Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

21.06.20141 ForfatterProsjektittel Avdelingsbetegnelse for driftsenhet som kan ha to linjer 1 Forsvarets personelltjenester Erstatning og forsikring PE-personell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "21.06.20141 ForfatterProsjektittel Avdelingsbetegnelse for driftsenhet som kan ha to linjer 1 Forsvarets personelltjenester Erstatning og forsikring PE-personell."— Utskrift av presentasjonen:

1 21.06.20141 ForfatterProsjektittel Avdelingsbetegnelse for driftsenhet som kan ha to linjer 1 Forsvarets personelltjenester Erstatning og forsikring PE-personell Seniorrådgiver Elen Arnesen FPT/Arbeidsvilkår & regelverk Oslo, februar 2012

2 2 Forsvarets personelltjenester Mål med presentasjonen Gjennomgåelse av gjeldende erstatnings- og forsikringsordninger for tilfeller av: •Personskade og dødsfall •Skade på eiendeler

3 3 Forsvarets personelltjenester Hovedformål med forsikring / erstatning •Trygghet mot økonomiske forstyrrelser •Kompensasjon for tapt livsutfoldelse (ménerstatning) •Viktig for: –Den tjenestegjørende selv –Ektefelle / partner / samboer –Barn / andre som forsørges av den tjenestegjørende

4 4 Forsvarets personelltjenester Grunnvilkår for rett til erstatning •Skade •Økonomisk tap (unntak for ménerstatning) •Årsakssammenheng mellom skaden og tapet •Det må foreligge et rettslig grunnlag for at noen skal ha erstatningsplikt (skyld eller objektivt ansvar)

5 5 Forsvarets personelltjenester Aktuelle kompensasjonssystemer ved personskade/dødsfall •Folketrygden •Lov om yrkesskadeforsikring •Hovedtariffavtalen §§ 23 og 24 •Særavtaler –reise innen- og utenlands –forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet

6 6 Forsvarets personelltjenester Folketrygdloven

7 7 Forsvarets personelltjenester Ftrl § 1-1. Formål Gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

8 8 Forsvarets personelltjenester Folketrygden: grunnytelser •Grunnytelser (eks: dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger, arbeidsavklaringspenger uførepensjon) - dekning 24 timer i døgnet hele året i hele verden, så sant man er medlem av folketrygden - uavhengig av årsak til skaden eller hvorfor behovet for støtte er oppstått

9 9 Forsvarets personelltjenester Folketrygden: særfordeler ved yrkesskade •Fordelaktig beregningsmåte for grunnytelser •Ménerstatning (inntil 75 % av G pr år) (G = kr 79 216 pr 1. mai 2011) •Gjelder for den som blir rammet av en yrkesskade eller likestilt yrkessykdom

10 10 Forsvarets personelltjenester Yrkesskade: Personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket (dvs medlem i folketrygden). Arbeidsulykke - en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet og som ligger utenfor rammen av en ordinær arbeidsprestasjon.

11 11 Forsvarets personelltjenester Yrkessykdom Noen sykdommer likestilles med yrkesskade (forskrifter til folketrygdloven) Eks: noen forgiftninger, hud-/ lungesykdommer, nedsatt hørsel pga maskinlarm, sykdommer pga endringer i barometertrykk, smitte under arbeid i laboratorium

12 12 Forsvarets personelltjenester forts. om folketrygdens yrkesskadedekning Yrkesskaden må oppstå •mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden •eller på reise til og fra arbeidsstedet hvis transporten skjer i arbeidsgivers regi, eller er av en slik karakter at den medfører vesentlig økt risiko for skade.

