Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjerning av ulovlige tiltak i strandsonen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjerning av ulovlige tiltak i strandsonen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjerning av ulovlige tiltak i strandsonen
Fylkesmannens kommunesamling

2 Presentasjon av strandsoneprosjektet i Hurum
3-årig prosjekt fra 2011 – 2014 Målsetting å fjerne ulovligheter i strandsonen og å unngå etablering av nye Bakgrunnen for prosjektet Nærmere om målsettingen Metodikk og saksbehandling Utfordringene Resultatene - bilder Gode råd til slutt….. Fylkesmannens kommunesamling

3 Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

4 Bakgrunnen for strandsoneprosjektet
2001: Registreringsprosjekt konkluderte med mange potensielle ulovligheter langs Hurumkysten 2001 – 2008: kun delvis oppfølging av disse 2008: Fylkesmannens tilsyn 2009: enstemmig planutvalg sto bak søknad om finansiering av eget strandsoneprosjekt Januar 2011: finansiering på plass Formell oppstart: Kort om organisering Fylkesmannens kommunesamling

5 Prosjektets målsetting
Rydde opp i kartlagte ulovligheter i strandsonen Lukke avvikene fra fylkesmannens tilsyn i 2008 Hindre nye ulovligheter Finne gode arbeidsformer for fortløpende oppfølging av ulovligheter Fylkesmannens kommunesamling

6 Forts. prosjektets målsetting
« Rydde opp i» : Etter plan- og bygningsloven: gi adgang til å søke om ettergodkjennelse i form av dispensasjon før evt. pålegg om rivning Etter friluftsloven: fortrinnsvis inngå avtaler om fjerning eller avkortning «Strandsonen»: Ikke noe entydig begrep. Undersøke eiendommer som grenset til sjøen. Konkret vurdering i felten, ingen fast metergrense Fylkesmannens kommunesamling

7 Forts. prosjektets målsetting
«Ulovligheter»: Gruppere ulovlighetene i hovedsak etter 2 lovverk: Plan- og bygningsloven av nr. 71 Friluftsloven av nr. 16 Fylkesmannens kommunesamling

8 Ulovligheter etter plan- og bygningsloven
Hvilke tiltak? Tiltaksbegrepet i Plan- og bygningsloven § 1-6: Oppføring, riving, endring og endret bruk knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep Oppført tiltak som er i strid med arealplan, eller oppført tiltak i strid med gitt tillatelse Eksempler: plattinger, nyoppføring/gjenoppføring av tidligere brygger, uthus/anneks/båthus, forstøtningsmurer, terrengtrapper, terrengoppfyllinger etc. Fylkesmannens kommunesamling

9 Hva sier kommuneplanen for Hurum om bygging i strandsonen
Kommunens egen plan som avgjør Avhengig av hvilket arealformål eiendommen er avsatt til i kommuneplanens arealdel Byggeområder: byggeforbud i 50-metersbeltet LNF-områder: byggeforbud i 100-metersbeltet Reguleringsplaner kan angi noe annet Fylkesmannens kommunesamling

10 Ulovligheter etter friluftsloven
Friluftsloven § 13 om ulovlige stengsler og forbudsskilt er en bestemmelse om eier eller brukers plikt til å respektere allemannsretten, og ikke legge hindringer i veien for denne Friluftsloven § 40 gir hjemmel for å kreve ulovlige stengsler fjernet ved pålegg, og å ilegge tvangsmulkt dersom pålegg ikke blir etterkommet Fylkesmannens kommunesamling

11 Forts. ulovligheter etter friluftsloven
Åpenbare stengsler: gjerder, porter, forbudsskilt etc. Installasjoner i strandsonen som på annen måte virker begrensende på allmennhetens ferdsel («psykologiske stengsler»): Hagemøbler, utespiseplass, gressplen, flaggstang, lykter, hageavfall, omlegging av sti etc. Sentralt i vurderingen: innmark/utmark Fylkesmannens kommunesamling

