Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er de viktigste utfordringene for en rektor? Rektor Sigmund Grønmo UHRs rektorskole 24. september 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er de viktigste utfordringene for en rektor? Rektor Sigmund Grønmo UHRs rektorskole 24. september 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er de viktigste utfordringene for en rektor? Rektor Sigmund Grønmo UHRs rektorskole 24. september 2007

2 Utgangspunkt og fokus Erfaringsbakgrunn: –Styringsmodell med valgt faglig ledelse –Faglig ledelse på ulike nivåer: Instituttstyrer, prodekanus, dekanus, prorektor og rektor –Leder for styreoppnevnt komité som nylig leverte en rapport om ansvarsforhold og oppgavefordeling mellom rektor og universitetsdirektør ved UiB Innlegget basert på disse erfaringene, med særlig vekt på utfordringer for rektor

3 Ulike ledelsesperspektiver Todelt ledelse –Fordeling av ledelsesansvar mellom faglig ledelse og administrativ ledelse Enhetlig ledelse –Samling av faglig og administrativt ledelsesansvar hos en leder –Klart hierarkisk forhold mellom faglig og administrativ ledelse Helhetlig ledelse –Samspill mellom faglig og administrativ ledelse –Felles ledelsesansvar for den samlede faglige og administrative virksomheten

4 Rektors ansvar og oppgaver Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for ledelse av institusjonens virksomhet. Rektor avgjør saker som ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte, og løpende saker som ikke anses som viktige nok til at det innkalles til ekstraordinært møte. Rektor er institusjonens rettslige representant og talsperson overfor både myndigheter og allmennheten.

5 Overordnede ledelsesutfordringer Kombinere forankring i fagmiljøene med utvikling av institusjonen som helhet Vektlegge strategisk ledelse mer enn operativ ledelse Kombinere tydelighet og diplomati Utnytte institusjonelt handlingsrom og synliggjøre nasjonale rammebetingelser Utvikle interne og eksterne relasjoner

6 Interne relasjoner (1) Styret –Vekt på overordnet ledelse og strategisk styring –Utvikle styret som kollegium og helhetsorientert organ –Utnytte mangfoldet i styrets sammensetning –Utvikle styrets identifikasjon med institusjonen –Utnytte styremedlemmenes ulike nettverk Rektoratet –Rolle- og arbeidsdeling –Samspill og helhet Universitetsdirektøren og administrasjonen –Bruke administrasjonen – via direktøren –Utvikle samspillet mellom faglig og administrativ virksomhet

7 Forholdet mellom rektor og universitetsdirektør Rektor: –Øverste leder for universitetets samlede virksomhet –Handler på vegne av universitetsstyret –Leder styrets arbeid med legitimitet og mandat basert på rektorvalget Universitetsdirektør: –Leder for universitetets samlede administrative virksomhet –Handler innenfor de rammer som fastsettes av styret –Forbereder og følger opp styrets beslutninger i samråd med rektor

8 Ulike perspektiver på samarbeidsbetingelser Personlige egenskaper: Evne og vilje til samarbeid Ideologiske forhold: Enighet om universitetspolitiske verdier, mål og strategier Organisatoriske og strukturelle faktorer: Felles forståelse av ansvarsforhold og rollefordeling

9 Interne relasjoner (2) Fakultetene –De enkelte dekanene som fakultetsledere –Alle dekanene som ledergruppe for institusjonen som helhet Instituttene og fagmiljøene –Involvere ledere på ulike nivåer i utvikling av institusjonens overordnede strategier –Synliggjøre fagmiljøenes virksomhet som deler av institusjonens samlede profil –Utvikle felles forståelse av forskjellene mellom miljøer og fagkulturer –Utvikle relasjoner og møteplasser mellom ledere i ulike fagmiljøer –Åpen dør versus klar ledelsesstruktur

10 Interne relasjoner (3) Ulike grupper av ansatte –Kontakt med fagforeningene –Identifisere ulike gruppers situasjon –Styrke samspillet mellom ulike grupper av ansatte Ulike grupper av studenter –Kontakt med studentorganisasjonene –Åpenhet overfor studentmedier –Støtte til studentarrangementer

11 Eksterne relasjoner (1) Kunnskapsdepartementet og andre statlige organer –Nasjonal styring –Institusjonell autonomi –Akademisk frihet Lokale og regionale myndigheter –Samarbeid –Faglig uavhengighet –Kritiske funksjoner

12 Eksterne relasjoner (2) Randsoneselskaper og andre samarbeidspartnere –Arbeidsdeling –Samspillseffekter –Kontrollansvar Samfunns- og næringsliv –Gjensidig rolleforståelse –Faglig uavhengighet –Langsiktige partnerskap

13 Eksterne relasjoner (3) Medier og almenhet –Åpenhet og tilgjengelighet –Profilering av institusjonen –Universitetspolitisk debatt Andre universiteter og høgskoler –Regionalt, nasjonalt og internasjonalt –Bilateralt og multilateralt

14 Lykke til!


Laste ned ppt "Hva er de viktigste utfordringene for en rektor? Rektor Sigmund Grønmo UHRs rektorskole 24. september 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google