Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Byggforsk Åpent møte om ny byggevareforordning (CPR) og CE-merking 1 SINTEF Byggforsk Trond Ramstad, Hans Boye Skogstad, Terje Jacobsen SINTEF Byggforsks.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Byggforsk Åpent møte om ny byggevareforordning (CPR) og CE-merking 1 SINTEF Byggforsk Trond Ramstad, Hans Boye Skogstad, Terje Jacobsen SINTEF Byggforsks."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Byggforsk Åpent møte om ny byggevareforordning (CPR) og CE-merking 1 SINTEF Byggforsk Trond Ramstad, Hans Boye Skogstad, Terje Jacobsen SINTEF Byggforsks rolle Ordninger – hva de innebærer

2 SINTEF Byggforsk Innhold 2 • Konsekvenser av Byggevareforordning • CE-merking og ytelseserklæring • Produktdokumentasjon • SINTEF Byggforsks rolle • Utpekt organ for sertifisering og prøving • Teknisk vurderingsorgan for utstedelse av europeisk teknisk godkjenning, ETA • European Technical Assessment, ETA • SINTEF Byggforsks egne ordninger • SINTEF Teknisk Godkjenning • SINTEF Produktsertifikat

3 SINTEF Byggforsk Viktigste konsekvenser av ny Byggevareforordning 3 • Alle produkter som dekkes av en harmonisert europeisk produktstandard skal ha en ytelseserklæring og CE-merking • Produkter som ikke dekkes av en slik standard kan også CE-merkes. Det gjøres på grunnlag av ETA (European Technical Assessment) NB! Utarbeidelse av ETA er frivillig • Dersom det først er utstedt en ETA, så er det pliktig å CE-merke • Prosedyren for utarbeidelse av ETA er endret fra tidligere

4 SINTEF Byggforsk Viktigste konsekvenser av ny Byggevareforordning 4 • Den nye norske forskriften vil kreve dokumentasjon av egenskaper også for byggevarer/-produkter som ikke CE-merkes • Egenskaper og system for produksjonskontroll skal tilsvare det som kreves for CE-merking av lignende produkttyper eller produkter til lignende bruksområder • I tillegg til produsentene blir også forhandlerledd som importører, distributører og detaljister ansvarliggjort for at byggevarer er dokumentert i henhold til Byggevarefororordning

5 SINTEF Byggforsk Produktdokumentasjon – eksempler • CE – merke • Ytelseserklæring fra produsent • EC – Sertifikat • ETA – European Technical Assessment • SINTEF Produktsertifikat • SINTEF Teknisk Godkjenning 5

6 SINTEF Byggforsk 6 • Ved CE-merking av byggevarer blir produktets ytelser dokumentert etter felles europeiske tekniske spesifikasjoner • CE-merking av byggevarer bidrar på denne måten til å fjerne handelshindringer i EØS-området • CE-merket er som et «pass» som gjør det lovlig å markedsføre et produkt i alle medlemsland • CE-merket er ofte ikke tilstrekkelig, og det vil i mange tilfeller kreves ytterligere dokumentasjon før byggevaren kan brukes i norske byggverk • Det finnes ingen harmonisering av nasjonale lover og forskrifter i de ulike medlemslandene. Dette betyr at det i mange land vil kreves tilleggsdokumentasjon ut over CE-merking før byggevaren kan brukes i et byggverk CE-merking av byggevarer

7 SINTEF Byggforsk 7

8 Ytelseserklæring 8 • Entydig identifikasjonskode, Produkt • Type, parti, serienummer for identifikasjon (sporbarhet) • Tilsiktet bruksområde • Produsent, navn og adresse • Importør eller distributør som omsetter i sitt navn/merke • Tilsvarende hvis produktet endres slik at ytelsen endres • Navn og adresse til autorisert representant, hvis relevant • System for samsvarsbekreftelse • hEN, navn og nr til kontrollorgan, hvis relevant • ETA, navn og nr til teknisk vurderingsorgan, hvis relevant • Angitt ytelse • Underskrift produsent / på vegne av produsent

9 SINTEF Byggforsk 9

10 SINTEF Byggforsks rolle 10 • Søkt utpeking av DIBK som organ for • Sertifisering av produkter (system 1 og 1+) • Sertifisering av produksjonskontrollen (system 2+) • Prøvingslaboratorium (system 3, 1 og 1+) • Utpekingen gjelder kun oppgaver og egenskaper som er beskrevet i hEN Annex ZA eller som grunnlag for CE-merking iht. ETA • Søkt oppnevning av DIBK som teknisk vurderingsorgan • Utarbeidelse av EAD, European Assessment Document • Utarbeidelse av ETA, European Technical Assessment • SINTEF Byggforsk kan gi råd om hvordan produsenten kan CE-merke og utforme ytelseserklæring • Teknisk Godkjenning og Produktsertifikat er SINTEFs egne frivillige ordninger

