Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS100 Dag 1 07.09.09. JUS100 - Juridisk metode og norsk rettssystem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS100 Dag 1 07.09.09. JUS100 - Juridisk metode og norsk rettssystem."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS100 Dag 1 07.09.09

2 JUS100 - Juridisk metode og norsk rettssystem

3 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program • Praktiske opplysninger • Oversikt over faget • Introduksjon til juridisk metode

4 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktiske opplysninger • Alt du trenger finner du på fagsidene på nettet -www.tauboll.no/jus100www.tauboll.no/jus100 •Classfronter viser videre til fagsidene -Meldinger kan leses via RSS eller på fagsidene •Classfronter vil også varsle når ny melding er tilgjengelig •Mer om RSS på fagsidene

5 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktiske opplysninger • Kjøp bøker med en gang • Norges Lover må tas med på forelesningene •Helst utgaver fra 2005 eller senere •Vanlige notater kan ikke skrives i lovsamlingen • Meld deg på kollokviegruppe •Ikke obligatorisk, men anbefales •Rom reservert i Biotek-bygget •Påmelding på forelesning i dag •Valg: Mandag kl 10. Tirsdag kl 12. Torsdag kl 10.

6 Oversikt over faget

7 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Oversikt over faget: Hovedpunkter • Juridisk metode • Statsforfatningen • Lovgivingsprosessen • Det juridiske forholdet til EU og EØS • Domstolenes behandling av saker • Oversikt over saksbehandlingsregler i offentlig forvaltning •Mer om forvaltningsrett i JUS201

8 Juridisk metode www.lovkasting.no

9 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Hva er jus? • Spillet er mer enn reglene -Finne reglene -Tolke reglene -Bruke reglene i praksis • Alle er med i samfunnsspillet -Bare noen få leser spillereglene -Tolkning av regler er en egen vitenskap •Rettsvitenskap •Juridisk metode

10 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Hva jus ikke er • Moral og verdinormer •Hva er godt og ondt? •Filosofisk eller religiøst – ikke formelle sanksjoner • Politikk •Hva slags rettsendring er nødvendig for samfunnet? •Støtter seg ofte på samfunnsvitenskapelig forskning • Rettens virkninger i samfunnet •Tema for sosiologi, statsvitenskap osv •Nødvendig for å endre reglene etter samfunnets behov

11 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Gjeldende rett • Juridisk metode brukes til å finne ut presis hvilke regler som gjelder NÅ • Det har ingen betydning: •Hva du privat mener regelen burde vært •Hva den var før •Hva fagspesialister og journalister mener er best • Det har betydning: •At regelen har blitt til på riktig måte •At regelen tolkes likt av alle •At det finnes regler om hvordan man tolker regler

12 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Reglenes oppbygning • Vilkår – virkning •Alle regler har en hvis-side og en så-side -Flere vilkår? •Alternative vilkår – minst ett av vilkårene må være oppfylt •Kumulative vilkår – flere vilkår må være oppfylt samtidig • Paragraf og regel er forskjellige ting •Noen regler kommer fram ved å kombinere flere paragrafer •Noen regler finner man ved å kombinere paragrafen med andre kilder – for eksempel en dom fra Høyesterett •Noen regler står ikke i loven i det hele tatt

13 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettsreglenes fragmentariske karakter • Flere tekster må ses i sammenheng -Regel ≠ paragraf -Hovedregel og unntak -Underliggende definisjonsregler -Flere kilder -Regel = syntesen av fragmentene

14 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Lovene: Hvordan finner man fram? • Lovsamlingen: Norges Lover -Grunnloven først -Kronologisk orden •Men gamle lover kan ha ferske endringer -Lov av [dato] [mnd] [årstall] [nr] •Fra 1969: Løpende nummerering for hele året -Tittel, korttittel, forkortelse •Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker •Forvaltningsloven •fvl

15 Finne fram i loven: Lov av 20 des. 1974 Nr 73 Første ledd Andre ledd Noter Nummer 1, første punktum

16 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Lovene: Hvordan finner man fram? • Lovdata -www.lovdata.nowww.lovdata.no -Gratistjeneste på nettet •Lover, forskrifter, ferske høyesterettsdommer •Skrivemåte: LOV-1974-12-20-73 •Resultat: http://www.lovdata.no/all/hl-19741220-073.htmlhttp://www.lovdata.no/all/hl-19741220-073.html -Betalingstjeneste på nett og DVD •Alle høyesterettsdommer, mange andre dommer +++ •Over 100 databaser •Gratis for UMB-studenter via biblioteket – se fagsidenes SoS -Utskrifter fra Lovdata kan ikke tas med på eksamen

