Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

< kreftforeningen.no Når småbarnsfammiliar blir ramma av alvorleg sjukdom Tone Gjelsvik Sellevold Rådgjevar/sjukepleiar i Kreftforeningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "< kreftforeningen.no Når småbarnsfammiliar blir ramma av alvorleg sjukdom Tone Gjelsvik Sellevold Rådgjevar/sjukepleiar i Kreftforeningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 < kreftforeningen.no Når småbarnsfammiliar blir ramma av alvorleg sjukdom Tone Gjelsvik Sellevold Rådgjevar/sjukepleiar i Kreftforeningen

2 Tone Gjelsvik Sellevold Fastlege TID mistanke frisk tilbakefall • på sykehus • i sykehjem • i hjemmet Spesialister 2. og 3. linje diagnose operasjon, cytostatika, stråling, hormonbeh. m.m. Fastlege + nettverk Å LEVE MED LIVSTRUENDE SYKDOM: Perspektiver: behandling - rehabilitering - lindring utredningbehandling/rehabiliteringsymptomlindring etterlattes sorgarbeid livets sluttfase

3 Tone Gjelsvik Sellevold Konsekvenser for foreldre når sorg og krise rammer Usikkerhet Angst Håp Depresjon Sinne Bekymring Uro

4 Tone Gjelsvik Sellevold Krise ”En krise er en normal reaksjon på en situasjon eller hendelse som innebærer en helt ny utfordring eller helt nye krav til problemløsning”. Vigdis Bunkholt.

5 Tone Gjelsvik Sellevold Når en av foreldrene blir alvorlig syk Hvordan skal jeg fortelle det? Hvem skal ta seg av dem når jeg er dårlig/på sykehus? Er det noen som barna kan snakke med? Hva med barna? Hva med skolen? Hvordan skal de komme seg på trening? Hvem skal handle, vaske klær?

6 Tone Gjelsvik Sellevold Utfordringer for foreldre i sorg og krise Informasjon til barna Informasjon til barnas nettverk Barn og unges ulike reaksjoner og behov Opprettholde dagliglivets vanlige aktiviteter så godt som mulig

7 Tone Gjelsvik Sellevold Store endringer i familiens dagligliv Foreldre er mer fraværende Foreldre endrer atferd Redusert forutsigbarhet Rutiner og regler forskyves Endret kommunikasjon Endret samspill Endret familieklima Økt konfliktnivå

8 Tone Gjelsvik Sellevold Hva skjer i forhold til levekår ? Helse Arbeid Økonomi Utdanning Bolig Fritid/ferie

9 Tone Gjelsvik Sellevold Materielle levekår Levekår – rammebetingelser - tilgang på ressurser Ressurser Sykdom inntreffer Inntekter Utgifter Velferdsordningene Materielle levekår

10 Tone Gjelsvik Sellevold Foreldrerollen ”Den støtten foreldre er i stand til å gi sine barn når en av foreldrene blir alvorlig syk eller dør, er avgjørende for hvordan barnet mestrer og tilpasser seg den nye situasjonen”. Worden 1996 Hurd 1998

11 Tone Gjelsvik Sellevold Vektskålen Barn har større omsorgsbehov Foreldre har mindre overskudd og redusert foreldrekapasitet

12 < kreftforeningen.no Reaksjoner og behov hos småbarn

13 Tone Gjelsvik Sellevold Vanlige reaksjoner Kroppslige reaksjoner • Smerter • Endret søvnmønster Tristhet, gråt Angst Tilbaketrekking, isolering Skyldfølelse Sinne Konsentrasjonsproblemer

14 Tone Gjelsvik Sellevold Vanlige reaksjoner Utmattelse Motorisk uro Behov for kontroll Barnslig atferd Økt behov for nærhet Atferdsforandringer Mangel på synlige reaksjoner

15 Tone Gjelsvik Sellevold Voksne undervurderer ofte barns reaksjoner Hva de har observert Hva de forstår Hva de tenker og hvor mye de tenker på situasjonen Tristhet, frykt, sorg og bekymring Hvor mye barn forstår av de voksnes smerte

16 Tone Gjelsvik Sellevold Førskolebarn - reaksjoner og behov Konkret tenkning og forståelse Magisk tenkning og misoppfattelse Kan ikke tilegne seg informasjon selv Behov: alderstilpasset konkret informasjon som prosess Uro for endringer i her og nå situasjonen Behov: opprettholde relasjoner, minst mulig separasjon oversikt, struktur, forutsigbarhet, normalitet Mangler ord for tanker og følelser Behov: hjelp til å uttrykke, lære et språk for følelser

17 Tone Gjelsvik Sellevold Førskolebarn – reaksjoner og behov (forts.) Følelser uttrykkes ofte i handling eller mestring gjennom lek Behov: Mulighet for lek og atspredelse tilpasset/regulert eksponering Mindre erfaring med å tolke en hendelse

