Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. • Initiativtaker til prosjektet: Gründer Svein Lilleengen • Ønsker å få med seg Fosen Næringshage på et prosjekt som inneholder • Produksjon av fornybar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. • Initiativtaker til prosjektet: Gründer Svein Lilleengen • Ønsker å få med seg Fosen Næringshage på et prosjekt som inneholder • Produksjon av fornybar."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 • Initiativtaker til prosjektet: Gründer Svein Lilleengen • Ønsker å få med seg Fosen Næringshage på et prosjekt som inneholder • Produksjon av fornybar energi • Reduksjon av klimautslipp • Muligheter for ny næringsutvikling • Muligheter for kompetanseformidling/undervisning • Etablere et pilotanlegg som kan gi kunnskap om biogassproduksjon til resten av landet gjennom forskning tilknyttet anlegget • Konklusjon: Interessant prosjekt, FNH går med

3 3

4 1.Innledning - Biogass Ørland Vi skal utvikle og bygge: • fullskala biogassanlegg basert på landbruksgjødsel, samt andre ledige og reine biomasseressurser • nasjonalt pilotanlegg for sentraliserte biogassanlegg i husdyrtette områder • kompetansesenter for utvikling og drift av biogassanlegg 4

5 1.1Innledning - St.meld. nr. 39 Klimautfordringene • Landbruket står for 9 % av de nasjonale klimagassutslippene • For å nå nasjonale mål klimamål må landbruket og avfallssektoren bidra med en reduksjon med 1,0-1,5 mill CO2 • Det er økt behov for matproduksjon i verden og i Norge ……norsk matproduksjon vil øke med 50 % innen 2030 • Potensialet for klimatiltak i landbruket er satt til 1,1 mill tonn CO2-ekvivalenter årlig • Biogass fra husdyrgjødsel og matavfall (0,50) • Effektivisering av husdyrproduksjon (0,29) • Redusert N-gjødsling i korn-, gras- og beiteproduksjon (0,17) • Redusert lystgass fra vekstrester (0,14) 5

6 1.1Innledning - St.meld. nr. 39 Klimautfordringene • LMD skal gjennomføre studier, og komme tilbake til Stortinget med forslag til virkemidler for å iverksette tiltak • Regjeringen mener at det bør være et mål at 30 % av husdyrgjødsla går til biogassproduksjon innen 2020 • På grunn av lave energipriser er ikke biogass bedriftsøkonomisk lønnsomt per i dag, men samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi det settes en verdi på reduserte utslipp av klimagasser. • Regjeringen vil utarbeide en samlet virkemiddelpakke for økt produksjon og bruk av biogass og biorest. • Departementet vil bidra til at det etableres et samarbeid mellom ansvarlige aktører som sikrer nytteverdien av biogass og biorest for landbruket, industrien og samfunnet. • Videre er det viktig å arbeide for at det etableres god logistikk med hensyn til lokalisering av produksjonsanlegg, transport og lager, transport av råstoff, energi og gjødselspredning. 6

7 7

8 8

9 4.2Geografisk lokalisering og trasse - Kart over Ørland Bioreaktor Node ØHF TINE Ørland Varmesentral Ørland Fjernvarme

10 • Svein Lilleengen har arbeidet med biogass og biorest i mange år • Det er skap et engasjement på Ørland rundt Svein sine tanker og ideer • Vi har utviklet en Klima- og energiplan for Ørland som viste … …. at landbruket står for 50-70 % av klimagassutslippene i kommunen 2.1Biogass Ørland - Nasjonal pilot - Vi har gjort leksa vår og er klare til å starte • Vi har gjennomført et forstudium med positivt resultat • Det er etablert et bondesamvirke og et aksjeselskap ….. basert på et tett samarbeid mellom landbruket, kommunen og det lokale energiverket • Og vi har etablert og iverksatt et tett samarbeid med FoU-miljøene i Trondheim og internasjonale kompetansemiljøer 10

11 • Tett landbruksmiljø – mye gjødsel i et lite geografisk område • Tilgang til råmaterialer • Husdyrgjødsel og annen biomasse fra landbruket • Biprodukter fra næringsmiddelindustri • Matavfall fra storhusholdninger • Kunder som kjøper varme, gass og/eller strøm • Gras-, grønnsak- og kornprodusenter som kan benytte seg av bioresten • Aktiv kommune og lokalt energiverk • Vilje og gjennomføringsevne • Kompetanseressurser og tett samarbeid med FoU • 1 times båttur til en av Europas største forskningsmiljø 2.2Biogass Ørland - Nasjonal pilot - Relevante og sterke ressurser 11

12 • Betydelig reduksjon av metanutslipp fra husdyrgjødsel • Og redusert lystgassutslipp fra kornproduksjon..... ved redusert bruk av kunstgjødsel • Redusert avrenning av næringsstoffer til sjø og vassdrag • Reduserte luktproblemer • Økt lokal verdiskaping ved: – Økt omsetning av lokalt produsert gjødsel – Økt aktivitet for landbruksentreprenører – Utvikling av kompetanse og opplæringsmiljøer – Næringsutvikling gjennom ny bruk av bioresten 2.3Biogass Ørland - Nasjonal pilot - Stor betydning for miljø og verdiskaping 12

13 • Ørland er en relevant modell for andre husdyrtette områder, ….. og resultater og erfaringer kan overføres til andre områder • Det er etablert et tett samarbeid med FoU …… som skal sikre forskningsfaglig oppfølging og god evaluering • Tilgang til internasjonale forskningsresultater gjennom deltakelse i EUs 7. rammeprogram • Det er utviklet og forankret en god organisasjonsmodell …… med et bondesamvirkeforetak som samarbeider tett med lokalt energiselskap og kommune 2.4Biogass Ørland - Nasjonal pilot - Stor overføringsverdi 13

14 • Storting og regjering har satt høye klima- og energimål • St.meld. nr. 39 setter konkrete mål for klimatiltak i landbruket • Andre land har etablert målrettede virkemidler som fungerer • Det er pr i dag ikke etablert statlige virkemidler som sannsynliggjør at myndighetenes mål kan nås • Det bør være aktuelt å etablere pilotanlegg som utvikles og bygges parallellt med utvikling av politikk og virkemidler 3.Risikoelementer - Nasjonal klima- og energipolitikk 14

15 • Biogass Ørland bør bli en nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg • Miljøet på Fosen har arbeidet lenge og er klare til å starte • Det er knyttet vesentlig risiko til framtidig politikk og mulige virkemidler Biogass Ørland har: • sterke og relevante ressurser • Stor husdyrtetthet og kort avstand til store energibrukere • Tydelige og aktive prosjekteiere • Et godt konsept • Om samfunnet vil ta tak i klimagassutslippene fra landbruket, er Ørland klar for å starte opp. 4.Biogass Ørland - Nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg 15


Laste ned ppt "1. • Initiativtaker til prosjektet: Gründer Svein Lilleengen • Ønsker å få med seg Fosen Næringshage på et prosjekt som inneholder • Produksjon av fornybar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google