17 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Regler er et puslespill • Eksempel: Drapsregelen • Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 •§ 233: ”Enhver som forvolder en annens død” Vilkår nr 1 •§ 233: ”minst 6 års fengsel” Virkning •§ 40: ”handlet med forsett” Vilkår nr 2 •§ 239: ”Den som uaktsomt …forvolder en annens død” Unntak •§ 44: ”på handlingstiden var psykotisk …straffes ikke” Unntak •§ 46: ”handling foretatt før det fylte 15 år” Unntak •§ 48: ”foretatt i nødverge” Unntak • § 48,2: ”Det er nødverge når…” Definisjonsregel

18 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Regler er et puslespill • Er det straffbart å plukke multer i Bodø? •§ 399: Bøter eller fengsel Virkning •§ 399: Handling som beskrevet i §255, §257 eller § 391a Alternative vilkår •§ 399: lyng, blomster, busker, frukt osv. Alternative vilkår •§ 400,1: ville bær på ”uindhegnet sted” Unntak •§ 400,2: ”Multebærland i Tromsø Stift” Unntak fra unntaket -Det avgjørende spørsmål: Hva er ”multebærland”? •Lovens ord er ikke klare og entydige •Høyesterett trekker inn flere kilder i tolkningen •Det finnes regler for hva domstolene kan legge vekt på i tolkningen

19 Regeltyper

20 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Lovfestet og ulovfestet rett • Lovregel -Vedtatt etter reglene i Grl. § 76 flg. •NB: Forandring i systemet fra 1.oktober 2009 • Ulovfestet regel -Bygger på andre kilder -Som regel høyesterettsdommer •Spiller mye større rolle i engelsk/amerikansk rett -Utfyller ”de lovtomme rom” -Eks: erstatningsrettens område

21 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Ulovfestet rett • Grenser for hva som kan besluttes på ulovfestet grunnlag -Dommerne kan ikke straffe -Stat og kommune kan ikke gjøre byrdefulle inngrep mot individene • Hensynet til demokratiet -Borgerne har overgitt noe av sin handlefrihet til Staten, og skal ha folkevalgt kontroll med hvordan denne brukes

22 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Ulovfestet rett • Legalitetsprinsippet • = Lovsprinsippet -For straff: Grl. § 96 •Telefonsjikanedommen: ”forstyrrer den alminnelige fred og orden”? -For forvaltningen: Prinsipp av grunnlovs rang • Jo mer inngripende tiltaket er, jo strengere krav til at Stortinget har vurdert muligheten •”Jo-Jo- prinsippet”

23 Forvaltningen Hvem kan bestemme over hvem? Og hvordan? Hvor henter de sin myndighet fra? Trinnhøyder i rettsregler og i forvaltningen

24 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettsreglers trinnhøyde: Lex superior - prinsippet • Grunnloven • Formelle lover (Grl. § 76 flg.) • Stortingets plenarvedtak • Regjeringens beslutninger (kgl.res.) • Forvaltningens forskrifter -Departement, kommunestyre m.m.

25 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Lex superior – prinsippet: Virkninger • Høyeste regel går foran ved konflikt • Regel på et nivå kan ikke endres på lavere nivå • Lavere regelnivåer kan ikke innføre noen unntaksregler

26 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Lex specialis og Lex posterior • Spesialregler går foran generelle regler •Ligner en del på hovedregel og unntak -Demokratihensynet •Stortinget har tenkt og stemt over spesialtilfellet •Vanskeligere å se konsekvensene av svært generelle regler • Nye regler går foran gamle •Posterior = etter •Gamle regler skal oppheves, men det glipper av og til •Den nyere regel er som regel bedre tilpasset dagens forhold •De nyere folkevalgte har ment å gi en ny regel

27 Rettssystematikk

28 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettssystematikk • Jus deles i rettsområder gruppert etter reglenes innhold •Eks: Erstatningsrett, arverett, opphavsrett, strafferett • Privatrett og offentlig rett •Et hovedskille • Privatrett -angår forholdet mellom private •Inkluderer både enkeltpersoner og bedrifter •Eks: Kjøpsrett, arverett, familierett, pengekravsrett

29 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettssystematikk • Offentlig rett -angår forholdet mellom myndighetene og de private •Eks: Strafferett, skatterett, miljørett -angår forholdet mellom forskjellige myndighetsorganer •Eks: Statsforfatningsrett -Folkeretten •Avtaler mellom flere stater •Eks: FN, Nato, Europarådet

30 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettssystematikk • Internasjonal rett •Ikke det samme som folkerett -Hver stat har sitt eget rettssystem •Lager egne lover •Dømmer etter egne lover • EF-retten -Eget rettssystem med egne lovgivere og dommere -Påvirker strekt de nasjonale systemene i EU/EØS