18 Tone Gjelsvik Sellevold Barn og ungdom har behov for Å oppleve forutsigbarhet og trygghet Å forstå hendelser og sammenhenger Å oppleve at de er viktige og inkluderte Konkret og ærlig informasjon Sykdomsfrie soner Ha noen voksne å snakke med Hjelp til å sette ord på følelser

19 Tone Gjelsvik Sellevold Når kan det være behov for videre hjelp? Symptomer vedvarer lenger enn forventet for krise/sorgreaksjoner og forstyrrer vanlig fungering DVS. GENERELL FORVERRING OVER TID

20 < kreftforeningen.no Korleis kan nettverket hjelpe barnefamiliar som opplever alvorleg sjukdom

21 Tone Gjelsvik Sellevold Hvordan sikre at barn i sorg og krise blir sett og ivaretatt? Alle som har en alvorlig diagnose får hjelp til å håndtere og informere sine nærmeste pårørende, deriblant barn og ungdom Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid er koordinert Nærmiljøet har kunnskap om normale krise- og sorgreaksjoner hos barn, ungdom og voksne

22 Tone Gjelsvik Sellevold Barnehage Hver barnehage har en handlingsplan eller beredskapsplan for å være rustet til å ivareta barn og ungdom i sorg og krise Nødvendig kompetanse og kjennskap til planen finnes blant ansatte Hver barnehage har rutiner som sikrer nødvendig informasjon: • Foreldremøte • Foreldresamtale Ansvarlige myndigheter prioriterer barn i sorg og krise: • Bevilger nødvendige midler

23 Tone Gjelsvik Sellevold Forutsetninger for mestring når mor eller far er syk Pasientomsorg for foreldre innebærer omsorg for hele familien Foreldre får råd/veiledning, psykologisk, praktisk og evt. økonomisk støtte etter behov Barn/ungdom får informasjon, støtte og hjelp til mestring og trygghet

24 Tone Gjelsvik Sellevold Hvordan hjelpe? Tilrettelegge for familien fra første dag Tilby familiesamtaler: Bli kjent – skaff/gi hensiktsmessig informasjon Tilby brosjyrer, video, bok Tilby å ta kontakt med skole, barnehage evt. andre

25 Tone Gjelsvik Sellevold Tilrettelegge for besøk på sykehus Informer pasient/foreldre om hvor viktig det er at barnet får se hvor den syke er for å avmystifisere eller unngå fantasibilder Forbered barna på hva som møter dem. Personalet bør være behjelpelig med å forklare – bruk bilder/vis utstyr Gi mulighet til å gå til og fra Gi mulighet for aktiviteter Ha andre kjente voksne tilgjengelig for å avlaste foreldrene Avklare hvorfor barn evt. ikke ønsker å komme på sykehusbesøk

26 Tone Gjelsvik Sellevold Hvordan kan barnehage og helsesøster sikre at de får informasjon Kartleggingsskjema ved barnehagestart Foreldremøter Skriftlig informasjon til foreldre Foreldre samtaler Eventuelle brosjyrer

27 Tone Gjelsvik Sellevold Ta initiativ overfor familien Ta kontakt etter behov for å • få informasjon om hjemmesituasjonen • gi tilbakemelding om hvordan det går med barna • tilby støtte og hjelp evt. koordinering av hjelp hjelp til organisering henting/bringing

28 Tone Gjelsvik Sellevold Ta initiativ overfor barnet La barna få vite at du vet Vær tilgjengelig hvis barnet ønsker å snakke med deg

29 Tone Gjelsvik Sellevold Samtale i barnehagegruppe Dette er barnets arena Vere klar på hva som er hensikten med samtalen Barnet skal ha kontroll med det som skal skje Avklare med familien/barnet hva som skal sies Forberede barnet på eventuelle spørsmål/kommentarer som kan komme Ivareta de andre barna i gruppen Informasjon til foreldrene til de andre barna om hva som er tatt opp

30 Tone Gjelsvik Sellevold Oppfølging av barnet ”Ved behov”-samtaler Tilby å samordne informasjon dersom flere barn i barnehage eller barnehage og skole I samarbeid med familien sørge for at informasjon blir videreformidlet: • Fra barnehage til ny barnehage eller ny avdeling • Fra barnehage til skole

31 Tone Gjelsvik Sellevold Hjelp i hjemmet Avlastningstiltak både for å sikre barnets beste og for å avlaste foreldrene Hjelpeordningene bør vært tilrettelagt slik at den friske forelderen kan være i ordinært arbeid. Mulig å få velferdspermisjon/sykemelding i akuttfaser Ansvarsgruppe – samle privat nettverk og fagpersoner Koordinator må være tydelig definert Individuell plan

32 Tone Gjelsvik Sellevold Nettverk

33 < kreftforeningen.no Sammen skaper vi håp: www.kreftforeningen.no/tilbud Kreftlinjen: 800 48 210 Rettighetskontoret 800 48 210 www.kreftforeningen.no/tilbud


Laste ned ppt "< kreftforeningen.no Når småbarnsfammiliar blir ramma av alvorleg sjukdom Tone Gjelsvik Sellevold Rådgjevar/sjukepleiar i Kreftforeningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google