Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles budsjettmodell for NMBU Presentasjon av rapport fra en arbeidsgruppe 3.4.13 Ragnar Øygard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles budsjettmodell for NMBU Presentasjon av rapport fra en arbeidsgruppe 3.4.13 Ragnar Øygard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles budsjettmodell for NMBU Presentasjon av rapport fra en arbeidsgruppe 3.4.13 Ragnar Øygard

2 Oppnevning og mandat • Mandat gitt i FS Sak 70/12Medlemmer: • Ragnar A. Øygard, (leder), • Per Heitmann, • Ann Kristin Øyen, • Olav Reksen, • Solfrid Odnes • Hans Ekkehard Plesser Sekretærer: • Hans Christian Sundby • Jan Aldal Enstemmig rapport avgitt 18.2.2013

3 Føringer i arbeidet med ny modell 1.Innføringen av ny modell skal ikke føre til omfordeling mellom budsjettenhetene i 2014. 2.Modellen skal fordele midler til instituttene direkte. 3.Kostnader med etablering av fakultetsstyrer og fakultetsadministrasjoner dekkes innenfor summen av rammene til sentraladministrasjonene ved NVH og UMB. 4.Universitetsstyret og fakultetsstyrene skal disponere midler til satsinger. Modellen bør gjøre det mulig å knytte fordelingen av basis- og satsingsmidler opp mot universitetets mål. 5.Enkel og forutsigbar: Modellen bør være enkel å forstå i forhold til hvordan den er bygget opp og fungerer. 6.Modellen bør gi langsiktighet og forutsigbarhet i budsjettfordelingen. 7.Insentiver til å oppnå resultater: Kunnskapsdepartementets insentiver bør videreføres til grunnenhetene for å skape godt samsvar mellom de styringssignal som ligger i KDs modell og de som videreføres til enhetene. 8.Enkelhet i praktisering og kontroll

4 Kriteriebasert budsjettildeling Tildelingsmåte og - grunnlag a.Basisb.Resultatbasert tildeling c. SatsingerSum 1.Forskningsbasert utdanning 1.a. 1.b. - Årsstudenter (studiepoeng) - Utvekslings- studenter 1.c. Sum tildeling begrunnet i forskningsbasert utdanning 2. Forskning, forskningsformidling og forskerutdanning 2.a. 2.b. - Publiseringspoeng - Doktorgrader - Omsetning NFR - Omsetning EU 2.c. Sum tildeling begrunnet i forskning, forskningsformidling og forskerutdanning SumSum basistildeling Sum resultatbasert tildeling Sum satsinger Samlet rammetildeling

5 Prinsipper i ny modell • 65 % av resultatbevilgningen fra KD og strategisk tildeling for nye studieplasser fra KD videreføres til instituttene • Bruker samme resultatkriterier som KD – Studiepoeng (5 kategorier A-E) – Utvekslingsstudenter – Publiseringspoeng – Tildelte doktorgrader – Omsetning på EU forskningsprosjekter – Omsetning på NFR-prosjekter • Instituttene tildeles en basisbevilgning

6 Innfasing: Fastsetting av ny basis i 2014 1.Instituttenes budsjettramme for 2014 beregnes på grunnlag av nåværende modeller ved henholdsvis NVH og UMB. Dette vil sikre at modellen ikke får omfordelingsvirkninger i innfasingsåret. 2.Basis-bevilgningen til hvert institutt beregnes som differansen mellom rammen i 2014 og hva instituttet ville fått av resultatbasert bevilgning under «ny modell». Basis = Nettoramme – (Undervisningsresultat + Forskningsresultat) Denne Basis vil danne grunnlag for budsjett i 2015. Basis blir dermed i utgangspunktet historisk bestemt og ikke bestemt av kriterier, mål og strategier.