12 Fremgangsmåte/metodikk
Inndeling i 8 delområder Delområdene inndelt i 40 delstrekninger Delstrekningene inndelt i strekninger med høy, middels og lav prioritet Prioriteringen foretatt etter en vurdering av omfanget av mulige ulovligheter, verdi for allmennhetens utøvelse av friluftsliv etc. Fylkesmannens kommunesamling

13 Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014
Kartleggingsfasen Før befaringen: Informasjonsbrev med innkalling Opprettelse av arbeidsjournal, sjekke planstatus og registreringer fra «Registreringsprosjektet» Under befaringen: Digitalt kamera, arbeidsjournal og detaljert kart der funn ble registrert med nr. på kartet og beskrevet nærmere i journal. Nummererte foto. Etter befaringen: Nærmere undersøkelse av funnene fra befaringen. Fylkesmannens kommunesamling

14 Nærmere om saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven
Vurdere registrerte tiltak på eiendommen opp mot evt. tillatelser i eiendomsmappen Hvis ikke tillatelse, vurdert flyfoto for å fastsette alder på tiltaket (ca. 1965) De langt fleste eiendommene har lovlige tiltak Sendte formelt «avslutningsbrev» i sakene der det har vært korrespondanse og konkludert med lovlighet Fylkesmannens kommunesamling

15 Forts. nærmere om saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven
Dersom klart at tiltaket er ulovlig oppført: Gir adgang til å inngi etterfølgende dispensasjonssøknad Samlevarsel om søknadsplikt, pålegg om retting og tvangsmulkt Opplysninger om ulovlighetsgebyr Etter fristens utløp: Dispensasjonssøknad Bestrider søknadsplikt/søker ikke Frivillig fjerning av tiltaket Fylkesmannens kommunesamling

16 Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014
Dispensasjonssakene Behandles av kommunens planutvalg etter innstilling fra rådmannen Innvilgelse av dispensasjon: tiltaket blir lovlig Avslag på dispensasjon: samlevedtak – 3 vedtak i ett og samme vedtak, jf. pbl. § 32-3 - vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - vedtak om pålegg om retting - vedtak om tvangsmulkt + varsel om forelegg Fylkesmannens kommunesamling

17 Nærmere om saksbehandlingen etter friluftsloven
Eksempel: gjerde som stenger passasje Forslag til frivillig avtale Tilbakemelding Avtale med frist for retting Hvis ikke oppnår avtale: adgang til å gi pålegg om fjerning og tvangsmulkt etter § 40 Fylkesmannens kommunesamling

18 Forts. fremgangsmåten etter friluftsloven
Avtalene kan også omfatte at kommunen setter opp skilt Satt opp enkeltskilt på spesielle steder, for å angi at ferdsel forbi er tillatt Orienteringstavler Satt opp orienteringstavler på ulike steder i kommunen, som gir informasjon om rettigheter og plikter etter friluftsloven Fylkesmannens kommunesamling

19 Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

20 Prosjektets utfordringer
Forholdet til planutvalget Skifte av planutvalg rett etter prosjektstart Planutvalget har vedtakskompetansen, og avvek i mange av sakene fra rådmannens innstilling om avslag Ulikt syn på strandsonevern og tolking av dispensasjonsadgangen Ingen rød tråd i sakene - ga uforutsigbarhet og medførte forskjellsbehandling Klagebehandling i de fleste sakene rettet opp i forskjellsbehandlingen Fylkesmannens kommunesamling

21 Forts. prosjektets utfordringer
Prosjektet genererer mange saker - et spørsmål om saksbehandlingsressurser - alle avslagssaker må utvalgsbehandles de fleste vedtakene påklages, enten av tiltakshaver eller fylkesmannens miljøvernavdeling også klagebehandlingen må behandles i planutvalget - saksbehandlingen kan gå over flere år Fylkesmannens kommunesamling

