Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS100 Dag 3 21.09.09. Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program Gjennomgang av praktiske oppgaver Oppgave 2, 3 og 4 Rettskildelære Bruk av lovtekstens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS100 Dag 3 21.09.09. Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program Gjennomgang av praktiske oppgaver Oppgave 2, 3 og 4 Rettskildelære Bruk av lovtekstens."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS100 Dag 3 21.09.09

2 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program Gjennomgang av praktiske oppgaver Oppgave 2, 3 og 4 Rettskildelære Bruk av lovtekstens ordlyd i tolkningen Hvordan en lov blir til Bruk av forarbeider i tolkningen

3 Praktiske oppgaver

4 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Fasit til oppgavene? Fasit ikke viktig – metoden er målet i JUS100 Likevel noen veiledende svar: 1a: De kan sykle 2a: Ikke rett til å gå 2b: Ikke rett til å gå 3a: Ikke rett til å telte (hvis bråket fortsetter) 3b: Rett til å telte (hvis stedet kan kalles høgfjell) 4a: Han kan ferdes fritt der 4b: Han kan fritt fortøye lenge når det ikke er nedlagt forbud 4c: Han kan fortøye en kort tid på tross av forbudet -Husk at svarene kan variere med din tolkning av ordene i det norske språket - både i loven og oppgaveteksten

5 Rettskildelære

6 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Relevante rettskilder Vanlig gruppering: -Lovtekst -Forarbeider -Rettspraksis -Andre myndigheters praksis -Privates praksis -Juridisk teori -Reelle hensyn Lovgivers formål Relevans Slutning vekt

7 Bruk av lovtekstens ordlyd i tolkningen

8 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Slutning fra lovens ordlyd Utgangspunkt: Vanlig språklig forståelse -Alminnelig språkbruk -Forutberegnelighet for vanlige borgere Konteksten påvirker -Fagterminologi tolkes av fagfolk -Gamle lover må leses med oldefars briller Grl. § 100 og § 105 -Teksten må leses i sammenheng Overskrifter, definisjonsregler Relevans Slutning vekt

9 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Hvordan analysere en dom fra Høyesterett Sammendrag Fakta Tingrettens resultat Lagmannsrettens resultat Anførsler fra partene Høyesteretts vurdering -”Jeg er kommet til … ” -Førstvoterendes syn -Evt. dissenterende syn -Avstemning Domskonklusjon Rt. 1997 s. 1341 (Hønsehaukdommen) Les denne dommen på fagsidene

10 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Språklig forståelse i spesifikk faglig kontekst Vannressursloven § 44 (2): ”en grunnvannsforekomst” -Tolkningsmuligheter basert på fagterminologi: Hydrologisk begrep Norsk standard for kartlegging (SOSI) Definisjon i EUs vanndirektiv Økonomisk lønnsomt å drive Influensområde ved uttaksbrønn

11 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Når slutningen fra tekstens ordlyd er usikker: Forarbeidene NOU Ot.prp. (Prop. L) Innst. O (Innst. L) For å bruke forarbeidene forsvarlig må man vite hvordan en lov blir til

12 En lov blir til. Hvem er lovgiver?

13 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Hvem er lovgiver? Disse er i hvert fall med: -Kongen personlig -Lagtinget og Odelstinget (Stortinget i plenum) -Stortingskomiteen -Regjeringen -Departementet -NB: Ny ordning av lovbehandlingen i Stortinget fra 1. oktober 2009 (jf. parentesene i disposisjonen)

14 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Hvem er lovgiver? Kan det være med flere? -Sakkyndige komiteer, NOU-rapporter -Høringsinstansene -Lobbyister? -Pressen? -Noen fra EU? -Kan du skrive i forarbeidene? Metodespørsmål: Hva skal regnes som forarbeidene til en lov?

15 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Før en lov blir til -Politiske debatter i Storting og regjering -Krav fra EU, FN, Europarådet ++ -Mediesirkus -Press fra bransjer og organisasjoner -Mye annet

16 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Lovprosessen: Regjeringens del -Regjeringen oppnevner sakkyndig komité -Komiteen avgir begrunnet forslag til lov (NOU) -Et departement sender forslaget til høring -Departementet vurderer NOUen og høringssvarene -Departementets forslag oversendes Stortinget som Ot.prp (Prop. L)

17 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Lovprosessen: Stortingets del -Prop. fra regjeringen går til behandling i en av de faste komiteene -Komiteen sender sin innstilling til Odelstinget som Innst. O. (til Stortinget som Innst. L) -Odelstinget vedtar selve lovteksten som Besl. O. (Førstegangsbehandling i Stortinget: Lovvedtak) -Lagtinget vedtar lovteksten. (Andregangsbehandling i Stortinget. Evt med Lovanmerkning.

18 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Lovprosessen: Kongens del Kongen i statsråd (ved kgl.res.) -Sanksjonerer loven -Vedtar hvilken dato loven settes i kraft -Kunngjør loven offentlig

19

20 Bruk av forarbeidene i tolkningen

21 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Hva finnes i forarbeidene? Hvilke slutninger kan trekkes? Hoveddel: Generelle drøftelser -Bakgrunnen for lovforslaget -Historikk og politiske mål -Gjeldende rett -Hovedpunkter i lovforslaget -Økonomiske og administrative konsekvenser Merknader til de enkelte paragrafer -Eksempler, definisjoner, presiseringer

22 Forarbeider Lovtekst i endringsloven

23 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Hvilken vekt kan man legge på forarbeidene? Faktorer å ta hensyn til: -Alder Forarbeider er viktigst ved tolkning av nye lover Etter hvert kan det dannes rettspraksis -Nærheten til stortingsvedtaket Respekten for folkestyret Komiteinstillingen er nærmest – Hvor enstemmig er den? -Grundighet Respekten for fagkunnskap Ot.prp. og NOU er størst – Er de alltid godt forberedt?

24 Lovformålenes betydning

25 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Lovformålene: Hvor finner man dem? I forarbeidene I lovtekstens formålsparagrafer -Både politisk og juridisk funksjon -Kan gi bidrag til tolkning av andre paragrafer Vannresursloven § 1: ”Denne lov har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann” Genteknologiloven § 1: ”Denne loven har til formål å sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte organismer og framstilling av klonede dyr skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger.”

26 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Lovformålenes vekt i tolkningen av regler Generelt stor vekt -Reglene skal jo oppfylle formålet Kan variere -Hvor sikre er slutningene om formålet? -Er det bare én tolkning som fremmer formålet? -Skal regelen tjene flere formål?


Laste ned ppt "JUS100 Dag 3 21.09.09. Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program Gjennomgang av praktiske oppgaver Oppgave 2, 3 og 4 Rettskildelære Bruk av lovtekstens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google