Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matavfall - næringsstoffer i kretsløp - fokus på fosfor Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø Møte i avfallsforum fredag 1. desember 2006 ROAF, Bøler avfallsanlegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matavfall - næringsstoffer i kretsløp - fokus på fosfor Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø Møte i avfallsforum fredag 1. desember 2006 ROAF, Bøler avfallsanlegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Matavfall - næringsstoffer i kretsløp - fokus på fosfor Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø Møte i avfallsforum fredag 1. desember 2006 ROAF, Bøler avfallsanlegg

2 Matavfall i Norge (kilde SSB) •100 kg per person og år •523 000 tonn per år totalt •370 000 tonn fra husholdninger •30 % kildesorteres

3 Verdistoffer i matavfall (% av tørrstoff) Organisk •80 % organisk materiale •32 % karbon Mineraler •1,7 % kalsium •2,1 % nitrogen •0,3 % fosfor •0,3 % kalium Jordforbedringsmiddel Energikilde Plantenæringstoffer/ gjødselverdi 30-40 mill Ellers svært forskjellig •Kjemisk •Ressurs •Miljømessig

4 Fosfor Ressurs: Rel. store mengder fosfor i verden – 0,1 % av jordskorpa Jevnt spredt i jordskorpa og alle økosystemer En svært liten del forekommer som malm Kostbart å utvinne fra andre forekomster Begrenset ressurs Miljø: Forurensingskilde i ferskvann Bidrar til uønsket algevekst og eutrofiering

5 Nitrogen Ressurs: Små mengder nitrogen i verden – 0,03 % av jordskorpa + amosfæren En svært liten del i jord og biomasse Nesten alt finnes i atmosfæren – innholder 78 % Ubegrenset ressurs Utvinning fra luft krever energi Miljø: Forurensingskilde i •grunnvann/drikkevann •marint vann Gassutslipp: •NO x og NH 3 – forsurning/overgjødsling •N 2 O – drivhusgass – klimaendring

6 Kalium Ressurs: Ubegrensede mengder 1,7 % av jordskorpa 0,04 % av havvann Reserver av kaliumsalter tilsvarer flere tusen års forbruk Miljø: Stor naturlig utvasking og avrenning Ingen forurensningseffekt i hav eller ferskvann

7 Karbon (milliarder tonn) Klimaendring som følge av drivhusgasser vårt største miljøproblem Atmosfæren Jord •Jordkvalitet •Regulator for atmosfæren Hav Biomasse Avfall •Jord •Energikilde

8 Fosfor – i ulike medier Biomasse1 % Jordskorpa0,1 % Havvann0,07 mg/kg Ferskvann0,02 mg/kg

9 Fosforets kretsløp Frigjøring fra jord Opptak i planter Konsumert av dyr og mennesker Ekskrementer tilbake til jord

10 Fra lukket kretsløp til ensidig gjennomstrømming Bergverk Gjødsel og dyrefôr Planter Husdyr Rense- anlegg Forbrenning av slam SlakteriavfallDeponier Stofftap fra intensivt landbruk Overflate- vann Grunn eller bygningsmaterialer

11 Konsekvenser •Forurensning av vassdrag –Algevekst –Eutrofiering –Dårlig vannkvalitet •Uttapping av fosforressurser Høy politisk prioritet Et glemt tema i Norge

12 Verdens reserver av forforholdig malm. MegatonnVarighet dagens forbruk Produksjon 2002 Reserver totalt* Økonomisk drivverdig USA364 0001 00028 Australia2,01 2007739 Brasil4,91 20026053 Kina2313 0006 600287 Israel3,580018051 Jordan7,21 700900125 Marokko/Vest-Sahara2321 0005 700248 Russland111 00020018 Sør-Afrika2,92 5001 500517 Andre land223 6001 58312 Verden totalt13850 00018 000130 *Omfatter også marginale, ulønnsomme og forurensede forekomster

13 Forbruk av fosfor •Matproduksjon90 % –Mineralgjødsel79 % –Fôrtilskudd11 % •Annet10 %

14 Forbruket av P ventes å øke •Forbruket av mat vil øke: –Befolkningsøkning –Omlegging av kosthold i ”nyrike regioner” •Sterk binding av fosfor i tropisk jordsmonn Fe- og Al-oksider Med 1-2 % årlig økning: Økonomisk drivverdige ressurser vil være oppbrukt om 70-90 år

15 Geopolitisk rolle •Om 20 år: Kina og Marokko/Vest-Sahara kan kontrollere 75 % fosforressursene •Kraftig prisstigning kan ventes: –Monopolistisk marked, redusert tilbud og økende etterspørsel –Høyere kostnader til utvinning av marginale forekomster •Viktigste nøkkelfaktoren i verdensøkonomien i 2020? •Ingen alternativer til fosfor som livsnødvendig næringsstoff