31 Retten i praksis

32 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Retten i praksis • Hva vil det si å bruke jus i praksis? -Klare å finne fram til lovtekster og andre kilder -Forstå hvordan dette skal tolkes (metoden) -Forstå hvordan reglene skal brukes i en konkret virkelig sak -Formidle din forståelse på en overbevisende måte •Mer om dette på forelesning om eksamensteknikk

33 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Regelanvendelse • Bruk av regler er en konfliktløsningsmåte •Bygger på gjeldende rett •Ikke betydning hva sympati, moralsyn eller politisk syn tilsier •Konflikten må løses – Dommeren kan ikke si: ”Vet ikke” • Det gjelder å finne den rette regelen -Skaff deg oversikt over saken •Finn fram til den juridiske problemstillingen – glem annen støy -Let etter den regelen som har ”riktig rettsfølge” •Eks: Vil man sage ned naboens tre leter man etter den regelen som gir adgang til akkurat det •Det er i neste fase det sjekkes hvilke vilkår som må oppfylles

34 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Regelanvendelsens tre ledd • Fase 1: Tolkning •Man skal finne meningsinnholdet i regelen •Regelen kan bestå av flere lovtekster som må kobles sammen • Fase 2: Bevisbedømmelse •Finne ut hva fakta i saken virkelig er •Det finnes egne regler for hvor sikker man må være – strengest i straffesaker • Fase 3: Subsumsjon •Summere beviste fakta inn under regelen •Hvis alle regelens vilkår er oppfylt så slår regelens følge til. X  Y A = X A  Y

35 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Tolkning • Start med å presentere den regelen som gir svaret på hovedspørsmålet •Eks: ”Utgangspunktet for drøftelsen er fvl. § 6” •Hvis paragrafen må leses i sammenheng med andre, så forklar • Ta så for deg et vilkår om gangen -Si presist hvor vilkåret finnes. •Eks: fvl. § 6,1 bokstav e •Hvis leddet i paragrafen er lite oversiktlig angis setningsnummer: § 6,1 bokstav e, tredje punktum -Skriv nøkkelordene i loven som sitat. •Eks: … Spørsmålet blir da om det forelå ”særlige grunner”

36 Finne fram i loven: Lov av 20 des. 1974 Nr 73 Første ledd Andre ledd Noter Nummer 1, første punktum

37 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Tolkning • Noen begreper i loven bygger på andre • Begreper må behandles i riktig rekkefølge -Finn definisjonsreglene – Eks: fvl. § 2: •Var det i denne saken et ”enkeltvedtak”? •Vedtak? •Avgjørelse … offentlig myndighet … bestemmende …? -Alle vilkårene må behandles selv om de står i forskjellige paragrafer

38 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Bevisbedømmelse • I virkeligheten •Ofte tvil om hva som er sant •Parter står mot hverandre og vitner sier ulike ting •Reglene om bevis kan avgjøre hele saken • På eksamen •Det som er oppgitt i oppgaven er ferdig bevist •Man skriver gjerne: ”Det er i saken opplyst at...” •Ikke dikt noe mer inn i oppgavens historie •Er et faktum helt uklart kan man gjøre en forutsetning, og holde seg til denne i resten av drøftelsen

39 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Subsumsjon • Ferdigtolket regel møter faktum -Regelen står klar •Eks: I innsjøer av denne typen kan man bruke påhengsmotor med inntil 9,9 HK -Du går til oppgavens faktum og henter opplysninger •Vær presis •Eks: … ”Det er opplyst at Peders båt brukte en motor på 75 HK” -Sjekker om forholdet er innenfor regelgrensen •Eks: … ”Grensen er klart overskredet” -Trekker en konklusjon •Eks: … ”Kjøringen var dermed ikke lovlig”

40 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Subsumsjon • Flere vilkår? -Ett vilkår om gangen •På eksamen behandler du alle vilkårene selv om du ser at ett ikke er oppfylt – Dommerne ”hopper over der gjerdet er lavest” -Kryss av etter hvert om vilkåret er oppfylt •Boes haketeknikk s. 67 -68 -Lag din egen standardmal for dette • Skriv en kort hovedkonklusjon til slutt •Skal samsvare med oppgavens spørsmål – Eks: ”Peder kan sage ned naboens tre” • Dette er din ”dom”

41 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Et eksempel • www.tauboll.no/jus100 www.tauboll.no/jus100 -Dokumenter – Praktisk oppgave nr 1


Laste ned ppt "JUS100 Dag 1 07.09.09. JUS100 - Juridisk metode og norsk rettssystem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google