Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Arbeidstakers medvirkning Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2012-13 Medvirkning innen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Arbeidstakers medvirkning Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2012-13 Medvirkning innen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Arbeidstakers medvirkning Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2012-13 Medvirkning innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen Dato | Arrangement

2 2 www.healthy-workplaces.eu Overordnet mål: håndtere sentrale risikoer gjennom gode HMS-resultater Grunnleggende prinsipper for å oppnå gode HMS-resultater: •Styringssystem basert på risikovurderinger •Gjennomføring gjennom planlegging, leveranser, overvåking og vurdering •Sterkt og aktivt lederskap ovenfra •Arbeidstakers medvirkning

3 3 www.healthy-workplaces.eu En HMS-kultur basert på lederskap og medvirkning er: En kultur der alle kjenner sine rettigheter, roller og ansvarsområder i forhold til helse og sikkerhet og samarbeider for å forebygge sykdom og skader Lederskap går hånd i hånd med medvirkning. Ledelse i henhold til ovenfra-og-ned-metoden: •Må framvise engasjement for HMS •Er ansvarlig for å skape vilkårene for partnerskap og medvirkning Medvirkning nytter ikke uten godt lederskap.

4 4 www.healthy-workplaces.eu Hva menes med arbeidstakermedvirkning? (1) Grunnleggende arbeidstakermedvirkning omfatter: •Informasjon •Opplæring •Konsultasjon med arbeidstakerne og deres representanter Dette er lovfestede krav i alle medlemsstatene.

5 5 www.healthy-workplaces.eu Hva menes med arbeidstakermedvirkning? (2) Full og genuin medvirkning fra arbeidstakerne og deres representanter i HMS-styring innebærer mer enn informasjon, opplæring og samråd. •Arbeidstakerne og deres representanter har anledning til og oppmuntres til å delta i beslutninger som gjelder HMS på arbeidsplassen. •Kommunikasjonen oppover i hierarkiet er effektiv: man lytter til arbeidstakerne og responderer på det som tas opp. •Forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere er basert på samarbeid, tillit og respekt og felles problemløsning. Dette har størst potensial til å bedre HMS-resultatene.

6 6 www.healthy-workplaces.eu En toveis prosess Arbeidstakernes deltakelse innen HMS-arbeidet er en toveis prosess der du og dine ansatte/arbeidstakerrepresentantene: •Snakker sammen •Lytter til hverandres bekymringer •Tar opp saker og løser problemer sammen •Søker etter og utveksler synspunkter og informasjon •Drøfter problemstillinger i god tid •Vurderer alle innspill •Treffer beslutninger sammen

7 7 www.healthy-workplaces.eu Fordeler for HMS-styringen Samarbeidet med arbeidstakerne er avgjørende for at arbeidsgiverne skal kunne styre HMS-arbeidet rent praktisk ved å: •Øke tilgjengelige ressurser •Bidra til å identifisere risikoer på arbeidsplassen •Sørge for at HMS-kontroller lar seg gjennomføre i praksis •Øke engasjementet for kontrollene og for å arbeide på en sikker og god måte

8 8 www.healthy-workplaces.eu Lovgivningen Konsultasjon av arbeidstakerne er nedfelt i HMS-lovgivningen på grunn av sin betydning for å forebygge risikoer og finne effektive løsninger. Som del av HMS-styringen stilles det i Europa minstekrav til arbeidsgivere når det gjelder: •Informasjon til arbeidstakerne •Opplæring til arbeidstakerne •Konsultasjon av arbeidstakerne og deres representanter Nærmere krav er fastsatt i nasjonal lovgivning og praksis.

9 9 www.healthy-workplaces.eu "Arbeidsmiljødirektivet" 89/391 fastsetter minstekravene til konsultasjon av arbeidstakerne (1) Arbeidsgiverne skal konsultere arbeidstakerne og/eller deres representanter og la dem delta i alle drøftinger som gjelder sikkerhet og helse på arbeidsplassen. De skal: •Respektere arbeidstakernes rett til å framsette forslag •Legge til rette for en balansert medvirkning

10 10 www.healthy-workplaces.eu "Arbeidsmiljødirektivet" 89/391 fastsetter minstekravene til konsultasjon av arbeidstakerne (2) Arbeidstakerne skal konsulteres i forbindelse med: •Ethvert tiltak som kan påvirke sikkerheten og helsen i betydelig grad •Utpeking av arbeidstakere med ansvar for HMS-aktivitetene og involvering av eksterne tjenester •Informasjon knyttet til risikovurdering og arbeidstakergrupper som er eksponert for risiko, herunder konsultasjon om: •Beskyttelsestiltak •Liste over alvorlige ulykker og hendelser som skal rapporteres til myndighetene •HMS-opplæring for arbeidstakerne

11 11 www.healthy-workplaces.eu "Arbeidsmiljødirektivet" 89/391 fastsetter minstekravene til konsultasjon av arbeidstakerne (3) Arbeidstakernes representanter har rett til å anmode arbeidsgiver om å treffe hensiktsmessige HMS- tiltak. Arbeidsgiverne skal gi arbeidstakerrepresentantene: •fri med lønn og nødvendige midler til å utøve sine rettigheter •anledning til å legge fram sine observasjoner for vedkommende myndighet under inspeksjoner Nasjonal lovgivning og praksis fastsetter særlige krav til informasjonsformidling og konsultasjon, arbeidstakerrepresentanter og HMS-utvalg.

