Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnkurs B Geilo, 16. september 2013 SOP Forsikrings- og pensjonsordninger for leger Ved Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningens sekretariat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnkurs B Geilo, 16. september 2013 SOP Forsikrings- og pensjonsordninger for leger Ved Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningens sekretariat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnkurs B Geilo, 16. september 2013 SOP Forsikrings- og pensjonsordninger for leger Ved Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningens sekretariat

2 2 Hovedtemaer  Generelt om SOP  Vedtektene fra 2011 (og 2012 og 2013)  Ytelsene  Supplerende forsikringsordninger

3 3 Hva er SOP  Et sikkerhetsnett for leger  Økonomisk sikring, men ikke forsikring  Et supplement til folketrygden  Privatpraktiserende er målgruppen  Avbruddsytelser/Pensjon/Kollektive ytelser  SOP er unik

4 4 I tillegg til ytelsene:  Støtte til kollektive sykdomsforebyggende tiltak for medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.  Eks.  Legeforeningens forskningsinstitutt  Seniorseminar på Soria Moria  Kollegiale støttegrupper for leger  Rekreasjonstilbud for leger ved Modum Bad: Villa Sana: kurs, samtalerådgivning  Kurs/møter i regi av Eldre legers forening

5 5 SOP: Bakgrunn og organisering  Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) ble opprettet 1.2.1965 etter forhandlinger mellom Den norske lægeforening og Sosialdepartementet  SOP er en selvstendig juridisk enhet, organisert som stiftelse  SOPs virksomhet er regulert av egne vedtekter, og står under tilsyn av Arbeidsdepartementet  Legeforeningens sekretariat er forretningsfører  Medlemmer: Alle som driver eller har drevet legevirksomhet i Norge og vært medlem av folketrygden i minst tre år

6 6 Vedtektsendringen fra 1.1.2011 - Bakgrunn  Sviktende økonomisk bæreevne  Stadig reduksjon i pensjonsytelsene fordi SOP ikke hadde nok kapital - underdekningen var på over 2 mrd! Av total kapital på rundt 4 mrd.  Ikke påregnelige inntekter av betydning i fremtiden  Økende antall rettighetshavere  Pensjonsreform  Nødvendig tilpasning til nye regler i folketrygden og andre tjenestepensjonsordninger

7 7

8 Utvikling av ytelser fra 2001 - 2011 8

9 99 Vedtekter fra 1.1.2011 – Viktigste endringer  Differensiering av rettigheter mellom medlemmer autorisert før/etter 1.1. 1993.  Autoriserte etter 1.1. 1993  ikke rett til alderspensjon og ektefellepensjon  noe lavere sykehjelpsytelse  Begrunnelse  Styrker mulighetene til å holde pensjonsløftet gitt til medlemmer autorisert før 1.1. 1993  Autoriserte etter 1.1. 1993 har ikke vært med i finansieringsgrunnlaget for SOP  Autoriserte etter 1.1. 1993 kan i større grad sikre seg ved egen forsikringsdekning

10 10 Ny modell for avbruddsytelsene  Reduserte satser for sykehjelp  Særlig for leger autorisert etter 1993,  Men også for øvrige leger  Andre beregningsmessige forutsetninger:  Lavere beregningsgrunnlag (eks. legevakt teller ikke med)  Bistilling ikke lenger del av beregningen  Utgiftskompensasjon begrenses til maks 90 % av faktiske utgifter  Konklusjon: adskillig reduksjon i ytelsene, særlig ifm sykehjelp for de yngste legene  SOP skal være et bidrag, ikke nærmest fulldekkende for tapet  Legen må ta større ansvar for dekningen selv

11 11 Disse ytelsene er skjermet og gis ”høy” dekning:  Fødselsstønad  Adopsjonsstønad  Pleiepenger  Sykehjelp for dem som har sykdommer som medlemmet kan dokumentere har ført til reservasjon eller avslag på søknad om sykeavbruddsforsikring i privat forsikringsselskap.

12 12 Hva betyr SOP for dere?  Avbruddsytelser:  Sykehjelp  Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med fødsel  Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med adopsjon  Pleiepenger/opplæringspenger  Pensjonsytelser:  Uførepensjon  Barnepensjon  Engangsstønad ved død

13 13 Vilkår for rett til avbruddsytelse  Rett til ytelse forutsetter at medlemmet driver kurativ praksis fra kontor utenfor institusjon.  Rett til tilsvarende ytelse i folketrygden må foreligge.  Legen må ha praksisomsetning på over seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G)  Det ytes ikke avbruddsytelser for lengre tid tilbake enn seks måneder fra søknaden er mottatt av SOP

