Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014 Generelt om SOP Spesielt om pensjonsytelser fra SOP ved Grethe Veiåker Nilsen rådgiver i Legeforeningens sekretariat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014 Generelt om SOP Spesielt om pensjonsytelser fra SOP ved Grethe Veiåker Nilsen rådgiver i Legeforeningens sekretariat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014 Generelt om SOP Spesielt om pensjonsytelser fra SOP ved Grethe Veiåker Nilsen rådgiver i Legeforeningens sekretariat

2 2 Hovedtemaer  Generelt om SOP  Særlig om vedtektsendringen i 2011  SOPs pensjonsytelser  Engangsstønad ved død  Kort om:  Gunstig pensjonssparing  Oppsatte pensjonsrettigheter

3 3 Generelt om SOP  Opprettet 1.2.1965 etter forhandlinger mellom Den norske lægeforening og Sosialdepartementet  SOP er en selvstendig juridisk enhet, organisert som stiftelse  SOPs virksomhet er regulert av egne vedtekter  SOP ledes av et styre, hvorav fire medlemmer er oppnevnt av Legeforeningens landsstyre og ett av dept.  og står under tilsyn av Arbeids- og sosialdepartementet  Legeforeningens sekretariat er forretningsfører

4 4 Hva er SOP ?  Sikkerhetsnett for leger  ”Alle” leger er medlemmer; alle som driver eller har drevet legevirksomhet i Norge og vært medlem av folketrygden i minst tre år  Privatpraktiserende leger er målgruppen  Et supplement til folketrygden  Økonomisk sikring, men ikke forsikring

5 5 Ytelser  Avbruddsytelser:  Sykehjelp  Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med fødsel  Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med adopsjon  Pleiepenger/opplæringspenger  Pensjonsytelser:  Alderspensjon  Ektefellepensjon  Uførepensjon  Barnepensjon  Engangsstønad ved død

6 6 I tillegg til ytelsene:  Støtte til kollektive sykdomsforebyggende tiltak for medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.  Eks.  Legeforeningens forskningsinstitutt  Seniorseminar på Soria Moria  Kollegiale støttegrupper for leger  Ressurssenteret for leger ved Modum Bad: Villa Sana: kurs, samtalerådgivning  Kurs/møter i regi av Eldre legers forening

7 7 SOPs utvikling  Tilnærmet bortfall i overføringene etter 1992  Underdekning på om lag 2 mrd – av samlet kapital på ca 4 mrd  Økte utbetalinger, spesielt sykehjelp  Behov for tiltak..

8 8 Vedtektsendringen fra 1.1.2011 - Bakgrunn  Sviktende økonomisk bæreevne  Stadig reduksjon i pensjonsytelsene  Ikke påregnelige inntekter av betydning i fremtiden  Økende antall rettighetshavere  Pensjonsreform  Nødvendig tilpasning til nye regler i folketrygden og andre tjenestepensjonsordninger

9 9 Viktigste endringer  Differensiering av rettigheter mellom medlemmer autorisert før/etter 1.1. 1993.  Autoriserte etter 1.1. 1993  mister rett til alderspensjon og ektefellepensjon  Får lavere sykehjelpsytelse  Begrunnelse  Autoriserte etter 1.1. 1993 har ikke vært med i finansieringsgrunnlaget for SOP  Styrker mulighetene til å holde pensjonsløftet gitt til medlemmer autorisert før 1.1. 1993  Autoriserte etter 1.1. 1993 kan i større grad sikre seg ved egen forsikringsdekning

10 10 Vedtektsendringer: Avbruddsytelser  Ny modell for avbruddsytelsene  SOP skal være et bidrag, ikke nærmest fulldekkende for tapet  Legen må ta større ansvar for dekningen selv  Reduserte satser for sykehjelp  Særlig for leger autorisert etter 1993 som får lav sats ved beregning av inntektskompensasjon

11 11 Disse ytelsene skjermes og gis ”høyeste” dekning:  Fødselsstønad  Adopsjonsstønad  Pleiepenger  Sykehjelp til medlemmer autorisert etter 1.1.1993 som har sykdommer som medlemmet kan dokumentere har ført til reservasjon eller avslag på søknad om sykeavbruddsforsikring i privat forsikringsselskap.

