Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reglement for forebygging av rus i arbeidet og behandling av saker om rusmisbruk Bodil Elise Gilje Tumyr. Bedriftssykepleier/HMS rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reglement for forebygging av rus i arbeidet og behandling av saker om rusmisbruk Bodil Elise Gilje Tumyr. Bedriftssykepleier/HMS rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reglement for forebygging av rus i arbeidet og behandling av saker om rusmisbruk Bodil Elise Gilje Tumyr. Bedriftssykepleier/HMS rådgiver.

2 1.1. Formål Dette reglementet er et av flere virkemidler i forebygging av rusmiddelavhengighet og rusmiddelbruk relatert til arbeid. Reglementet skal også sikre at arbeidstakere med rusmiddelproblemer får tilbud om bistand slik at ansettelsesforholdet kan fortsette.

3 1.2.Omfang Reglementet er styrende for virksomhetens utfyllende bestemmelser innenfor rusforebyggende arbeid

4 1.3 Definisjoner AKAN står for arbeidslivets kompetansesenter for alkoholisme og avhengighetsproblematikk Rusmidler omfatter alkohol, narkotika og andre berusende og/eller bedøvende midler AKAN kontakt er en oppnevnt ressursperson innen rusforebygging og personsaker på den enkelte skole, fylkeskommunale foretak og i sentraladministrasjonen AKAN-gruppen håndterer personsaker. Den består som hovedregel av nærmeste leder, AKAN-kontakt, tillitsvalgt og fagpersonell fra HMS-tjenesten AKAN-kontrakt er en gjensidig bindende avtale mellom Rogaland fylkeskommune og arbeidstaker

5 Definisjoner, forts AKAN-utvalg er underutvalg av hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) i Rogaland fylkeskommune. AKAN-utvalget skal ikke befatte seg med personsaker Arbeidstaker i disse retningslinjene henviser til ansatte i Rogaland fylkeskommune som bryter arbeidsreglementet - Rogaland fylkeskommune arbeidsreglement § 14, Misbruk av rusmiddel (omtales senere som arbeidsreglement)

6 2. Forebyggende og holdningsskapende arbeid
2.1 Ansvarsområde og myndighet Nærmeste leder har ansvar for at: AKAN-kontakt, tillitsvalgt, medlemmer av AKAN-utvalget og annet nøkkelpersonell innen rusforebygging får opplæring i AKAN-arbeid forebyggende og holdningskapende AKAN-arbeid blir satt på dagsorden det er klare holdninger til hvordan arbeidstaker forholder seg til alkohol i tilknytning til aktivitet som relateres til arbeid; slik som kurs, tjenestereise, sosiale tiltak etc.

7 Arbeidsmiljøutvalgene skal
ha fokus på og kunnskap om temaet ”arbeidsliv og rus” godkjenne AKAN-kontakt etter oppnevning fra fagforeningene

8 Den enkelte medarbeider skal
aktivt bidra til å opparbeide og bevare et rusfritt arbeidsmiljø straks informere nærmeste leder dersom det er mistanke om brudd på arbeidsreglementets §14, misbruk av rusmidler

9 AKAN-utvalget skal…… drive forebyggende, holdningskapende og informativt AKAN-arbeid for samtlige virksomheter være pådrivere og gi informasjon om AKAN arbeid innen virksomhetene utarbeide handlingsplan og årsrapport for forebyggende og holdnings skapende arbeid innen virksomheten. Ha-planen skal godkjennes av og årsrapporten skal legges fram for hovedarbeidsmiljø utvalget (HAMU) være et underutvalg av HAMU og skal være representert både fra arbeidsgiver – og arbeidstakersiden selv oppnevne leder av AKAN- utvalget

10 AMU på den enkelte skole skal
fungere som lokalt AKAN-utvalg Fagforeningene skal Oppnevne AKAN-kontakt AKAN-kontakten skal Koordinere og drive forebyggende, holdningskapende og informativt AKAN-arbeid på sin arbeidsplass

11 Tillitsvalgt skal straks varsle leder når en oppdager eller blir gjort oppmerksom på forhold på arbeidsplassen som kan være rusrelatert bidra til å opparbeide og bevare et rusfritt arbeidsmiljø søke råd hos AKAN-kontakten og/eller HMS-tjenesten i AKAN-spørsmål

12 Fagpersonell fra HMS-tjenesten skal
drive informasjon og opplysningsarbeid om rusmidlers skaldevirkning på individ og miljø bistå i opplæring av nøkkelpersonell i AKAN-arbeid være arbeidstakers og arbeidsgivers rådgiver i forhold til rusforebyggende og holdningskapende arbeid være konsultativt medlem i AKAN-utvalget

13 3. Håndtering av personsaker.

