Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS100 Dag 1 10.09.12. JUS100 - Juridisk metode og norsk rettssystem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS100 Dag 1 10.09.12. JUS100 - Juridisk metode og norsk rettssystem."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS100 Dag 1 10.09.12

2 JUS100 - Juridisk metode og norsk rettssystem

3 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program • Praktiske opplysninger • Kort oversikt over faget • Introduksjon til juridisk metode •Generelt om regelanvendelse •Teknikk for løsning av praktiske oppgaver

4 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktiske opplysninger • Alt du trenger finner du på fagsidene -www.tauboll.no/jus100www.tauboll.no/jus100 •Fronter viser videre til fagsidene •Meldinger kan leses på fagsidene, i Fronter og via RSS

5 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktiske opplysninger • Kjøp bøker med en gang •Lovsamling + Erik Boe: ”Innføring i juridisk metode” og ”Bind 2” • Norges Lover må tas med på forelesningene •Så ny som mulig, fra 2009 eller senere •Vanlige notater kan ikke skrives i lovsamlingen • Meld deg på kollokviegruppe •Ikke obligatorisk, men anbefales •Tre rom reservert i Biotek-bygget 3 etg. •Påmelding på forelesning i dag – man kan fritt bytte senere •Velg mellom tirsdag kl 10 og torsdag kl 10

6 Oversikt over faget

7 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Oversikt over faget: Hovedpunkter • Juridisk metode • Lovgivingsprosessen • Det juridiske forholdet til EU og EØS • Menneskerettigheter • Statsforfatningen • Domstolenes behandling av saker

8 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Hva er jus? • Regler (normer) som samfunnet om nødvendig kan håndheve med makt - formelle sanksjoner -Regler gitt av myndighetene (lov og forskrift) -Regler som er lovlig avtalt mellom personer (kontrakter) -Samfunnet er et spill •Finne reglene •Tolke reglene •Bruke reglene i praksis

9 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Hva jus ikke er • Moral og verdinormer •Hva er godt og ondt? •Filosofisk eller religiøst – ikke formelle sanksjoner • Politikk •Hva slags rettsendring er nødvendig / ønskelig for samfunnet? •Støtter seg ofte på samfunnsvitenskapelig forskning OG verdinormer • Rettens virkninger i samfunnet •Tema for sosiologi, statsvitenskap osv •Nødvendig for å endre reglene etter samfunnets behov

10 Tolkning Bevis Dom Rettsvitenskap Politikk Verdivalg Hensikt Statsvitenskap Ny Statistikk Analyse Virkning Samfunnsvitenskap osv

11 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Menneskerettigheter - er det jus? • Regler som setter grenser for hva landets regler kan gå ut på •De siste 50 år tatt inn i mange lands grunnlover •Oppgjøret med Hitlers lover (Nürnberg-prosessene) • Er menneskerettighetene uforanderlige og like for alle nasjoner? •Eks: Kina mener noe annet om ytringsfrihet •Kan en ideologi med flertall blant folket erklære landet ubundet? •Kan andre nasjoner gripe inn for å sikre menneskerettigheter som ikke er vedtatt i et land? (eks: Nord-Korea +++ ) •Er det jus?

12 Juridisk metode www.lovkasting.no 17. oktober

13 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Gjeldende rett • Juridisk metode brukes til å finne ut presis hvilke regler som gjelder NÅ • Det har ingen betydning: •Hva du privat mener regelen burde vært •Hva den var før •Hva fagspesialister og journalister mener er best • Det har betydning: •At regelen har blitt til på riktig måte •At regelen tolkes likt av alle •At det finnes regler om hvordan man tolker regler

14 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Jus i praksis -Klare å finne fram til lovtekster og andre kilder -Forstå hvordan dette skal tolkes (metoden) -Forstå hvordan reglene skal brukes i en konkret virkelig sak -Formidle din forståelse på en overbevisende måte •Mer om dette på forelesning om retorikk og eksamensteknikk

15 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Lovene: Hvordan finner man fram? • Lovsamlingen: Norges Lover -Grunnloven først -Kronologisk orden •Men gamle lover kan ha ferske endringer -Lov av [dato] [mnd] [årstall] [nr] •Fra 1969: Løpende nummerering for hele året -Tittel, korttittel, forkortelse •Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker •Forvaltningsloven •fvl

16 Finne fram i loven : Forbrukerkjøpsloven - fkjl Lov av 21 juni 2002 Nr. 34 Første ledd Andre ledd Noter Tredje ledd, tredje punktum Første ledd, bokstav c

17 Finne fram i loven: Lov av 20 des. 1974 Nr 73 Første ledd Andre ledd Noter Nummer 1, første punktum

18 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Lovene: Hvordan finner man fram? • Lovdata -www.lovdata.nowww.lovdata.no -Gratistjeneste for alle på nettet •Lover, forskrifter,ferske dommer fra høyesterett og lagmannsrett •Skrivemåte: : LOV-2002-06-21-34 •Resultat: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl- 20020621-034.htmlhttp://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl- 20020621-034.html -Betalingstjeneste på nettet •Alle høyesterettsdommer, mange andre dommer +++ •Over 100 databaser •Gratis for UMB-studenter http://www.lovdata.no/cgi-bin/registrerstudent.plhttp://www.lovdata.no/cgi-bin/registrerstudent.pl -Utskrifter fra Lovdata kan ikke tas med på eksamen

19 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Reglenes oppbygning • Vilkår – virkning •Alle regler har en hvis-side og en så-side -Flere vilkår? •Alternative vilkår – minst ett av vilkårene må være oppfylt = eller •Kumulative vilkår – flere vilkår må være oppfylt samtidig = og • Paragraf og regel er forskjellige ting •Noen regler kommer fram ved å kombinere flere paragrafer •Noen regler finner man ved å kombinere paragrafen med andre kilder – for eksempel en dom eller et stortingsdokument •Noen regler står ikke i loven i det hele tatt, bare i dommer.