7 Et regneeksempel (i to deler): Hva om modellen hadde blitt innført for 2013? Tabell 4 Illustrasjon av fastsetting av Basis, basert på resultater fra 2011 og tildelt budsjett 2013 IIIIIIIVA Budsjettenhet/budsjettformål Tildelt ramme 2013 Korr. Rekr. Intern husleie Strategimidler Netto-ramme 2013 (A=I-II-III-IV) Institutt for landskapsplanlegging42 375 -4 0331 30037 042 Institutt for naturforvaltning46 701 -4 001 -42 700 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap45 290 -5 45735039 483 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap66 536 -12 6251 44752 464 Institutt for plante- og miljøvitenskap64 349 -7 27553056 544 Institutt for matematiske realfag og teknologi71 246 -6 16315064 933 Handelshøyskolen ved UMB32 606 -1 55640030 650 Noragric21 220 -1 50837519 337 Institutt for basalfag og akvamedisin40 19811 669 - -28 529 Institutt for produksjonsdyrmedisin40 562108 - -40 454 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi38 8684 193 - -34 675 Institutt for sports- og familiedyrmedisin40 4811 819 - -38 662 Sum instituttene550 43217 78942 6184 552485 473

8 Et regneeksempel (del 2): Tabell 4 Illustrasjon av fastsetting av Basis, basert på resultater fra 2011 og tildelt budsjett 2013 ABCDEF Budsjettenhet/budsjettformål Netto-ramme 2013 Intern- husleie* Beregnings- tekn ramme 2013 (A+B) Undervisnings- incentiv** Forsknings- incentiv** Ny Basis (C-D- E) Institutt for landskapsplanlegging37 0424 03341 07520 74460519 726 Institutt for naturforvaltning42 7004 00146 70110 1944 38632 121 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap39 4835 45744 9406 31911 44227 179 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 52 46412 62565 08914 40410 00740 678 Institutt for plante- og miljøvitenskap56 5447 27563 81910 7477 19045 882 Institutt for matematiske realfag og teknologi 64 9336 16371 09619 3104 07447 712 Handelshøyskolen ved UMB30 6501 55632 20614 7222 17115 313 Noragric19 3371 50820 8457 4103 41410 021 Institutt for basalfag og akvamedisin28 5296000*34 5297 9304 82821 771 Institutt for produksjonsdyrmedisin40 4546000*46 4547 9302 44736 077 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 34 6756000*40 6757 9305 33427 411 Institutt for sports- og familiedyrmedisin38 6626000*44 6627 93088735 845 Sum instituttene485 47366 618552 091135 57056 785359 736

9 Hva skjer i budsjett for 2015? • Budsjett fastsettes etter ny modell • Instituttenes Basis videreføres og justeres for pris- og lønnsstigning pluss eventuelle strategiske prioriteringer • Instituttene får tildelt resultatbaserte tildeling på grunnlag av sine resultater i 2013: – Mindre resultater i 2013 enn i 2012 => redusert budsjett – Samme resultat i 2013 som i 2012 => uendret budsjett – Større resultater i 2013 enn i 2012 => økt budsjett • US og fakulteter tildeler satsingsmidler (inkludert rekrutteringsstillinger) til instituttene

10 Sikring mot store variasjoner fra år til år Gruppa mener at det bør være unødvendig med spesielle tiltak i modellen for å motvirke variasjoner i rammetildelingene, fordi: – Instituttene vil ha muligheter både til å forutse og motvirke konsekvensene av variasjoner. Ettersom budsjett for ett år bygger på resultater oppnådd to år tidligere, vil instituttene ett år før budsjettåret begynner vite omtrentlig hvor stort rammebudsjettet blir og kan gjøre tilpassinger i sitt kostnadsnivå. – Instituttene kan bruke framførte overskudd eller underskudd fra år til år for å stabilisere sin aktivitet. – UMBs erfaring er også at slike tilfeller er såpass sjeldne at de kan og bør behandles av Universitetsstyret fra sak til sak, og ikke etter noen fast regel.

11 Justering for eksepsjonelle resultater i 2012? • Ettersom instituttenes framtidige basisbevilgning vil være avhengig av oppnådde resultater i 2012, kan det være grunn til å vurdere om det er behov for å korrigere for «unormalt» høy eller lav produksjon i 2012 ved beregning av Basis i 2014. • Summen av slike korreksjoner bør være null for at ikke det skal bli et «hopp» i samlet budsjett til instituttene fra 2014 til 2015. • Det er også kun variasjon rundt en trend som det bør korrigeres for – ikke trenden.