11 SINTEF Byggforsk 11

12 SINTEF Byggforsk • European Organisation for Technical Assessment, EOTA iht. Artikkel 31 i CPR • Teknisk vurderingsorgan, Technical Assessment Body, TAB oppnevnes iht. Artikkel 29 I CPR. Organer fra hele EU/EØS- området, hvert land kan ha flere organer. • Europeisk vurderingsdokument, European Assessment Document, EAD iht. Artikkel 19 i CPR • Europeisk teknisk vurdering, European Technical Assessment, ETA iht. Artikkel 26 i CPR • Utarbeidelse av EAD og ETA vil ta ca. 1 år • ETA utstedes uten begrensing i tid • Innehaver plikter å varsle endringer i produkt eller produksjon 12 European Technical Assessment, ETA

13 SINTEF Byggforsk • Søker og TAB utveksler informasjon og avklarer søknad om ETA • Produktbeskrivelse, bruksområder, ytelser som skal deklareres • System for samsvarsbekreftelse avklares med EOTA • Arbeidsgruppe, alle TAB oppnevnt for produktområdet • Prosjekt team, de TAB som vil arbeide med aktuell EAD - ETA • TAB bekrefter anmodning om ETA og avtaler kontrakt innen 1 mnd • Avklaring med EOTA og kommisjonen • Setter opp arbeidsprogram og tidsplan for EAD • Endelig arbeidsprogram og tidsplan for EAD innen 3 mnd • Avtales blant TAB, arbeidsgruppe og prosjekt team • Oversendes EOTA og kommisjonen 13 Prosedyre for utarbeidelse av ETA, 1

14 SINTEF Byggforsk • Ansvarlig TAB utarbeider første utkast av EAD innen 6 mnd • Første utkast av EAD på sirkulasjon i prosjekt team • Innarbeide kommentarer og oppnå aksept i arbeidsgruppen • Ved uenighet legges EAD frem for Technical Board og ev høyere fora • EAD oversendes søker, kommentarer innen 15 dager • EAD oversendes kommisjonen, kommentarer innen 15 dager • Ev revidert EAD oversendes EOTA og kommisjonen • EAD arkiveres i EOTA og oversendes søker og kommisjonen 14 Prosedyre for utarbeidelse av ETA, 2

15 SINTEF Byggforsk • TAB utarbeider utkast til ETA • Oversende utkast til arbeidsgruppen for godkjenning • Innarbeide eventuelle kommentarer • Oversende utkast til søker for eventuelle kommentarer • ETA utstedes basert på godkjent EAD • ETA oversendes EOTA og søker • TAB innarbeider eventuelle endringer i EAD • EOTA godkjenner endringer i EAD og oversender kommisjonen • Søker varsler TAB om når CE-merking igangsettes • EOTA arkiverer endelig EAD 15 Prosedyre for utarbeidelse av ETA, 3

16 SINTEF Byggforsk Konsekvenser for SINTEF Teknisk Godkjenning, 1 16 • Produkter som innehar SINTEF Teknisk Godkjenning og som samtidig er dekket av en harmonisert europeisk produktstandard, skal være CE-merket • Deklarerte egenskaper i en Teknisk Godkjenning kan ikke avvike fra deklarerte egenskaper i en ytelseserklæring og CE-merking for produktet • For CE-merkede produkter er Teknisk Godkjenning en frivillig, supplerende produktdokumentasjon for det norske markedet

17 SINTEF Byggforsk Konsekvenser for SINTEF Teknisk Godkjenning, 2 17 • Teknisk Godkjenning er en nøytral tredjeparts produktvurdering til hjelp for de ansvarlige i en byggesak • Som supplement til en CE-merking angis i en Teknisk Godkjenning bl.a. anbefalt bruksområde i klartekst, sammen med betingelser for bruk • Teknisk Godkjenning omfatter også andre egenskaper som må eller bør dokumenteres i tillegg til hva som fremgår av CE- merkingen

18 SINTEF Byggforsk Konsekvenser for SINTEF Produktsertifikat 18 • Sertifisering av produkter (EC sertifikat) utstedes der system 1 eller 1+ for samsvarsbekreftelse kreves • Sertifisering av produksjonskontrollen (EC sertifikat) utstedes der system 2+ for samsvarsbekreftelse kreves • SINTEF Produktsertifikat, vårt egne frivillige sertifikat, bør ikke utstedes for produkter der det kreves sertifisering (EC- sertifikat) i henhold til en harmonisert europeisk produktstandard

19 SINTEF Byggforsk • Som et ledd i innføringen av den europeiske byggevareforordningen (CPR) skal alle produkter som dekkes av en harmonisert europeisk produktstandard være CE-merket fra 1. juli 2013 • Med en slik CE-merking og tilhørende ytelseserklæring vil et produkt tilfredsstille myndighetenes minstekrav til dokumentasjon av produktegenskaper for markedsføring og omsetning av produktet 19 SINTEF Teknisk Godkjenning også for CE-merkede produkter – litt repetisjon

20 SINTEF Byggforsk • Forskjell på omsetning og bruk • Selv om et produkt fritt kan markedsføres og omsettes må de ansvarlige i hver enkelt byggesak ta stilling til om produktegenskapene er slik at produktet kan brukes i det aktuelle byggeprosjektet. • CE-merking angir bare visse deklarerte egenskaper, og det er den ansvarlig prosjekterende eller utførende (den som i praksis velger produktet) som må avgjøre om disse er slik at byggverket de brukes i vil kunne tilfredsstille kravene i TEK. 20 Hva gir SINTEF Teknisk Godkjenning i tillegg?