14 14 Rettighetsavgrensning: krav til organisering

15 15 Avbruddsytelser  Formål: å bidra til å kompensere for privatpraktiserende legers tapte inntekter og driftsutgifter  ved fravær fra praksis som skyldes sykdom, fødsel, adopsjon eller pleie av alvorlig syke barn.  Sjablongmessig beregning: Beregningsgrunnlag: legens brutto praksisinntekt fra kurativ virksomhet, ekskl inntekter fra legevakt

16 16 Sykehjelp for leger autorisert ETTER 1.1.1993  Inntektskompensasjon –  35 % av brutto praksisinntekt  fradrag for beregnede sykepenger fra folketrygden knyttet til praksisen  maksimum 12 * G (2013: kr 985 464)  Utgiftskompensasjon  brutto: 35 % av brutto praksisinntekt  maksimalt kr 747 000 i 2013 men ikke over 90 % av praksisens driftsutgifter  bortfaller eller reduseres når legen har andre inntekter til dekning av utgiftene, så som praksisleie fra vikar, eller ikke har faste driftsutgifter utover det basisgodtgjørelse/driftstilskudd dekker.  Ulik beregning for fastlege versus privatpraktiserende spesialist

17 17 Sykehjelp for leger autorisert FØR 1.1.1993 og øvrige avbruddsytelser for alle leger  Inntektskompensasjon  45 % av brutto praksisinntekt  fradrag for beregnede sykepenger fra folketrygden knyttet til praksisen  maksimum 12 * G (2013: kr 985 464)  Utgiftskompensasjon  brutto: 35 % av brutto praksisinntekt  maksimalt kr 747 000 i 2013, men ikke over 90 % av praksisens driftsutgifter  bortfaller eller reduseres når legen har andre inntekter til dekning av utgiftene, så som praksisleie fra vikar, eller ikke har faste driftsutgifter utover det basisgodtgjørelse/driftstilskudd dekker.  Ulik beregning for fastlege versus privatpraktiserende spesialist

18 18 Case 1 – sykehjelp for fastlege  Fastlege Anne Hansen er 35 år  Autorisert i 2007  Egen fastlegepraksis fra 1.1.2010  Brutto omsetning kr 1 400 000  Blir syk i tre måneder  Kollegial vikarordning, ergo  er selv ansvarlig for praksisutgiftene

19 19 1.Autorisasjon 2.Brutto praksisinntekt 3.Basisgodtgjørelse 4.Driftsutgifter Hva får Anne fra SOP ? Utgiftskompensasjon ? Hva får Anne fra SOP ? Inntektskompensasjon ?

20 • Hvor mye taper Anne? • Hvor mye må hun forsikre seg for ? • Og hva koster det per år? (Husk at kostnaden føres til fradrag) Inntekter under fraværet: • Sykepenger ( fra Nav) • Sykehjelp (fra SOP) • Basisgodtgjørelse (fra kommunen) • Praksisleie (vikar?)

21 21 TAP / Forsikringsbehov  Potensielt tap ved ett års sykefraværet:  kr 452 500  Mulig forsikringsdekning ( 90 % av omsetningen):  Kr 307 500 per år / per dag kr 842  Kostnad i Tryg  Mellom 35 og 40 år= kr 8 100  Som kan føres til fradrag i regnskapet (ergo spart skatt)

22 22 Fødselsstønad  Anne Hansen går direkte fra sykmelding til fødselsstønad  Ytelsen beregnes på samme inntektsgrunnlag  Anne Hansen har annonsert etter vikar i Tidsskriftet - SOP dekker annonseutgifter  Har vikar under hele permisjonen som er ansvarlig for utgiftene  Følger vedtaksperiode fra Nav, men gir også lørdag og søndag

23 23 •Anne har vikar som betaler praksisleie med 15 000/mnd •Fradrag for fulle seks G i foreldrepenger fra Nav, •Ergo lavere inntekts- kompensasjon fra SOP enn ved sykehjelp •INGEN utgiftskompensasjon fra SOP

24 24 Case 2 – vikar for fastlege  Allmennlege Hans Hansen,  gift med Anne Hansen  Autorisert 2009  Jobber som vikar for fastlege

25 25 Vikar i privat praksis – beregning av ytelser ”karenstid”  Varigheten av vikariatet forut for det tidspunkt forsikringstilfellet inntreffer er avgjørende for beregningsmåte ved avbruddsytelser  For beregning av ytelse etter ordinær praksis forutsettes at vikariatet har vart i:  Sykehjelp: minst tre måneder forut for arbeidsuførheten  Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med fødsel: minst seks måneder forut for fødselen  Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med adopsjon: minst tre måneder forut for adopsjonstidspunktet

26 26 Vikar - forts  Hvis ikke karensbestemmelsene er oppfylt, eller fra det tidspunkt avtalt vikariat opphører i løpet av stønadsperioden: kan ha rett til ytelsen sykehjelp:  Sykehjelp: rett til inntil 35 % av seks G fra SOP  Men ikke rett til fødselsstønad, adopsjonsstønad og pleie-/opplæringspenger

