Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

B a r n e u l y k k e f o r s i k r i n g Barnehage-, skole- og fosterbarn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "B a r n e u l y k k e f o r s i k r i n g Barnehage-, skole- og fosterbarn."— Utskrift av presentasjonen:

1 B a r n e u l y k k e f o r s i k r i n g Barnehage-, skole- og fosterbarn

2 Barneulykker »Ved skade kan den skadelidte ha krav på ytelser og erstatning i henhold til: –Lov om Folketrygd –Kommunes barneulykkesforsikring –Private forsikringsordninger »I tillegg kan andre forsikringsordninger gjelde: –Bilforsikring –Kommunens ansvarsforsikring –Yrkesskadeforsikring »Ytelser etter Lov om Folketrygd utbetales av NAV (Trygdekontoret) »Øvrige ytelser utbetales av forsikringsselskapet

3 Yrkesskade – folketrygdloven »Skoleelevene er yrkesskadetrygdet via Rikstrygdeverket etter folketrygdloven »Skoleelevene er erstatningsberettiget når skaden skjer på undervisningsstedet i undervisningstiden »Med begrepet undervisningsstedet forstås “skolenes område og andre steder der elevene oppholder seg i undervisningsøyemed, for eksempel skoleturer, ekskursjoner o.l.” »Reise til og fra undervisningsstedet (skolen, arbeidsstedet) omfattes ikke. –Egen separat skolebuss/taxi inkluderes i ”skoletiden” –Vanlig rutebuss aksepteres ikke som skolebuss »Yrkesskadedekningen via Rikstrygdeverket, forutsetter altså at elevene er: –i undervisning, i undervisningstiden og på undervisningsstedet

4 Barneulykkesforsikringen Hvem omfattes Forsikringen omfatter: »Barn i kommunale skoler inkl. SFO »Barn i kommunale barnehager »Fosterbarn og barn i avlastningshjem »All annen aktivitet for barn i regi av kommunen (omfatter barn inntil 10. klasse) Hvis det er særskilt avtalt, omfattes også: »barn i ikke kommunale institusjoner (navngitte)

5 Barneulykkesforsikringen Når og hvor gjelder forsikringen »Innenfor skolens/barnehagens område og naturlige nærområde under ordinær skole/barnehagetid. »”All aktivitet”: Der hvor aktiviteten er lokalisert »Under deltagelse i undervisning. Leker, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens/barnehagens ledelse »På direkte vei til og fra skole/barnehage »Praktisk yrkesopplæring/opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen »Fosterbarn/barn i avlastningshjem gjelder forsikringen også i fritiden

6 Barneulykkesforsikringen Hva dekker forsikringen »Forsikringen dekker ulykker/ulykkesskader som fører til: A) Varig medisinsk invaliditet B) Dødsfall C)Medfører behandlingsutgifter »Ulykke: Med ulykke forstås skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre hendelse »Medisinsk invaliditet: Med medisinsk invaliditet forstås varig og betydelig skade av medisinsk art.

7 1)Atomkjernereaksjoner, krig, krigslignede handlinger, opprør og lignende forstyrelser av den offentlige orden 2)Fremkallelse av forsikringstilfellet 3)Ulykkesskader som skyldes bruk av rulleskøyter / rullebrett dersom skaden skyldes manglende bruk av hjem, albu-, kne- og håndleddsbeskytter 4)Slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand/sykdommer 5)Sykdom oppstått ved infeksjon, stikk eller bitt av insekt 6) Forgiftning av mat, drikke, nytelsesmidler, medikamenter 7)Forgiftning av gass, med mindre dette er oppstått plutselig ved en enkelt anledning gjennom et uhell 8)Operasjon, lysbehandling, behandling ved røntgen, radium, diatermi og lignende stråler eller annen behandling 9) Påvirkning av lys eller temperatur 10) Drukning som følge av sykdom, sykelig tilstand el.l. 11) Deltagelse i slagsmål eller utførelse av forbrytelse 12) Skade på sinnet alene, f.eks. sjokk Barneulykkesforsikringen Unntak i forsikringen

8 BarneulykkesforsikringenForsikringssummer Barnehagebarn og skoleelever: A) Medisinsk invaliditet 5 G = kr. 334.060, Reduseres forholdsmessig ved invaliditetsgrad lavere enn 70 %. B) Dødsfall 0,5 G = kr. 33.406,- C) Behandlingsutgifter 0,25 G = kr. 16.703,- 5 % av forsikringssummen for A) Medisinsk invaliditet Fosterbarn og barn i avlastningshjem: A) Medisinsk invaliditet10 G = kr. 668.120,- Reduseres forholdsmessig ved invaliditetsgrad lavere enn 70 %. B) Dødsfall0,5 G = kr. 33.406,- C) Behandlingsutgifter 0,5 G = kr. 33.406,- 5 % av forsikringssummen for A) Medisinsk invaliditet

