Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rognan barnehage Årsplan for 2012-2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rognan barnehage Årsplan for 2012-2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rognan barnehage Årsplan for

2 Forord Dette er Rognan barnehages plan for drifta av barnehagen.
Den skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Planen er delt i 2 deler; 1. del er generell og gjelder fra år til år, mens del 2 er aktivitetsplanen som gjelder for dette året. I tillegg til denne planen gir vi hvert år ut en informasjons- og velkomstbrosjyre til foreldrene på høsten med opplysninger om praktiske ting ang.drifta av barnehagen. Den inneholder oversikt over personalet, telefonnummer, innhold og organisering, aktiviteter, verdisyn og noen praktiske tips til hverdagen.

3 Rognan barnehage Vi er en flerkulturell barnehage, og i år har vi barn
Rognan barnehage ble bygd i 1976, og har 4 avdelinger. Barnehagen er bygd for å ta imot 18 barn under 3 år, og 36 barn over 3 år. Vi har et stabilt, erfarent og dyktig personale på med 14 faste ansatte, fordelt på assistenter, 4 fagarbeidere og 6 førskolelærere. Vi har også 2 faste stabile vikarer. Barnehagen ligger i sentrum av Rognan, nær nær barneskole, idrettshall, helsesenter. Vi er en flerkulturell barnehage, og i år har vi barn med kulturbakgrunn fra 12 ulike land

4 Vårt Grunnsyn Vi mener at hvert barn har en positiv kraft; godt, ressurssterkt og kreativt Vi opplever at hvert barn er unikt, og må behandles ut fra den tanken Når vi er i tvil, velger vi til enhver tid den løsningen som er til barnets beste Vi har et syn på læring som bygger på at barn må få delta og medvirke for å lære Vi skal ha en hverdag hvor lek, læring, samspill og mangfold er i fokus, og der alle er like verdifulle og viktige medspillere Vi ønsker å være med å skape glade barn som har følelsen av å lykkes og å mestre gjennom å gi barna gode tilbakemeldinger og ros og oppmuntring « Å være vennlig er å reagere med følsomhet og menneskelig varme på andres håp og behov. Selv det minste anstrøk av vennlighet kan lette et tungt hjerte. Vennlighet kan endre folks liv» Ahn Sung Suu Kyi - fredsprisvinner

5 Hovedsatsning 2012 – 2016 Saltdal kommunes barnehager
HELSEFREMMENDE BARNEHAGE – fysisk og psykisk Det er barnets interesser som skal stå i fokus i personalets arbeid i barnehagen Det er bra for barn å få medvirke ved å få lov til å delta, mestre, få si sin mening, bli lytta til og få påvirke sin egen hverdag For barn er læring gjennom lek og aktivitet det beste. Barnehagen må ha fokus på trivsel, vennskap og fellesskap for at alle skal ha en god hverdag Å utfolde seg ute stimulerer barns utvikling Uteaktiviteter kan ikke erstattes med aktiviteter inne. RoBUSTE BARN VOKSER PÅ TRÆR

6 Sosial kompetanse Mål for arbeidet Hva gjør Rognan barnehage
Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Barnehagen er også en viktig arena for forebygging av mobbing. Mål for arbeidet Lære seg å omgås andre mennesker Utvikle et godt selvbilde Utvikle evnen til å forstå andre – empati Kunne stå frem og hevde sin mening Mestre å delta i lek med andre barn Opparbeide en grunnleggende tillit til andre mennesker, og trygghet på å være seg selv Hva gjør Rognan barnehage Ansatte er barneveiledere Bruker PMTO og LØFT: gode beskjeder, ros og oppmuntring, og positivitet «Dagens barn» på storsida GJØRE unnskyldning når man har gjort noe galt Lage små grupper for barn med fokus på vennskap