13 13 Forsvarets personelltjenester Lov om yrkesskadeforsikring

14 14 Forsvarets personelltjenester Lov om yrkesskadeforsikring •Ytelser i tillegg til folketrygdens ytelser •Skader og sykdommer forårsaket av arbeidsulykke som arbeidstaker påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden

15 15 Forsvarets personelltjenester Yrkesskadeforsikringen skal dekke: Lidt tap Påførte utgifter Tapt arbeidsinntekt Fremtidig tap Fremtidige utgifter (standardisert) Fremtidig inntektstap (standardisert) Ménerstatning Erstatning for tapt livsutfoldelse (standardisert) Yrkesskadeforsikringen skal ved dødsfall gi erstatning til dem som arbeidstakeren helt eller delvis forsørget.

16 16 Forsvarets personelltjenester Fremtidige utgifter Erstattes individuelt, utbetales som engangs- erstatning iht tabell (jf forskrift): Skadelidtes alder Under 35årlige utgifter x 21 35-49årlige utgifter x 19 50-59årlige utgifter x 16 60-69årlige utgifter x 14

17 17 Forsvarets personelltjenester Fremtidig inntektstap Regnes ut på bakgrunn av arbeidstakers pensjonsgivende inntekt, invaliditets- grad og alder (jf forskrift) G (folketrygdens grunnbeløp) = kr 79 216 pr 1/5-11 Inntektsgrunnlag for bergningen Grunn- erstatning opp til 7G (7G = 554 512) 22G (1 742 752) 7-8G24G 8-9G (9G = 712 944) 26G (2 059 616

18 18 Forsvarets personelltjenester Fremtidig inntektstap, grunnerstatningen justeres: Skadelidtes alder, 100 % ervervsmessig uførhet: a. 45-46 år, erstatningen = grunnerstatningen. b. Over 46 år, fradrag på 5% av grunnerstatningen pr år. c. 35-44 år, erstatningen forhøyes for hvert år han/hun er yngre enn 45 år med 3,5 % av grunnerstatningen. d. 34 år el yngre, erstatningen forhøyes for hvert år han/hun er yngre enn 35 år med 2,5 prosent av grunnerstatningen. I tillegg forhøyes erstatningen med 35 prosent av grunnerstatningen. Tap av deler av ervervsevnen: •tilsvarende reduksjon av erstatningen

19 19 Forsvarets personelltjenester Ménerstatning •En ”ulempeerstatning”; kompensasjon for tapt livsutfoldelse –for varig påført mén ved medisinsk invaliditet på 15 % eller mer –regnes ut på bakgrunn av invaliditetsgrad og alder

20 20 Forsvarets personelltjenester forts. om ménerstatning Grunnerstatningen fastsettes slik: medisinsk invaliditet: grunnerstatning: 15 - 24 % 0,75 G 25 - 34 % 1 G 35 - 44 % 1,5 G 45 - 54 % 2 G 55 - 64 % 2,5 G 65 - 74 % 3 G 75 - 84 % 3,75 G 85 - 100 % 4,5 G Skade som er betydelig større enn skade som gir grunnlag for invaliditetsgrad på 100 % 5,5 G

21 21 Forsvarets personelltjenester forts. om ménerstatning Skadelidtes alder påvirker erstatningen: a. 45 - 46 år: erstatning = grunnerstatningen. b. Over 46 år: fradrag 2 % av grunnerstatningen pr år. c. Yngre enn 45 år: tillegg 2 % pr år

22 22 Forsvarets personelltjenester Erstatning ved tap av forsørger •Til forsørget ektefelle/partner/ samboer - 15 G (kr 1 188 240) •For hvert år avdøde var over 46 år reduseres erstatningen med 5% •Samboer, må ha levd sammen og registrert i Folkeregisteret de to siste år, eller felles barn og felles bolig

23 23 Forsvarets personelltjenester forts. Tap av forsørger Barnets alder Erstatning: under 1 år 6,5 G 1-2 år 6 G ……… 18-19 år1 G Erstatningen beregnes særskilt for hvert barn. Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbelt så stor erstatning.