14 3.1. Ansvar og myndighet i forhold til personsaker
Nærmeste leder har ansvar for at: reglementet blir fulgt all dokumentasjon som omhandler saken oppbevares i egen mappe med adgang kun for nærmeste overordnede og AKAN kontakten ansatte med mulig rusproblem som påvirker arbeidet snarest mulig blir innkalt til samtale arbeidstaker med rusmiddelproblem får AKAN tilbud slik at ansettelsesforholdet kan fortsette.

15 Den enkelte medarbeider skal:
straks informere nærmeste leder eller AKAN-kontakt dersom det foreligger tegn på rusbruk eller bakrus i arbeidstiden

16 AKAN-kontakt skal: delta i behandlingsopplegg i samarbeid med leder, tillitsvalgt og fagperson fra HMS – tjenesten.

17 Tillitsvalgte skal påse at arbeidstaker får den hjelp han/hun har krav på i henhold til reglementet påse at arbeidstakere med rusproblem blir møtt på en saklig måte av ledere og medarbeidere delta i AKAN - gruppen med mindre arbeidstakeren velger dette bort.

18 Fagpersonell fra HMS-tjenesten skal:
delta i AKAN -gruppen være bindeleddet mellom fastlegen og andre eventuelle behandlende instanser bidra til gjennomføring av medisinske undersøkelser/vurderinger i samarbeid med arbeidsplassen følge opp arbeidstaker i behandlingssituasjon i samarbeid med arbeidsplassen følge opp arbeidstaker i kontraktperioden

19 3.2 Prosedyre Reaksjonsgrunnlag
Ethvert brudd på Rogaland fylkeskommunes arbeidsreglement § 14, Misbruk av rusmiddel, gir grunnlag for reaksjon fra nærmeste leder.

20 skriver avviksmelding.
Reaksjon fra nærmeste leder til arbeidstaker ved første brudd på arbeidsreglement. 1.skriftlige advarsel. Nærmeste leder…… skriver avviksmelding. ber arbeidstaker forlate arbeidsstedet umiddelbart, og innkaller til samtale neste dag gir arbeidstaker skriftlig advarsel og orientering om Rogaland fylkeskommune sitt AKAN-tilbud. Advarselen skal være konkret, beskrivende og basert på fakta. (se vedlegg s.10) informerer arbeidstaker om at tillitsvalgt kan involveres dersom arbeidstaker ønsker det

21 1. skriftlige advarsel, forts.
Nærmeste leder…. informerer arbeidstaker om hva som videre kan skje dersom ny advarsel må gis informerer AKAN-kontakten om at arbeidstaker er gitt advarsel oppbevarer kopi av advarselen med begges underskrift i personalmappa oppbevarer referat fra samtalen, med begges underskrift om at advarselen er gitt, i egen mappe opprettet kun for denne saken.

22 Reaksjon fra nærmeste leder til arbeidstaker ved andre gangs brudd på arbeidsreglementet.
2. skriftlig advarsel Nærmeste leder….. skriver avviksmelding ber arbeidstaker forlate arbeidsstedet umiddelbart og innkaller til møte neste dag. kopi av advarsel til tillitsvalgt, AKAN - kontakten og HMS - tjenesten. informerer arbeidstaker om at dersom AKAN - tilbud ikke aksepteres vil forholdet bli behandlet som en personalsak med mulighet for oppsigelse eller avskjed

23 2. skriftlig advarsel,forts.
Nærmeste leder…. er ansvarlig for at AKAN-gruppen kalles inn så snart som mulig der AKAN-kontrakten utarbeides i samarbeid med arbeidstaker, AKAN-kontakt, tillitsvalgt og fagperson fra HMS - tjenesten. (vedl.s 10) AKAN-kontrakten er som hovedregel gyldig i 2 år med mulighet for forlengelse. Ved permisjon i kontraktperioden forlenges kontraktstiden tilsvarende permisjonens lengde.

24 2. skriftlig advarsel, forts.
Nærmeste leder…. er ansvarlig for at arbeidstaker undertegner behandlingserklæring (vedlegg s.12) er ansvarlig for at AKAN-kontrakten blir jevnlig evaluert og eventuelt justert for å sikre at kontrakten forløper etter intensjonen. Dette skal skje i samlet AKAN-gruppe.