20 Regler er et puslespill Eksempel: Drapsregelen i straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 Vilkår Unntak Virkning Definisjonsregel for et unntak

21 Regler er et puslespill Er det straffbart å plukke multer i Bodø? Straffeloven av 1902. Vilkår Unntak fra §399 Virkning Behov for TOLKNING - Hvilke kilder kan man bruke? Unntak fra unntaket Rettskildelæren gir svar på det.

22 Retten i praksis

23 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Regelanvendelse • Det gjelder å finne den riktige regelen -Skaff deg oversikt over saken •Finn fram til den juridiske problemstillingen – glem annen støy •Ikke betydning hva sympati, moralsyn eller politisk syn tilsier -Let etter den regelen som har ”riktig rettsfølge” •Eks: Vil man sage ned naboens tre leter man etter den regelen som gir adgang til akkurat det •Det er i neste fase det sjekkes hvilke vilkår som må oppfylles

24 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Regelanvendelsens tre ledd • Fase 1: Tolkning •Man skal finne meningsinnholdet i regelen •Regelen kan bestå av flere kilder som må kobles sammen • Fase 2: Bevisbedømmelse •Finne ut hva fakta i saken virkelig er •Det finnes egne regler for hvor sikker man må være – strengest i straffesaker • Fase 3: Subsumsjon •Summere beviste fakta inn under regelen •Hvis alle regelens vilkår er oppfylt så slår regelens følge til. X  Y A = X A  Y

25 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Tolkning • Start med å presentere den regelen som gir svaret på hovedspørsmålet •Eks: ”Utgangspunktet for drøftelsen er fvl. § 6” •Hvis paragrafen må leses i sammenheng med andre, så forklar • Ta så for deg et vilkår om gangen -Si presist hvor vilkåret finnes. •Eks: fvl. § 6,1 bokstav e •Hvis leddet i paragrafen er lite oversiktlig angis setningsnummer: § 6,1 bokstav e, tredje punktum -Skriv nøkkelordene i loven som sitat. •Eks: … Spørsmålet blir da om det forelå ”særlige grunner”

26 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Tolkning • Noen begreper i loven bygger på andre • Begreper må behandles i riktig rekkefølge -Finn definisjonsreglene – Eks: fvl. § 2: •Var det i denne saken et ”enkeltvedtak”? •Hva er et vedtak? •Avgjørelse … offentlig myndighet … bestemmende …? -Alle vilkårene må behandles selv om de står i forskjellige paragrafer

27 Finne fram i loven : Forbrukerkjøpsloven - fkjl Lov av 21 juni 2002 Nr. 34 Første ledd Andre ledd Noter Tredje ledd, tredje punktum Første ledd, bokstav c

28 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Bevisbedømmelse • I virkeligheten •Ofte tvil om hva som er sant •Parter står mot hverandre og vitner sier ulike ting •Reglene om bevis kan avgjøre hele saken • På eksamen •Det som er oppgitt i oppgaven er ferdig bevist •Man skriver gjerne: ”Det er i saken opplyst at...” •Ikke dikt noe mer inn i oppgavens historie •Er et faktum helt uklart kan man gjøre en forutsetning, og holde seg til denne i resten av drøftelsen

29 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Subsumsjon • Ferdigtolket regel møter faktum -Regelen står klar •Eks: I innsjøer av denne typen kan man bruke påhengsmotor med inntil 9,9 HK -Du går til oppgavens faktum og henter opplysninger •Vær presis •Eks: … ”Det er opplyst at Peders båt brukte en motor på 75 HK” -Sjekker om forholdet er innenfor regelgrensen •Eks: … ”Grensen er klart overskredet” -Trekker en konklusjon •Eks: … ”Kjøringen var dermed ikke lovlig”

30 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Subsumsjon • Flere vilkår? -Ett vilkår om gangen •På eksamen behandler du alle vilkårene selv om du ser at ett ikke er oppfylt – Dommerne ”hopper over der gjerdet er lavest” -Kryss av etter hvert om vilkåret er oppfylt •Boes haketeknikk s. 67 -68 -Lag din egen standardmal for dette • Skriv en kort hovedkonklusjon til slutt •Skal samsvare med oppgavens spørsmål – Eks: ”Peder kan sage ned naboens tre” • Dette er din ”dom”

31 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Et eksempel • www.tauboll.no/jus100 www.tauboll.no/jus100 -Dokumenter – Praktisk oppgave nr 1


Laste ned ppt "JUS100 Dag 1 10.09.12. JUS100 - Juridisk metode og norsk rettssystem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google