12 12 www.healthy-workplaces.eu Ordninger for medvirkning (1) Medvirkningen skal være systematisk, konsekvent og planlagt. Det er svært viktig å sikre en reell, effektiv medvirkning i risikovurderinger. Medvirkning behøver ikke å være komplisert. Det kan gjøres: •Gjennom arbeidstakerrepresentanter og HMS-utvalg •Ved å nedsette arbeidsgrupper til å behandle bestemte problemstillinger •Under opplæringen – få arbeidstakerne til å legge fram sitt syn på problemene som drøftes

13 13 www.healthy-workplaces.eu Ordninger for medvirkning (2) Kommunikasjon og tilbakemeldinger "ansikt til ansikt" kan gjøres ved å: •Utarbeide rapporteringsprosedyrer for skader, nestenulykker osv. og gi tilbakemeldinger på ideer med sikte på å forbedre HMS-situasjonen •Inkludere HMS i sikkerhetssamtaler, informasjonsmøter, avdelings- /teammøter, eller via intranettet, forslagskasser osv. •Gjennomføre spørreundersøkelser eller andre undersøkelser

14 14 www.healthy-workplaces.eu Ordninger for medvirkning (3) Arbeidstakerrepresentanter kontra direkte arbeidstakermedvirkning: •Direkte arbeidstakermedvirkning og arbeidstakerrepresentanter bør ikke ses på som alternativer, men som ulike tilnærminger som bør kombineres så effektivt som mulig •En arbeidstakerrepresentant som kan legge fram sine kollegers synspunkter, er en effektiv måte å involvere hele arbeidsstyrken på i HMS-spørsmål Krav om arbeidstakerrepresentanter og formelle strukturer som HMS-utvalg er fastsatt i nasjonal lovgivning og praksis.

15 15 www.healthy-workplaces.eu Suksessfaktorer (1) Lederskap som viser ønske om dialog og arbeidstakerengasjement: •Åpen tilnærming •Alltid tilbakemeldinger •Tilstrekkelig tid •Oppmuntre arbeidstakerne til å engasjere seg, også som arbeidstakerrepresentanter En kombinasjon av formelle og uformelle metoder Sette alle i stand til å delta, enten de er skiftarbeidere, deltidsansatte, hjemmearbeidende osv.

16 16 www.healthy-workplaces.eu Suksessfaktorer (2) Systematisk deltakelse i alle HMS-styringsprosesser Tilby opplæring for ledere, arbeidsledere og arbeidstakerrepresentanter En kultur der helse og sikkerhet er integrert i alles roller.

17 17 www.healthy-workplaces.eu Konklusjon (1) Full arbeidstakermedvirkning: •Krever effektiv kommunikasjon og konsultasjon, tillit og respekt, samarbeid og partnerskap, samtaler, lytting og samarbeid

18 18 www.healthy-workplaces.eu Konklusjon (2) Fordeler ved god arbeidstakermedvirkning: •Utnytter alles kunnskap best mulig •Gir fordeler for virksomheten i form av lavere skadetall •Medfører ofte økt produktivitet, kvalitet og effektivitet •Sterkere engasjement hos de ansatte •Bedre samarbeid •Felles problemløsning

19 www.healthy-workplaces.eu Hovedstyrke: nasjonale knutepunkter og trepartsnettverk Men også... trekke inn andre/partnere •Offisielle kampanjepartnere (europeiske og internasjonale organisasjoner), herunder partene i arbeidslivet, NGOer, landsforeninger og nettverk, private bedrifter •EU-institusjoner, herunder Europakommisjonen, Europaparlamentet, EU-representasjoner, EU-byråer, Enterprise Europe Network 19 Nettverksbasert kampanjevirksomhet

20 www.healthy-workplaces.eu Kampanjen er åpen for alle privatpersoner og organisasjoner. Du kan engasjere deg ved å: •Spre kampanjeinformasjon og -materiell •Delta på et av de mange arrangementene, konferansene, konkurransene og reklamekampanjene som finner sted under kampanjen •Organisere egne aktiviteter 20 Slik engasjerer du deg

21 www.healthy-workplaces.eu Europeiske organisasjoner kan også søke om å bli kampanjepartnere. Byrået tilbyr: •Partnersertifikat •Velkomstpakke •Publisitet på EU-nivå og i media •Kommunikasjonsplattform på nett •Egen partnerseksjon på nettstedet 21 Tilbud om kampanjepartnerskap

22 www.healthy-workplaces.eu •Premierer fremragende og innovative bidrag •Oppmuntrer ledere og arbeidstakere til å samarbeide •Bedrer sikkerheten og helsen på arbeidsplassen •Alle EU- og EØS-stater pluss statene i det vestlige Balkan og Tyrkia •To kategorier:  Arbeidsplasser med under 100 ansatte  Arbeidsplasser med over 100 ansatte •Vinnerne velges blant bidragene innsendt av de nasjonale knutepunktene http://osha.europa.eu/en/about/competitions 22 Den europeiske prisen for god praksis

23 www.healthy-workplaces.eu •Kampanjeveiledning •Praktiske veiledninger for arbeidstakere og ledere •Eksempler på god praksis •Nyheter om kampanjearrangementer •Presentasjoner og animasjonsfilmsnutter •Alt er tilgjengelig på 24 språk www.healthy-workplaces.eu 23 Ressurser

24 www.healthy-workplaces.eu •Kampanjelansering18. april 2012 •Den europeiske arbeidsmiljøuken Oktober 2012 og 2013 •Utdeling av Prisen for god praksis April 2013 •Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjenNovember 2013 24 Viktige datoer

25 www.healthy-workplaces.eu •Besøk kampanjenettstedet www.healthy-workplaces.euwww.healthy-workplaces.eu •For mer opplysninger om arrangementer og aktiviteter i ditt land, kontakt ditt nasjonale knutepunkt www.healthy-workplaces.eu/fops 25 Ytterligere informasjon


Laste ned ppt "Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Arbeidstakers medvirkning Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2012-13 Medvirkning innen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google