7 Språklig kompetanse Mål for arbeidet Hva gjør Rognan barnehage
Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Mål for arbeidet Utvikle gode evner til å kommunisere og å uttrykke seg Ha et godt ordforråd Kunne forstå innholdet i begreper Evne å bygge opp setninger Hva gjør Rognan barnehage Språksamlinger hver uke Bruker språkrom og bibliotek Samlingsstunder hver dag Konkretisering med bilder og konkreter Språkkofferter Bevisstgjøring i hverdagsaktiviteter Leser bøker Bruker sanger, rim og regler Tegn- Til- Tale i språkarbeid Kartlegger barna etter behov

8 Mangfold Hva gjør Rognan barnehage Mål for arbeidet
Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnivå, må få likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende Det at befolkningen og samfunnet er mangfoldig innebærer at personalet i barnehagene forholder seg til mangfold og kompleksitet som en del av barnehagens hverdag I barnehagen møtes ulike voksne og barn med forskjellige ønsker, behov og forutsetninger. Hva gjør Rognan barnehage Kulturkalender med markering av forskjellige tradisjoner, musikk, mat, eventyr Markerer kulturdager i løpet av året - kulturkalender Egen ressurs til oppfølging av språket til flerspråklige barn Tilpasser foreldresamarbeidet med tolk, veiledning Tar imot voksne fra mange land i språkpraksis Fokuserer på inkludering og vennskap blant barna Mål for arbeidet Bli trygg på egen kultur og identitet Opparbeide en positiv nysgjerrighet for likheter og ulikheter Få kunnskap om og innlevelse i andres kultur vil bidra til likeverd, toleranse og medmenneskelighet Fremme vennskap Forebygge diskriminering og mobbing

9 Lek Hva gjør Rognan barnehage Mål for arbeidet
Leken er nødvendig i menneskets liv. Barnets læringsform er leken. Hva gjør Rognan barnehage Setter av godt med tid til frilek i løpet av hverdagen Varierer med lek inne, ute og i nærmiljøet Variert lekemiljø og materiell ute og inne Tar vare på barnas interesser for tilrettelegging av lek Ansatte som observerer, deltar, støtter og inspirerer barn i lek Mål for arbeidet Ivareta leken som egenart Godt lekemiljø Gi barn ferdigheter i å leke

10 Barns medvirkning Mål for arbeidet Hva gjør Rognan barnehage
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Denne retten skal tilpasses barnas alder og forutsetninger. De voksne har ansvar for å vurdere barns ønsker opp mot barns behov. Mål for arbeidet Ungene skal delta og få mulighet til å mestre Ungene skal få trene seg i å ta avgjørelser Ungene skal få lov til å påvirke hverdagen gjennom sin måte å uttrykke seg, avhengig av alder Personalet må legge til rette for at det gis plass for barns medvirkning Hva gjør Rognan barnehage Personalet oppmuntrer og legger til rette for selvstendighet i hverdagen SER ungene og hva deres interesser er, også ved hjelp av foreldrene «Dagens barn» Legger til rette for valg av aktiviteter i løpet av dagen Forskjellsbehandling er rettferdighet for ungene Inkluderer alle ungene i fellesskapet

11 Helsefremmende barnehage
Gode vaner legges tidlig, og barnehagen er derfor grunnmuren i alt helsefremmende arbeid Mål for arbeidet Godt kosthold, og balanse mellom aktivitet og hvile, er viktig for å utvikle en god helse Ha en balanse mellom sikkerheten og utfordringene for ungene Være aktive, også ute, hele året Ungene har kunnskap om sin egen kropp, følelser og behov Glad og fornøyde barn Hva gjør Rognan barnehage Full kost i samråd med helsesøster Hviletid i løpet av dagen «Meg selv» som tema på høsten Faste turdager og fast utetid Lysglimtjakt, og ros og oppmuntring Samarbeid med hjemmet- PMTO (foreldreveiledning) hvis det er aktuelt Inkludering og vennskap Alle skal ha minst 1 venn

