Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjerning av ulovlige tiltak i strandsonen Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjerning av ulovlige tiltak i strandsonen Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjerning av ulovlige tiltak i strandsonen Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

2 Presentasjon av strandsoneprosjektet i Hurum • 3-årig prosjekt fra 2011 – 2014 • Målsetting å fjerne ulovligheter i strandsonen og å unngå etablering av nye • Bakgrunnen for prosjektet • Nærmere om målsettingen • Metodikk og saksbehandling • Utfordringene • Resultatene - bilder • Gode råd til slutt….. Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

3

4 Bakgrunnen for strandsoneprosjektet • 2001: Registreringsprosjekt konkluderte med mange potensielle ulovligheter langs Hurumkysten • 2001 – 2008: kun delvis oppfølging av disse • 2008: Fylkesmannens tilsyn • 2009: enstemmig planutvalg sto bak søknad om finansiering av eget strandsoneprosjekt • Januar 2011: finansiering på plass • Formell oppstart: 15.08.2011 • Kort om organisering Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

5 Prosjektets målsetting • Rydde opp i kartlagte ulovligheter i strandsonen • Lukke avvikene fra fylkesmannens tilsyn i 2008 • Hindre nye ulovligheter • Finne gode arbeidsformer for fortløpende oppfølging av ulovligheter Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

6 Forts. prosjektets målsetting • « Rydde opp i» : -Etter plan- og bygningsloven: gi adgang til å søke om ettergodkjennelse i form av dispensasjon før evt. pålegg om rivning -Etter friluftsloven: fortrinnsvis inngå avtaler om fjerning eller avkortning • «Strandsonen»: -Ikke noe entydig begrep. Undersøke eiendommer som grenset til sjøen. Konkret vurdering i felten, ingen fast metergrense Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

7 Forts. prosjektets målsetting • «Ulovligheter»: Gruppere ulovlighetene i hovedsak etter 2 lovverk: Plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 Friluftsloven av 20.06.1957 nr. 16 Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

8 Ulovligheter etter plan- og bygningsloven • Hvilke tiltak? Tiltaksbegrepet i Plan- og bygningsloven § 1-6: Oppføring, riving, endring og endret bruk knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep • Oppført tiltak som er i strid med arealplan, eller oppført tiltak i strid med gitt tillatelse • Eksempler: plattinger, nyoppføring/gjenoppføring av tidligere brygger, uthus/anneks/båthus, forstøtningsmurer, terrengtrapper, terrengoppfyllinger etc. Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

9 Hva sier kommuneplanen for Hurum om bygging i strandsonen • Kommunens egen plan som avgjør • Avhengig av hvilket arealformål eiendommen er avsatt til i kommuneplanens arealdel • Byggeområder: byggeforbud i 50-metersbeltet • LNF-områder: byggeforbud i 100-metersbeltet • Reguleringsplaner kan angi noe annet Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

10 Ulovligheter etter friluftsloven -Friluftsloven § 13 om ulovlige stengsler og forbudsskilt er en bestemmelse om eier eller brukers plikt til å respektere allemannsretten, og ikke legge hindringer i veien for denne -Friluftsloven § 40 gir hjemmel for å kreve ulovlige stengsler fjernet ved pålegg, og å ilegge tvangsmulkt dersom pålegg ikke blir etterkommet Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

11 Forts. ulovligheter etter friluftsloven • Åpenbare stengsler: gjerder, porter, forbudsskilt etc. • Installasjoner i strandsonen som på annen måte virker begrensende på allmennhetens ferdsel («psykologiske stengsler»): Hagemøbler, utespiseplass, gressplen, flaggstang, lykter, hageavfall, omlegging av sti etc. • Sentralt i vurderingen: innmark/utmark Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

12 Fremgangsmåte/metodikk • Inndeling i 8 delområder • Delområdene inndelt i 40 delstrekninger • Delstrekningene inndelt i strekninger med høy, middels og lav prioritet • Prioriteringen foretatt etter en vurdering av omfanget av mulige ulovligheter, verdi for allmennhetens utøvelse av friluftsliv etc. Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

13 Kartleggingsfasen • Før befaringen: Informasjonsbrev med innkalling Opprettelse av arbeidsjournal, sjekke planstatus og registreringer fra «Registreringsprosjektet» • Under befaringen: Digitalt kamera, arbeidsjournal og detaljert kart der funn ble registrert med nr. på kartet og beskrevet nærmere i journal. Nummererte foto. • Etter befaringen: Nærmere undersøkelse av funnene fra befaringen. Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

14 Nærmere om saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven • Vurdere registrerte tiltak på eiendommen opp mot evt. tillatelser i eiendomsmappen • Hvis ikke tillatelse, vurdert flyfoto for å fastsette alder på tiltaket (ca. 1965) • De langt fleste eiendommene har lovlige tiltak • Sendte formelt «avslutningsbrev» i sakene der det har vært korrespondanse og konkludert med lovlighet Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

15 Forts. nærmere om saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven Dersom klart at tiltaket er ulovlig oppført : • Gir adgang til å inngi etterfølgende dispensasjonssøknad • Samlevarsel om søknadsplikt, pålegg om retting og tvangsmulkt • Opplysninger om ulovlighetsgebyr • Etter fristens utløp: -Dispensasjonssøknad -Bestrider søknadsplikt/søker ikke -Frivillig fjerning av tiltaket Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

