Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles budsjettmodell for NMBU Presentasjon av rapport fra en arbeidsgruppe 3.4.13 Ragnar Øygard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles budsjettmodell for NMBU Presentasjon av rapport fra en arbeidsgruppe 3.4.13 Ragnar Øygard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles budsjettmodell for NMBU Presentasjon av rapport fra en arbeidsgruppe Ragnar Øygard

2 Oppnevning og mandat • Mandat gitt i FS Sak 70/12Medlemmer: • Ragnar A. Øygard, (leder), • Per Heitmann, • Ann Kristin Øyen, • Olav Reksen, • Solfrid Odnes • Hans Ekkehard Plesser Sekretærer: • Hans Christian Sundby • Jan Aldal Enstemmig rapport avgitt

3 Føringer i arbeidet med ny modell 1.Innføringen av ny modell skal ikke føre til omfordeling mellom budsjettenhetene i Modellen skal fordele midler til instituttene direkte. 3.Kostnader med etablering av fakultetsstyrer og fakultetsadministrasjoner dekkes innenfor summen av rammene til sentraladministrasjonene ved NVH og UMB. 4.Universitetsstyret og fakultetsstyrene skal disponere midler til satsinger. Modellen bør gjøre det mulig å knytte fordelingen av basis- og satsingsmidler opp mot universitetets mål. 5.Enkel og forutsigbar: Modellen bør være enkel å forstå i forhold til hvordan den er bygget opp og fungerer. 6.Modellen bør gi langsiktighet og forutsigbarhet i budsjettfordelingen. 7.Insentiver til å oppnå resultater: Kunnskapsdepartementets insentiver bør videreføres til grunnenhetene for å skape godt samsvar mellom de styringssignal som ligger i KDs modell og de som videreføres til enhetene. 8.Enkelhet i praktisering og kontroll

4 Kriteriebasert budsjettildeling Tildelingsmåte og - grunnlag a.Basisb.Resultatbasert tildeling c. SatsingerSum 1.Forskningsbasert utdanning 1.a. 1.b. - Årsstudenter (studiepoeng) - Utvekslings- studenter 1.c. Sum tildeling begrunnet i forskningsbasert utdanning 2. Forskning, forskningsformidling og forskerutdanning 2.a. 2.b. - Publiseringspoeng - Doktorgrader - Omsetning NFR - Omsetning EU 2.c. Sum tildeling begrunnet i forskning, forskningsformidling og forskerutdanning SumSum basistildeling Sum resultatbasert tildeling Sum satsinger Samlet rammetildeling

5 Prinsipper i ny modell • 65 % av resultatbevilgningen fra KD og strategisk tildeling for nye studieplasser fra KD videreføres til instituttene • Bruker samme resultatkriterier som KD – Studiepoeng (5 kategorier A-E) – Utvekslingsstudenter – Publiseringspoeng – Tildelte doktorgrader – Omsetning på EU forskningsprosjekter – Omsetning på NFR-prosjekter • Instituttene tildeles en basisbevilgning

6 Innfasing: Fastsetting av ny basis i Instituttenes budsjettramme for 2014 beregnes på grunnlag av nåværende modeller ved henholdsvis NVH og UMB. Dette vil sikre at modellen ikke får omfordelingsvirkninger i innfasingsåret. 2.Basis-bevilgningen til hvert institutt beregnes som differansen mellom rammen i 2014 og hva instituttet ville fått av resultatbasert bevilgning under «ny modell». Basis = Nettoramme – (Undervisningsresultat + Forskningsresultat) Denne Basis vil danne grunnlag for budsjett i Basis blir dermed i utgangspunktet historisk bestemt og ikke bestemt av kriterier, mål og strategier.

7 Et regneeksempel (i to deler): Hva om modellen hadde blitt innført for 2013? Tabell 4 Illustrasjon av fastsetting av Basis, basert på resultater fra 2011 og tildelt budsjett 2013 IIIIIIIVA Budsjettenhet/budsjettformål Tildelt ramme 2013 Korr. Rekr. Intern husleie Strategimidler Netto-ramme 2013 (A=I-II-III-IV) Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen ved UMB Noragric Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Sum instituttene

8 Et regneeksempel (del 2): Tabell 4 Illustrasjon av fastsetting av Basis, basert på resultater fra 2011 og tildelt budsjett 2013 ABCDEF Budsjettenhet/budsjettformål Netto-ramme 2013 Intern- husleie* Beregnings- tekn ramme 2013 (A+B) Undervisnings- incentiv** Forsknings- incentiv** Ny Basis (C-D- E) Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen ved UMB Noragric Institutt for basalfag og akvamedisin * Institutt for produksjonsdyrmedisin * Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi * Institutt for sports- og familiedyrmedisin * Sum instituttene

9 Hva skjer i budsjett for 2015? • Budsjett fastsettes etter ny modell • Instituttenes Basis videreføres og justeres for pris- og lønnsstigning pluss eventuelle strategiske prioriteringer • Instituttene får tildelt resultatbaserte tildeling på grunnlag av sine resultater i 2013: – Mindre resultater i 2013 enn i 2012 => redusert budsjett – Samme resultat i 2013 som i 2012 => uendret budsjett – Større resultater i 2013 enn i 2012 => økt budsjett • US og fakulteter tildeler satsingsmidler (inkludert rekrutteringsstillinger) til instituttene