12 Forebyggende arbeid Mål for arbeidet Hva gjør Rognan barnehage
Å komme inn med tidlig hjelp og veiledning i forhold til barns utvikling er med på å spare samfunnet for menneskelige og økonomiske utgifter. Mål for arbeidet Helhetlig og tverrfaglig tenking rundt ungene Å ha ungenes behov i fokus Utvikle god fagkompetanse på barns behov Godt samarbeid med ungenes foresatte Et inkluderende fellesskap med rom for alle Hva gjør Rognan barnehage Faste team-møter med helsestasjonen, PPT og barnevern Utdanna 2 foreldrerådgivere innen PMTO Generell kompetanseheving gjennom fagkurs Observerer og kartlegger barn etter behov Tett samarbeid med foreldre minimum 2 ganger pr år hvor vi undrer i lag over bekymringer Tiltak som språktrening, motoriske grupper, tett oppfølging i hverdagen

13 Foreldresamarbeid Mål for arbeidet Hva gjør Rognan barnehage
Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Mål for arbeidet Gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet Samarbeid bygd på trygghet, gjensidig åpenhet og tillit Sette barnets behov i fokus Se enkeltbarnet som en del av gruppa Hva gjør Rognan barnehage Gjennomfører enkeltsamtaler og foreldremøter, min. 2 hvert år Informerer og dokumenterer gjennom planer og rapporter Inviterer foreldre til å delta i det som skjer i barnehagen Tilbyr hjelp og veiledning til de foreldrene som ønsker det Har fokus på ærlighet overfor foreldre, barnets beste og lysglimt

14 Overgang barnehage - skole
Å oppleve sammenheng mellom barnehagen og skolen, og være trygg i overgangsfasen, gir et godt grunnlag for det videre læringsløpet Mål for arbeidet Trygghet for ungene i overgangen Trygghet for foreldrene Sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole Hva gjør Rognan barnehage Stjerneklubb med skoleforberedende aktiviteter «Skrivedans» Hyttetur på høsten – egne turer/prosjekter på våren Lucia til jul Deltar i førskoleuke i juni Faglig samarbeid mellom 1. klasselærere og barnehagens ansatte i løpet av året

15 Planlegging og evaluering
God planlegging bidrar til god bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser. Planlegging er basert på kunnskap om barns utvikling, refleksjon i personalet og med barn og foreldre. Barnehagen skal evaluere egen virksomhet for derigjennom å utvikle seg. Mål for arbeidet Informere om og dokumentere til foreldre og andre som har med barnehagen å gjøre Bidra til medvirkning fra barn og foreldre til det som skjer i barnehagen Evaluere innholdet i barnehagen som grunnlag for å utvikle tilbudet til barn og foreldre Hva gjør Rognan barnehage Lager årsplaner hvert år Lager månedsplaner, med en evaluering fra forrige måned Lager rapport fra året til SU og foreldre Evaluerer internt kontinuerlig Evaluerer årsplanen 2 ganger i året Gjennomfører interne undersøkelser blant foreldre etter behov Gjennomfører foreldreundersøkelse for drifta av barnehagen hvert 3-4 år

16 Satsningsområder 2012-2013 Uteliv - mål Årsplan – mål
Barnehagen har satsningsområder for drifta hvert år. Dette er områder som vi gjennom evalueringer har registrert at vi trenger å utvikle. I foreldreundersøkelsen som ble gjennomført i vår kom det frem et ønske fra foreldrene om å bruke uteområdet og nærmiljøet i større grad. Dette er vi enige i. Gjennom interne evalueringer har vi også valgt å sette fokus på å lage en bedre årsplan. Det er laget en felles mal for årsplan for barnehagene i Saltdal, og den ønsker vi å prøve ut, samtidig som vi ønsker mer fokus på fagområdene i Rammeplanen. Uteliv - mål Utnytte uteområdet bedre til å arbeide med temaene vi fokuserer på Gi ungene enda flere utfordringer i hverdagen Gi ungene gode vaner for uteliv Årsplan – mål Få en felles plan for barnehagen i samsvar med de andre barnehagene i Saltdal Gjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen enda bedre og tydeligere Språk, tekst, kommunikasjon Antall, rom, form Kunst, kultur, kreativitet Etikk, religion, filosofi Nærmiljø og samfunn Kropp, bevegelse, helse Natur, teknikk, miljø

