Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS100 Dag 2 14.09.09. Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program • Retten i praksis •Generelt om regelanvendelse •Litt teknikk for løsning av praktiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS100 Dag 2 14.09.09. Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program • Retten i praksis •Generelt om regelanvendelse •Litt teknikk for løsning av praktiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS100 Dag 2 14.09.09

2 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program • Retten i praksis •Generelt om regelanvendelse •Litt teknikk for løsning av praktiske oppgaver • Kort om skjønnsutøvelse • Rettskildelære •Behovet for tolkning •Bruk av lovtekstens ordlyd i tolkningen

3 Retten i praksis

4 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Retten i praksis • Hva vil det si å bruke jus i praksis? -Klare å finne fram til lovtekster og andre kilder -Forstå hvordan dette skal tolkes (metoden) -Forstå hvordan reglene skal brukes i en konkret virkelig sak -Formidle din forståelse på en overbevisende måte •Mer om dette på forelesning om eksamensteknikk

5 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Regelanvendelse • Bruk av regler er en konfliktløsningsmåte •Bygger på gjeldende rett •Ikke betydning hva sympati, moralsyn eller politisk syn tilsier •Konflikten må løses – Dommeren kan ikke si: ”Vet ikke” • Det gjelder å finne den rette regelen -Skaff deg oversikt over saken •Finn fram til den juridiske problemstillingen – glem annen støy -Let etter den regelen som har ”riktig rettsfølge” •Eks: Vil man sage ned naboens tre leter man etter den regelen som gir adgang til akkurat det •Det er i neste fase det sjekkes hvilke vilkår som må oppfylles

6 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Regelanvendelsens tre ledd • Fase 1: Tolkning •Man skal finne meningsinnholdet i regelen •Regelen kan bestå av flere lovtekster som må kobles sammen • Fase 2: Bevisbedømmelse •Finne ut hva fakta i saken virkelig er •Det finnes egne regler for hvor sikker man må være – strengest i straffesaker • Fase 3: Subsumsjon •Summere beviste fakta inn under regelen •Hvis alle regelens vilkår er oppfylt så slår regelens følge til. X  Y A = X A  Y

7 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Tolkning • Start med å presentere den regelen som gir svaret på hovedspørsmålet •Eks: ”Utgangspunktet for drøftelsen er fvl. § 6” •Hvis paragrafen må leses i sammenheng med andre, så forklar • Ta så for deg et vilkår om gangen -Si presist hvor vilkåret finnes. •Eks: fvl. § 6,1 bokstav e •Hvis leddet i paragrafen er lite oversiktlig angis setningsnummer: § 6,1 bokstav e, tredje punktum -Skriv nøkkelordene i loven som sitat. •Eks: … Spørsmålet blir da om det forelå ”særlige grunner”

8 Finne fram i loven: Lov av 20 des. 1974 Nr 73 Første ledd Andre ledd Noter Nummer 1, første punktum

9 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Tolkning • Noen begreper i loven bygger på andre • Begreper må behandles i riktig rekkefølge -Finn definisjonsreglene – Eks: fvl. § 2: •Var det i denne saken et ”enkeltvedtak”? •Vedtak? •Avgjørelse … offentlig myndighet … bestemmende …? -Alle vilkårene må behandles selv om de står i forskjellige paragrafer

10 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Bevisbedømmelse • I virkeligheten •Ofte tvil om hva som er sant •Parter står mot hverandre og vitner sier ulike ting •Reglene om bevis kan avgjøre hele saken • På eksamen •Det som er oppgitt i oppgaven er ferdig bevist •Man skriver gjerne: ”Det er i saken opplyst at...” •Ikke dikt noe mer inn i oppgavens historie •Er et faktum helt uklart kan man gjøre en forutsetning, og holde seg til denne i resten av drøftelsen

11 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Subsumsjon • Ferdigtolket regel møter faktum -Regelen står klar •Eks: I innsjøer av denne typen kan man bruke påhengsmotor med inntil 9,9 HK -Du går til oppgavens faktum og henter opplysninger •Vær presis •Eks: … ”Det er opplyst at Peders båt brukte en motor på 75 HK” -Sjekker om forholdet er innenfor regelgrensen •Eks: … ”Grensen er klart overskredet” -Trekker en konklusjon •Eks: … ”Kjøringen var dermed ikke lovlig”

12 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Subsumsjon • Flere vilkår? -Ett vilkår om gangen •På eksamen behandler du alle vilkårene selv om du ser at ett ikke er oppfylt – Dommerne ”hopper over der gjerdet er lavest” -Kryss av etter hvert om vilkåret er oppfylt •Boes haketeknikk s. 67 -68 -Lag din egen standardmal for dette • Skriv en kort hovedkonklusjon til slutt •Skal samsvare med oppgavens spørsmål – Eks: ”Peder kan sage ned naboens tre” • Dette er din ”dom”

13 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgaveløsning: Et eksempel • www.tauboll.no/jus100 www.tauboll.no/jus100 -Dokumenter – Praktisk oppgave nr 1

14 Skjønnsutøvelse

15 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Kort om skjønnsutøvelse • Noen regler gir en viss frihet til beslutningstageren -Forvaltningen trenger fleksibilitet •Forvaltningsskjønn •Tilpassning til raskt skiftende samfunnsforhold •Tilpassning til politiske og økonomiske rammer -Domstolene trenger fleksibilitet •Domstolsskjønn •Eks: utmåling av straff i forhold til lovbryters personlige forhold •Eks: justering av erstatningssum på grunn av spesielle forhold