9 PRYO - Praktisk yrkesopplæring m.m Lov om yrkesskade »Lov om Yrkesskade – arbeidsgivers ansvar: –Skolebarna utfører en ”fordel” for bedriften – likestilles med lønnet arbeid –Kommunen kan ikke frita bedriftene for dette ansvaret. Skolebarna må være omfattet av bedriftens yrkesskadeforsikring (bør presiseres skriftlig) –De fleste bedrifter har en yrkesskadeavtale som tillater inntil 10% økning i årsverk før avtalen må korrigeres »Ytelser under Lov om Yrkesskade: –Påført inntektstap frem til oppgjørstidspunktet –Påførte og fremtidige merutgifter –Grunnerstatning (fremtidig inntektstap) 22 G – 30 G –Menerstatning 5,5 G –Dødsfallserstatning 15 G

10 Diverse tema og spørsmål….. »Skade på eiendeler, klær, og lignende: –Det er kun personskade som er dekket. –Skade på eiendeler, for eksempel mobiltelefoner, PC, klær, dekkes ikke –Skade på briller dekkes ikke »Bruk av ansattes eller foreldres biler: –Likestilles med annen transport både i forhold til NAV og forsikringsselskapet –Dekkes av NAV, barneulykkesforsikring, bilens forsikringer, kommunes generelle ansvarsforsikring –Forutsetter forskriftsmessig sikring av barna i bilen –Skade på bilen dekkes ikke av kommunen. Må bruke egen bilforsikring »Annet og spørsmål?

11 Skademeldinger Krav til ansatte i kommunen: »Melde skaden til kommunen i henhold til interne rutiner. –Interne skademeldingsskjema / - rutiner –RTV-blankett – skjema for melding til Trygdekontoret Krav til kommunen: Overfor barnet: »Sikre at barnet/foresatte får de erstatninger de er berettiget til ved å: »Tilrettelegge rutiner »Bistå ved innmelding av skader / krav »Sende skademeldinger til forsikringsselskapene Overfor forsikringsselskapet: »Reguleres av Forsikringsavtaleloven (FAL)

12 Hvilke skader skal / bør sendes forsikringsselskapet ? 1. Dødsfall 2. Ved ulykkesskader i skole-/barnehagetid:  Alle skader hvor skadelidte har hatt utgifter som vedkommende ikke får dekket av trygdekontoret, og disse overstiger egenandelen på kr. 500,-  Alle skader som man mener kan påføre skadelidte varig mén (medisinsk invaliditet) og/eller varig ervervsuførhet. 3. Ved ulykker inntruffet på reise til/fra skole m.v.  Alle skader hvor skadelidte har hatt utgifter som følge av skaden til lege, tannlege, fysioterapeut o.l. og hvor utgiftene overstiger egenandelen på kr. 500,-  Alle skader som man mener kan påføre skadelidte varig mén (medisinsk invaliditet) og/eller varig ervervsuførhet.

13 Ansvarsforsikring

14 Kapittel 1. Ansvar i visse særlige forhold. § 1-1. (barns ansvar.) Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers. Skadeerstatning – barns ansvar Lov om skadeserstatning

15 § 1-2. (foreldres ansvar m.v.) 1.Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2.Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding. Endret ved lover 13 feb 1976 nr. 1, 21 juni 1985 nr. 81, 12 mai 1995 nr. 21 (endret beløpsgrensen i nr. 2). Skadeerstatning – foreldres ansvar Lov om skadeserstatning

16 § 1-3. (sinnssykes ansvar m.v.) Den som er sinnssyk, åndssvak, bevisstløs eller befinner seg i en lignende forstyrrelse av sinnstilstanden, plikter å erstatte den skade han volder for så vidt det finnes rimelig under hensyn til utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers. Var skadevolderen selvforskyldt brakt i en forbigående tilstand som nevnt, har han det ansvar som ellers ville følge av alminnelige erstatningsregler. Endret ved lov 21 juni 1985 nr. 81. Skadeerstatning – div. ansvarsforhold Lov om skadeserstatning

17 Ansvarsfraskrivelser Ved å foreta ansvarsfraskrivelser, kan man unngå rettslig erstatningsansvar. »Informasjon om at man ikke påtar seg ansvar »Informasjon om at man foretar en handling på eget ansvar »”Se opp for takras. Parkering på eget ansvar.” »”Parkering på eget ansvar” »”Skolen har ikke ansvar for sikring og oppbevaring av verdigjenstander, PC, mobiltelefon, klær som tas med på skolen. Eleven / foreldrene tar med dette på skolen på eget ansvar og risiko.” »”Alle deltakere på skoletur til Oslo, skal ha gyldig reiseforsikring. Skolen har ikke ansvar for å erstatte tap av eiendeler, lege- og behandlingskostnader ved sykdom og lignende, da dette skal dekkes av reiseforsikringen.”


Laste ned ppt "B a r n e u l y k k e f o r s i k r i n g Barnehage-, skole- og fosterbarn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google