17 AUGUST 2012 Hva gjør vi: TEMA: TILVENNING OG VENNSKAP 1 2 3 6 7 8 9 10
Overfører unger fra småsida til storsida når ungene kommer tilbake fra ferie Hjemmebesøk før oppstart for nye barn hvor vi skaffer oss informasjon om barnet Minimum 3 dager tilvenning med foreldre disponible etter ungen sine behov Hvert barn og familie har en primærkontakt blant personalet på avdelinga Vi bruker tolk eller skriftlig informasjon oversatt til foreldrenes språk til flerspråklige familier Vi vurderer behovet for foreldremøte for nye foreldre før oppstart hvor vi presenterer barnehagens personale og lokaler. 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 PLANDAG STENGT 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 TEMA: TILVENNING OG VENNSKAP

18 SEPTEMBER 2012 Hva gjør vi: TEMA: TILVENNING OG VENNSKAP 4 5 6 7 3 10
Lekegrupper Hyttetur for 5-åringene Turer i aldersgrupper Samlingsstunder med tema vennskap Bevisstgjøring av hva det er å være venner «Dagens barn» på storsida Markere Litauisk kultur 3 4 5 6 7 10 11 Hyttetur 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 Markere Litauisk kultur TEMA: TILVENNING OG VENNSKAP

19 OKTOBER 2012 Hva gjør vi: TEMA: SPRÅK, TEKST OG KOMMUNIKASJON 1 2 3 4
Samlingsstunder Lekegrupper Foreldremøte 9. Høstaktiviteter på lekeplass og på tur i nærmiljøet Språk,tekst og kommunikasjon: Samtaler Begrepsforståelse og ordforråd Lytte til lyd og rytme Utforsking av skriftspråk Introduseres for tall og bokstaver Jobbe med tekst Eventyr, sanger, bøker, rim Markere Østens kultur 1 2 3 4 5 8 9 Foreldremøte 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 FN-dagen 25 Markere Østens kultur 26 Afghanistan, Irak og Palestina 29 30 TEMA: SPRÅK, TEKST OG KOMMUNIKASJON

20 NOVEMBER 2012 Hva gjør vi: TEMA: ANTALL, ROM OG FORM 1 2 5 6 7 8 9 12
Samlingsstunder Lekegrupper Høstaktiviteter på lekeplass og på tur i nærmiljøet Antall, rom og form: Utforske og leke med tall og former Sortere etter farge, form og størrelser Måle og veie Enkle matematiske begreper som pluss og minus Løse praktiske problemer Markerer Bosnisk og Serbisk kultur 1 2 5 6 7 8 9 Markere Serbisk og Bosnisk kultur 12 13 14 15 16 PLANDAG - KURS 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 TEMA: ANTALL, ROM OG FORM

21 DESEMBER 2012 Hva gjør vi: TEMA: JULETRADISJONER 3 4 6 7 10 11 12 13
Grøtfest i gapahuken Familiefrokost for foreldre, foresatte, søsken og besteforeldre Kirkebesøk Lucia 13. desember Adventsstund hver dag Juleverksted 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 JULAFTEN - åpent til 12.00 25 1. JULEDAG STENGT 26 2. JULEDAG 27 28 31 NYTTÅRSAFTEN - Åpent til 12.00 TEMA: JULETRADISJONER

22 JANUAR 2013 Hva gjør vi: TEMA: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 1 2
Samlingsstunder Lekegrupper Vinteraktiviteter på lekeplass og på tur i nærmiljøet Kunst, kultur og kreativitet: Utforske kunstneriske uttrykksformer som: Maling, musikk, drama, dans Bruke fantasi og skaperglede Ute og inne Markerer «Barnas dag» fra Thailand 1 NYTTÅRSDAG STENGT 2 PLANDAG 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 Thailandske 18 kulturdager 21 22 23 24 25 28 29 30 31 TEMA: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