16 Dispensasjonssakene • Behandles av kommunens planutvalg etter innstilling fra rådmannen • Innvilgelse av dispensasjon: tiltaket blir lovlig • Avslag på dispensasjon: samlevedtak – 3 vedtak i ett og samme vedtak, jf. pbl. § 32-3 - vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - vedtak om pålegg om retting - vedtak om tvangsmulkt + varsel om forelegg Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

17 Nærmere om saksbehandlingen etter friluftsloven • Eksempel: gjerde som stenger passasje • Forslag til frivillig avtale • Tilbakemelding • Avtale med frist for retting • Hvis ikke oppnår avtale: adgang til å gi pålegg om fjerning og tvangsmulkt etter § 40 Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

18 Forts. fremgangsmåten etter friluftsloven • Avtalene kan også omfatte at kommunen setter opp skilt -Satt opp enkeltskilt på spesielle steder, for å angi at ferdsel forbi er tillatt • Orienteringstavler -Satt opp orienteringstavler på ulike steder i kommunen, som gir informasjon om rettigheter og plikter etter friluftsloven Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

19

20 Prosjektets utfordringer • Forholdet til planutvalget -Skifte av planutvalg rett etter prosjektstart -Planutvalget har vedtakskompetansen, og avvek i mange av sakene fra rådmannens innstilling om avslag -Ulikt syn på strandsonevern og tolking av dispensasjonsadgangen -Ingen rød tråd i sakene - ga uforutsigbarhet og medførte forskjellsbehandling -Klagebehandling i de fleste sakene rettet opp i forskjellsbehandlingen Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

21 Forts. prosjektets utfordringer • Prosjektet genererer mange saker - et spørsmål om saksbehandlingsressurser - alle avslagssaker må utvalgsbehandles -de fleste vedtakene påklages, enten av tiltakshaver eller fylkesmannens miljøvernavdeling -også klagebehandlingen må behandles i planutvalget - saksbehandlingen kan gå over flere år Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

22 Resultater etter pbl. • Tiltak etter plan- og bygningsloven, vurdert som ulovlige: -Søkt om dispensasjon for 111 ulike tiltak -I tillegg er 38 tiltak er fjernet frivillig uten søknad -Pålegg om fjerning uten dispensasjonsbehandling i 12 saker Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

23 Forts. resultater etter pbl. Tiltakene det ble søkt om dispensasjon for: • 44 plattinger av ulik størrelse • 30 brygger • 15 bygninger • 22 øvrige tiltak: terrengtrapper, forstøtningsmurer, terrengoppfylling, steinoppfylling i sjø, ballbaner, båtopptrekk, campingvogner, svømmebasseng m.v. Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

24 Forts. resultater etter pbl. Plattingsakene: 29 søknader behandlet, 15 søknader ubehandlet. 10 klagesaker. Endelig resultat: 14 avslag, 15 innvilget. Bryggesakene: 17 søknader behandlet, 13 saker ubehandlet. 6 klagesaker. Endelig resultat: 7 avslag, 10 innvilget (7 m/ disp.vilkår) Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

25 Forts. resultater etter pbl. Bygninger: 9 søknader behandlet, 6 saker ubehandlet 2 klagesaker. Endelig resultat: 1 avslag, 8 innvilget (7 m/ disp.vilkår) Øvrige tiltak: 11 søknader behandlet, 11 saker ubehandlet 7 klagesaker. Endelig resultat: 7 avslag, 4 innvilget (3 m/ disp.vilkår) Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

26 Forts. resultater etter pbl. • 38 tiltak fjernet frivillig: -13 plattinger -8 brygger -8 bygninger(uthus/campingvogner) -9 diverse Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

27 Forts. resultater etter pbl. • 12 direkte pålegg og vedtak om tvangsmulkt • Hvilke tilfeller: ville ikke søke/manglende grunneiersamtykke -5 plattinger -5 brygger -2 uthus Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

28 Resultater etter friluftsloven • Tiltak vurdert etter friluftsloven, vurdert som ulovlige ferdselshindringer: -Inngått 25 avtaler med grunneier/fester, som omfatter 38 ulike forhold -Ingen pålegg om fjerning Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

29 Forts. resultater etter frl. • Avtalene om fjerning omfatter bl.a.: -Avkortning av gjerder -Båtopptrekk -Løse plattinger -Hagemøbler -Utrangerte campingvogner -Søppelfylling/skrot/hageavfall -Rørledninger på strand Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

30

31 Hvordan hindre nye ulovligheter etter prosjektets slutt • Delmål: «Hindre nye ulovligheter» - Arbeide med utvikling av kommunens nettsider - Gi god og lettfattelig informasjon til publikum -Oppklare vanlige misforståelser for hva som er tillatt -Informasjon om følgene av etablering av ulovligheter, gebyr etc. • Delmål: «Lage gode arbeidsformer for fortløpende oppfølging» -Arbeidsplan med kartlegging av 5 delstrekninger pr. år -Meldeskjema på kommunens nettsider Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

32 God råd… • Prosjekt eller ikke? - Hvis prosjekt: sørg for en politisk programerklæring om vilje til oppfølging som ligger i bunn!! • Inndeling i delstrekninger – avgrense arbeidet pr. år • Mange saker: systematikk og oversikt viktig • God informasjon til eierne/brukerne • Ta i bruk begge lovverkene Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

33 Gode hjelpemidler Håndbok nr. 14: Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen Håndbok nr. 20: Juss i strandsonen Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

34 Forts. gode hjelpemidler Håndbok nr. 26: Kartlegging av ferdselshindre i strandsonen Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014

35 Takk for oppmerksomheten! Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014


Laste ned ppt "Fjerning av ulovlige tiltak i strandsonen Fylkesmannens kommunesamling 14.05.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google