12 12 Utvikling i ytelsene siste ti år: 2003 - 2012

13 Utbetalte ytelser/bidrag 2010-2012 13

14 14 Pensjoner i SOP:  Alderspensjon: KUN til leger autorisert FØR 1.1.1993  Uførepensjon: ingen avgrensning  Ektefellepensjon: kun til ektefeller født før 1.1.1965 og der det avdøde medlem var autorisert før 1.1.1993  Barnepensjon: ingen avgrensning

15 15 Pensjoner: generelle vilkår  Full opptjeningstid: 35 års heldags legevirksomhet i Norge  Minimum seks måneders virksomhet per opptjeningsår  Pensjonen avkortes med 1/35 for hvert år som mangler på full opptjeningstid  Pensjonen samordnes med tjenestepensjoner

16 16 Pensjonsreferansen (p-ref)  Beregningsfaktor for alle pensjonsytelsene i SOP (SOPs ”Grunnbeløp”).  Fastsettes av SOPs styre med virkning fra 1. januar påfølgende år.  Utgjør i 2014 kr 73 000  Tilsvarer livsvarig alderspensjon fra 62 år

17 17 Alderspensjon  Ingen fast pensjonsalder -  kan starte uttak alt fra 62 år  Pensjonen øker for hver måned pensjonsuttaket utsettes  Opptjeningstid stanser ved uttak av alderspensjon  Uavhengig av videre arbeid og uttak fra Nav  Ytelsen økes med 55 % av p-ref (i 2014 kr 40 150) for hvert barn under 18 år som medlemmet har forsørgeransvar for

18 18 Fleksibelt uttak av alderspensjon Livsvarig alderspensjon  Fra fylte 62 år: 100 % av p-ref: kr 73 000  Fra fylte 67 år: 137 % av p-ref: kr 100 010  Fra fylte 70 år: 170 % av p-ref: kr 124 100 Ti års alderspensjon  Fra fylte 62 år: 200 % av p-ref: kr 146 000  Fra fylte 67 år: 239 % av p-ref: kr 174 470  Fra fylte 70 år: 273 % av p-ref: kr 193 830 Alderspensjon til fylte 77 år:  Fra fylte 62 år: 145 % av p-ref: kr 105 850  Fra fylte 67 år: 239 % av p-ref: kr 174 470  Fra fylte 70 år: 364 % av p-ref: kr 265 720

19 19 Alderspensjon - vilkår For rett til uttak av alderspensjon fra SOP:  All opptjent tjenestepensjon må søkes om  Kan ikke stå i stilling med medlemskap i tjenestepensjonsordning, eks KLP, SPK  OBS nye innmeldingsregler i KS-området  Dersom det ikke foreligger rett til å ta ut opptjent tjenestepensjon – rettighetene må dokumenteres ved serviceberegning (oppsatte pensjoner, rett først fra fylte 67 år)

20 Samordning = fradrag  SOPs pensjoner samordnes med tjenestepensjoner: eks. KLP, SPK  Med ett eneste unntak: LP-ordningen i Storebrand  Det enkleste er å sammenligne livsvarig alderspensjon fra fylte 67 år: 20

21 21 Case – hvordan beregnes Petters alderspensjon?  Petter Hansen  65 år  Embetseksamen 1974  Autorisert i1976  Jobbet i Norge alle år  10 år på sykehus - resten privat praksis

22 22 Livsvarig fra SOP fra fylte 67 år Og livsvarig fra KLP fra fylte 67 år = fradrag krone for krone

23 23 Alderspensjon - samordning  Ved valg av uttaksperiode fra SOP som avviker fra utbetalingsperioden for tjenestepensjon:  Tjenestepensjonen omregnes til tilsvarende uttaksperiode:  Eks: Tiårig alderspensjon fra SOP  Den i utgangspunktet livsvarige alderspensjonen fra KLP omregnes som om den også ble utbetalt over ti år  Ergo fradrag for høyere beløp enn det man faktisk får utbetalt

24 24 Tar ut fra SOP fra fylte 70 år Velger ti års utbetaling 30 000 fra KLP fra fylte 67 år KLP omregnes før samordning Årlig pensjon fra SOP i ti år

25 25 Case 2– hva får Åge i alderspensjon? •Overlege Åge Normann •67 år •Over 35 år i jobb som lege •30 års fartstid på sykehus •Drevet privat praksis med 20% tilskudd i 15 år •Rett til pensjon fra SOP?