23 FEBRUAR 2013 TEMA: NÆRMILJØ OG SAMFUNN Hva gjør vi: 1 4 5 6 7 8 11 12
Samlingsstunder Lekegrupper Blåfrostfestival Karneval og Solfest Foreldremøte med tema Nærmiljø og samfunn: Lære om samisk kultur, og delta i felles markering av Samefolkets dag Gi barna kunnskap og tilknytning til lokalsamfunnet gjennom å delta i Blåfrost Lokale tradisjoner og kultur Reflektere over likestilling Markerer Samefolkets dag 1 4 5 6 SAMEFOLKETS DAG 7 8 11 12 13 14 15 Blåfrost-tog og konsert 18 19 20 21 22 25 26 27 28 TEMA: NÆRMILJØ OG SAMFUNN

24 MARS 2013 Hva gjør vi: TEMA: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 1 4 5 6 7 8
Samlingsstunder Lekegrupper Isfisketur og Hundesledetur Påskefrokost Vinteraktivitetsdag Etikk, religion og filosofi: Bli kjent med høytider og tradisjoner representert i barnegruppa Undring og filosofering i samtaler Bli kjent med verdier og normer som preger samfunnet vi lever i: Respekt for menneskeverd og natur, likeverd, nestekjærlighet, solidaritet og tilgivelse Markerer Italiensk kultur 1 Markerer Italiensk kultur 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 Åpent til 12.00 28 SKJÆRTORSDAG STENGT 29 LANGFREDAG TEMA: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

25 APRIL 2013 Hva gjør vi: TEMA: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE 1 2. PÅSKEDAG
Samlingsstunder Lekegrupper Våraktiviteter på lekeplass og på tur i nærmiljøet Kropp, bevegelse og helse: Bruke uteplassen aktivt og bevisst Gå på tur i skog og mark Lære om kroppen Lære å ta vare på naturen Øve både grovmotorikk og finmotorikk Markerer Afrikansk kultur 1 2. PÅSKEDAG STENGT 2 PLANDAG 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 Markere Afrikansk kultur- Somalia og Eritrea 22 23 24 25 26 29 30 TEMA: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE

26 TEMA: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
MAI 2013 Hva gjør vi: Samlingsstunder Lekegrupper Våraktiviteter på lekeplass og på tur i nærmiljøet Skramletog 16. mai Båttur på fjorden Natur, miljø og teknikk: Gå på oppdagelsesferd i naturen med bøtte, spade og forstørrelsesglass Lære, om dyr, planter og fjæra Gjøre små eksperimenter Jobbe med teknikk; f.eks data 1 ARBEIDERNES DAG STENGT 2 3 6 7 8 9 KRISTI HIMMELFART 10 13 14 15 16 17 NASJONALDAG NORGE 20 2. PINSEDAG 21 22 23 24 27 28 29 30 31 TEMA: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK

27 TEMA: TURER OG AVSLUTNINGER
JUNI 2013 Hva gjør vi: Garnfiske Førskoleuke Avslutning både på 0-3 og 3-6 Knektdagen Sauefjøstur Åpen dag 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 TEMA: TURER OG AVSLUTNINGER

28 JULI 2013 TEMA: SOMMER OG FERIE Hva gjør vi: 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15
Leker ute Vann 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 TEMA: SOMMER OG FERIE

29 AUGUST 2013 Hva gjør vi: TEMA: TILVENNING OG VENNSKAP 1 2 3 4 7 8 9 10
Overfører unger fra småsida til storsida når ungene kommer tilbake fra ferie Hjemmebesøk før oppstart for nye barn hvor vi skaffer oss informasjon om barnet Minimum 3 dager tilvenning med foreldre disponible etter ungen sine behov Hvert barn og familie har en primærkontakt blant personalet på avdelinga Vi bruker tolk eller skriftlig informasjon oversatt til foreldrenes språk til flerspråklige familier Vi vurderer behovet for foreldremøte for nye foreldre før oppstart hvor vi presenterer barnehagens personale og lokaler. 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 PLANDAG STENGT 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 TEMA: TILVENNING OG VENNSKAP


Laste ned ppt "Rognan barnehage Årsplan for 2012-2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google