22 Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014
Resultater etter pbl. Tiltak etter plan- og bygningsloven, vurdert som ulovlige: Søkt om dispensasjon for 111 ulike tiltak I tillegg er 38 tiltak er fjernet frivillig uten søknad Pålegg om fjerning uten dispensasjonsbehandling i 12 saker Fylkesmannens kommunesamling

23 Forts. resultater etter pbl.
Tiltakene det ble søkt om dispensasjon for: 44 plattinger av ulik størrelse 30 brygger 15 bygninger 22 øvrige tiltak: terrengtrapper, forstøtningsmurer, terrengoppfylling, steinoppfylling i sjø, ballbaner, båtopptrekk, campingvogner, svømmebasseng m.v. Fylkesmannens kommunesamling

24 Forts. resultater etter pbl.
Plattingsakene: 29 søknader behandlet, 15 søknader ubehandlet. 10 klagesaker. Endelig resultat: 14 avslag, 15 innvilget. Bryggesakene: 17 søknader behandlet, 13 saker ubehandlet. 6 klagesaker. Endelig resultat: 7 avslag, 10 innvilget (7 m/ disp.vilkår) Fylkesmannens kommunesamling

25 Forts. resultater etter pbl.
Bygninger: 9 søknader behandlet, 6 saker ubehandlet 2 klagesaker. Endelig resultat: 1 avslag, 8 innvilget (7 m/ disp.vilkår) Øvrige tiltak: 11 søknader behandlet, 11 saker ubehandlet 7 klagesaker. Endelig resultat: 7 avslag, 4 innvilget (3 m/ disp.vilkår) Fylkesmannens kommunesamling

26 Forts. resultater etter pbl.
38 tiltak fjernet frivillig: 13 plattinger 8 brygger 8 bygninger(uthus/campingvogner) 9 diverse Fylkesmannens kommunesamling

27 Forts. resultater etter pbl.
12 direkte pålegg og vedtak om tvangsmulkt Hvilke tilfeller: ville ikke søke/manglende grunneiersamtykke 5 plattinger 5 brygger 2 uthus Fylkesmannens kommunesamling

28 Resultater etter friluftsloven
Tiltak vurdert etter friluftsloven, vurdert som ulovlige ferdselshindringer: Inngått 25 avtaler med grunneier/fester, som omfatter 38 ulike forhold Ingen pålegg om fjerning Fylkesmannens kommunesamling

29 Forts. resultater etter frl.
Avtalene om fjerning omfatter bl.a.: Avkortning av gjerder Båtopptrekk Løse plattinger Hagemøbler Utrangerte campingvogner Søppelfylling/skrot/hageavfall Rørledninger på strand Fylkesmannens kommunesamling

30 Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

31 Hvordan hindre nye ulovligheter etter prosjektets slutt
Delmål: «Hindre nye ulovligheter» - Arbeide med utvikling av kommunens nettsider - Gi god og lettfattelig informasjon til publikum Oppklare vanlige misforståelser for hva som er tillatt Informasjon om følgene av etablering av ulovligheter, gebyr etc. Delmål: «Lage gode arbeidsformer for fortløpende oppfølging» Arbeidsplan med kartlegging av 5 delstrekninger pr. år Meldeskjema på kommunens nettsider Fylkesmannens kommunesamling

32 Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014
God råd… Prosjekt eller ikke? - Hvis prosjekt: sørg for en politisk programerklæring om vilje til oppfølging som ligger i bunn!! Inndeling i delstrekninger – avgrense arbeidet pr. år Mange saker: systematikk og oversikt viktig God informasjon til eierne/brukerne Ta i bruk begge lovverkene Fylkesmannens kommunesamling

33 Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014
Gode hjelpemidler Håndbok nr. 14: Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen Håndbok nr. 20: Juss i strandsonen Fylkesmannens kommunesamling

34 Forts. gode hjelpemidler
Håndbok nr. 26: Kartlegging av ferdselshindre i strandsonen Fylkesmannens kommunesamling

35 Takk for oppmerksomheten!
Fylkesmannens kommunesamling


Laste ned ppt "Fjerning av ulovlige tiltak i strandsonen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google