24 24 Forsvarets personelltjenester Hovedtariffavtalen

25 25 Forsvarets personelltjenester Fellesbestemmelsene §§ 23 og 24 •Avtalefestede ytelser (tariffavtale) •Samordnes med utbetaling etter lov om yrkesskadeforsikring – utbetaling etter det regelsett som gir størst beløp

26 26 Forsvarets personelltjenester Ytelser ved yrkesskade (§ 24) •i tjenesten •på direkte reise mellom hjem og oppdragssted •på tjenestereise

27 27 Forsvarets personelltjenester Standardisert erstatning til arbeidstaker uavhengig av individuelt økonomisk tap: •Ervervsmessig uførhet på 100% - 15G •Ervervsmessig uførhet under 100% gir forholdsmessig reduksjon i erstatningsbeløpet •Ménerstatning ved varig medisinsk invaliditet 15-29% = 1G, 30-70% = 2G, over 70% = 3G •Maks 15G til sammen

28 28 Forsvarets personelltjenester Ved dødsfall pga yrkesskade utbetales 15G til de etterlatte i slik rekkefølge: •Ektefelle, registrert partner eller samboer – (samboer = samme bolig to siste år eller felles barn og bolig) •Barn under 20 år skal ha minst 40% •Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde –(avdøde hadde fradrag i ligning for forsørgelsen)

29 29 Forsvarets personelltjenester Ytelse ved død - Gruppelivsforsikring (§ 23) Ikke vilkår om yrkesskade A Ektefelle, registrert partner eller samboer: 10 G B Hvert barn under 25 år: 4 G (hvis ikke etterlatte nevnt under A, økes utbetaling til hvert barn med 1 G) C Andre personer som ble forsørget av avdøde men ingen under A eller B: til sammen 4 G (avdøde hadde fradrag i ligning for forsørgelsen) 3 G til dødsboet om ingen etterlatte som nevnt ovenfor

30 30 Forsvarets personelltjenester •Samlet utbetaling etter HTA §§ 23 og 24 til etterlatte maks 18 G (kr 1 425 888) •Unntak: hvis § 23 alene gir høyere utbetaling – da utbetales etter § 23 (eks: ektefelle/partner/samboer + tre barn under 25 = 22 G)

31 31 Forsvarets personelltjenester Personskade på tjenestereise og ved utenlandsstasjonering

32 32 Forsvarets personelltjenester Tre særavtaler •Særavtale for reiser innenlands for statens regning (§ 13) •Særavtale for reiser utenlands for statens regning (§ 13) •Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet

33 33 Forsvarets personelltjenester •Medisinsk invaliditet / død pga reiseulykke –Innenlands: inntil 15G –Utenlands: inntil 30G –Stasjonert eller reise utland og skaden har årsakssammenheng med terrorhandlinger, krig, naturkatastrofer, kriminalitet: inntil 65G (prioritert rekke følge: Ektefelle/partner/samboer, dog 40% til barn under 20 år. Evt. andre forsørgede) •Erstatning samordnes med utbetaling etter andre ordninger

34 34 Forsvarets personelltjenester Litt om skatt og avgift på utbetalinger Kilder: Lignings-ABC (skatteetaten.no) og Statens personalhåndbok •Lov om yrkesskadeforsikring: engangsutbetaling er skattefri, unntatt erstatning for tapt inntekt frem til oppgjørstidspunkt •HTA § 23 (gruppeliv): arveavgift for etterlatte, unntatt for ektefelle/samboer •HTA § 24 (yrkesskade): erstatningen antas å ikke være skattpliktig inntekt Generell regel (?): periodiske ytelser skattepliktige; engangsutbetalinger skattefrie (men formuesskatt…)

35 35 Forsvarets personelltjenester Tingskade

36 36 Forsvarets personelltjenester Hva skjedde med forsvarets reiseforsikring? •Staten er selvassurandør •Særavtalene for reiser inn-/utland: inntil kr 30 000 for reisegods til personlig bruk •Kgl. res. av 1983 om erstatning til statstilsatte (ref. ”NATO-avtalen”) : inntil kr 20 000 •Forskrift om billighetserstatning i Forsvaret av 1993: inntil kr 20 000 •FAD kan samtykke i høyere erstatning