26 26 Alderspensjon for sykehusleger •Bruttogaranti på 66 % av lønn opp til 12 G = kr 1 022 940 –(fast lønn + faste avtalte tillegg) •66 % = 675 140 –inkl folketrygd = ca 330 000 fra KLP/SPK •Ikke rett til pensjon fra SOP pga samordning – –maks livsvarig alderspensjon fra SOP er kr 100 010 ved 67 år

27 27 Uførepensjon  Forutsetter minst 50 % uførhet  Trer inn etter sykehjelpens opphør  Medregning av fremtidig opptjeningstid  Ytelsen tilsvarer livsvarig alderspensjonen måneden etter fylte 67 år (2014: kr 100 010)  Utbetales til 67 år  Kan kombineres med alderspensjon  Ved overgang til alderspensjon – får ikke medregnet år med uførepensjon etter 62 år

28 28 Uførepensjon - forts  Økes med 55 % av p-ref for hvert barn under 18 år som vedkommende har omsorg for (2014: kr 40 150) Begrensning:  Samlet pensjon kan maksimalt være 90 % av gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de siste tre år før uføretidspunktet  Kan sammen med ytelser fra Nav, arbeidsinntekt og ytelser fra SOP ikke overstige 12 G (2014: kr 1 022 940)

29 29 Ektefellepensjon  Til ektefeller født før 1.1.1965 og der avdød medlem var autorisert før 1.1.1993  75 % av p-ref (i 2014: kr 54 750)  Samordnes med pensjon fra tjenestepensjonsordninger,  men uavhengig av pensjon fra Nav og arbeidsinntekt

30 30 Ektefellepensjon – forts.  Fraskilt ektefelle har ingen rettigheter  Ektefellepensjon opphører ved inngåelse av nytt ekteskap  Ikke rett til ektefellepensjon dersom dødsfall, som følge av kjent sykdom, inntreffer innen ett år etter at ekteskapet ble inngått

31 31 Barnepensjon:  Ytes til barn og adoptivbarn fyller 20 år.  85 % av p-ref (2014: kr 62 050)

32 32 Engangsstønad ved død  Ytelse tilstås med 2 G = kr 170 490 til etterlatte ektefelle / registrert partner/samboer eller barn under 20 år  Dersom legen ikke har etterlatte ref. over ytes 1/2 G = kr 42 623 til boet  Oppgitte beløp forutsetter full opptjeningstid – forholdsmessig avkortning ved kortere opptjening  NB: Dette er den eneste ytelsen som tilstås uavhengig av type legevirksomhet

33 33 Legeforetakenes pensjonsordning (LP)  Etablert i oktober 2008 gjennom avtale mellom Legeforeningen, SOP og Storebrand  Som følge av Lov om OTP (fra 2006)  Av SOP vedtatt samordningsfri i forhold til SOP- pensjoner – hjemlet i nye vedtekter fra 2008  Skattegunstig (fullt fradrag i næringsinntekten)  Over 2500 har etablert ordningen  1000 ordninger har knytter til seg uføredel  God og samfunnsansvarlig plassering av pensjonskapitalen – samme krav som SOP stiller til forvaltning av egen kapital

34 LP - ordningen forts  Gjennom egen sparing fikk næringsdrivende leger mulighet til å øke egen pensjon.  Innehaver uten ansatt i foretaket kan spare inntil 4 % av inntekt mellom 1 og 12 G per år (pt. ca 37.500 kr/år) – satsene er foreslått økt – men dessverre ikke per 1.1.2014  Innehaver med ansatte i samme foretak – kan spare adskillig mer – men må ha tilsvarende profil på de ansatte – Ny tjenestepensjonslov fra 1.1.2014 34

35 35 Offentlige tjenestepensjonsordninger  Mange privatpraktiserende leger har lang opptjeningstid i offentlige tjenestepensjonsordninger  Avslutning av karrieren i offentlig tjenestestilling kan være lønnsomt for pensjonen: 1. Bedre opptjeningstid 2. Unngår beregning etter regler for oppsatt pensjon 3. Opphevelse av knekkpunktet kan få virkning

36 Informasjon om SOP Internett: www.sop.no e-post: sop@legeforeningen.nowww.sop.no Legeforeningens sekretariat: Seksjonssjef: Einar Espolin Johnson: 23 10 92 10 Rådgiver: Tone Houge Holter: 23 10 92 09 Rådgiver: Grethe Veiåker Nilsen: 23 10 92 07


Laste ned ppt "Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014 Generelt om SOP Spesielt om pensjonsytelser fra SOP ved Grethe Veiåker Nilsen rådgiver i Legeforeningens sekretariat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google