21 SINTEF Byggforsk • Mange produktegenskaper angis i form av en klasse eller en tallfestet ytelse, og spørsmålet blir ofte hvilken ytelse man må ha eller som man ønsker å ha når produktet skal brukes i et aktuelt byggverk • På noen områder følger relativt klare krav direkte av TEK, som f.eks. minstekrav til brannmotstand eller til varmeisolasjon (U- verdi) for ulike bygningsdeler • Men for mange egenskaper må det gjøres mer inngående vurderinger av produktegenskaper avhengig av bygningstype, beliggenhet, konstruksjonsdetaljer, ønsket kvalitetsnivå etc. der produktet skal brukes • Formålet med SINTEF Teknisk Godkjenning også for CE-merkede produkter er å bistå aktørene i næringen med å gjøre slike vurderinger 21 Hvilken ytelse kreves?

22 SINTEF Byggforsk • SINTEF Teknisk Godkjenning for OSB-plater gir supplerende dokumentasjon til en CE-merking. • CE-merking av en 15 mm OSB-plate kan f.eks. angi at platen tilfredsstiller klasse OSB/3 i henhold til NS-EN 13986, og eventuelt formaldehydklasse E1. • For de som går inn i standarden og tilhørende supplerende standarder kan man også finne standard brannteknisk klasse og materialdata for tverrstrekk- og bøyefasthet, bøyestivhet, tykkelsessvelling og hva klassebetegnelsen OSB/3 innebærer. • Dersom platen f.eks. skal anvendes til bærende taktro, må så den prosjekterende selv utrede bruksbetingelsene og vurdere egnetheten på basis av disse egenskapene i sitt prosjekt. 22 Eksempel

23 SINTEF Byggforsk • Anbefalte bruksområder, inkludert taktro • Maksimal snølast avhengig av spennvidde og platetykkelse, og samtidig kontroll av bæreevne ved punktlaster og støtlaster • Fuktbevegelser i plateplanet • Vurdering av inneklimapåvirkning og innhold av regulerte stoffer • Fukt-, varme- og branntekniske egenskaper som kan utredes fra standardiserte materialverdier • Nødvendige montasjebetingelser • Nøytral produktbeskrivelse En slik tredjeparts dokumentasjon er en bekreftelse på at SINTEF Byggforsk har vurdert og funnet produktet egnet til bruk i Norge med de angitte betingelsene. 23 En SINTEF Teknisk Godkjenning for den samme platen vil i klartekst omfatte bl.a. følgende, i tillegg til de deklarerte egenskapene som fremgår av CE-merkingen

24 SINTEF Byggforsk Nyttige nettadresser 24 Oversikt over harmoniserte produktstandarder: • http://www.danishcprcontactpoint.dk/ http://www.danishcprcontactpoint.dk/ Oversikt over utpekte kontrollorgan: • http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ Ekstern informasjon fra SINTEF Certification (og PRODOK): • http://www.sintefcertification.no/ http://www.sintefcertification.no/ Regjeringen.no om Byggevareforordningen: • http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos- notatbasen/notatene/2011/des/byggevareforordningen-.html?id=668970 http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos- notatbasen/notatene/2011/des/byggevareforordningen-.html?id=668970 Informasjon om CPR og norske forskrifter: • http://dibk.no/ http://dibk.no/

25 SINTEF Byggforsk Takk for oppmerksomheten! 25

26 SINTEF Byggforsk Produktdokumentasjon og teknisk dokumentasjon 26 • Alle byggevarer skal ha produktdokumentasjon som dokumenterer hvilke egenskaper og ytelser en byggevare har • Produktdokumentasjonen er noe annet enn den tekniske dokumentasjonen • Den tekniske dokumentasjonen er grunnlaget for produktdokumentasjon, og består av rapporter fra f. eks. typeprøving, beregninger og beskrivelse av byggevarer Kilde:

27

28 SINTEF Byggforsk Construction Products Regulation CPR - Byggevareforordningen 28 • Vedtatt i mars 2011. • Erstatter byggevaredirektivet (CPD) fra 1. juli 2013 i EU- og EØS- landene. • Den nye forordningen bygger på de samme prinsippene som byggevaredirektivet fra 1989. • Det er endringer i kravene til dokumentasjon av byggevareprodukter. • En forordning må tas inn i medlemslandenes lovgivning i sin helhet, uten nasjonale tilpasninger. • Implementeres i Norge gjennom en ny forskrift om markedsføring og omsetning av byggprodukter (erstatter kap. 3 i TEK 10).


Laste ned ppt "SINTEF Byggforsk Åpent møte om ny byggevareforordning (CPR) og CE-merking 1 SINTEF Byggforsk Trond Ramstad, Hans Boye Skogstad, Terje Jacobsen SINTEF Byggforsks."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google