16 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Kort om skjønnsutøvelse • Skjønnsfriheten er kombinert med vanlig regelanvendelse • Visse vilkår for at friheten kan brukes • Grenser for hvordan friheten kan brukes •Stort tema i forvaltningsretten i JUS201 HVIS... SÅ KAN ENTEN ELLER HVIS... SÅ SKAL ALLTID

17 Rettskildelære

18 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettskildelære: Regler om hvordan man tolker regler • Hvor kommer disse reglene fra? •Ikke vedtatt av Storting eller regjering •Ikke en logisk følge av naturretten -Deskriptive normer •Hvordan pleier Høyesterett å gå fram? •Analysere deres dommer •”Vi gjør det slik som de flinkeste…”

19 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettskildelære: Hovedtrekk • Relevans -Hvilke kilder og argumenter er det lovlig å legge vekt på? •Eks: Loven er OK – ikke avisen • Slutning -Hva er meningsinnholdet i denne kilden? •Eks: Hva betyr egentlig ”multebærland i Tromsø Stift”? • Vekt -Hvor mye vekt kan vi legge på denne kilden? •Eks: En dom fra Høyesterett teller som regel mer enn Stortingsmelding

20 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettskildelære: Relevante rettskilder • Vanlig gruppering: -Lovtekst -Forarbeider -Rettspraksis -Andre myndigheters praksis -Privates praksis -Juridisk teori -Reelle hensyn Lovgivers formål Relevans Slutning vekt

21 Behovet for tolkning

22 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Behovet for tolkning av lovtekst • Språklig uklarhet -Flytende ordgrense, fast kjerne •Hva er et ”skip”? 10 fot, 30 fot, 100 fot... •”By”? Oslo, Bodø, Alvdal, Ås, Hemsedal -Tvetydighet •”sats” – Er det noe man bruker på hoppkanten, trykkeriet eller i hjemmebrentproduksjonen? -Grammatisk uklarhet •Hva når regelen gjelder ”hest og hund som går løs” ?

23 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Behovet for tolkning av lovtekst • Loven skal dekke et stort antall tilfeller -Kan ikke spesifisere reglene i minste detalj •Vegtrafikkloven 18.juni 1965 nr. 4 § 3 • Loven skal gjelde i lang tid -Må ha en utviklingsdyktig form •LOV 1996-12-20 nr 106: Lov om tomtefeste: ”Krav i lova her om at ei avtale skal settast opp skriftleg, er ikkje til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon dersom partane er samde om det.” •mail, webskjema, chat, sms, mms ++

24 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Behovet for tolkning av lovtekst • Lovgiver kan bevisst overlate et skjønn til dommeren eller forvaltningen -Kompliserte rettsområder •Eks: erstatningsrett, avtalerett -Forvaltningens styringsfrihet • Eks: asylsøknader, byggesaker • Rettslige standarder -Normens innhold skal kunne forandre seg •Markedsføringsloven 16. juni 1972 nr. 47 § 1

25 Bruk av lovtekstens ordlyd i tolkningen

26 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Slutning fra lovens ordlyd • Utgangspunkt: Vanlig språklig forståelse -Alminnelig språkbruk -Forutberegnelighet for vanlige borgere • Konteksten påvirker -Fagterminologi tolkes av fagfolk -Gamle lover må leses med oldefars briller •Grl. § 100 og § 105 -Teksten må leses i sammenheng •Overskrifter, definisjonsregler Relevans Slutning vekt

27 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Språklig forståelse i faglig kontekst • Vannressursloven § 44 (2): • ”en grunnvannsforekomst” -Tolkningsmuligheter basert på fagterminologi: •Hydrologisk begrep •Norsk standard for kartlegging (SOSI) •Definisjon i EUs vanndirektiv •Økonomisk lønnsomt å drive •Influensområde ved uttaksbrønn

28 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Ordlyden må leses i sammenheng • Eksempel: Habilitet i konsesjonsbehandling •Kan du behandle en søknad fra et søskenbarn? • Forvaltningsloven av 10. feb. 1967 § 6 -Første ledd: ”slekt … så nær som søsken” -Andre ledd: ”særegne forhold” •Markerer en viss terskel – spesielle forhold •Konteksten setter rammer for vurderingen •Relevante momenter må gjelde ”tilliten” til upartiskhet •Eksemplene i loven gir en viss veiledning

29 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Hvordan analysere en dom fra Høyesterett • Sammendrag • Fakta • Tingrettens resultat • Lagmannsrettens resultat • Anførsler fra partene • Høyesteretts vurdering -”Jeg er kommet til … ” -Førstvoterendes syn -Evt. dissenterende syn -Avstemning • Domskonklusjon Rt. 1997 s. 1341 (Hønsehaukdommen) Les denne dommen på fagsidene

30 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Når slutningen fra tekstens ordlyd er usikker: Forarbeidene • NOU • Ot.prp. • Innst. O • For å bruke forarbeidene forsvarlig må man vite hvordan en lov blir til


Laste ned ppt "JUS100 Dag 2 14.09.09. Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program • Retten i praksis •Generelt om regelanvendelse •Litt teknikk for løsning av praktiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google