12 Internhusleie - anbefaling • UMBs husleieordning videreføres for enhetene på Ås • Det innføres intern husleie for enhetene på Adamstuen etter mønster av den ordningen som er innført på Ås. • Ved flytting fra Adamstuen til Ås må nye satser, arealer og bevilgninger fastsettes for enhetene som flytter – ut fra hvilke arealer enheten får til disposisjon og hvilke resurser som må settes av til årlig drift, utvikling, vedlikehold og avskrivninger til slike arealer. • Bevilgningene til instituttene for å dekke husleie synliggjøres inntil videre som separat post ved budsjettfordelingen, og i alle fall til flytting til Ås er gjennomført.

13 Øremerkede tildelinger fra KD - rekrutteringsstillinger • Fordeling i 2014: Stillinger som blir ledige og skal besettes i 2014, bør lyses ut tidlig i 2014. For at utlysing av disse stillingene ikke blir urimelig forsinket, vil arbeidsgruppa foreslå at styrene ved henholdsvis NVH og UMB for 2014 fordeler rekrutteringsstillinger etter sine vanlige kriterier. • Vi foreslår at NMBU bruker én fast sats for alle stipendiatstillingene, og at man bruker departementets ”lave” sats – tilsvarende kr 742 000 i 2013.

14 Sammenligning av Basis I «Ny NMBU modell» med Basis i NVH og UMB- modeller

15 Intern fordeling av statstilskuddet hovedkategorier i budsjett 2013 (millioner kroner) NVHUMBSUM mill. kr.% % % Instituttenes rammetildeling14254 %34948 %49150 % Rekrutteringsstillinger228 %649 %869 % Sentre00 %284 %283 % Resten: Bibliotek, Fellesadministrasjon og drift, med mer 6123 %19627 %25726 % Drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen 3614 %9213 %12813 % SUM261100 %729 100 % 990 100 %

16 Som andel av statstilskuddet Instituttenes rammetildeling: 50% Sentrenes rammetildeling: 3% Instituttenes andel av «husleie» 7% Sum 60%

17

18

19 Kriterier for budsjettildeling Tildelingsmåte og - grunnlag a.Basisb.Resultatbasert tildeling c. SatsingerSum 1.Forskningsbasert utdanning 1.a. 1.b. - Årsstudenter (studiepoeng) - Utvekslings- studenter 1.c. Sum tildeling begrunnet i forskningsbasert utdanning 2. Forskning, forskningsformidling og forskerutdanning 2.a. 2.b. - Publiseringspoeng - Doktorgrader - Omsetning NFR - Omsetning EU 2.c. Sum tildeling begrunnet i forskning, forskningsformidling og forskerutdanning SumSum basistildeling Sum resultatbasert tildeling Sum satsinger Samlet rammetildeling I utgangspunktet er instituttenes Basis historisk bestemt. NMBU bør etter hvert bevege seg i retning av å begrunne Basis i kriterier knyttet til NMBUs mål og strategier:

20 Kriterier for basis: Forskningsbasert utdanning (resultattall fra 2011) ABCD Institutt Resultatbasert tildeling, Utdanningsinsentiv Basis begrunnet i ”Forskningsbasert utdanning” (B= A*1,5) Historisk basis fastsatt i modellen (Tabell 4) Basis begrunnet i andre forhold enn studieplasser (C-B) Institutt for landskapsplanlegging20 744 31 116 19 726 -11 390 Institutt for naturforvaltning10 194 15 291 32 121 16 830 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap6 319 9 479 27 179 17 701 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 14 404 21 606 40 678 19 072 Institutt for plante- og miljøvitenskap10 747 16 121 45 882 29 762 Institutt for matematiske realfag og teknologi 19 310 28 965 47 712 18 747 Handelshøyskolen ved UMB14 722 22 083 15 313 -6 770 Noragric7 410 11 115 10 021 -1 094 Institutt for basalfag og akvamedisin7 930 11 895 21 771 9 876 Institutt for produksjonsdyrmedisin7 930 11 895 36 077 24 182 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi7 930 11 895 27 411 15 516 Institutt for sports- og familiedyrmedisin7 930 11 895 35 845 23 950 Sum instituttene135 570 203 355 359 736 156 381


Laste ned ppt "Felles budsjettmodell for NMBU Presentasjon av rapport fra en arbeidsgruppe 3.4.13 Ragnar Øygard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google