21 Regjeringens pressemelding 20.2.06 Regjeringen har besluttet å bringe EUs vedtak om innføring av varige antidumpingtiltak mot import av norsk oppdrettslaks inn for tvisteløsning i WTO. Dette er i tråd med næringens anmodning til myndighetene. Regjeringen har hatt en konstruktiv dialog med EU-kommisjonen med sikte på å finne en minnelig løsning som et alternativ til å gå til WTO. Etter en helhetsvurdering har Regjeringen kommet til at en slik løsning ikke er innen rekkevidde og vil følgelig ta saken til WTO. Utenriksminister Støre uttaler: ”Vi har i våre kontakter med EU gitt uttrykk for at vi anser antidumpingtiltaket mot norsk laks for å være i strid med WTOs regelverk. Å bringe tiltaket inn for tvisteløsning i WTO vil gi en avklaring. Jeg håper at dette vil bidra til at tiltaket blir opphevet, og at situasjonen for norsk laks på EU-markedet blir normalisert.”

22 WTO - SAK Vi har altså anmodet og myndighetene har besluttet å ta saken til WTO Legale, tolkningsmessige, prinsipielle og tekniske spørsmål WTO vil fungere som et tvisteløsingsorgan Oppfordrer til ”utenom rettslige løsninger” Vi kan neppe ”seire” over Kommisjonen i WTO WTO- konklusjoner implementeres i fremtidige saker Nåværende tiltak eller deler av de kan kjennes ugyldig Slik kjennelse kan ligge år frem i tid Ingen tilbakevirkende kraft Ingen tidsfrist for å fremme WTO- sak NOK ER NOK ?

23

24 EU- DOMSTOLEN Næringen v/enkeltbedrifter eller organisasjoner Lakseprosjektet naturlig støttefunksjon for bedriftene Legale, tolkningsmessige, prinsipielle, tekniske spørsm. Delvis reduksjon av dumping margin liten verdi Enten oppheving av forskriften eller under 2 % marginer FILET-SPØRSMÅLET SÆRLIG INTERESSANT Domstolsbehandling kan føre til erstatning Domstolsbehandling normalt ca 2 år -ved anke nye ca 11/2 år Tidsfrist for å reise sak 60 + 24 dager (i prakis før påske)

25 Eksempler: Utvalget av oppdrettere/eksportører er ikke representativt. Filetprisene er åpenbart fastsatt politisk, uten normal undersøkelse. EU har gitt mangelfullt innsyn i hvordan kost for egne oppdrettere er beregnet.

26 REVIEW - NYVURDERING EU- regelverket åpner for nyvurdering Anti dumping tiltak bare så lenge som anses nødvendig Norsk næring kan anmode om review etter 12 måneder Kommisjonen kan på eget initiativ initiere når som helst Medlemsland kan anmode når som helst Eksportører, importører og klagerne kan anmode etter 12 måneder Data og info må kunne vise endrete forutsetninger ”the Commission may consider initiating a review..... and conducting the investigation expeditiously

27 ALTERNATIVENE KAN PÅVIRKE HVERANDRE Ikke formell eller legal sammenheng mellom alternativene Domstol sporet haster mest (innen 84 dager) Domstol sporet ubestridt og kan virke positivt i WTO-sak En WTO-sak må være løsningsorientert, (kompromissvillighet), og ikke bare prosessorientert Review kan føre med ytterligere vilje til løsning i WTO-sak Kan være vanskelig å få ørret-review i løpet av WTO-sak Vi tenker både og, og ikke enten eller

28 Utfordringer fremover USA-fersk hel laks  Nye 5 år  WTO? EU-Ørret: Nyvurdering 2006? EU-Laks :Nyvurdering, domstol og WTO?


Laste ned ppt "Gjennomgang laksesaken med EU og veien videre Prosjektdirektør Per Dag Iversen, Lakseprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google