10 Sikring mot store variasjoner fra år til år Gruppa mener at det bør være unødvendig med spesielle tiltak i modellen for å motvirke variasjoner i rammetildelingene, fordi: – Instituttene vil ha muligheter både til å forutse og motvirke konsekvensene av variasjoner. Ettersom budsjett for ett år bygger på resultater oppnådd to år tidligere, vil instituttene ett år før budsjettåret begynner vite omtrentlig hvor stort rammebudsjettet blir og kan gjøre tilpassinger i sitt kostnadsnivå. – Instituttene kan bruke framførte overskudd eller underskudd fra år til år for å stabilisere sin aktivitet. – UMBs erfaring er også at slike tilfeller er såpass sjeldne at de kan og bør behandles av Universitetsstyret fra sak til sak, og ikke etter noen fast regel.

11 Justering for eksepsjonelle resultater i 2012? • Ettersom instituttenes framtidige basisbevilgning vil være avhengig av oppnådde resultater i 2012, kan det være grunn til å vurdere om det er behov for å korrigere for «unormalt» høy eller lav produksjon i 2012 ved beregning av Basis i • Summen av slike korreksjoner bør være null for at ikke det skal bli et «hopp» i samlet budsjett til instituttene fra 2014 til • Det er også kun variasjon rundt en trend som det bør korrigeres for – ikke trenden.

12 Internhusleie - anbefaling • UMBs husleieordning videreføres for enhetene på Ås • Det innføres intern husleie for enhetene på Adamstuen etter mønster av den ordningen som er innført på Ås. • Ved flytting fra Adamstuen til Ås må nye satser, arealer og bevilgninger fastsettes for enhetene som flytter – ut fra hvilke arealer enheten får til disposisjon og hvilke resurser som må settes av til årlig drift, utvikling, vedlikehold og avskrivninger til slike arealer. • Bevilgningene til instituttene for å dekke husleie synliggjøres inntil videre som separat post ved budsjettfordelingen, og i alle fall til flytting til Ås er gjennomført.

13 Øremerkede tildelinger fra KD - rekrutteringsstillinger • Fordeling i 2014: Stillinger som blir ledige og skal besettes i 2014, bør lyses ut tidlig i For at utlysing av disse stillingene ikke blir urimelig forsinket, vil arbeidsgruppa foreslå at styrene ved henholdsvis NVH og UMB for 2014 fordeler rekrutteringsstillinger etter sine vanlige kriterier. • Vi foreslår at NMBU bruker én fast sats for alle stipendiatstillingene, og at man bruker departementets ”lave” sats – tilsvarende kr i 2013.

14 Sammenligning av Basis I «Ny NMBU modell» med Basis i NVH og UMB- modeller

15 Intern fordeling av statstilskuddet hovedkategorier i budsjett 2013 (millioner kroner) NVHUMBSUM mill. kr.% % % Instituttenes rammetildeling14254 %34948 %49150 % Rekrutteringsstillinger228 %649 %869 % Sentre00 %284 %283 % Resten: Bibliotek, Fellesadministrasjon og drift, med mer 6123 %19627 %25726 % Drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen 3614 %9213 %12813 % SUM % % %

16 Som andel av statstilskuddet Instituttenes rammetildeling: 50% Sentrenes rammetildeling: 3% Instituttenes andel av «husleie» 7% Sum 60%

17

18

19 Kriterier for budsjettildeling Tildelingsmåte og - grunnlag a.Basisb.Resultatbasert tildeling c. SatsingerSum 1.Forskningsbasert utdanning 1.a. 1.b. - Årsstudenter (studiepoeng) - Utvekslings- studenter 1.c. Sum tildeling begrunnet i forskningsbasert utdanning 2. Forskning, forskningsformidling og forskerutdanning 2.a. 2.b. - Publiseringspoeng - Doktorgrader - Omsetning NFR - Omsetning EU 2.c. Sum tildeling begrunnet i forskning, forskningsformidling og forskerutdanning SumSum basistildeling Sum resultatbasert tildeling Sum satsinger Samlet rammetildeling I utgangspunktet er instituttenes Basis historisk bestemt. NMBU bør etter hvert bevege seg i retning av å begrunne Basis i kriterier knyttet til NMBUs mål og strategier:

20 Kriterier for basis: Forskningsbasert utdanning (resultattall fra 2011) ABCD Institutt Resultatbasert tildeling, Utdanningsinsentiv Basis begrunnet i ”Forskningsbasert utdanning” (B= A*1,5) Historisk basis fastsatt i modellen (Tabell 4) Basis begrunnet i andre forhold enn studieplasser (C-B) Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen ved UMB Noragric Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Sum instituttene


Laste ned ppt "Felles budsjettmodell for NMBU Presentasjon av rapport fra en arbeidsgruppe 3.4.13 Ragnar Øygard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google