25 Reaksjon ved tredje gangs brudd på arbeidsreglement og inngått AKAN-kontrakt
3. skriftlig advarsel. Nærmeste leder…. skriver avviksmelding gir arbeidstaker skriftlig advarsel nr.3. kopi av advarselen sendes til fylkesrådmann, tillitsvalgt, AKAN-kontakt og HMS-tjenesten gir arbeidstaker mulighet til å forklare seg skriftlig til AKAN-gruppen om kontraktbruddet innkaller til møte i AKAN-gruppen hvor AKAN-tilbudet vurderes å opphøre informerer fylkesrådmann skriftlig om utfallet av møtet

26 skriftlig advarsel, forts
Fylkesrådmannen innkaller snarest nærmeste leder, AKAN kontakt, tillitsvalgte og fagperson fra HMS-tjenesten til møte der all dokumentasjon som omhandler saken framlegges, og AKAN-gruppen oppløses behandler saken videre som personalsak der ansettelsesforholdet vurderes

27 3.3 Generelt Alle impliserte i en personsak innen AKAN-tilbudet skriver under på en taushetserklæring og har forståelse for hva taushetserklæring innebærer Det skrives referat i to eksemplarer fra hvert møte som skal godkjennes umiddelbart og som alle tilstedeværende skal underskrive Et eksemplar av AKAN-kontrakten og referatene oppbevares under lås i egen mappe, kun tilgjengelig for AKAN-kontkakt og nærmeste leder. Eksemplar to av AKAN-kontrakten og referatene skal arbeidstaker ha. Under spesielle omstendigheter kan eksemplar to utelates, men da skal dette dokumenteres i AKAN-kontrakten eller i et av referatene Når kontrakttiden er over, som hovedregel etter to år, makuleres papirene som omhandler saken. Arbeidstaker skal om mulig være tilstede under makuleringen

28 3.4 Referanser Arbeidsmiljøloven §14-16 og §15-14
Arbeidsreglement for Rogaland fylkeskommune

29 3.5 Vedlegg Standardskjema ved advarsel
Krav til innhold i AKAN-kontrakt Behandlingserklæring Skjema for taushetserklæring Samtykkeerklæring

30 Behandlingskontrakt mellom Rogaland fylkeskommune og ……………………………
.  …………………….er gjort kjent med Rogaland fylkeskommune sitt reglement for behandling av saker om rusmisbruk. .  …………………… forplikter seg til å samarbeide med sin nærmeste overordnede, AKAN-kontakten og bedriftssykepleier om opplegget i denne kontrakten. Eventuelle endringer i kontrakten skal gjøres skriftlig og i forståelse/enighet med alle som har underskrevet denne kontrakten. ……………………..er tillitsvalgt i saken. .   ……………………..er fast lege. I dennes fravær regnes fastlegens stedsfortreder som fast lege.             

31 kontrakt. forts 5. Det forventes at denne kontrakten er forevist og diskutert med fast lege før første evalueringsmøte. Dersom……………eller nærmeste overordnede ønsker det, kan bedriftssykepleier være med til denne første konsultasjonen         6. Ved fravær, uansett årsak, skal ………………….. selv gi direkte beskjed til nærmeste overordnede innen arbeidsdagens begynnelse. Dersom nærmeste overordnede ikke er til stede gis direkte beskjed til …………………………………. Den som mottar beskjeden skal fremlegge dokumentasjon. Denne fremgangsmåte gjelder også dersom arbeidssituasjonen må forlates i løpet av arbeidsdagen.

32 kontrakt. forts Sykmelding leveres personlig til arbeidsstedet første sykedag. Det er ikke anledning til å bruke egenmelding.               Etter initiativ fra overordnede kan det rekvireres urinprøver, blodprøver og/eller test ved hjelp av alkometer. Dersom………………….. ikke vil avlegge prøve regnes det som positivt prøvesvar. Denne kontrakten skal evalueres etter ca en måned fra d.d., eventuelt tidligere dersom en av de involverte ønsker det. De som signerer denne kontrakten skal da være til stede. Avvik fra dette skal avtales og nedfelles i referat fra møtet. Det foretas jevnlig evaluering med datofestet avtale fra gang til gang. Er det behov for møter utover dette, skjer innkallingen via AKAN-kontakten.

33 Brudd på kontrakten kan medføre avskjed.
kontrakt, forts. Kontrakten gjelder fra d.d. og to år fremover med mulighet for forlengelse. De som signerer kontrakten har underskrevet egen taushetserklæring for denne saken. Brudd på kontrakten kan medføre avskjed. Følgende personer var til stede ved underskrivelse av denne behandlingskontrakten: …………………………………………….. Dato/Sted


Laste ned ppt "Reglement for forebygging av rus i arbeidet og behandling av saker om rusmisbruk Bodil Elise Gilje Tumyr. Bedriftssykepleier/HMS rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google