27 27 Hans Hansens rettigheter Sykdom:  Syk etter å ha vært vikar i tre måneder – fulle rettigheter på linje med fastlege innenfor avtalt vikarperiode  Etter dette 35% av 6G – i tillegg til 65% fra Nav  Rett i inntil 365 dager Fødselsstønad:  Barnet født før Hans har vært vikar i seks måneder – ingen rett fra SOP  Barnet født etter seks måneders vikariat – fulle rettigheter på linje med fastlege innenfor avtalt vikarperiode

28 28 Uførepensjon  Forutsetter minst 50 % uførhet  Trer inn etter sykehjelpens opphør (365 dager)  Medregning av fremtidig opptjeningstid  Ytelsen tilsvarer livsvarig alderspensjonen måneden etter fylte 67 år = 137 % av p-ref (2013: kr 97 270)  Kan utbetales til 67 år

29 29 Uførepensjon - forts  Økes med 55 % av p-ref for hvert barn under 18 år som vedkommende har omsorg for (2013: kr 39 500) Begrensning:  Samlet pensjon kan maksimalt være 90 % av gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de siste tre år før uføretidspunktet  Kan sammen med ytelser fra Nav, tjenestepensjon (unntak: LP-ordningen), arbeidsinntekt og ytelser fra SOP ikke overstige 12 G (2013: kr 985 464)

30 30 Barnepensjon:  Ytes til barn og adoptivbarn fyller 20 år.  85 % av p-ref (2013: kr 60 350)

31 31 Engangsstønad ved død  Ytelse tilstås med 2 G = kr 164 244 til etterlatte ektefelle / registrert partner/samboer eller barn under 20 år  Dersom legen ikke har ektefelle/registrert partner/samboer eller barn under 20 år ytes 1/2 G = kr 41 061 til boet  Oppgitte beløp forutsetter full opptjeningstid – forholdsmessig avkortning ved kortere opptjening  NB: Dette er den eneste ytelsen som tilstås uavhengig av type legevirksomhet

32 32 Supplerende forsikringsordninger  Gunstig sykeavbruddsforsikring i Tryg  Folketrygdens forsikringer for næringsdrivende  Medlemsavtalen: DNB (legeforsikringen)  Legeforetakenes pensjonsordning

33 33 Sykeavbruddsforsikring i Tryg  avtale etablert i februar 2011  Kollektiv forsikring – egenerklæring helse  Aldersdifferensiert premie, billigere for de yngste  30 dagers karenstid for generell sykdom  12 måneders karenstid for psykisk sykdom  Dagpengebeløp ved sykdom  Kontaktinfo: www.sop.no /supplerende ordninger

34 34 Øvrige forsikringsordninger  Folketrygdens forsikring for næringsdrivende:  Ikke lenger så prisgunstig  For å få 100 % av 6 G i sykepenger, og ikke 65 % av 6 G som næringsdrivende har krav på.  Bank- og forsikringsavtalen med DnB NOR- Vital: dnbnor.no/akademikerne  Foreningsgruppeliv: død og/eller uføre – gunstige vilkår  Sykeavbruddsforsikring: ved behov for dekning utover SOPs nivå eller ved mangel på rettighet i SOP – men ikke så bra som Tryg!  Kontorforsikring.

35 35 Legeforetakenes pensjonsordning (LP) Etablert oktober 2008 gjennom avtale mellom Legeforeningen, SOP, og Storebrand  Av SOP vedtatt samordningsfri mot SOP-pensjoner: Samordningsfritaket gjelder alle pensjonstyper - OBS fordel mht etterlatterettigheter, ref. regelverket for innskuddspensjon ved dødsfall  Skattegunstig (fullt fradrag i næringsinntekten)  Per februar 2012 – ca 1740 ordninger etablert  God og samfunnsansvarlig plassering av pensjonskapitalen – samme krav som SOP stiller til forvaltning av egen kapital  Gjennom egen sparing har næringsdrivende leger fått en mulighet til å øke egen pensjon.  Næringsdrivende kan spare inntil 4 % av inntekt mellom 1 og 12 G per år (pt. Ca 35.000 kr/år)  Spareprosenten er foreslått doblet

36 Informasjon om SOP Internett: www.sop.no e-post: sop@legeforeningen.nowww.sop.no Legeforeningens sekretariat: Seksjonssjef: Einar Espolin Johnson: 23 10 92 10 Rådgiver: Tone Houge Holter: 23 10 92 09 Rådgiver: Grethe Veiåker Nilsen: 23 10 92 07


Laste ned ppt "Grunnkurs B Geilo, 16. september 2013 SOP Forsikrings- og pensjonsordninger for leger Ved Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningens sekretariat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google