16 Hvordan møte disse utfordringene? Tilnærme oss et lukket kretsløp for fosfor Andre sektorer •Gjenvinning av P i mat- og slakteriavfall – unngå deponering •Utnytting av P slam Landbruket •Bedre utnyttelsesgrad av P •Redusere tap av P til vann

17 Fosfor i matproduksjon (tonn) Mineralgjødsel12 500 Dyrefôr~ 1 500 Importert mat~ 1 000 Sjømat/ utmarksbeite ~1 000 Sum input~16 000 Konsumert i mat~3 000 Tap~13 000 Tapsposter: Slakteriavfall~2 000 Matavfall~500 Avrenning til vann~1 000 Sum kjent tap~3 500 Rest – binding i jord~9 500 Sum tap~13 000

18 Hva skjer med konsumert fosfor? 97-98 % 2-3 % 0,5 % av total input Potensial for gjenbruk/ sparing: 99,5 % av input

19 Fosfor i avløp Til kommunale renseanlegg 2 500 tonn Til renseanlegg fra spredt bebyggelse 600 tonn Felles ut i slam 1 700 tonn Utslipp til vann 800 tonn Felles ut i slam 200 tonn Utslipp til vann 400 tonn 1 900 tonn Lite plante- tilgjengelig

20 Matavfall: 500 tonn fosfor – mye eller lite? •Lite i forhold til: –Mineralgjødsel –Slakteriavfall –Avløpsslam •Dekker gjødselbehovet til: –200-200 tusen dekar jordbruksaeal –Omtrent hele Norges potetareal

21 Alternativer for behandling av matavfall •Kompostering •Produksjon av biogass •Avfallskvern •Forbrenning •Deponering

22 Kompostering •Fosfor –Lett tilgjengelig •Nitrogen –Noe tapes i prosessen –Mesteparten foreligger i organisk form –Stor del blir plantetilgjengelig de første 2-3 årene –Frigjøringen avhengig av temperatur og vanninnhold I jord •Organisk materiale –Noe tapes i prosessen –Mye tapes ved nedbryting i jord de første årene

23 Produksjon av biogass •Fosfor –Lett tilgjengelig i bioresten •Nitrogen –Ingen tap i prosessen –Mesteparten foreligger i bioresten i uorganisk form - plantetilgjengelig første året •Organisk materiale –Omdannes til biogass –Erstatter fossilt brensel som energikilde –Bioresten mer stabil mot nedbryting i jord –Større effekt som tiltak mot drivhusgassutslipp enn tradisjonell kompostering •Biorest en utfordring: –Utprøving som gjødsel –Logistikk - transport

24 Avfallskvern •Finmaling og nedskylling i avløpet •Sterk fortynning av alle verdistoffene •Vanskelig og kostbar gjenvinning •Noe gjenvinnes i avløpsslam •Tap av verdistoffer – økt forurensning •Begrunnelse –Bakterieinnhold og smitterisiko –Stor fortjeneste i salg av avfallskverner

25 Forbrenning •Alle verdistoffene tapes •Liten eller negativ brennverdi/energiutbytte •En måte å bli kvitt avfallet uten gjenvinning

26 Grad av gjenvinning av verdistoffer •Produksjon av biogass •Kompostering •Avfallskvern •Forbrenning Stor Ingen

27 Målsetting i Sverige •Innen 2015 skal 60 % av fosfor i avløp tilbakeføres til produktiv mark, hvorav minst halvparten til åkermark •Redusert risiko for spredning av forurensning og smitte Hvordan kan to land, som ellers er så like, ha så forskjellig ressurspolitikk?

28 Konklusjon •Fosfor er en begrenset ressurs – økonomsk drivverdige forekomster ventes oppbrukt innen 100 år –Ca 90 % av fosfor brukes i matproduksjon –<20 % av fosfor som settes inn i matproduksjon blir konsumert av mennesker •500 000 tonn matavfall i året – 1/6 av matkonsumet –Plantenæringsstoffer med gjødselverdi 30 – 40 mill kr –Kan dekke gjødselbehovet til 200 – 300 tusen dekar –Forutsetter kildesortering •Biogass fra matavfall gir størst gjenvinning –Energi –Biorest med lettere tilgjengelige plantenæringsstoffer •Vi ligger langt etter Sverige i gjenvinning av næringsstoffer fra avfall og avløp


Laste ned ppt "Matavfall - næringsstoffer i kretsløp - fokus på fosfor Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø Møte i avfallsforum fredag 1. desember 2006 ROAF, Bøler avfallsanlegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google