37 37 Forsvarets personelltjenester Når noe skjer

38 38 Forsvarets personelltjenester Krav om erstatning •Yrkesskade/-sykdom meldes til NAV trygd og Statens Pensjonskasse (SPK) •Krav etter lov om yrkesskadeforsikring og HTA behandles av SPK •Krav etter reiseregulativene: –Tap/skade på reisegods; erstatningskrav behandles av arbeidsgiver/oppdragsgiver –Reiseulykke som medfører død eller medisinsk invaliditet; krav behandles av Forsvaret (virksomheten)

39 39 Forsvarets personelltjenester •Økonomiske krav foreldes ! •Medvirkningsansvar –Erstatning kan avkortes eller falle helt bort hvis skadelidte har medvirket til skaden ved egen skyld, f.eks brudd på gjeldende sikkerhetsforskrifter/lov •Tapsbegrensningsplikt –Unnlatelse av i rimelig utstrekning å fjerne eller minske risikoen for skade, eller etter evne å begrense skaden, kan medføre redusert erstatning

40 40 Forsvarets personelltjenester •Har du og familien det dere trenger av forsikringer? •Noen tjenestemannsorganisasjoner tilbyr forsikringspakker til medlemmene, og kan gi informasjon om hva det er lurt å huske på ved utenlandsopphold

41 41 Forsvarets personelltjenester Har du stor gjeld? Kausjonister? •Har foreldrene dine kausjonert for lån? –Om du faller fra må de betale hele lånet •Vurdér om du trenger noen form for gjeldsforsikring –Forsvaret har ikke gjeldsforsikring for ansatte

42 42 Forsvarets personelltjenester Har du/dere tenkt over at …

43 43 Forsvarets personelltjenester Samboere Samboere uten felles barn: •har ingen lovbestemt arverett, mottar kun arv hvis det er opprettet testament •har ingen rett til å sitte i uskifte Samboere som har, har hatt el. venter felles barn: •kan sitte i uskifte •arverett 4 G (kr 316 864) – går foran livsarvingenes (barn, barnebarn) pliktdelsarv

44 44 Forsvarets personelltjenester Ektefelle/partner •Ikke krav på å sitte i uskifte med avdødes særkullsbarn •Krav på å sitte i uskifte med felles barn •Lovbestemt arverett, ¼ dersom det er barn, men minimum 4 G •Hvis nærmeste slektsarvinger er foreldre/deres barn arver gjenlevende ektefelle ½ av arven, men minimum 6 G

45 45 Forsvarets personelltjenester Livsarvinger (Barn) •Barn har en pliktdelsarv på 2/3 av arvelaters formue •Pliktdelsarven kan begrenses til kr 1 mill pr barn. •Etterlater man seg barn og ektefelle og dødsboet har en verdi på inntil 4 G (= kr 302 564) arver gjenlevende ektefelle alt.

46 46 Forsvarets personelltjenester Overformynderiets forvaltning av umyndiges midler (jf Lov om vergemål for umyndige) § 62: For så vidt ikke annet følger av lov eller annen gyldig bestemmelse, skal umyndiges penger, bankinnskott, obligasjoner, ………… forvaltes av overformynderiet.

47 47 Forsvarets personelltjenester FBVT (Forsvarets bolig- og velferdstjeneste) Gratis juridisk rådgivning for ansatte i Forsvaret. Trenger du informasjon eller rådgivning mht samboeravtale, testament, arv eller skifte – kontakt FBVT FBVT har jurister og siviløkonomer med lang erfaring innen rådgivning. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, og FBVT har ingen rapporteringsplikt.


Laste ned ppt "21.06.20141 ForfatterProsjektittel Avdelingsbetegnelse for driftsenhet som kan ha to linjer 1 Forsvarets personelltjenester Erstatning og forsikring PE-personell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google